• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 13
 • 4
 • Tagged with
 • 17
 • 11
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kommunikations- besluts- och informationsflöden i byggprocessen

Christine, Zeller January 2013 (has links)
Construction projects are organized in different shapes and disturbances in the information flow in these processes can lead to problems, such as delays and/or a lower quality. Therefore, a well-functioning interaction between actors and a well thought out-communication at an early stage is of crucial importance. The main question is "How does the communication of decision and information flow in the building process and what barriers and opportunities can be observed?". This diploma work has been written with guidance from Bjerking AB and to answer this question, a collection of empirical data conducted via semi-structured interviews. Respondents with different roles in the construction processes are from the construction companies Bjerking and Ramböll.   Construction projects are interactions between actors and to fulfill that the customer get the product as described, a well thought out communication in a timely manner is important. From an economic perspective and from a quality and time perspective it is of value to investigate communication and information process and what can be perceived as positive or negative.   It is often about spread information and to make it reach the concerned, but it is also important with a limitation of the information. It is good to check that the information has arrived, but it is also important to have confidence in the project participants. Positive factors for strengthening communication may be to ensure that each actor has a common objective, a holistic interpretation in the project. One barrier might be time optimism when important information and essential decisions are delayed. Feedback, positive and negative, is good for the development of projects.
2

A model to increase profitability by ensuring a reliable flow of information within the product development process: A case study / En modell för ökad lönsamhet genom säkerställande av tillförlitliga informationsflöden i produktutvecklingsprocessen: En fallstudie

Sjörén, Henric, Thun, Erik January 2014 (has links)
Studier har visat att det är viktigt för företag, aktiva i olika branscher, att kontinuerligt förbättra sina produktutvecklingsprocesser på ett kostnadseffektivt sätt, för att bibehålla sin konkurrenskraft samt öka lönsamhet. Tillgängliga förbättringsmodeller, t.ex. Plan Do Study Act (PDSA), Define Measure Analyse Improve Control (DMAIC) and Identify Define Develop Optimize Verify (IDDOV), är antingen för generella eller för specifika, och ingen av dem tar hänsyn till informationsflöden. Således är ingen av dessa lämplig att använda för förbättring av en produktutvecklingsprocess med avseende på ett tillförlitligt informationsflöde. Varpå, är syftet med denna studie att utveckla en modell för att systematiskt säkerställa ett tillförlitligt informationsflöde genom att identifiera och åtgärda rotorsaker till problem i informationsflödet, vilket säkerställer tillfredsställda kunder, minskade kostnader och ökade intäkter. Resultatet av studien är en modell och ett verktyg, som har testats empiriskt i ett fallföretag och visat sig lämplig för att effektivisera produktutvecklingsprocesser genom att säkerställa ett tillförlitligt informationsflöde. Applicering av modellen identifierade tre problem i informationsflödet: språkbarriärer, vertikal organisering samt bristande media för kommunikation. Lösningar till problemen har tagits fram genom logiska resonemang och tillsammans med rekommendationer ger de en god indikation om den positiva effekt på lönsamhet som ett tillförlitligt informationsflöde i produktutvecklingsprocessen kan ha. / Studies have shown it is necessary for companies active in various industries to continuously, and cost-effectively, improve their product development process, in order to stay competitive and increase profitability. Existing improvement models, e.g. Plan Do Study Act (PDSA), Define Measure Analyse Improve Control (DMAIC), Identify Define Develop Optimize Verify (IDDOV), are either too general or too specific, and none incorporates improvement of information flows. Consequently, none is suitable for improving a product development process with respect to reliable information flows. Hence, the purpose of this study is to develop a model for systematically ensuring a reliable flow of information, by identifying and solving problem root-causes in the information flow. This ensures satisfied customers, reduced costs, and increased profits. Result of the study is a model and tool, tested empirically in a case company, proved suitable for streamlining product development processes, by ensuring a reliable flow of information. Application of the model identified three problems within the information flow: language barriers, vertical organization, and lack of suitable media for communication. Solutions to the problems has been concluded on through logical reasoning and together with recommendations provides a good indication of the positive effect on profitability, which a reliable flow of information within the product development process can have.
3

Analys av sambanden mellan informationsflöden och en effektiv produktion : En fallstudie utförd på Koenigsegg Automotive AB

