• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 41
 • 27
 • 13
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 95
 • 95
 • 22
 • 22
 • 21
 • 15
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Onödig efterfrågan i banksektorn : en kvalitativ studie om varför onödig efterfrågan uppstår inom telefonbanken

Jönsson, Angelica, Sfishta, Fitore January 2015 (has links)
Syftet: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för varför onödig efterfrågan uppstår på Telefonbanken. Teoretisk och empirisk metod: Det har gjorts en kvalitativ studie med en abduktiv ansats vilket innebär att vi arbetat med teorin och sedan återvänt till empirin för att se dess betydelse för teorin. Observationer och intervjuer är metoder som används för datainsamlingen. Respondenterna utgörs av bankkunder i en enskild bank som har valts ut med hänsyn till om de varit i kontakt med banken ett flertal gånger med samma ärende. Dessa kunder har vi kunnat identifiera med hjälp utav deltagande observationer. Teoretisk referensram: Studien har till stor del utgått från Lean production konceptet. Det är ett koncept om hur aktiviteter förbrukar resurser men som inte tillför något värde. Lean production fokuserar till stor del på tillverkande företag men kan även tillämpas på tjänsteföretag, detta genom begreppet Lean service. Slutsats: Resultatet av denna studie har varit den upplevde otydligheten och missförståndet kring kommunikationen mellan kunden och banken. Det finns även indikationer på svårigheter att navigera i bankens system. Detta tyder på att den onödiga efterfrågan uppstår på grund av bankens ärendehantering och kommunikation med kunderna.
12

An initial evaluation of a method for adopting kaizen events in the construction sector / Evaluación inicial de un método para adoptar eventos kaizen en el sector de la construcción

Arriola Oliveros B., Arriola Oliveros, B., Arriola Oliveros, B., Denis Granja, A., Rodríguez Dionisio, S. 01 April 2018 (has links)
Currently, construction companies have shown a need to adopt process improvement systems in order to function competitively in the market. However, civil construction, compared to the manufacturing, still has deficiencies relating to the incorporation of new improvement systems. Thus, the use of Kaizen Events (KE) is one of the main mechanisms used to perfect processes during the production (execution) phase of a product, ensuring enhanced performance and added value to the client. The present research sought to evaluate a method for adopting KE in the construction sector. The data-gathering tools used were a questionnaire and a focus group where academics and/or experts who fit a specific profile participated. A methodological strategy for the development of the work was adopted under the approach of Design Science Research (DSR) and the theoretical referential was developed from a Systematic Literature Review (SLR). Improvements were made to the method to improve its applicability and functionality in real life scenarios using the results obtained. Accordingly, the results show horizons for future research on KE in civil construction. / Revisión por pares
13

Kartläggning av en arbetsprocess i förändring : Hur distribution över tid, individer och artefakter kan användas för analys vid införandet av Lean Thinking i verksamheten / Mapping of a changing workprocess : How distribution over time, individuals and artefacts can be used in analysis when implementing Lean Thinking in an operation

Torensjö, Emma January 2014 (has links)
Lantmäteriets stödenhet Utveckling och IT (UIT) ska inför ett mer agilt arbetssätt. Den agila arbetsmetoden ifråga är Lean Thinking, den västerländska adaptionen av Toyota Production System. För att underlätta vid en övergång till det nya arbetssättet, kartläggs de inledande faserna i projektarbetet, då dessa saknar specifika anvisningar i den nuvarande projektstyrningsmodellen, Praktisk projektstyrning (PPS). Utifrån kartläggningen utfördes så en tvåstegsanalys, den första utifrån ett distribuerat kognitivt perspektiv och sedan utifrån de fem huvudprinciper från Lean Thinking. Resultatet från analysen resulterade sedan i ett antal förändringspunkter som UIT kan använda sig av vid bytet av arbetssätt. Dessa punkter inkluderar förslag att utnyttja digitala systems potential, skapa ett kontinuerligt flöde i arbetsprocessen genom att minska antalet pågående arbetsuppgifter på en kanbantavla samt att projektgruppen har en medvetenhet om de olika system som används förmåga att hålla information aktuell.
14

Lean management : Ett sätt att minimera matsvinn i livsmedelsbutiker / Lean management : A way to minimize food waste in grocery stores

