• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 943
 • 136
 • Tagged with
 • 1079
 • 1048
 • 1032
 • 185
 • 139
 • 128
 • 125
 • 78
 • 77
 • 69
 • 68
 • 62
 • 59
 • 55
 • 53
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Pressade byggtider i byggbranschen : En studie om tidspress på platsledningen med arbetsledaren i fokus.

Ribbing, Viktor January 2019 (has links)
This report contains a study of how pressured construction times affects the foreman in construction. Pressured construction times are becoming increasingly popular in today´s construction industry and is a subject that can be perceived differently from case to case. This report aims to get a better clarity on what pressured building times means and how it affects the foreman. Three main questions were made before the case study began: What does pressure construction times mean? How does the foreman perceive his workload in construction projects during pressure? What work tasks the foreman has that is mainly affected by pressured construction times. To ensure that the right purpose of the report could be fulfilled a choice of method was done before the essay could start. The method used in this case was a qualitative method based on a theoretical framework followed up by nine interviews with foreman’s and site managers at three different construction sites. The most interesting conclusion that were made during this report was that work experience wasn’t something that made the workload lighter for the foreman. The workload is instead increasing over the year as the experience grows wider due to the higher expectations on the individual.
2

Utvärdering av byggprojekts tillämpning av Lean Construction i produktionen : framtagning av en mognadsmodell