Wigren, Kristian, Persson, Karl January 2014 (has links)
En viktig del i ett företags strävan i att bli mer lönsamt, samt att hålla ned kostnader till ett minimum, är en effektiv produktion. Detta arbete handlar mycket om att identifiera och eliminera slöseri i olika former. Väntan i produktionen är en form av slöseri och kan till exempel uppkomma när personalen inte kan arbeta på grund av materialbrist eller att de letar verktyg eller delar. En annan form av slöseri är att producera eller korrigera defekta enheter. För att minimera dessa former av slöseri krävs förutsättningar för en god informationsstruktur med en väl fungerande kommunikation och dokumentation. Dessa förutsättningar kan erhållas genom standardiserade arbetssätt. Ett sätt att standardisera ett sådant arbetssätt samt att hantera och samla all information på ett ställe är att använda sig av ett affärssystem. Denna studie visar kopplingen mellan ett väl fungerande informationsflöde och en effektiv produktion. Den tillför konkreta förslag för hur standardiserade arbetssätt kan se ut för att uppnå ett mer pålitligt informationsflöde. Studien fokuserar framförallt på hur processen med artikeländringar kan se ut och belyser vikten av dokumentation. Med detta vill vi visa att ett bra informationsflöde kan bidra till en mer effektiv produktion och ett minskat slöseri av resurser, vilket leder till en mer lönsam situation för företaget.Denna studie visar att en varsamt utvecklad kommunikation med standardiserade informationsflöden, samt ett bättre utnyttjande av dokumenterade uppgifter, kan möjliggöra en mer effektiv produktion. Därmed finns även förutsättningar för högre lönsamhet. Genom intervjuer och observationer har informationsflöden samt processer kartlagts för vidare analys genom en litteraturstudie. I syfte att förbättra processen kring ändringshantering och för att få idéer om hur den kan utövas effektivt, genomfördes en benchmarking på ett annat svenskt tillverkande företag.
4

Förbättrad granskningsprocess vid utveckling av motorstyrsystem

Yabandeh, Mikael January 2013 (has links)
I takt med att fler motortyper skapas och att kraven på dessa motorer ökar i och med hårdare lagkrav på emissioner så ökar också gruppernas arbetsbelastning. Mycket av arbetet hamnar på grupperna med kalibreringsansvar då det är parametrarna som dessa grupper kalibrerar som delvis styr hur mycket emissioner som släpps ut. Fokus i denna rapport ligger på en delav de grupper som är inblandade i den granskning som sker av parametrarna som kalibreras. Examensarbetet är uppfört eftersom vissa problem med granskningsprocessen har identifierats. Dessa problem grundar sig i bristande kommunikation och kvalitet och mer detaljerat i försenade leveranser och förändringar av parametervärden. Syftet med denna rapport har varit att förbättra granskningsprocessen med avseende på kvalitet och minskad arbetsbelastning för de inblandade grupperna. För att uppfylla detta syfte har leanprinciper använts tillsammans med en mängd intervjuer som har genomförts bland grupperna. Det som har framkommit av denna undersökning är att det finns både bra ochmindre bra processer. De som har identifierats som bra har grundat förslag som verkar till att sprida dessa processer till övrig organisation. Förbättringsförslag för de mindre tillfredsställande processerna har lämnats. Dessa syftar framför allt till förenklad kommunikation mellan grupper samt till ökad dokumentation av vissa moment i processen.
5

Informationsflöden i e-logistik : En studie av elektroniskt informationsutbyte i den nya logistiken

Gardarsson, Bjarki January 2000 (has links)
Elektroniska affärer mellan företag har skapat en ny generation av logistik, e-logistiken. I e-logistiken är kraven på informations- och kunskapstillgänglighet större än på fysiska resurser. E-logistik bygger på att ha tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid. Det är därför viktigt att ha en så klar bild som möjligt av informationsutbyten i logistikprocesserna. Detta arbete syftar på att belysa vilka informationsflödena är i dagens e-logistik, samt vilka aspekter är viktiga att beakta med avseende på elektroniska informationsflöden i e-logistiken? En tänkbar uppdelning av informationsflödena i e-logistik är före, under och efter transport. Det är huvudsakligen fraktdokumentation som fortfarande sker manuellt, annars är flödena fullt elektroniska. Det är viktigt att definiera ansvar för loggning och lagring av de elektroniska informationsflödena. Huvudvinsterna med elektroniskt informationsutbyte är tidsbesparingar, ökad översyn, bättre informationskvalitet, effektivare arbetsprocesser, bättre relationer och mindre kapitalbindning. Problemen är behovet för dubbla system, brist på standarder för fraktdokumentation och ostrukturerade arbetsprocesser. Elektroniskt informationsutbyte kommer att anses vara en självklarhet och kritisk överlevnadsfaktor i framtiden. Företagen öppnar sina informationssystem för sina partners i större grad. Tredjepartslogistik fortsätter utvecklas och eventuellt kommer logistikföretagen att ta hand om alla logistikfrågor. Detta kommer att påverka informationsflödena på olika sätt och nya informationstjänster skapas.
6

