• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 40
 • 26
 • 13
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 93
 • 93
 • 22
 • 21
 • 21
 • 15
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
51

Implantação do modelo lean thinking em saúde: um estudo de caso em serviço de medicina diagnóstica / Implementation of lean thinking model in healthcare: a case study in medicine diagnostic service.

Eiro, Natalia Yuri 24 November 2014 (has links)
Os desperdícios e a necessidade de oferecer um atendimento de qualidade constituem um verdadeiro desafio para as empresas de saúde. Para tanto, a adoção da filosofia enxuta - particularmente do lean healthcare - pode contribuir para a redução dos desperdícios e melhoria da qualidade. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo analisar os motivos e como ocorreu a implantação do lean thinking nos processos de atendimento em uma empresa de medicina diagnóstica, bem como identificar os resultados alcançados. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, em que foi realizado um estudo de caso incorporado. Para a construção das questões orientadoras das entrevistas realizou-se uma pesquisa bibliográfica que gerou seis temas: operações, cultura organizacional, apoio da alta administração, redução de custos e desperdícios, foco no cliente e comunicação e capacitação. A coleta de dados foi realizada com dez participantes, divididos em três grupos e por meio de observações diretas. RESULTADOS: O modelo lean thinking foi aplicado na empresa pela iniciativa de líderes que conheciam o modelo. No entanto, ocorreu de forma incompleta - os colaboradores operacionais não foram envolvidos na capacitação inicial; os princípios básicos e ferramentas que fundamentam o modelo lean não foram incorporados como modelo de trabalho da empresa; não houve a integração de toda a organização, da alta administração à operação; os clientes não participaram do mapeamento do fluxo dos processos do atendimento e não avaliaram o que agrega valor. Com isso, os resultados alcançados em relação à redução de desperdícios com geração de valor ao cliente e melhoria da qualidade com a implantação do lean foram pontuais, com pouca adesão das lideranças e equipe de colaboradores. CONCLUSÕES: A análise dos resultados sugere que a implantação parcial da metodologia do lean thinking e suas práticas seguindo a literatura, considerando o contexto da organização, pode ter contribuído para a obtenção de um desempenho aquém do esperado, em termos de qualidade e redução de desperdícios. / The waste and the need to offer a quality service are a real challenge for healthcare companies. To this end, the adoption of lean philosophy - particularly the lean healthcare - can contribute to reduce waste and improve quality. In this context, this study aimed to analyze the reasons and how the implementation of lean thinking occurred in the processes of care in a medical diagnostic company, as well as identify the results achieved. METHODS: This was an exploratory qualitative study, in which an embedded case study was conducted. For the construction of the guiding questions of the interviews we carried out a literature search that yielded six themes: operations, organizational culture, top management support, cost reduction and waste, customer focus and communication skills. The data collection was performed with ten participants, divided into three groups and through direct observations. RESULTS: The lean thinking model was applied in areas of the company by the initiative of leaders who knew the model. However, there was incomplete - operational employees were not involved in the initial training; the basic principles and tools that support the lean model were not incorporated as a working model of the company; there was not integration of the entire organization, from top management to the operation; customers did not take part on the flow mapping of the processes of care and did not evaluate what adds value in customer perception. Thus, the results achieved regarding wastes decrease with customer value development and quality improvements through lean deployment were punctual and presented poor uptake from leadership team and employees. CONCLUSIONS: The assay of achieved results suggests that the incomplete lean thinking methodology deployment and its best practices according to the literature, also taking into consideration the context among enterprise under study, may have contributed for achievements lower than expected, in relation to quality and wastes decrease.
52

Clean with Lean : En kvalitativ studie över receptionsprocesserna i hotellbranschen