Donatella, Dominic, Hansson, Jonatan, Olsson, Fredrik January 2017 (has links)
Matsvinn är ett aktuellt ämne och mycket arbete utförs för att på olika sätt hantera följder av detta. Syftet med denna studie är att studera problemen angående matsvinn utifrån ett lean management perspektiv. Studien är avgränsad till ”ICA nära Bredaryds” kött- och charkavdelning. Genom att identifiera de bakomliggande orsakerna till matsvinn samt undersöka hur grundläggande principer inom lean kan hantera dessa, försöker studien forma långsiktiga strategier i syfte att minska matsvinnet i livsmedelsbutiker. De två huvudorsakerna till matsvinnet som identifierats i studien är variation i kundernas efterfrågan samt variation i personalens arbetsmoment. För att hantera variationen i kundernas efterfrågan bör tankesättet “lean thinking” implementeras. Genom att arbeta med “lean thinking”-cykeln och kontinuerligt eliminera slöseri samt utveckla systemet så att det blir av dragande karaktär kommer kundernas variation att delvis kunna hanteras vilket i sin tur minskar matsvinnet. För att hantera variationen i arbetsmomenten bör standardiserade arbetssätt implementeras. Då all personal arbetar på samma sätt kommer variationen i utförandet av olika arbetsmoment att minska vilket i sin tur genererar ett minskat matsvinn. / Food waste is today a subject of large interest and a lot of work is currently being done to handle this issue. The aim of this study is therefore to give a contribution to the problem solving in this area from a lean management perspective. The study is limited to “ICA nära Bredaryds” department for cured meat and provisions. By identifying the underlying issues of food waste in connection with investigating how lean principles can handle these, the study aims to form long-term and strategic solutions on how to minimize waste in food shops. The two main causes of food waste that have been identified in the study are the variation in customer demand and the variation in how the staff perform their work. In order for the food shop to handle these two problems, two solutions have been suggested. In order to handle the variation in demand, the mindset of lean thinking should be implemented. By working with the lean thinking cycle and continuously eliminating waste and at the same time develop a pull system the variation in demand can be handled, which in turn will reduce the food waste. To handle the variation in workflow, standardized work methods should be implemented. Directing the staff to work the same way will reduce the variation in how the work is performed, which in turn will generate reduced food waste.
15

Production management model for increasing productivity in bakery SMEs in Peru

Huallpa, Junior, Vera, Tomas, Altamirano, Ernesto, Raymundo, Carlos, Moguerza, Javier M. 01 January 2019 (has links)
El texto completo de este trabajo no está disponible en el Repositorio Académico UPC por restricciones de la casa editorial donde ha sido publicado. / There is a high margin of informality in small- and medium-sized companies in the bakery sector because of their lack of focus and poor standardization of their activities. Bakery SMEs, the activities of which have not yet been standardized, usually perform activities inefficiently, unnecessarily extending production times. The current average productivity of Lima-based SMEs is 1.7, a figure that, when compared with countries in the Pacific Alliance, is low. In addition, currently no methodologies seek continuous process improvement. Therefore, a Lean Process Management model was established to reduce activities and times. As validation, a production time simulation was performed in a warehouse, increasing the productivity to 2.08, with a percentage variation of 87.39% when compared with the initial productivity.
16

Lean management : Ett sätt att minimera matsvinn i livsmedelsbutiker / Lean management : A way to minimize food waste in grocery stores