Eriksson, Michaela January 2019 (has links)
Till skillnad mot tillverkningsbranschen, med bland annat Toyota i spetsen, har byggbranschens försök till ökad produktivitet förblivit låg under de senaste 40 åren. Tillverkningsindustrin har nått goda resultat genom tillämpning av Lean Production. Lean handlar i huvudsak om att mi- nimera slöseri och maximera värde. Slöseri finns i olika former och en definition utifrån Lean är de åtta slöserierna: överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelse, omarbete och outnyttjad kreativitet. Målet med examensarbetet var att utveckla en mognadsmodell som utvärderar byggarbetsplatsers tillämpning av Lean Construction med utgångspunkt i de åtta slöserierna, som ska kunna användas som en mall för förbättringsåtgärder. Studien, som framförallt antagit en kvalitativ forskningsstrategi, är en utforskande studie som har svarat på hur byggarbetsplatser kan utvärderas utifrån Lean med de åtta slöserierna som grund. Forskningsansatsen är deduktiv i och med att mognadsmodellen utvecklats utifrån be- fintlig teori, för att användas och testas i verkliga situationer. För att försäkra om validitet har framförallt triangulering använts. Även granskning av båda handledarna har tillfört till validi- teten. Reliabilitet har eftersträvats genom dokumentation och kontinuerlig kontakt med hand- ledare. Mognadsmodellen består av 20 kategorier som på olika sätt har en grund i de åtta slöserierna. Dessa kategorier bedöms på en nivåskala 1-5, där nivå ett innebär lägst tillämpning, och nivå fem innebär högst tillämpning. Resultatet från utvärderingarna visade att det skiljer sig åt något mellan de olika byggarbetsplatserna trots att de utförs av samma företag, och att det finns för- bättringspotential. Analysen visade på att majoriteten av kategorierna behöver någon form av ändring, främst ge- nom uppdelning av kategorier i en eller flera olika kategorier, eller omformulering av kategorier som inte fungerade riktigt utifrån verkligheten som framkom under platsbesöken. Samtidigt framkom det att vissa kategorier överlappade varandra, och att det var svårt att hålla reda på alla kategorier och tillhörande beskrivningar vid testen. Detta är en indikator på att modellen bör bli mer kompakt och inte lika begränsande. Modellen analyserades också utifrån en analys- modell för att utreda när en mognadsmodell som den som utvecklades kan användas. Examensarbetet hade dragit nytta av att utföras av två personer eftersom en kvalitativ studie som denna innebär subjektivitet vilken hade blivit mer objektiv om två perspektiv hade funnits med. Utgångspunkten till modellen som var de åtta slöserierna anses i efterhand varit lite för snäv eftersom det finns andra områden inom Lean som också anses vara viktiga, exempelvis säkerhet. Om modellen hade testats innan den primära undersökningen påbörjades hade detta kunnat upptäckas, och modellen hade redan då kunnat omformulerats innan de huvudsakliga platsbesöken. Mer utveckling och forskning bör ta vid efter detta arbete. Det finns fem stycken fokusområden som en mognadsmodell bör innehålla för att utreda till- lämpningen av Lean Construction, vilka kan delas upp i fler kategorier som inte bör vara för omfattande. Resultatet visar på att det skiljer sig åt mellan de undersökta byggproduktionerna inom fyra kategorier, men anledningen bakom detta är okänt. Mognadsmodellen är utvecklad på ett sådant sätt att den kan användas vid förbättringsarbetet och utvecklingen av tillämpningen av Lean Construction. / In comparison to the manufacturing industry, with companies such as Toyota in the lead, the construction industries attempt to increase productivity has remained low for the past 40 years. The manufacturing industry has achieved great results by working with Lean Production. Lean at is core is about minimise waste and maximise value. Waste comes in many forms, and one definition is the eight wastes of Lean: overproduction, waiting, transportation, extra processing, inventory, motion, defects and non-utilized talent. The objective with the master thesis was to develop a maturity model that evaluate construction sites involvement with Lean Construction based on the eight wastes of Lean, and that it should be possible to use the model as a template for improvements. The master thesis, which foremost has a qualitative research strategy, is an exploratory study that has answered on how construction sites can be assessed by Lean with the base of the eight wastes of Lean. The research approach is deductive since the maturity model has been devel- oped by using existing theory in order to assess construction sites in real situations. To ensure validity a work procedure by triangulation has been used. The supervisors reviewing the work has also contributed to the validity. The reliability has been sought by documentation and con- tact with supervisors continuously. The maturity model consists of 20 categories that in different ways has a base in the eight wastes of Lean. These categories are assessed by a level scale 1-5, where level one is the lowest im- plementation, and level five is the highest implementation. The results from the assessments showed that there are differences between the construction sites even though they are performed by the same company, and that there is potential for improvements. The analysis suggests that the majority of the categories need some sort of modification. Mainly by sectioning some categories into two or more categories, or reformulation of categories that did not work based on reality that appeared during the site visits. It also appeared that some categories overlapped each other, and that it was hard remembering all the categories with its descriptions when testing the model. This imply that the model should be more compact and less limiting. The maturity model was also analysed by an analysis model to investigate when a maturity model like the one that has been developed could be used. The master thesis would have improved if it had been performed with a co-writer since a qual- itative study like this result in subjectivity which had been more objective if there would have been two perspective. The base for the maturity model which was the eight wastes of Lean is considered, now afterwards, to be a little too narrow since there is other areas in Lean Con- struction which are considered to be important, such as security. If the maturity model would have been tested before the primary assessments it could have been realised and thereby mod- ified before the site visits. More development and research have to be done after this thesis is presented. There are five focus areas which should be included in a maturity model in order to assess the application of Lean Construction, these could be divided into several categories as long as they aren’t too extensive. The result shows that there is a difference between the investigated build- ing productions in four categories, but the reason behind this is unknown. The maturity model has been developed in such a way that it can be used in the improvement work and the devel- opment of the application of Lean Construction.
3

Arbetsinstruktioner för beskrivning av arbetsmetoder på byggplats : En studie av arbetsinstruktioners uppbyggnad utifrån yrkesarbetares behov

