• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 184
 • 10
 • Tagged with
 • 194
 • 62
 • 55
 • 39
 • 37
 • 35
 • 31
 • 27
 • 25
 • 24
 • 24
 • 22
 • 21
 • 21
 • 21
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kamp om rummet : en studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan /

Lindström, Susanne, January 2005 (has links)
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2005. / S. 171-180: Bibliografi.
2

OKEJ MED GAY : En studie om motiven till företagens riktade marknadsföring mot homosexuella

Lundh, Mikaela, Jäderklint, Sara January 2012 (has links)
Syftet med vår studie var att belysa det faktum att homosexuella är en utsatt grupp som diskrimineras och om denna problematik möjligen kan förändras med hjälp av företags öppenhet. Vi har i vårt arbete både vänt oss till stora och minde företag för att få deras tankar kring hur problemet ser ut och se om företagen anser att de genom sitt sociala inflytande påverka andra genom den position de tagit på marknaden. Vi har tittat på hur de olika företagen ser på reklam och hur det kommer sig att de valt att uppvisa sig på det sätt de gjort. Genomförandet av studien har skett genom intervjuer med olika företag där företagens tankar och attityder står i fokus. Resultatet visade tydligt att alla företag känner att det är viktigt med fler företag som visar sig gay-vänligt och att deras ställningstagande kan bidra till ökad tolerans. Med hjälp av teorier och begrepp som, intrycksstyrning, rollteori, hyperrealitet, konsumtionsliv och queerteori, kommer vårt analysarbete fram till att med fler företag som väljer att exponera homosexualitet i media så kan toleransen faktiskt öka, företagen kan med hjälp av sin status och position bidra till att individers intryck ändras och får en mer gay-vänlig attityd.
3

Att vara HIV-positiv och avvika från heteronormen : En litteraturstudie om mäns upplevelser av bemötande i vården

Sedaghati, Sofia, Bukeyeneza, Belyse January 2014 (has links)
Bakgrund: HIV är ett stort globalt problem då det inte finns botande behandling eller vaccin mot sjukdomen. Tidigare var HIV känt som sjukdom relaterat till homosexualitet, men alla kan insjukna i HIV, vid oskyddade samlag, eller vid smittöverföring från mor till barn under graviditet, förlossning eller amning. 1982 upptäcktes det första HIV-fallet hos en homosexuell man i Sverige, och under 2013 beräknades 6400 människor vara HIV-positiva. Homosexualitet är tabu i de flesta länder och homosexuella män som är HIV-positiva känner sig ofta diskriminerade och stigmatiserade i vården och även från resten av samhället. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur män som identifierar sig som homosexuella och är HIV-positiva upplever att de blir bemötta i vården. Metod: Till denna litteraturstudie har nio empiriska studier med kvalitativ forskningsmetod använts och analyserats med en beskrivande analys av innehåll inspirerad av Friberg. Artikelsökningen utfördes i databaserna Cinahl, PubMED och PsycINFO. Resultat: Resultatet fann tre kategorier av upplevelser: Vi fann att männen upplevde sig stigmatiserade och diskriminerade både i vården och av sin omgivning eller objektifierade, men även att de blev bemötta med förståelse. Den senare upplevelsen noterades oftast inom den specialiserade vården. Inom vården, bland personalen, noterades bland annat brist på empati, respekt och förståelse. Andra negativa upplevelser av bemötande var avvisande, undvikande och dömande. Flera män beskrev personalens bristande kunskap om HIV, vilket skapade otrygghet. Konklusion: Denna litteraturstudies resultat visar att det finns brister i bemötande av män som är HIV-positiva och har en homosexuell läggning. Män med homosexuell läggning och HIV-diagnos önskar att bli bemötta med respekt och som människa, och det är endast möjligt när personalen har tillräcklig kunskap om HIV. Det är viktigt att personalen har ett icke-dömande synsätt på homosexualitet och HIV. Utifrån resultatet framkommer att det behövs fler studier inom detta område med fokus på hur sjuksköterskor ska kunna hjälpa och stötta patienten med bland annat att berätta om sin sjukdom för närstående. Nyckelord: HIV, Homosexualitet, Män, Litteraturstudie, Bemötande
4

