• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 46
 • 42
 • 21
 • 18
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 146
 • 146
 • 65
 • 55
 • 39
 • 35
 • 33
 • 31
 • 31
 • 30
 • 27
 • 23
 • 23
 • 17
 • 16
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Governança de dados em organizações brasileiras: uma avaliação comparativa entre os benefícios previstos na literatura e os obtidos pelas organizações / Data Governance in Brazilian Organizations: a comparative evaluation between benefits provided in the literature and the benefits achieved by organizations

Barata, André Montoia 11 June 2015 (has links)
A Governança de TI (GTI) tem um papel fundamental na realização do alinhamento da TI com o negócio das organizações, potencializando os processos de TI juntamente com os objetivos do negócio. Alinhar a TI ao negócio da organização é fundamental, porém é necessário também garantir o alinhamento da GTI com a Governança de Dados (GD). A GD é responsável pelo controle e gestão dos dados da organização, possibilitando a transformação de dados em informações para a tomada de decisões estratégicas. Possuir uma GTI alinhada a GD propicia um melhor desempenho para as organizações, que precisam de informações corretas em tempo hábil para a tomada de decisões. Para colaborar com este alinhamento existem os frameworks de boas práticas de gestão, que auxiliam as organizações a implantar esta governança. Este trabalho teve como objetivo identificar os processos e frameworks de GD implantados em organizações brasileiras e comparar os benefícios obtidos na implantação com os propostos pela literatura. O trabalho exploratório e qualitativo proporcionou a realização de estudos de casos em três organizações brasileiras de grande porte que implantaram ou estão em processo de implantação dos processos de GD. Os estudos de casos foram realizados com duas visões diferentes: a consultoria que implantou a GD e a organização que contratou a consultoria. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas e técnicas de análise de conteúdo foram aplicadas nos dados coletados. Como resultado identificou-se que para as organizações estudadas o nível de implantação dos processos de GD foi médio, entretanto o grau de obtenção dos benefícios foi alto. Isso ocorre devido à carência de GD que se encontram as organizações estudadas, bem como a grande melhoria e benefícios identificados pelos entrevistados, mesmo com uma implantação parcial da GD. / The IT Governance (ITG) has a key role in achieving the IT alignment with the business organization, empowering IT processes with business goals. Align IT with business organization is crucial, however it is also necessary to ensure the alignment of the GTI with Data Governance (DG) The DG is responsible for the control and management the organization\'s data, enabling the transformation of data into information for strategic decisions making. Have aligned DG with ITG is a better performance for organizations that need the right information in the right time for decision making. To collaborate with this alignment are the frameworks of good management practices that enable organizations implement this governance. This study aimed to identify the processes and frameworks of DG implemented in Brazilian organizations and compare the benefits achieved in the implementation with the proposed in the literature. The exploratory and qualitative study provided the realizations of case studies in three large Brazilian organizations that have implemented or are in the implementation DG process. The case studies were performed with two different views: a consultancy that implemented the DG and the organization that hired the consultancy. Data collection was conducted through interviews and content analysis techniques were applied in the data collected. As a result it was found that for organizations studied the implementation DG level was average, however the benefits degree was high. This is due to lack in DG in the organizations studied and the great improvement and benefits identified by interviewers even though with partial implementation DG.
42

Análise das práticas de governança da tecnologia da informação (TI) à luz dos modelos COBIT e BSC em empresa contratante de serviços de outsourcing