Sundlöf, Josefine January 2020 (has links)
Åtgärdande av fel som uppstår på grund av missar av beställare, projektörer och entreprenörer i bygg- och anläggningsprojekt uppnår idag till stora kostnader. En av orsakerna till detta är bristande kompetens. Denna studie handlar om att undersöka hur kunskap från yrkesarbetare och information kring arbetsmoment kan fångas upp genom att undersöka hur arbetsinstruktioner kan tas fram och utvecklas för att skapa förståelse och kunskap för moment inom byggproduktionen. Detta examensarbete har skrivits i samarbete med, och i uppdrag av, Lindbäcks bygg där en undersökning av arbetsinstruktioner ute på byggarbetsplats har genomförts. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur arbetsmetoder på byggarbetsplats kan beskrivas för att motsvara yrkesarbetarnas behov. Arbetet har genomförts som en kvalitativ studie där det empiriska materialet har inhämtats genom kvalitativa intervjuer och observationer. Litteraturstudier har genomförts med datainsamling för att skapa förståelse för olika typer av arbetsinstruktioner men även olika metoder för inlärning har studerats. Resultaten visar på att information kring arbetsuppgifterna på byggarbetsplats idag främst ges via en kombination av auditiv och visuell kommunikation mellan yrkesarbetare och platsledning, på yrkesarbetarnas begäran. Enligt studiens resultat efterfrågar yrkesarbetarna främst byggnadsteknisk information. Analysen och resultaten visar på att informationen bör presenteras i form av steg-för-steg-beskrivningar av arbetsmetoderna, där fokus bör ligga på konstruktionsmässiga- och utförandetekniska detaljer. Resultaten visar även på att yrkesarbetarna efterfrågar instruktioner med hög nedbrytningsgrad av olika arbetsmoment där de olika stegen presenteras illustrativt, i form av bilder i serie eller animerade filmer. Analysen av resultaten lyfter även fram att instruktionerna bör fånga utförandet i handling med korta instruerade direktiv för att minska risken för missförstånd och vara anpassade efter olika personers sätt att lära och förstå.    Den genomförda studien visar på att behovet av information kring utförande av arbetsuppgifter idag uppfylls genom en kombination av flera olika informationskanaler. En strukturerad uppbyggnad av detaljerade arbetsinstruktioner skulle kunna samla och koncentrera merparten av denna information, vilket kan öka möjligheterna att arbetsuppgifterna utförs på samma sätt varje gång samt att alla yrkesarbetare får samma information. Studien visar även på att det vid framtagandet av arbetsinstruktioner för byggplats både är viktigt att beakta instruktionens innehåll men även hur och för vem instruktionerna tas fram, detta för att säkerställa att arbetsinstruktionen skapar förståelse och bidrar med kunskap till den som utför arbetsuppgiften.
4

Isolering av kallvattenledningar / Insulation of cold water pipes

Hamberg, Emma, Badiee, Sommaje January 2016 (has links)
No description available.
5

Avfallshantering inom nyproduktion : Metoder för minskat avfall inom byggproduktion

Lindberg, Mathilda January 2022 (has links)
Over the years, Sweden have been good at reducing landfilling of waste and increasing recycling, but we have not been as good at reducing the amount of waste. The Swedish Environmental Protection Agency has begun to work towards reducing Sweden's waste amount, where one of the priority areas is the construction sector. Prevention is only a small part of the waste management itself. The biggest difference is made in material handling and resource efficiency.  The aim of this project is to investigate through a case study how new production in construction manages to reduce its climate footprint by reducing its waste measured in kg / BTA. The goal of the project is to present compiled statistics on the waste management of selected new production projects and draw conclusions from the connection between the statistics and working methods. The study is a case study based on six randomly selected projects carried out by Peab Sverige AB, locally in Umeå, Sweden. The study was conducted by studying documents and already collected data as well as qualitative, semi-structured interviews with key roles for each project. The waste statistics show that only one of the six projects meets the goal of 25 kg / BTA. The worst result is 62.82 kg / BTA. The results regarding working methods show that there is no concrete strategy at company level to reach the target of 25 kg / BTA. The purchasing department is largely centrally controlled because Peab works with long-term framework agreements with nationwide suppliers and contractors. Furthermore, the results showed that some projects chose prefabricated solutions but that most elements were built on site. Most projects stored their material indoors or in tents except for one project that stored their material outdoors, sometimes not covered up. On those projects, material had to be thrown away because it was unprotected. The same project also had problems with construction defects that led to the need to demolish and redo. Most projects used Peab's planning form VPP (Visual Production Planning) in addition to one project. Follow-ups and feedback of experience differ between the projects. All projects use experience feedback after the end of the project, but not all did follow ups on individual steps. The conclusions that could be drawn from the study are that storage of material should take place in tents or indoors to reduce waste due to damaged materials, only if just-in-time deliveries are not possible. Furthermore, the study showed that neither type nor size of project has an impact on the amount of waste measured in kg / BTA. Because each project is unique, it is difficult to compare the work of site managers because they do not use the same methods. Experience feedback would therefore need more space between the projects. Good communication, planning and coordination are fundamental if dealing with problems that arise in production and to be able to continue working towards reducing waste at construction sites.
6