Ungdomars antaganden kring förekomsten av sexuella handlingar bland jämnåriga

Weiselius, Erik January 2004 (has links)
No description available.
5

Language in the fictional world of lesbian and gay law enforcement characters

Örnemark, Helena January 2007 (has links)
No description available.
6

Välkommen eller inte? : En studie av homosexuellas upplevelser och hantering av omgivningens reaktioner

Gustafson, Veronica, Sirsjö, Malin January 2005 (has links)
Syftet med denna uppsats är att få en bild av hur man kan uppleva det att vara homosexuell i sociala relationer och utifrån detta blir våra frågeställningar vilka reaktioner upplever homosexuella från sin omgivning och hur hanterar de eventuella reaktioner. Vi har valt kvalitativ metod där vi har intervjuat fyra homosexuella från två generationer, en man och en kvinna från varje generation. Teorier som vi använt oss av är Goffmans stigmateori som ligger till grund för studien, samt sexualitetsteori och könsteori. De slutsatser man kan dra utifrån denna studie är att de homosexuella påbörjar en process när de tar steget att ”komma ut”. Beroende på var man befinner sig i denna process hanterar man reaktioner från omgivningen på olika sätt. Genom att informanterna växer upp i ett samhälle där de homosexuella betraktas som avvikare, växer en rädsla fram för att inte bli accepterad av sina närmaste. Men med tiden mognar de i sin homosexualitet och självkänsla och är inte längre oroade för omgivningens reaktioner.
7

Insikter och utsikter : Att komma ut som homosexuell i fyra svenska samtidsrealistiska ungdomsromaner

Johansson, Sara January 2010 (has links)
No description available.
8

Ungdomars antaganden kring förekomsten av sexuella handlingar bland jämnåriga

Weiselius, Erik January 2004 (has links)
No description available.
9

Language in the fictional world of lesbian and gay law enforcement characters

Örnemark, Helena January 2007 (has links)
No description available.
10

Maskulinitetens kraft : En studie om huruvida alla är välkomna inom svensk lagidrott

Nellvik, Teodor, Burton-Koger, Daniel January 2015 (has links)
The purpose of this study is to ascertain how great the acceptance is in team sports against minorities. Our idea about team sports today, is that it’s characterized by an overall macho culture and the norm is to be masculine and heterosexual. With this study we want to find out how difficult it’s to depart from these specific standards and the problems that can arise when those standards are not followed. We have chosen a qualitative approach consisting of a few extensive interviews. The study has shown that masculinity is something that is constantly reproduced by team sports and individuals' abilities to sustain this scenario. It still exists a kind of stigma regarding norm breakers applicable not only on sexuality but also on masculinity. We have also come to the conclusion that it is much easier to come out as gay today in team sports than it was ten years ago, violating the standards do not carry the same social stratification as before. / Denna studie har genomförts för att få klarhet i hur stor acceptans det idag finns inom lagidrotter mot minoriteter. Vi har en uppfattning om att lagidrott idag präglas av en övergripande machokultur samt att normen är att vara maskulin och heterosexuell. Vi vill undersöka synen på maskuliniteten samt sexualiteten inom svensk lagidrott. Vår empiri bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt som består av ett fåtal omfattande intervjuer som sedan kopplas till teorierna hegemonisk maskulinitet, inkluderade maskulinitet samt det teoretiska begreppet stigmatisering. Studien visar att maskulinitet är något som hela tiden reproduceras med hjälp av dessa lagidrotter och genom individernas förmågor att upprätthålla detta scenario. Det existerar fortfarande en form utav stigmatisering av normbrytare gällande inte bara sexualitet utan även maskuliniteter. Dock har vi kommit fram till att det idag är mycket lättare att komma ut som homosexuell inom lagidrotten än vad det var för tio år sedan samt att bryta mot normerna inte medför samma sociala stratifiering som tidigare.

Page generated in 0.0664 seconds