Targa, Magda Santos 23 November 2009 (has links)
Made available in DSpace on 2015-03-05T18:41:00Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 23 / Nenhuma / Os serviços de TI têm sido percebidos cada vez mais como instrumento de vantagem competitiva aos negócios organizacionais e a sua influência no desempenho empresarial deverá continuar crescendo. Estes e outros fatores motivam as empresas a rever os seus atuais modelos de gestão de TI. A governança de TI tem sido tema de interesse de investigação, tendo um enfoque externo, que se refere às demandas de negócio e conseqüente necessidade de alinhamento estratégico, e um enfoque interno que se refere a organização de TI e seus processos. O uso de modelos pode auxiliar esta governança, pois induzem a conformidade, sistematizam e eliminam incertezas. Neste contexto, a presente dissertação avalia as práticas de governança de TI, o que envolve a alocação de recursos de capital humano próprio e de terceiros, em empresa do setor de saúde, à luz dos modelos de governança COBIT e BSC. / IT services have been more and more perceived as a competitive advantage instrument, and its influence should continue climbing up the charts. These and other factors lead the companies to review their IT management models. Lately, IT governance has turned into a subject of investigation interest and it has an outward approach, which is related to the business demands and consequent strategic alignment needs, and an internal approach, that refers to the IT organization and IT processes. The use of models can help this governance, because they lead to conformity, systemize e remove uncertainty. In this context, this dissertation assesses the IT governance practices, what involves organization and third-part human resources allocation in health business company, considering COBIT e BSC governance models.
43

Intern kontroll : legitimitetsfråga och verktyg / Internal Control : Legitimacy and tool

Thörner, Ted, Zilliacus, Sebastian January 2007 (has links)
Som en direkt reaktion på företagsskandalerna kring millennieskiftet började arbetet med att materialisera olika idéer för hur den finansiella datan kan kvalitetssäkras. Paul Sarbanes och Michael Oxleys arbete resulterade i Sarbanes-Oxley Act (SOX) och kom att bli det regelverk som antogs den 30 juli 2002. Lagen förespråkar starkt att företagen ska stärka den interna kontrollen över de finansiella data som ligger till grund för de finansiella rapporterna.Företag som är noterade på den amerikanska börsen är idag skyldiga att följa lagen och detsamma gäller deras dotterbolag i hela världen. Det har inneburit att lagen har fått en global betydelse för finansmarknaden och påverkar även företag här i Sverige. Det svåraste för företagen har varit att ta till sig lagen. Ett sätt har varit att översätta den till något som företaget kan applicera, en form av verktyg. För att en organisation ska adoptera ett verktyg ska det ha olika egenskaper; bland annat skall det vara modernt och effektivt. Verktyg som kan användas vid implementeringen av SOX är Committe of Sponsoring Organzations of the Treadway Commission (COSO) och Control Objectives for Information and related Technology (COBIT). De här verktygen har riktlinjer för hur ledningen ska utforma den interna kontrollen samt hur de ska uppföljas. Att bibehålla säkerheten på den interna kontrollen har blivit en planeringsfråga för ledningen och en process som kräver kontinuerligt arbete och uppföljning. Det här har fört våra tankar till att ta reda på hur efterarbetet med SOX-regleringen har skett inom IT-verksamheten bland företag.Uppsatsens syfte är att analysera företagsledningars förmåga att översätta SOX och uppföljningen av lagen för att säkerställa en god intern kontroll. Syftet är även att analysera företagsledningars förmåga att upprätta en god nivå av IT Governance samt att bidra för teoriutvecklingen på området. För att uppfylla vårt syfte har vi använt oss av en abduktiv och kvalitativ metod för att samla in data, datan har sedan bearbetats genom en narrativ metod. Dedata som vi har samlat in har delvis utgjorts av vetenskapliga artiklar och intervjuer med relevanta personer.Vis a vid teoriutvecklingen är det akademiska bidraget med den här att det inte finns och inte heller kommer att finnas några modeller för hur SOX ska implementeras i en organisation. Utifrån organisationens unika situation måste ledningen vara handlingskraftig och översätta SOX till riktlinjer och policys som identifierar organisationen. Till hjälp kan ledningen använda sig av ramverk som COSO och COBIT. Den bör också sträva efter att ha en hög nivå av IT Governance.Lever företaget inte upp till de legitimitetskrav och mode som samhället kräver kan det få förödande konsekvenser och företagets överlevnad kan sättas på spel. / Uppsatsnivå: D
44