Planering av material, upplag & flöden / Planning of material, storage and flows

Oskar, Vikström January 2016 (has links)
Byggindustrin står för en betydande del av Sveriges ekonomi, samtidigt blir det allt dyrare att bygga i landet vilket slår tillbaka på företagen inom branschen. Materialhanteringen under ett byggprojekt tar mycket tid och pengar i anspråk, och är ett av de områden som från många håll anses kunna effektiviseras. Detta arbetes ansats grundar sig i utvärderande forskning gjord av andra och har ett primärt förändringsinriktat fokus. Syftet med arbetet var att effektivisera produktionen på byggarbetsplatser genom en utökad planering av arbetsplatslogistik. Målet var att hitta en princip för hur detta skulle gå till. Under arbetet utformades en planeringsmall för att kunna systematisera materialet vid planeringen. Nyttan med mallen blev dels att synliggöra möjligheter och begränsningar vid stora inköp av material men framför allt underlätta skapandet av en funktionell och visuell materialupplagsplan. Denna materialupplagsplan redovisas som lägesindelningar på situationsplanen och är till för att använda vid leveranser av material. Arbetets resultat redovisas som en materialplanering av en reell byggarbetsplats. Slutsatsen från arbetet är att planering av materialupplag och materialhantering är viktigt för att materialflödet ska flyta på optimalt och därmed att slippa dubbelarbete och omstruktureringar. Det är viktigt att det finns bra verktyg för att utföra planeringen och den bör utföras innan byggskedet startar. Bland annat planeringsmallen som tagits fram i detta arbete kan vara ett sådant verktyg, men än mer principen bakom. En bra materialplanering effektiviserar byggprocessen och kan således vara resultatpåverkande. / The construction industry accounts for a significant part of the Swedish economy, while it is becoming more expensive to build in the country which rebounds on companies in the industry. Material handling during a construction project takes a lot of time and money in claim, and is one of the areas many areas considered to be more efficient. This labor approach is based on evaluative research done by others, and has a primary change-oriented focus. The aim of this work was to improve production efficiency at construction sites through an expanded planning of logistics work. The goal was to find a principle for how this should be done. During the work designed a planning template to systematize the material at the planning. The usefulness of the model was partly to identify possibilities and limitations for large purchases of materials but above all facilitate the creation of a functional and visual materials storage plan. This material plans are situated divisions on the situation of the plan and is for use in the delivery of materials. Work results are reported as a material planning of a real construction site. The conclusion is that the planning of material storage and material handling are important to the material flow should flow optimally and to avoid duplication of work and restructuring. It is important that there are good tools to perform planning and should be carried out before the construction phase starts. Including planning model developed in this work can be such a tool, but more the principle behind it. A good material planning more efficient construction process and thus may be affecting earnings.
7

Reducing Carbon Dioxide Emissions in Transport Infrastructure Projects

Krantz, Jan January 2017 (has links)
On- and off-site construction activities during transport infrastructure projectsare major contributors to greenhouse gas (GHG) emissions. The SwedishTransport Administration (STA) has stated the goal of gradually reducing itsemissions from transport infrastructure projects to zero by 2050. However,current life cycle assessment (LCA)-based approaches for estimating GHGemissions are static and location-independent, and thus do not account for thedynamics of construction. Some project-based methods have been proposed,but there is little guidance and insight available to facilitate theirimplementation in real projects during project planning.This thesis aims to explore how CO2 emissions can be reduced during differentstages of the planning process for transport infrastructure. The analysis focuseson emissions during project execution, i.e. on- and off-site constructionactivities including material production, and transportation. An exploratoryresearch approach is used to develop practical CO2 reduction methods thatcould be implemented during the feasibility studies, the design stage, and theprocurement stage of the planning process. These methods and models aredeveloped and demonstrated in case studies. This is a similar to the prototypingmethod in which early drafts of a new system are developed and tested toenable further development into a finalized system. The findings show thatconsiderable CO2 reductions can be achieved if project alternatives areevaluated systematically during the planning process. Although most majordecisions are made during the early stages of the planning process, later stagesshould not be ignored because these offer opportunities to include moredefinitive project data and thereby improve the certainty of the assessments.Future research in this area should look at the entire planning process up to thestart of construction.
8