Lundqvist Sundberg, Terese, Svaneby, Natasha January 2009 (has links)
<p> </p><p> </p><p>I centrala Umeå finns det 18 stycken hotell, som sällan är fullbelagda. Gästerna har således relativt stora valmöjligheter när de ska välja hotell. Det mest logiska är att en gäst väljer det hotell som efter sina förutsättningar och de förmåner de kan erbjuda ger kunden en upplevelse som möter eller överträffar kundens förväntningar. Många av kunderna idag ställer högre krav på företag och leverantörer än tidigare och tack vare Internet har de större möjligheter att undersöka och jämföra de olika företagens utbud och erbjudanden innan de gör sitt val. Hotell som i grunden har samma kunderbjudande, dvs. övernattning, kan möjligtvis ha svårare att framhäva de fördelar deras hotell har i jämförelse med konkurrenters då erbjudandena i kundens ögon kan uppfattas som likvärdiga. En av utmaningarna för hotellen är således att skapa konkurrensfördelar genom kundvärdet.</p><p>Konkurrensen mellan hotellen är en stark drivkraft för att vilja förbättra sin verksamhet på samtliga plan och framförallt att arbeta med kontinuerliga förbättringar i utformningen av arbetsprocesserna. Vi har utfört en kvalitativ studie med fokus på hotellbranschen som syftar till att undersöka det kontinuerliga förbättringsarbetet i arbetsprocesserna genom konceptet Lean. Genom intervjuer med respondenter på managementnivå och från den operativa verksamheten som kompletterats med observationer har vi försökt skapa förståelse för Leans arbetsmetoder från ett serviceföretags perspektiv. Vi har med studien försökt finna nya metoder för de undersökta hotellen att skapa ett mervärde till sina gäster då dagens konkurrensutsatta marknad kräver detta. Genom att identifiera slöseri i receptionsprocesserna kan hotellen ”göra mer med mindre” och förbättra och effektivisera sina resurser. Teorierna vi har använt oss av utöver Leanteorierna har stark koppling till att få en förståelse för konceptet Lean. Det är teorier som berör kvalitetssäkring och hur man leder sin personal för att påvisa att samspelet mellan ett kvalitetstänkande hos företagen och insatser för att leda personalen utgör en viktig värdebas för Lean.</p><p>Studien visar att hotellen har förutsättningarna för att anamma Lean konceptet i sina verksamheter och beroende på om de enbart väljer att införa vissa förändringsmoment eller att anta en helhetssyn genom ett Lean perspektiv kan det slutliga resultatet skifta. Vi anser att det skulle underlätta om Lean filosofin förstods av samtliga medarbetare för ett bättre mottagande av förändringarna vilket kan leda till ett bättre resultat. Personalen är stommen som verksamheten vilar på och det är ytterst viktigt att få sina medarbetare att vilja arbeta i rätt riktning för att förändringarna ska få genomslag.</p><p> </p>
53

Packaging effects on logistics activities : A study at ROL International

Leek, Tobias, Hassel, Johan January 2006 (has links)
<p>Packaging has a major impact on the activities performed in a logistical value chain. Packaging can improve or decrease the efficiency of the outbound logistics process. It is therefore important to consider the activities and the value that they add to the overall process. ROL International is a Swedish store interior manufacturer that design, produce and distribute their products on a global basis. One of their basic products is the shelf concept. ROL wants to improve their efficiency and consider a change in the packaging method for the shelf concept. Two alternative packaging methods have been suggested and ROL want to know if either of the two alternatives would result in increased efficiency.</p><p>The purpose of this report is to evaluate the two packaging alternatives and their impact on the activities connected to the outbound logistics at ROL International.</p><p>Since the study was conducted at request from ROL International, it is considered as a qualitative single case study. Observations, mainly at ROL’s warehouse but also through an observation at one customer’s premises, were used for determination of the activities included throughout the studied process. In addition to the observations, interviews were conducted with key persons concerned with the effects of a change in packaging method. Secondary data in form of order and shelf statistics were important for the study due to its impact on the frequency in which the studied activities are performed.</p><p>The study found that neither of the two suggested packaging alternatives are suitable for implementation in the present situation. This is mainly because of the increase in activities needed to perform the packaging of shelves, which would result in increased cost that cannot be justified through enhanced customer service and higher quality. More-over, the study also found that the current process for picking customer orders are ineffi-cient and might require a restructuring of the warehouse operation in order to become more efficient.</p>
54