Gestão de processos de ti: estudo empírico em uma instituição pública

Silva, Regina Ferreira da 23 May 2015 (has links)
Submitted by Joana Azevedo (joanad@id.uff.br) on 2017-08-03T19:59:53Z No. of bitstreams: 1 Dissert Regina Ferreira da Silva.pdf: 1484473 bytes, checksum: bb52766fba7f073e4f52167e714c300e (MD5) / Approved for entry into archive by Biblioteca da Escola de Engenharia (bee@ndc.uff.br) on 2017-08-24T14:08:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissert Regina Ferreira da Silva.pdf: 1484473 bytes, checksum: bb52766fba7f073e4f52167e714c300e (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-24T14:08:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissert Regina Ferreira da Silva.pdf: 1484473 bytes, checksum: bb52766fba7f073e4f52167e714c300e (MD5) Previous issue date: 2015-05-23 / A maioria das organizações, públicas e privadas, tem buscado a melhoria dos serviços oferecidos pelas áreas de TI, por meio da utilização de metodologias e de boas práticas de Gestão de Processos de Tecnologia da Informação, visando o alcance de seus objetivos estratégicos. Esta dissertação objetivou identificar os principais aspectos da Gestão de Processos de TI no setor público. Para isto, realizou-se uma revisão da literatura, apoiada em um estudo bibliométrico sobre as principais ferramentas e modelos relacionados ao tema, tais como o COBIT, ITIL e PMBOK. Com base nesses conceitos, foi desenvolvido um método para levantamento e priorização dos processos mais relevantes de TI em uma organização pública que pode ser adotado e utilizado por qualquer empresa. Concluiu-se que as organizações com os seus serviços, principalmente os de TI, precisam adotar melhores práticas de gestão de processos, de modo que possam alcançar melhores resultados. Recomenda-se, portanto, a utilização do COBIT 5 que apresenta melhores práticas de governança de gestão corporativa de TI reconhecido internacionalmente, e que define os processos de gestão que podem ser implantados, utilizando práticas e modelos de gestão de processos específicos. / Most organizations, public and private, has sought to improve the services offered by IT departments, through the use of methodologies and best practices Management Processes Information Technology, aimed at achieving its strategic objectives. This research aimed to identify the main aspects of IT process management in the public sector. For this, we carried out a literature review, based on a bibliometric study of the key tools and models related to the topic, such as COBIT, ITIL and PMBOK. Based on these principles, it developed a method to survey and prioritization of the most important IT processes in a public organization that can be adopted and used by any company. It was concluded that organizations with their services, mainly IT, processes need to adopt best management practices, so that they can achieve better results. It is recommended, therefore, the use of COBIT 5 that shows better corporate management IT governance practices internationally recognized, and that defines the management processes that can be deployed using practical and specific process management models.
45