EKONOMISTYRNINGSPROCESSEN INOM BYGGPRODUKTION : MED FOKUS PÅ OMBYGGNATION

Karlsson, Aaron, Redman, Douglas January 2016 (has links)
Rapportens övergripande syfte är att undersöka vilka faktorer inom ekonomistyrning som är avgörande för ett positivt utfall inom produktion vid ombyggnation. Delsyftet är att undersöka vilka metoder och arbetssätt som är av betydelse för att uppfylla dessa faktorer. För rapporten används teori inom ekonomistyrning för att analysera ett specifikt fall inom ombyggnation. Rapporten är aktuell då ekonomistyrning är en viktig del inom produktion och det finns företag som lyckas mindre bra med detta. Studien bygger därför på att ta fram de vitala aspekterna inom ekonomistyrning, och hur de bör användas för ett positivt resultat. Vid analysen framgick tydligt att ekonomistyrares förståelse för omfattningen av projektet är av stor betydelse, likaså definitionen av ekonomistyrningsverktygens användande. Det verktyg som används för avstämning bör vara väl motiverat för att säkerställa att detta speglar det mätningen avser. Verktyget bör även vara anpassat för området företaget verkar inom. Earned Value Managment är ett av verktygen att föredra vid användning av arbetskostnader som mätning. Genom arbetet har det visat sig att arbetskraft står för en relativt stor del av totalkostnaden. Därför är det viktigt att den kontrolleras. Earned Value Management har inom fallstudien anpassats inom fallstudieprojektet och baserats på resursanvändning, i form av arbetskraft. Inom ombyggnation krävs ett strukturerat arbetssätt för uppföljning av ändrings- tilläggs- och avgående arbeten(ÄTA), då kostnadsposten står för en omfattande del av totalkostnaden. Analysen tyder på att avstämningar bör göras frekvent i början av produktionen, då det blir mer lönsamt att åtgärda problem i tidigt stadie. Detta är en viktig kunskap att inneha för att förhindra eskalerande kostnader.
9

Skapandet av en mall för kontrollplaner i NCCs projektportal / The creation of a template for self-control plans in NCCs project portal

Häggkvist, Mattias January 2016 (has links)
Egenkontroller bidrar i arbetet för att främja en god och gynnsam samhällsutveckling, genom att verifiera att en byggåtgärd uppfyller de krav som ställs från samhället på kvalitet och tekniska lösningar. NCC vill förenkla och effektivisera sitt arbete med kontrollplaner för egenkontroller genom att göra det möjligt att hantera dessa digitalt i deras interna datasystem som kallas projektportalen. Resultatet av arbetet är en mall för skapandet av nya kontrollplaner och som kommer att finnas tillgängligt för NCC i deras projektportal. Mallen avser uppförandet av ett koncepthus och kommer att uppfylla de krav som ställs från Plan- och bygglagen och går därför att använda som utgångspunkt vid uppförande av nya projekt. Genom detta hjälpmedel går det spara både tid och pengar samtidigt som NCC får en mer enhetlig kontrollplan som ser relativt lika ut från projekt till projekt. / By go through with a self-control during construction arrangements it will contribute to support a healthy community development by verify that the arrangements fulfills societys demand on quality and technical solutions. NCC now wants to simplify and make it more effective to establish a plan for the self-controls by make it possible to work with these in their computer system called projektportalen. The outcome of this master thesis is a template for the producing of a plan for self-control, and it will later be available to NCC in their computer system. The template intends building a ordinaly dwelling house and it will fulfill the legal requirement on planning and building that in sweden are called Plan- och bygglagen. Therefore it will be possible to use this template as a starting point when creating a new plan for self-control to a new constuction project. By using this template NCC will be able to save time aswell money and at the same time recive plans that looks the similary for every project that NCC will realize in the future.
10

Tillsatsmaterial i betong : hur påverkas den tidiga hållfasthetsutvecklingen

Lindelöf, Camilla, Ljungdahl, Anna January 2017 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1294 seconds