• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 65
 • 7
 • Tagged with
 • 72
 • 40
 • 35
 • 23
 • 17
 • 11
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Matsvinn, vad är det? : En studie bland gymnasieelever hur de reflekterar över matsvinn kopplat till hållbar utveckling.

Stridsberg, Anders January 2012 (has links)
Fenomenet matsvinn är ett ämne som alltmer har uppmärksammats de senaste åren. Syftet med den här uppsatsen är att genom en strukturerad enkät med både öppna och slutna frågor undersöka vilka tankar som gymnasieelever har om att slänga mat? Ett annat syfte med studien är att belysa ämnet matsvinn ur ett ekologiskt hållbart utvecklingsperspektiv. Uppsatsens studie visar att gymnasieelever slänger livsmedel i varierande mängd. Anledningar de anger till att de gör det är problem med att portionera till sig själv eller att maten inte är god. Eleverna har tankar om att det påverkar miljön och ekonomin men flertalet verkar inte kunna koppla samman det med ekologisk hållbar utveckling. Skolan och samhället i övrigt bör arbeta aktivt med att uppmärksamma eleverna på den hållbara utvecklingen ur alla vinklar. När det gäller att definiera matsvinn så visar uppsatsens belysning av ämnet att det inte finns någon gemensam definition vilket anses problematiskt i arbetet med att minska livsmedelsslöseriet. Nyckelord: Matsvinn, ekologisk hållbar utveckling
2

Människan, kalven eller gödselbrunnen? Mjölkens destination och fördelning - hos mjölkbonden

Bergman, Agneta January 2012 (has links)
A variety of food is produced and passes the whole chain by processing, transport and trade and finally it ends up with the consumer. But in many cases, the food is disposed before it is eaten. Some of the produced food does not even pass the whole entire chain before it turns to waste. The question about food waste in debates is a case of access to food for every human beeing. It is question of consumption of the resources, waste management and an issue of environmental impact. Measurable statistics can be found in the later stages of the chain, but the basis for the quantities that may be one of the primary production is not as clear. My object of this thesis has been to acquire knowledge about where the milk ends up at the farm. How much is direct food for humans, how much are destined for processing, how much goes back into production - to the calves, and how large proportion becomes waste that is converted into manure. I also wanted to know the causes of why the milk ends up where it actually does. After visiting 17 dairy farms in Bohuslän, Dalsland and Västra Götaland, and through discussions with involved farmers I have found that the milk that turns into manure are collectively less than 1% of the produced milk. The main reason why the milk in the daily production goes into manure heap from the farmers I have visited, is because of the cows that are sick with mastitis or lameness, and their following penicillin therapy makes the milk become contaminated. 3% of the produced milk is essential for the future, when it goes directly to the calves. The entire 97% is produced and reaches the goal with the dairy farmer's entire business - it goes further as a potential food for humans.
3

Matsvinn i hem och konsumentkunskap : Lärares erfarenheter av och syn på matsvinn i ämnet / Food waste in home and consumer studies : Teachers experiences of food waste in the subject