Implementação da governança de ti: estudo de caso do colégio Pedro II

Val, Márcio Alessandro do 20 April 2017 (has links)
Submitted by Joana Azevedo (joanad@id.uff.br) on 2017-08-08T19:19:53Z No. of bitstreams: 1 Dissert Marcio Alessandro do Val.pdf: 13493525 bytes, checksum: 6749f6ae35ffbed571444390be464190 (MD5) / Approved for entry into archive by Biblioteca da Escola de Engenharia (bee@ndc.uff.br) on 2017-08-31T14:06:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissert Marcio Alessandro do Val.pdf: 13493525 bytes, checksum: 6749f6ae35ffbed571444390be464190 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-31T14:06:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissert Marcio Alessandro do Val.pdf: 13493525 bytes, checksum: 6749f6ae35ffbed571444390be464190 (MD5) Previous issue date: 2017-04-20 / O crescimento da importância da implementação da Governança de TI, ocorre devido ao aumento na agregação de valor ao negócio e evidencia-se no incremento do número de publicações acadêmicas sobre o tema, no esforço dos órgãos de controle da Administração Pública Federal na sua promoção e também no alinhamento com o planejamento estratégico da organização ou com a necessidade de garantir a aderência à legislação vigente. A simples aceitação da necessidade de adoção da Governança de TI, que fez com que fosse tratada como um mero produto a ser adquirido e implementado, pode levar ao entendimento de que estamos diante de uma commodity. A popularização dos frameworks de Governança de TI, em especial a ISO 38.500, o ITILv3 e o COBIT5, pode reforçar essa ideia. A partir desse ponto de vista, a proposta desse trabalho analisou, por meio do estudo de caso, se o modelo adotado pelo Colégio Pedro II para a implementação da Governança de TI está alinhado com o Guia de Governança de TI da SISP, voltado para a Administração Pública Federal, e se tal modelo não poderia se tornar uma commodity. Para alcançar esse objetivo, foram analisadas duas estruturas concorrentes: a de conformidade e a de apoio; além de três frameworks de Governança de TI. Também foi realizado um estudo de caso no Colégio Pedro II, preparado através da revisão literária e da utilização de um survey, visando fornecer subsídios para o planejamento e gestão dos escassos recursos de TI. Como contribuição foi mapeada a percepção das vantagens da implementação da governança de TI na administração pública e propostas recomendações para auxiliar na sua implementação de forma colaborativa. / The growth in the importance of the IT Governance implementing, occurs due to the increase in the value added to the business and is evidenced by the increase in the number of academic publications on the subject, in the effort of its promotion by the regulatory agencies of the federal government, is consequence of the increase in adding value to the business and is also noted in alignment with the strategic planning of the organization or in the need to ensure compliance with current legislation. Simply accepting the need to adopt IT Governance, which made it handle as a product to be purchased and implemented, may lead to understanding that we are facing a commodity. The growth in disclosure of IT governance frameworks, especially ISO 38,500, ITILv3 and COBIT5, may reinforce this idea. The purpose of this study is to analyze the model adopted by the Colégio Pedro II in IT governance implementation is aligned with IT Governance Guide of SISP, focused on Federal Public Administration, and if such a model could not become a commodity. For this reason, was analyzed two competing structures: compliance and support, and three IT Governance frameworks. It was also made a case study in the Colégio Pedro II, using literature review and a survey to provide inputs for the planning and management IT resources. As a contribution was mapped the perception of the advantages of the implementation of the IT governance in public administration and to make recommendations to assist its implementation in a collaborative way.
46

Governança de dados em organizações brasileiras: uma avaliação comparativa entre os benefícios previstos na literatura e os obtidos pelas organizações / Data Governance in Brazilian Organizations: a comparative evaluation between benefits provided in the literature and the benefits achieved by organizations