Informationsflöden i e-logistik : En studie av elektroniskt informationsutbyte i den nya logistiken

Gardarsson, Bjarki January 2000 (has links)
<p>Elektroniska affärer mellan företag har skapat en ny generation av logistik, e-logistiken. I e-logistiken är kraven på informations- och kunskapstillgänglighet större än på fysiska resurser. E-logistik bygger på att ha tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid. Det är därför viktigt att ha en så klar bild som möjligt av informationsutbyten i logistikprocesserna. Detta arbete syftar på att belysa vilka informationsflödena är i dagens e-logistik, samt vilka aspekter är viktiga att beakta med avseende på elektroniska informationsflöden i e-logistiken?</p><p>En tänkbar uppdelning av informationsflödena i e-logistik är före, under och efter transport. Det är huvudsakligen fraktdokumentation som fortfarande sker manuellt, annars är flödena fullt elektroniska. Det är viktigt att definiera ansvar för loggning och lagring av de elektroniska informationsflödena.</p><p>Huvudvinsterna med elektroniskt informationsutbyte är tidsbesparingar, ökad översyn, bättre informationskvalitet, effektivare arbetsprocesser, bättre relationer och mindre kapitalbindning. Problemen är behovet för dubbla system, brist på standarder för fraktdokumentation och ostrukturerade arbetsprocesser.</p><p>Elektroniskt informationsutbyte kommer att anses vara en självklarhet och kritisk överlevnadsfaktor i framtiden. Företagen öppnar sina informationssystem för sina partners i större grad. Tredjepartslogistik fortsätter utvecklas och eventuellt kommer logistikföretagen att ta hand om alla logistikfrågor. Detta kommer att påverka informationsflödena på olika sätt och nya informationstjänster skapas.</p>
7

Defekta produkter och omarbeten i kundorderstyrd montering : Minskning genom effektivare material- och informationsflöden / Defect products and rework within customer-order-driven assembly : Decrease through more efficient material- and information flows