Olsson, Fredrik, Donatella, Dominic, Hansson, Jonatan January 2017 (has links)
Matsvinn är ett aktuellt ämne och mycket arbete utförs för att på olika sätt hantera följder av detta. Syftet med denna studie är att studera problemen angående matsvinn utifrån ett lean management perspektiv. Studien är avgränsad till ”ICA nära Bredaryds” kött- och charkavdelning. Genom att identifiera de bakomliggande orsakerna till matsvinn samt undersöka hur grundläggande principer inom lean kan hantera dessa, försöker studien forma långsiktiga strategier i syfte att minska matsvinnet i livsmedelsbutiker.De två huvudorsakerna till matsvinnet som identifierats i studien är variation i kundernas efterfrågan samt variation i personalens arbetsmoment. För att hantera variationen i kundernas efterfrågan bör tankesättet “lean thinking” implementeras. Genom att arbeta med “lean thinking”-cykeln och kontinuerligt eliminera slöseri samt utveckla systemet så att det blir av dragande karaktär kommer kundernas variation att delvis kunna hanteras vilket i sin tur minskar matsvinnet. För att hantera variationen i arbetsmomenten bör standardiserade arbetssätt implementeras. Då all personal arbetar på samma sätt kommer variationen i utförandet av olika arbetsmoment att minska vilket i sin tur genererar ett minskat matsvinn.Nyckelord: Lean, / Food waste is today a subject of large interest and a lot of work is currently being done to handle this issue. The aim of this study is therefore to give a contribution to the problem solving in this area from a lean management perspective. The study is limited to “ICA nära Bredaryds” department for cured meat and provisions. By identifying the underlying issues of food waste in connection with investigating how lean principles can handle these, the study aims to form long-term and strategic solutions on how to minimize waste in food shops.The two main causes of food waste that have been identified in the study are the variation in customer demand and the variation in how the staff perform their work. In order for the food shop to handle these two problems, two solutions have been suggested. In order to handle the variation in demand, the mindset of lean thinking should be implemented. By working with the lean thinking cycle and continuously eliminating waste and at the same time develop a pull system the variation in demand can be handled, which in turn will reduce the food waste. To handle the variation in workflow, standardized work methods should be implemented. Directing the staff to work the same way will reduce the variation in how the work is performed, which in turn will generate reduced food waste.
17

En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean / A qualitative case study research on companies attitude towards the gap between the operational and the strategic part of Lean

Juhlin, Linnea, Jovanović, Igor January 2014 (has links)
Titel En kvalitativ fallstudie om hur företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean Nivå Kandidatuppsats   Författare Igor Jovanović och Linnea Juhlin   Handledare Stig Sörling och Tomas Källquist   Datum Maj 2014   Problem Tidigare forskning har påvisat att det finns ett gap i företagens användning av styrverktyget, där företagen i stor utsträckning förbiser vikten av den strategiska delen av Lean. Detta har gjort att företag har haft svårigheter att uppnå sina mål med användandet av styrverktyget.   Syfte Syftet är att skapa förståelse för hur tillverkande företag förhåller sig till gapet mellan den operativa och den strategiska delen av Lean, samt belysa de beståndsdelar gapet består av.   Metod Studien har antagit ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv där tematisering och ett deduktivt tillvägagångssätt har använts. Studien har genom kvalitativ metod med fallstudiedesign studerat fyra stora företag med hjälp av semistrukturerade intervjuer.   Teori En genomgång av Lean-konceptet görs för att skapa förståelse för styrverktyget sedan fördjupar vi oss på den strategiska delen av Lean för att kartlägga de olika beståndsdelarna som kan överbrygga gapet.   Bidrag Gapet framträder inte lika tydligt i vår studie, fallföretagen har i sitt tankesätt störst fokus på den strategiska delen av Lean. Kultur och ledarskap är huvudbeståndsdelar i jobbet med att överbrygga gapet där den strategiska delen ämnar skapa positiv energi hos medarbetarna. Studien indikerar på att svårigheter med att införliva de teoretiska kunskaperna i praktiken ökar risken för att gapet ska uppstå.               Nyckelord: Lean Production, Lean Thinking, Lean kultur, Gap, operativ, strategisk, Dualism. / Title A qualitative case study research on companies attitude towards the gap between the operational and the strategic part of Lean Level Bachelor thesis   Authors Igor Jovanović and Linnea Juhlin   Supervisor Stig Sörling and Tomas Källquist   Date May 2014   Problem Earlier research has shown that there is a gap in how companies work with Lean where they largely overlook the importance of the strategic part of Lean. Due to this, companies have difficulties to achieve their goals with the use of the management tool.   Purpose The purpose of this report is to create an understanding of manufacturing companies’ attitude towards the gap between the operational and the strategic part of Lean, and to highlight the components that the gap might consist of.   Method The study adopts a hermeneutic and social constructionist perspective where thematisation and a deductive approach have been used. A qualitative approach with case study design has been used to study four large companies using semi-structured interviews.     Theoretic frame A review of the Lean concept has been conducted to create an understanding of the management tool. The study has then focused on the strategic part of Lean to identify the different components that may help to bridge the gap.   Contribution The gap is not as evident in our empirical study as in our theoretical framework. It appears as companies do have their focus on the strategic parts of Lean, at least in their way of thinking. Culture and leadership are essential components in the efforts towards bridging the gap. The strategic part of Lean intends to create positive energy among employees. The study indicates that a difficulty in incorporating the theoretical knowledge in practice increases the risk of creating the gap. Key words: Lean Production, Lean Thinking, Lean Culture, Gap, Operational, Strategic, Dualism
18