André Montoia Barata 11 June 2015 (has links)
A Governança de TI (GTI) tem um papel fundamental na realização do alinhamento da TI com o negócio das organizações, potencializando os processos de TI juntamente com os objetivos do negócio. Alinhar a TI ao negócio da organização é fundamental, porém é necessário também garantir o alinhamento da GTI com a Governança de Dados (GD). A GD é responsável pelo controle e gestão dos dados da organização, possibilitando a transformação de dados em informações para a tomada de decisões estratégicas. Possuir uma GTI alinhada a GD propicia um melhor desempenho para as organizações, que precisam de informações corretas em tempo hábil para a tomada de decisões. Para colaborar com este alinhamento existem os frameworks de boas práticas de gestão, que auxiliam as organizações a implantar esta governança. Este trabalho teve como objetivo identificar os processos e frameworks de GD implantados em organizações brasileiras e comparar os benefícios obtidos na implantação com os propostos pela literatura. O trabalho exploratório e qualitativo proporcionou a realização de estudos de casos em três organizações brasileiras de grande porte que implantaram ou estão em processo de implantação dos processos de GD. Os estudos de casos foram realizados com duas visões diferentes: a consultoria que implantou a GD e a organização que contratou a consultoria. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas e técnicas de análise de conteúdo foram aplicadas nos dados coletados. Como resultado identificou-se que para as organizações estudadas o nível de implantação dos processos de GD foi médio, entretanto o grau de obtenção dos benefícios foi alto. Isso ocorre devido à carência de GD que se encontram as organizações estudadas, bem como a grande melhoria e benefícios identificados pelos entrevistados, mesmo com uma implantação parcial da GD. / The IT Governance (ITG) has a key role in achieving the IT alignment with the business organization, empowering IT processes with business goals. Align IT with business organization is crucial, however it is also necessary to ensure the alignment of the GTI with Data Governance (DG) The DG is responsible for the control and management the organization\'s data, enabling the transformation of data into information for strategic decisions making. Have aligned DG with ITG is a better performance for organizations that need the right information in the right time for decision making. To collaborate with this alignment are the frameworks of good management practices that enable organizations implement this governance. This study aimed to identify the processes and frameworks of DG implemented in Brazilian organizations and compare the benefits achieved in the implementation with the proposed in the literature. The exploratory and qualitative study provided the realizations of case studies in three large Brazilian organizations that have implemented or are in the implementation DG process. The case studies were performed with two different views: a consultancy that implemented the DG and the organization that hired the consultancy. Data collection was conducted through interviews and content analysis techniques were applied in the data collected. As a result it was found that for organizations studied the implementation DG level was average, however the benefits degree was high. This is due to lack in DG in the organizations studied and the great improvement and benefits identified by interviewers even though with partial implementation DG.
47

IT-styrning med fokus på affärsnytta : Fyra företags syn på IT och dess strategiska värde för lönsamheten, bedömning av affärsnyttan och styrning av IT-verksamheten

Burman, Johan January 2006 (has links)
<p>IT ses idag som ett strategiskt verktyg med krav på uppnådd lönsamhet i alla IT-relaterade investeringar och projekt. Lönsamhet och kostnadseffektivitet är tillsammans med nya lagar och förordningar för bolagsstyrning viktiga faktorer som fordrar bättre IT-styrning. Att bedöma och värdera affärsnytta och nyttoeffekter av IT innebär att se vad IT’s egentliga värde är för verksamheten och dess affärsprocesser. Genom att använda någon av de nyare metoderna för nyttobedömning som också har fokus på oväntade och dolda kostnader men framför allt inkluderar skattning av snabba/långsamma nyttor och direkta/indirekta nyttor, så uppnår man bättre kontroll över verksamheten och att man fokuserar på rätt saker och gör dem på rätt sätt. Alla dessa delar inkluderas i fenomenet IT-styrning med vilket man har som övergripande mål att på olika sätt få ett bättre stöd till affärsverksamheten av IT. IT-styrning kan idag avsevärt underlättas genom användning av standardiserade ramverk som t ex ITIL och/eller COBIT. Dessa ramverk inkluderar metodik, anvisningar och processer baserade på ”best practices”. Undersökningen har visat att de medverkande företagen, åtminstone på IT-verksamhetsnivå, oftast anser att IT är en strategisk lönsamhetsfaktor. Som ett bevis för detta använder man sig också av ovan beskrivna ramverk för IT-styrning. Dock kan inget av företagen egentligen peka på någon reell användning av de nyare metoderna för nyttobedömning. Undersökningen kan inte bevisa påståendet att företagsledningen inte i tillräckligt omfattande grad inser IT’s vikt för affärerna, men det finns indikationer som talar för ett visst ointresse för IT på ledningsnivå. IT-styrningen kan genom sitt affärsfokus dock komma att ändra på det.</p>
48

Unification Of It Process Models Into A Simple Framework Supplemented By Turkish Web Based Application