A Statistical Approach To Lean Construction Implementations Of Construction Companies In Turkey

Tezel, Bulent Algan 01 August 2007 (has links) (PDF)
One of the major change efforts for the construction industry is lean construction. This thesis analyzes the practices of the construction companies in Turkey from the lean construction perspective. Prior to the analysis in question, requisite information about change in the construction industry, lean thinking and lean construction will be presented. A questionnaire, based on a lean construction model, is used to survey the practices and gather the data for the analysis. Various statistical analysis methods are performed on the gathered data to make inferences. According to these analyses, the lean construction characteristics of the construction companies will be discussed and the recommendations for improving the lean conformance of the construction companies will be presented.
55

Development of a lean design framework for enhancing the application of product design

Alam, Rahman January 2015 (has links)
Substantial benefits can be achieved through the adoption of lean type thinking earlier at the design stage to create more viable products. A complex design cannot be easily leaned out in production; therefore, the production of affordable and sustainable products requires effective lean design considerations at the conceptual level. The research presented in this thesis investigates and demonstrates the application of lean design for product enhancement. The aim of the research was to develop a novel lean design framework that would support the generation of product design with attributes such as maximise value, manufacturable, and operable with minimum waste and resources ensuring avoidable harm is eliminated. The framework consists of a systemised process which is organised in to phases and activities that provides a unique practical manner to lean out a design. The construction of the framework initiated with an extensive literature review and proceeded with an industrial field study which consisted of 34 interviews with 11 manufacturing companies in Europe. The findings were amalgamated to generate a lean design definition and principles which would form the foundations of the framework. A real-life industrial case study of an offshore oil/water separator was used to validate the framework. In conclusion, the lean design framework provides the necessary means by which a lean design can be achieved. As a result a functionally viable and enhanced design that is cheaper to manufacture through controlling waste and eliminating avoidable harm occurrence can be realised with minimal effort. The research makes the following contributions: (1) identification of essential elements in lean design, (2) generation of a lean design definition and principles, (3) Lean Design Framework development and (4) illustrative guidelines based on the framework to be used by designers in realising a lean product design.
56

Propuesta de aplicación de conceptos de manufactura esbelta a una línea de producción de Costura de una empresa de confecciones de tejido de punto para exportación / Proposal to apply lean manufacturing concepts to a sewing production line in a knit-wear exporting business

Carvallo Munar, Edgardo Gabriel 19 August 2014 (has links)
This article presents a proposal for applying lean manufacturing concepts to a sewing production line from a typical apparel company that produces knit garments for export, in order to reduce lead time, in-process inventory and processing delays. Using value stream map and seven wastes approach, the paper presents and analyzes the current configuration of a typical sewing line, identifying the most important wastes throughout the process. It proposes a lean production system consisting of five elements, aimed at reducing the main factors of waste caused by the conventional production system: a) reducing the size of the line, b) implementation of a unit production system), c) implementation of a line-controlled load system (pull system), d) implementation of group incentives, and e) increasing delivery frequency of outgoing garments to finishing department. As a result, the proposed model is able to reduce lead time, cycle time, in-process inventory and unnecessary movements.
57

Service quality improvement through lean management at King Khalid International Airport in Saudi Arabia