Um estudo exploratório da aplicação do lean service em empresas do setor de serviços de tecnologia da informação

Antonioli Filho, Alceu 10 February 2015 (has links)
Submitted by Nadir Basilio (nadirsb@uninove.br) on 2015-07-17T14:54:04Z No. of bitstreams: 1 Alceu Antonioli Filho.pdf: 1259303 bytes, checksum: ea7f3b6b4ead8b23c2f7f1cce4f0bfbd (MD5) / Made available in DSpace on 2015-07-17T14:54:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alceu Antonioli Filho.pdf: 1259303 bytes, checksum: ea7f3b6b4ead8b23c2f7f1cce4f0bfbd (MD5) Previous issue date: 2015-02-10 / The pursuit for an efficient productive process, low costs and higher value added for products and services offered to the customers has become an important feature for companies in various economic sectors in a global perspective. In the service sector, some companies have adopted the fundamentals of Lean Service to eliminate waste in many aspects of their activities aiming better operating results. However, the lack of knowledge in this sector and the low number of research in adoption of Lean Service, require studies on their applicability. This research aimed to check if the Lean Service practices are applied to Information Technology (IT) services activities and if this has brought improvements in operational terms as well as in the quality of services provided. A systematic literature review supported by bibliometrics methods identified just few articles published in this area into literature however this research identified some companies using it in this sector. In an empirical perspective of LS application two case studies present results with evidence of operating performance and quality improvements on LS practices adopted relating the previous environment. / A busca por um processo produtivo eficiente de baixo custo e maior valor agregado aos produtos e serviços oferecidos aos clientes se tornou uma característica importante para empresas de diversos setores econômicos em uma perspectiva global. No setor serviços, algumas empresas adotaram os fundamentos do Lean Service para eliminar os desperdícios em vários aspectos de suas atividades visando melhores resultados operacionais. Entretanto, a falta de conhecimento neste setor e a baixa quantidade de investigações sobre a adoção do Lean Service demandam estudos sobre sua aplicabilidade. Neste contexto, o trabalho buscou constatar se as práticas do Lean Service são aplicadas nas atividades de serviços de Tecnologia da Informação (TI) e se isso trouxe melhorias em termos de desempenho operacional, bem como, na qualidade dos serviços prestados. Uma revisão sistemática de literatura apoiado com técnicas bibliométricas aponta escassez de artigos publicados nesta área na literatura, entretanto um levantamento realizado nesta pesquisa indica sua utilização por diversas empresas do setor. Para uma perspectiva empírica da aplicação do LS, dois estudos de caso apresentam resultados com evidências de melhorias no quesito de desempenho operacional e qualidade em relação ao ambiente previamente às práticas do LS adotadas.
19

Information Management between Project Phases : The Value Creation Process of Recognizing Digital Waste between Construction and Operational Phases / Informationshantering mellan projektfaser : Värdeskapandet att känna igen digitalt avfall mellan bygg- och driftsfaser