Rudstam, Linnéa, Johnsson, Kajsa January 1900 (has links)
Syfte – Studiens syfte var att analysera hur uppkomsten av defekta produkter och omarbeten kan minska i kundorderstyrd montering genom effektivare material- och informationsflöden. Som hjälp till att besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar: I. Vilka möjliga orsaker till defekta produkter och omarbeten kan identifieras i kundorderstyrd montering? II. Hur kan förändringar i material- och informationsflöden minska uppkomsten av defekta produkter och omarbeten i kundorderstyrd montering? Metod – Studiens tillvägagångssätt pågick i en iterativ process och innefattade litteraturstudier samt en fallstudie. I samarbete med det kundorderstyrda företaget JELDWEN Sverige AB i Forserum, genomfördes fallstudien på deras monteringsavdelning. Fallstudien innefattade intervjuer, observationer samt dokumentstudier. Resultatet i studien har uppnåtts genom analysering och jämförelse av insamlad empiri och teori. Resultat – Studien identifierar orsaker till defekta produkter och omarbeten i form av brister i material- och informationsflöden. Orsakerna delas in i fyra huvudrubriker; informationsunderlag, rutiner, personal samt material, som i sin tur bryts ned i elva underrubriker. Samtliga orsaker bidrar till icke värdeskapande aktiviteter och bör därför minskas. En kombination av kanban och kittning är ett förändringsalternativ till nuvarande materialhantering, som säkerställer att rätt material är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Informationsunderlag och upplärning bör tydliggöras för att minska osäkerheter hos operatörerna inom montering och därmed minska uppkomst av defekta produkter och omarbeten. Implikationer – I denna studie fastställs att förändringar i material- och informations– flöden kan effektivisera kundorderstyrd montering. För att åstadkomma detta måste bristande orsaker specifikt för varje tillverkande verksamhet identifieras. De förändringsalternativ som presenteras kan kräva vissa investeringar för tillverkande verksamheter och aspekter relaterade till kostnad bör därmed beaktas. Begränsningar – Fallstudien som genomfördes var av enskild karaktär vilket innebär begränsningar i studiens generaliserbarhet. Studien hade till avsikt att identifiera möjliga orsaker till problemet som presenterats, kopplat till material- och informationsflöden. Utifrån denna avgränsning kan väsentliga orsaker utöver detta försummats. / Purpose – The purpose of the study was to analyse how the occurrence of defect products and rework can decrease within customer-order-driven assembly through more efficient material- and information flows. In order to help answering the purpose, the purpose has been decomposed into two questions: I. What possible causes of defective products and rework can be identified in customer-order-driven assembly? II. How can changes in the material- and information flows decrease the occurrence of defect products and rework in customer-order-driven assembly? Method – The approach of the study was iterative and included literature studies and a case study. In cooperation with JELD-WEN Sverige AB in Forserum, which has a high degree customer-order-driven manufacturing, the case study was conducted on their assembly department. The case study included interviews, observations and document studies. The result of the study has been achieved through comparison and analysis of empirical data and theory. Findings – The study identifies the causes of defect products and rework in forms of flaws in material- and information flows. The causes are divided into four headlines; information base, routines, employees as well as material which in turn are broken down into eleven subheadings. All causes contribute to non-value adding activities and should therefore be minimized. A combination of kanban and kitting is an alternative to current strategy for handling the material, which ensures that the right material is in the right place, at the right time. Information base and training should be clarified in order to minimize uncertainty among the operators in the assembly, thus minimizing the occurrence of defect products and rework. Implications – This study establish that customer-order-driven assembly can improve efficiency with changes in material- and information flows. To achieve this, the causes for flaws need to be identified for each specific manufacturing business. The possibilities for change that is presented may require certain investments for the manufacturing business, therefore aspects related to cost should be considered. Limitations – The performed case study had a single character, thus limiting the generalizability of the study. The intention of the study was to identify possible causes to the presented problem, connected to material- and information flows. Due to this limitation, other significant causes may have been neglected.
8

Spridning och förankring av CSR i försäkringsföretag : — En studie om anställdas medvetenhet och involvering av företagens hållbarhetsarbete

Ta, Hanna, Nätterqvist, Lovisa January 2020 (has links)
Intresset för hållbar utveckling har ökat under de senaste decennierna och likaså intresset hos företag i form av Corporate Social Responsibility (CSR) och hållbarhetsrapportering. Detta ökade engagemang leder till att företag behöver utveckla ett effektivt hållbarhetsarbete samt verksamma hållbarhetspolicys inom företaget. Däremot kan det vara svårt att säga hur väl de principer som fastställts i arbetet med CSR förankras internt inom företag.   Problemet som studien undersöker är hur information om CSR sprids internt inom en organisation och vilka effekter informationskällorna får med hänsyn till de anställdas medvetenhet om och involvering i CSR-arbetet. En bransch som tidigare forskning menar redovisar minst icke-finansiell information är försäkringsbranschen. Syftet med studien är att beskriva hur försäkringsföretag arbetar med och informerar organisationen om CSR-beslut med fokus på hur hållbarhetsarbetet sprids och förankras inom organisationen. Genom att analysera hur olika led inom en organisation får information om CSR vill studien skapa förståelse över förankringen av CSR för att visa vilka interna effekter arbetet ger sett till anställdas medvetenhet och involvering.   Studiens metod är av kvalitativ karaktär med ett interpretativt synsätt. Genomförandet av studien har gjorts genom att undersöka tre försäkringsföretag. Intervjuer med hållbarhets-ansvariga och anställda på respektive försäkringsföretag har gjorts för att erhålla olika led inom organisationsstrukturens perspektiv på hur beslut om CSR kommuniceras och förankras inom organisationen.   Studien visar att samtliga försäkringsföretag arbetar med alla tre dimensioner av CSR, men lägger störst fokus vid den sociala och den miljömässiga dimensionen. Informationskällorna till CSR inom försäkringsföretag varierar beroende på vilken arbetsroll som besitts. Däremot är intranätet den främsta informationskällan som de anställda hittar information om företagets CSR-arbete. Intranätet innefattar dock en risk i att den anställda själv kan välja att inte åta sig informationen som finns tillgänglig. Detta resulterar till ett mindre engagemang och involvering i CSR-arbetet och är något som några respondenter till denna studie har visat. Samtliga respondenter i studien är medvetna om sitt företags CSR-arbete och engageras och involveras i dessa i olika utsträckningar beroende på vilket intresse de har för ämnet. Studien visar även att CSR-arbetet inom försäkringsföretag resulterar i interna effekter, det vill säga organisatoriskt engagemang, organisatorisk identifiering och organisatoriskt förtroende. Dessa effekter förstärks med hjälp av ett ansenligt CSR-arbete och innebär således att den anställde känner större organisatoriskt åtagande mot organisationen.
9