Rehné, Veronica, Täppers, Karin January 2020 (has links)
Bakgrund: Sverige har anslutit sig till Agenda 2030, vars mål är minskat matsvinn. Regeringen har gett i uppdrag till Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket att finna strategier hur invånare i Sverige kan minska matsvinnet. Forskning som gjorts inom området matsvinn i undervisning påvisar att lärare hanterar detta genom olika strategier. Syfte: Studiens syfte var att undersöka lärares erfarenhet av matsvinn inom ämnet Hem- och konsumentkunskap. Metod: En kvalitativ metod användes där sex lärare intervjuades och därefter analyserades intervjuerna. Vid arbetet med resultatet framkom olika områden; hur man tolkar kursplanen, identifiering av matsvinn, hur hanteringen av matsvinn ser ut och vilka anpassningar som görs samt vilka hinder som lärarna påträffat. Resultat: Alla respondenter utom en ansåg att matsvinn inte omnämns specifikt i kursplanen. Enligt respondenterna handlar matsvinn om miljö och hållbarhet såväl som ekonomi. I hem- och konsumentkunskapsklassrummet uppstod matsvinn då mat inte åts upp eller om livsmedel glömts bort och möglat. Lärarna i undersökningen hade olika metoder för att minimera matsvinnet i för- och efterarbetet, däribland infrysning av livsmedel, planering av inköp samt att ge bort mat till andra som övriga elever, personal och hemlösa. Lärarna uppgav flera olika lösningar för hantering av matsvinn i undervisningen, bland annat ändrades ingredienser efter tycke och smak. Dock ansågs matsvinn som oundvikligt eftersom inlärning av metoder är en läroprocess och under processen finns risk att mat blir förstörd. Slutligen återgavs hinder som lärarna upplevade att de inte kunde påverka, såsom möjlighet att kompostera matavfall, för lite undervisningstid samt brist på kyl- och frys. Slutsats: Undersökningen visade att lärarnas uppfinningsrikedom var den största källan för minskat matsvinn. Dock åskådliggör undersökningen, i likhet med tidigare forskning, behovet av fler timmar i ämnet. / Background: Sweden has joined Agenda 2030, whose goal is to reduce food waste. The Government has commissioned the Swedish National Food Agency, the Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Agricultural Agency to find strategies for how residents in Sweden can reduce food waste. Research in the field of food waste in schools shows that teachers handle this through different strategies. Aim: The purpose of the study was to investigate teachers' experience of food waste in the subject Home and Consumer Studies. Method: A qualitative method was used where six teachers were interviewed and then the interviews were analyzed. Various areas occurred in the work on the result; how to interpret the syllabus, identify food waste, how food waste is handled and what adjustments are made and what obstacles the teachers have encountered. Result: In the result it was found that all respondents except one consider that food waste is not mentioned, specifically in the syllabus. According to the respondent’s food waste is about the environment and sustainability as well as economy. Food waste occurs when food is not eaten and food that is forgotten and molds. Teachers in the study had different methods for minimizing food waste in pre- and post-work, including freezing of food, planning of purchases, and giving food to other students, teachers and homeless people. The teachers state several different solutions for managing food waste in the classroom including changing ingredients according to taste. However, food waste was inevitable because learning methods is a learning process and during the process food can be destroyed. Finally, obstacles that teachers feel that they cannot influence, such as lack of compost bin, teaching time and refrigeration and freezing. Conclusion: The study showed the teachers' inventiveness as the largest source of reduced food waste. However, the study, like previous research, highlights the need for more hours in the subject.
4

En enkätstudie om inställning och åtgärder kring matsvinn / A questionnaire study on attitude and actions about food waste

Lundin, Alexandra, Lundberg, Anna January 2013 (has links)
Bakgrund Svenska hushålls matsvinn uppskattades 2011 till 56 kg/person och år. Matsvinn påverkar miljön i form av ökad växthusgasbildning. Matsvinn medför också ekonomiska förluster, som i Sverige uppskattats till mellan 3600-5300 kr/år per hushåll. Syfte Syftet med studien var att, mot utvalda bakgrundsfaktorer, undersöka inställningen till matsvinn hos personer över 18 år, samt vad de anser att de själva gör för att minska sitt matsvinn. Vidare belysa vilka åtgärder de anser skulle kunna vidtas för att minska matsvinn i framtiden. Metod En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes med hjälp av webbenkät. Data analyserades i programvaran SPSS 21.0 och signifikansnivån sattes till P = <0,05. Respondenternas egna förslag strukturerades manuellt. Resultat Totalt genomförde 169 personer enkäten, varav 105 st kvinnor och 64 st män. Av respondenterna ansåg 78 % att matsvinn är ett problem i Sverige och att störst ansvar för dess minskning låg på hushållet. De som ansåg sig minska sitt matsvinn uppgick till 74 %. En statistiskt signifikant skillnad upptäcktes mellan hushållstorlek och återanvändning av rester efter måltid (P = 0,02). Av kvinnorna svarade 79 % och av männen 59 % att de instämde helt eller i hög grad på påståendet ”Innan jag köper mat undersöker jag vad jag redan har hemma”(P = 0,004). Respondenternas förslag på minskning av matsvinn utmynnade i sex huvudteman: hantering, planering, information, lagstiftning, butik och producent samt övrigt. Slutsats Majoriteten av respondenterna ansåg att matsvinn är ett problem och att hushållet bär stort ansvar för dess minskning. Nästan alla respondenterna ansåg att de gör något för att minska på sitt matsvinn och att de följer flertalet förslag som studien berörde, med undantag för planering av inköp. Rätt informationskanal kan ge goda möjligheter att minska matsvinn framöver.
5