Berndt Shin, Diana January 2021 (has links)
Digitalization as a driving force in the AEC industry is no longer a new subject when talking about accelerating innovation and solving environmental challenges. Traditional approaches can limit some of these outcomes and typically imply that many issues that could have been predicted with early involvement of stakeholders, are recognized in much later stages of the project at great expense. In a long run outlook, the operational phase of a building is notably the most demanding if accounting the lifecycle perspective of a building. Still, why is O&M lagging in adopting integrated models? This thesis approaches this subject from the assumption that Information Management plays a strategic role to oversee the different demands, urgencies and use from both sides.  The first theoretical framework used was Lean Management’s main premise that value is created through the identification of waste in a continuous improvement process. The second theoretical framework presented was to analyze the findings with the intention to simulate an optimal context for information flow and understand where the biggest bottlenecks are. The findings show that the perceived value on the information added is low from actors actually feeding the model, a bit higher from project managers but an essential part of information managers responsibility. Main issues related to digitalization were directly linked to the lack of communication between teams, lack of standards across different teams as well as difficulty in finding effective and accurate information. Practical issues with high information models related by the industry also demonstrate a necessity of more roles focused on information management. A model based on the five principles of Lean Management is in equivalence to Information Management is presented and then inserted as enablers for a continuous improvement cycle. Based on the findings, further research can evaluate in more detail the view from operational teams towards information management roles. / Digitalisering som en drivande kraft i AEC-industrin är inte längre ett nytt ämne när man talar om att påskynda innovation och lösa miljöutmaningar. Traditionella tillvägagångssätt kan begränsa vissa delar av resultatet och många frågeställningar som kunde ha besvarats genom ett tidigt engagemang av intressenter, blir lösta i mycket senare skeden av projektet, till stora kostnader. På lång sikt är driftsfasen i ett byggprojekt den mest krävande när man tittar på livscykeln av en byggnad. Så varför ingår inte O&M i integrerade modeller? Denna uppsats tar sig an detta ämne utifrån antagandet att informationshantering spelar en strategisk roll för att övervaka de olika kraven, hur brådskande det kan vara och användningen från båda sidor. Den första teoretiska utgångspunkten som användes var Lean Managements huvudsakliga premiss att värde skapas genom identifiering av avfall i en kontinuerlig förbättringsprocess. Den andra teoretiska utgångspunkten som användes var för att analysera resultaten med avsikten att simulera ett optimalt sammanhang för informationsflöde och förstå var de största flaskhalsarna låg. Resultaten visar att det upplevda värdet på den tillagda informationen är lågt från aktörer som faktiskt matar modellen, lite högre för projektledare men en viktig del av informationschefernas ansvar. Problemen relaterade till digitalisering var direkt kopplade till bristen på kommunikation mellan team, brist på standarder mellan olika team samt svårigheter att hitta effektiv och korrekt information. Praktiska problem med informationsmodeller relaterade till branschen visar också att det behövs fler roller som fokuserar på informationshantering. En modell baserad på Lean Management fem olika principer är i likhet med Information Management-praxis och presenteras och infogas sedan som möjliggörare för en kontinuerlig förbättringscykel. Baserat på resultaten kan vidare forskning utvärdera mer detaljerat synen från operativa team mot informationshanteringsroller.
20

Aprimoramentos do sistema  de gestão da produção em empresa construtora utilizando lean thinking - estudo de caso / Improvements of the production management system in a construction company using lean thinking - case study.

Diepenbruck, Thomas Martin 28 April 2017 (has links)
Em um ambiente altamente competitivo, as empresas construtoras buscam sua sobrevivência e o aumento do valor para o cliente cada vez mais pela melhoria de sua produtividade e pela redução de seus custos. Esta busca se dá em geral pelo uso de novas tecnologias, porém não melhorar a gestão do seu processo produtivo na mesma proporção pode comprometer todo o investimento feito em tecnologias. Além disso, é fundamental conhecer o quê é valor para cada cliente, para poder escolher com exatidão os princípios e ferramentas de gestão da produção mais aderentes às suas necessidades específicas, gerando vantagem competitiva. Este trabalho, por meio de revisão bibliográfica e de um estudo de caso em uma empresa construtora, registra o processo de implantação e a percepção de mudanças pelas equipes de suas obras após os aperfeiçoamentos feitos em seu Sistema de Gestão da Produção, baseados em princípios do Lean Thinking. Os resultados obtidos na pesquisa e as análises críticas feitas pelo autor constituem uma rica fonte de informações para retroalimentação do Sistema de Gestão da Produção da empresa estudada, bem como para o de outras empresas que pretendam trilhar caminhos semelhantes. / In a highly competitive environment, construction companies seek their survival and the increase of value for their clients by improving productivity and reducing costs. Usually this search takes place through the use of new technologies, but not improving the management of their building process in the same proportion can compromise the entire investment in technology. Besides that it is essential to know what each client takes for value for choosing the best tools and methodologies for managing them as demanded by their specific needs, to generate competitive advantage. This work, based on a review and a case study in a construction company, records the implementation process and the changes perceived by its site management team, regarding improvements done in its production management system, based on Lean Thinking principles. The results obtained in the research and the critical analyzes made by the author constitute a rich source of information for feedback for the production management system of the studied company, as well as from other companies wishing to follow similar paths.

Page generated in 0.1042 seconds