Att begränsas och avgränsa sig : En studie om studenters attityder till internets dagliga informationsflöden / To limit and define : A study of students attitudes towards the internet’s daily flow of information

Thollander, Åsa January 2017 (has links)
The aim of this thesis is to study how students perceive and handle internet’s continuous flow of information in everyday life, through news report, social media and targeted advertising. By examining the students attitudes and thoughts about the extent to which they find the information they meet relevant this study seeks to understand how they find what is relevant to them and how they limit the intake of information by different combinations of selection processes. For this purpose interviews were carried out with seven university students from different fields and levels. Three categories of theories about selection processes serves as a theoretical framework for the analysis and results. The categories are referred to as external, personalized and personal factors. The external factors include gatekeeping theory, news valuation and agenda theory and the personalized factors include theories about filter bubbles and echo chambers. The personal factors include strategies to avoid information overload such as filtering and withdrawing, it also includes satisficing as a stop rule for information seeking.  The study shows that the three categories of selection processes are affected by emotional factors referred to as simplicity, interest and sensation. These drives the student to get more deeply informed. The students attitudes towards personalized information shows to be divided between if it should be more firmly adapted to each individual, or if that would increase the feeling of being monitored. In the students reflections regarding saved information emerges three feelings of negativity described as reluctance, lack of control and unease. Despite these feelings of negativity the phenomenon is accepted. Seeing that the alternative is disconnecting from modern society and life, acceptance shows to be the most reasonable alternative.
10

Den hållbara microinfluencerns perspektiv / The perspective of the sustainable microinfluencer

Espes, Frida, Tylstedt, Elsa January 2018 (has links)
Microinfluencers är ett relativt nytt och outforskat fält inom marknadsföring och är en utveckling av den mer frekvent använda termen influencers. Microinfluencers har på senare tid väckt företagens intresse då de, till skillnad från influencers med en bredare följarskara, bedöms uppnå ett större engagemang och en högre grad av förtroende inom sin specifika nisch. I denna studie undersöks nischen hållbart mode och microinfluencers subjektiva uppfattning står i fokus. Det som studeras är microinfluencerns funktion, informationsflöden och samarbeten. För att få inblick i detta genomförs fyra semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys används för att bearbeta vårt datamaterial. När datamaterialet analyseras blir det tydligt att en microinfluencer fyller flera mångfasetterade och komplicerade funktioner. Funktioner som har kunnat urskiljas är: Att debattera och kritisera, att inspirera, att erbjuda information och vägledning, att marknadsföra, samt att agera företag och varumärke. Dessa samspelar med microinfluencerns informationsflöden där två kommunikatörer har kunnat bekräftas; följare och företag. Denna studie belyser även en till kommunikatör; andra influencers. I resultatet av denna studie relateras microinfluencerns funktion med dennes informationsflöden och utifrån detta presenteras rekommendationer och riktlinjer till företag i sina samarbeten med microinfluencers. / Microinfluencers is a relatively new and unexplored field of marketing and is a development of the more commonly used term; influencers. Businesses has recently started to raise interest for microinfluencers, as they, unlike influencers with a broader range of followers, are expected to achieve greater commitment and a greater degree of trust in their specific niche. The niche explored in this study is sustainable fashion and focus lies in the subjective opinion of microinfluencers. The function of microinfluencers, their information flows and their view on collaboration is being studied. To gain insight into this, four semi structured interviews have been conducted. We have used a qualitative content analysis to process our data. When analyzing the data it becomes clear that a microinfluencer has several multifaceted and complex functions. Features that have been identified are: To debate and critizise, to inspire, to provide information and guidance, to market, and act as a company and brand. These interact with the microinfluencer’s information flows where two communicators have been confirmed; followers and companies. This study also shines a light on a third important communicator; other influencers. In the result of this study, the microinfluencers’ functions are related to their information flows, and with this as a basis recommendations and guidelines for companies in their collaborations with microinfluencers are presented. This thesis is written in Swedish.

Page generated in 0.1471 seconds