Aygun, Betul 01 September 2010 (has links) (PDF)
Information technology usage has become compulsory for all organizations whether government or private organizations to achieve visibility, compete rivals and execute their missions better. To get desired result from usage of information technology, IT of organization has to be managed well. Up till now, various frameworks are developed to manage it well. Best examples for this kind of frameworks are COBIT and ITIL, containing all processes which can be handled in IT management and becoming widespread through the world. COBIT and ITIL are complementary frameworks rather than competitors. Due to this reason, organizations must implement both of them instead of choosing one of them. In addition to these, ISO/IEC 27001:2005 which focuses on information security management process is a quite famous IT standard in terms of security. This thesis provides organizations to meet requirements of these frameworks/standards which are process based frameworks and standards complementary to each other, with a unique implementation by taking unification of processes in a more simple and understandable way. Consequently, it provides reduction in the duplicate work and prevents inconsistencies that may occur. In addition, including CMMI level two requirements motivate the organization to implement higher maturity level of CMMI. Moreover, this study provides organizations to implement ISO 27001 management structure which establish a foundation for extension to technical structure of it. Besides these, this study provides an alignment of frameworks model and COBIT and ITIL which helps organization to trace ITIL and COBIT simultaneously. Lastly by providing a web based application, there exists foundation for knowledge bank of IT processes in Turkish and profile pages for each organization to manage, trace and reach their own IT processes in a digital environment.
49

Who Decides What? : IT Governance - Prioritization & Outcome

Engman, Pierre, Carlsson, Andreas January 2010 (has links)
<p><strong>Introduction. </strong>This bachelor thesis concerns the subject of IT Governance, how organizations prioritize and decides IT-related issues. The thesis will approach how Swedish Small-to-Medium sized Enterprises, which are considered successful, governs IT-related issues.</p><p><strong>Theoretical Framework. </strong>In order to conduct this research, the Governance Arrangement Matrix, created by MIT Sloan 2003, is applied which was also incorporated in a global study by Weill in 2003. The matrix involves five different decisions domains within IT and different corporate archetypes divided by stakeholder involvement.  The compiled data will thus be analyzed and mapped against Weill's study to derive the contemporary decision structure in Swedish SME's and create a comparison to map any alterations that might have occurred.</p><p><strong>Method. </strong>Through utilizing an online-survey and conducting telephone interviews, 108 responses from Swedish SME's provided the necessary data to map the contemporary decision-structure within IT in a deductive manner to both utilize quantitative and qualitative data, creating an understanding of the derived outcome. The analysis will provide an understanding for organizations to see the fit between business objectives and IT-usage, creating future possibilities for organizations to further optimizes their alignment between the business and IT. The main conclusions from this thesis could be summarized as follow:</p><p><strong>Results. </strong>The involvement of the board-of-directors has become more frequent, and with the inclusion of a Chief Information Officer, the collaboration throughout the corporate hierarchy enables a broader understanding of the impact of IT. Although that this approach was the most frequent selected archetype, the decisions relating to IT acquisitions and architecture, the majority of responses showed indications relating these areas to be decided by CIO/IT-department thus in conclusion: the knowledge that CIO/IT-departments has are sufficient to support the everyday business need.</p><p>Furthermore, the differences found between this research and the underlying study by Weill, indicates that IT is considered a multi-dimensional problem that needs constant supervision and that the view upon prioritizations and governance has been altered.</p>
50

As relações do intraempreendedorismo e da IT Fashion com a consumerização de TI e seu impacto no desempenho pessoal e na governança de TI