Almuharib, Tariq Mohammed January 2014 (has links)
This thesis aims at investigating the level of service at departure area of KKIA. The study further measures the perceived quality of service and passenger satisfaction in term of tangibles, reliability, responsiveness, assurance and empathy by using five steps of lean six sigma (Define, Measure, Analyse, Improve and Control). The study aims to implement and evaluate the effectiveness of using a lean six-sigma managerial approach to the departure area of KKIA to enhance the level of service (LOS) and customer satisfaction. The passenger flow through the airport is used to measure the quality of services. Existing studies that discuss lean six-sigma implementation in airports were evaluated. Data was collected about KKIA departure area and its LOS both before and after the lean six-sigma implementation. Additionally, a SERVQUAL questionnaire was used to evaluate pre- and post-implementation review. The questionnaire features easy-to-collect data to measuring the perceived quality of service and evaluate passenger satisfaction with the LOS in KKIA. Before the study concepts of LOS and Lean was unheard within the airport community. Initial evaluation show poor customer service and many delays (waste) within the departure are at KKIA. During the study a growing awareness of Lean and LOS showed improvements in the customers’ experience, e.g, removing the shop at the entrance, improving flow thought the airport. Concluding the study, there was a total reduction in waiting from 54.74 minutes to 34.87 minutes (35.7% reduction). Also the LOS on the IATA Performance Standard went from E (Inadequate) to C (Good). This is improvement, excellent but without continuous improvements the Airport’s LOS will reduce back as passenger numbers grow from 16 million passengers per year (up from 9.8 million in 2004), to an expected 25 million by 2025. Interesting different cultural approaches to lean management became evident during the study when compared to other implementations in Europe to the Middle East. Cultural difference will always affected the reliability of the results. However, by considering these cultural effects in answering questions and interviews, the lean implementation was still successful. As culture changes are ongoing, evaluation of the situation at KKIA is required for ongoing improvements. Best-practice for the continued improvement of ongoing lean management is suggested for the departure area at KKIA. These key strategies and best-practice approaches are useful to future implementations at other airports.
58

O pensamento enxuto aplicado ao processo de vendas complexas : proposição de um método para vendas diretas empresa-consumidor e aplicação a um caso real / LEAN THINKING APPLIED TO CUSTOMERS DECISION MAKING PROCESS FOR DIRECT BUSINESS-TO-CONSUMER SALES: PROPOSED METHOD AND REAL CASE IMPLEMENTATION

Pereira, Bruno Rufato 27 October 2008 (has links)
Made available in DSpace on 2016-06-02T19:51:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2352.pdf: 370336 bytes, checksum: 02d51c8cfdcc6c4474f9515bb07a73f7 (MD5) Previous issue date: 2008-10-27 / Since first contact with Lean Manufacturing, western scientists have been struggling to understand the philosophy and replicate Toyota s benefits. Lean at the industrial environment is well explored and understood. The actual challenge is the expansion to the non-manufacturing arena. This work uses Lean Thinking to solve a sales problem by using its basic principles to reduce demand variability at direct business-to-consumer sales of complex-type buying behavior. Following methodological considerations, the first step towards making up for the research problem was to set Lean Thinking as a Research Program in the molds of Lakatos (1979) providing a common ground for the expansion of its concepts. Second step, covered at chapter three and with rhythm as its fundamental element, was the construction of the proposed method aimed at stabilizing demand through expanding Lean Thinking s principles to sales front-office. This method has been illustrated at chapter four by describing the implementation of the seven proposed steps in a real company over a two year period. Despite this work has not used quantitative or experimental approaches, the proposed method seems to have potential of reducing demand variability in direct business-to-consumer sales. Future research work might test effectiveness of the method by applying it at similar to studied companies or use the Research Program elaborated at chapter two as a foundation to expand Lean Thinking to other non-manufacturing areas, be them sales-related or not. / Desde os primeiros contatos com a Manufatura Enxuta, pesquisadores do mundo ocidental vêm se esforçando para entender esta filosofia e replicar os benefícios obtidos pela Toyota. A aplicação no ambiente industrial já foi bastante explorada, sendo que o desafio atual é o de expandir seu uso a ambientes não-manufatureiros. Este trabalho trata da aplicação da Mentalidade Enxuta a um problema de vendas, utilizando seus princípios básicos com o objetivo de estabilizar a demanda em vendas diretas empresaconsumidor com comportamento de compra tipo complexo. Feitas as considerações metodológicas, o primeiro passo no sentido de realizar o problema de pesquisa foi a caracterização da Mentalidade Enxuta como um Programa de Pesquisa, nos moldes sugeridos por Lakatos (1979), construindo a base para expansão dos seus conceitos. O segundo passo, desenvolvido no capítulo três e tendo o estabelecimento de ritmo como elemento central, foi a construção do método proposto para estabilizar a demanda por meio da expansão da mentalidade enxuta para o front-office da área de vendas. Este método proposto foi ilustrado no capítulo quatro por meio da sua aplicação a um caso prático, no qual uma empresa implementou os sete passos propostos ao longo de dois anos. Apesar desse trabalho não utilizar abordagens quantitativas ou experimentais, o método proposto parece ter potencial para estabilizar a demanda em vendas diretas empresa-consumidor. Trabalhos futuros podem testar a eficácia do método aplicando-o em empresas similares à estudada ou utilizar o programa de pesquisa estruturado no capítulo dois como base para a expansão da mentalidade enxuta a outras áreas nãomanufatureiras, seja a de vendas ou não.
59