Silva, Sidnei Roberto Feliciano da January 2013 (has links)
A indústria de tecnologia da informação (TI) tem disponibilizado equipamentos e programas de computador cada vez mais acessíveis ao consumidor final, o que permite que funcionários, em busca de melhor desempenho pessoal, apliquem seus próprios recursos, como tablets e contas de e-mails pessoais, para a atividade profissional, impactando na forma como a Governança de TI trata o assunto. A procura por praticidade e oportunidades em um ambiente que favorece a mudanças, características de atividades intraempreendedoras, intervém na tomada de decisão e colabora para o processo de consumerização de TI. Com a disponibilidade de novas tecnologias e a crença vigente na tendência de uma nova moda, cria-se um cenário propício para que essas novidades sejam utilizadas nas organizações, aproveitando-se das facilidades de virtualização, do conhecimento e da adaptabilidade do usuário com a tecnologia. O funcionário espera, com isso, melhorar a sua eficiência e produtividade por meio da variedade de possibilidades e entregar resultados com melhor qualidade de informação. Como os recursos pessoais de informática não fazem parte do portfólio de TI da organização, hipotetiza-se que isso possa afetar negativamente a Governança de TI. O objetivo dessa tese é analisar o uso de recursos pessoais de informática no desempenho individual e na governança de TI a partir das abordagens do intraempreendedorismo e da TI Fashion. Para atingir esse objetivo, foi realizada uma pesquisa com técnicas qualitativas e quantitativas. Identificaram-se os recursos pessoais de informática usados pelos funcionários e os principais elementos relacionados aos constructos selecionados. Desenvolveu-se um instrumento prévio de medição (survey), que foi testado em uma amostra para ajustes. A pesquisa final constou com uma amostra validada de 253 respondentes. Para analisar os dados da pesquisa, foi utilizada a técnica de modelagem de equações estruturais, validando o modelo e testando as hipóteses de pesquisa. Constatou-se que o intraempreendedorismo e a TI Fashion influenciam significativa e positivamente a consumerização de TI e essa, por sua vez, influencia o fator desempenho pessoal. Diferente do proposto como hipótese inicial, a consumerização de TI afeta significativa e positivamente a Governança de TI. Conclui-se que o uso de recursos pessoais de informática para o trabalho é influenciado por ações intraempreendedoras nas organizações, assim como a sedução por inovações tecnológicas disponibilizadas pela indústria de tecnologia da informação, e afetam positivamente o desempenho pessoal. Observa-se que as organizações são flexíveis no uso de recursos pessoais de TI e adaptam-se à introdução, por parte dos funcionários, de inovações tecnológicas pessoais para o trabalho, adequando as políticas de Governança de TI. / The information technology industry has provided equipment and computer programs increasingly affordable to the end user, allowing employees, in search of better personal performance, apply their own resources, such as tablets and e-mail personal accounts, to professional activity, impacting how IT governance works. The search for practicability and opportunities in an environment that fosters change, some of intrapreneurial activities characteristics, acts in decision making and contributes to the process of consumerization of IT. With the availability of new technologies and the current belief in a new fashion trend, a conducive scenario is created to these innovations be used in organizations, taking advantage of the facilities of virtualization, of knowledge and adaptability of the user with the technology. The employee waits thereby improve their efficiency and productivity through the variety of possibilities, delivering results with better information quality. As the personal computer resources are not part of the organization's IT portfolio, we hypothesize that IT consumerization can negatively affect IT Governance. The aim of this thesis is to analyze the use of personal information technology resources on performance and IT governance, from the approaches of intrapreneurship and IT Fashion. To achieve this goal we conducted a survey with qualitative and quantitative techniques. It was identified the personal information technology resources used by employees and key elements related to the selected constructs. It was developed an prior measurement instrument (survey) that was tested in a sample for adjustments. The final survey consisted with a validated sample of 253 respondents. To analyze the survey data, and to validate and test the research hypothesis, it was used structural equation modeling techniques. It was found that intrapreneurship and IT Fashion significantly and positively influences the consumerization of IT and this, in turn, influences the personal performance factor. Unlike the initial hypothesis proposed, the consumerization of IT affects significantly and positively the IT Governance. We conclude that the use of personal computing for work is influenced by intrapreneurial actions and by the technological innovations seduction provided by the information technology industry and positively affect personal performance and IT Governance It is observed that organizations are flexible in use of personal IT and they adapt to the introduction, by employees, of personal technological innovations for work, adjusting policies to IT Governance.

Page generated in 0.193 seconds