The applicability of lean thinking in a few South African universities

14 September 2015 (has links)
M.Tech. Operations Management / The point of departure for this study is that higher education in the United States and the United Kingdom has been using lean thinking and its philosophy to develop a new trend of working in order to increase their competitiveness by cutting their costs and eliminating as much waste as possible. This has provided many successes, and with the support and testimonies from both universities using it and from leaders and experts in lean thinking, its use in the higher education industry is growing ...
60

APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DE PENSAMENTO ENXUTO NA LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE UMA EMPRESA AUTOMOTIVA DA REGIÃO DO ABC

Santos, Adalberto Bertaggia dos 17 September 2009 (has links)
Made available in DSpace on 2016-08-02T21:42:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Adalberto Bertaggia.pdf: 911764 bytes, checksum: ffbca2def9a4cbeab0a36b1a70410434 (MD5) Previous issue date: 2009-09-17 / The use of the production lean concepts in the logistics creates competitive advantage for the companies, especially for logistics operators. In the automotive industry, the practice of such concepts is widely used. The application of the lean supply concept may imply a simple understanding of restriction of vendors and reduction of the stock levels through the increase of frequency of supply deliveries. However, this is may be an erroneous vision, because the lean system consists of the analysis of elimination of waste of a entire process. The objective of this dissertation was to accomplish an exploratory study on the decisive aspects of the success in the implantation of the lean concept in the logistics and its application in the distribution of pieces of a automotive company, through an logistic operator. The methodology used in this work is a bibliographical revision and the immersion in an environment of operation logistics in a warehouse of an automotive industry of distribution of parts to the dealers, where the author acts as agent for improvement of the processes operational in loco. The results showed an increase in productivity of operations, as well as a reduction of area used and the lead time of orders placed.(AU) / A utilização dos conceitos Lean de produção na logística é tida como um diferencial na criação de vantagem competitiva pelas empresas, inclusive por operadores logísticos. Na indústria automotiva, a prática de tais conceitos é utilizada de forma ampla. O conceito de se ter um sistema enxuto de fornecimento pode levar ao simples entendimento de restrição de fornecedores e redução dos níveis de estoque através do aumento de freqüência das entregas, contudo esta é uma visão distorcida quando falamos de sistema enxuto, pois o sistema enxuto trata da análise de eliminação de desperdício de todo o sistema envolvido em um processo. O objetivo desta dissertação foi de realizar um estudo exploratório sobre os aspectos determinantes do sucesso na implantação do conceito de logística lean e sua aplicação na logística de distribuição de peças de uma empresa automotiva, através de um operador logístico. A metodologia utilizada para a neste trabalho é uma revisão bibliográfica e a imersão em um ambiente de operação logística terceirizada em um depósito de uma indústria automotiva de distribuição de peças à rede autorizada, onde o autor atua como agente para melhoria dos processos operacionais in loco. Como resultado foi observado um aumento na produtividade das operações, bem como uma redução de área utilizada e do tempo de resposta dos pedidos colocados.(AU)

Page generated in 0.132 seconds