Miljönyttan med att dumpstra : En livscykelanalys av återvinning och användning av matavfall från livsmedelsbutiker i Uppsala / Environmental impact of dumpster diving

Gunnarsson, Sofie January 2016 (has links)
The high level of food waste is a problem that arises along the production of food and is a contribution to climate change. Tons of food is unneccessary produced and in supermarkets large amounts of food that is perfectly edible is thrown away, because they are considered not salable. A lot of the food waste is still of good quality and possible to re-use. The gain of recycling food waste to its intended purpose as food has risen the interest of this project. A life cycle analysis has been made to evaluate the environmental impact of dumpster diving of food waste instead of process it with anarobic digestion, composting or incineration. Three scenarios of dumpster diving has been studied based on three variations of food consumption. The study clearly shows how the food production has a high impact on our environment and that by replacing the consumpsion of food by food waste from dumpster diving gives a very positive effect on the environment. Anarobic digestion and incineration are equally good as recycling options, but can not even nearly compensate for the enviromental impact caused by the food production. Composting is the worst option of the studied scenarios because the product from the process can't ́t compensate for the emissions from the production. Keywords: Food waste, Waste mangement, Dumpster diving, Anarobic digestion, Incineraton, Composting.
6

Matsvinn i förskola - Oskarshamns kommun

Högström, Kajsa January 2017 (has links)
Livsmedelsproduktion har en stor miljöpåverkan och orsakar försurning, störning av den biologiska mångfalden, det kräver stora mängder vatten och sprider gifter. Idag produceras och kastas mycket mat som hade kunnat sparas om den hade behandlats annorlunda Den största mängden matavfall står hushållen för, men det uppstår matavfall i hela produktionskedjan.  Det finns ett forskningsbehov gällande matavfall, om orsaker och mängder samt vilka möjliga åtgärder som kan vidtas för att matsvinnet ska minska. Det finns få undersökningar om matsvinn i skolkök vilket inkluderar förskolekök, det är därför oklart hur mycket svinn som uppstår i denna del av kedjan. Enligt Naturvårdsverket uppstod det år 2012, 43 000 ton matavfall i skolkök varav 52 procent var onödigt svinn, det motsvarar ett matsvinn på 62,4 g/portion. Fokus i denna uppsats är förskoleverksamhet i Oskarshamns kommun och syftet är att undersöka mängder och orsaker till matsvinn samt vilka möjliga åtgärder som kan vidtas för att minska svinnet. I detta arbete har det endast fokuserats på det matsvinn som uppstår i samband med förskolornas lunchservering. För att få svar på arbetets frågeställningar har det genomförts 20 intervjuer med både pedagoger och kökspersonal från verksamheten vidare har det även utförts vägning av matsvinn. Vägningen skedde på två förskolor under fem dagars tid, en förskola med tillagningskök och en förskola med mottagningskök. Under mätperioden uppkom det mer matsvinn än förväntat, den totala mängden svinn på de båda förskolorna var 99,60 kg. I genomsnitt kastades det 149,77 g/portion. I mottagningsköket kastades det 59,91 kg mat och medelvärdet var 185,7 g/portion. I tillagningsköket kastades det 39,69 kg mat och medelvärdet var 112,76 g/portion. Orsakerna till att matsvinn uppstår är att det är svårt att beräkna hur många portioner som ska beställas/tillagas, mottagningsköken får ofta för mycket mat levererad till sig p.g.a. att de har svårigheter att komplettera med mat under lunchen, det är brister i kommunikationen mellan vårdnadshavare, pedagoger och kökspersonal samt att det saknas resurser för att ta tillvara på matrester. För att minska mängden matsvinn i förskoleverksamhet behöver medvetenheten öka kring mängder och orsaker. Mottagningsköken kunde ges möjlighet att göra i ordning vissa tillbehör såsom koka pasta, potatis och bereda grönsaker, då det är lättare för dem att beräkna hur mycket mat som går åt eftersom de känner barnen och därför vet hur mycket de brukar äta. För att underlätta måltidsplaneringen behövs ett väl fungerande frånvarosystem. Det är även viktigt att undersöka möjligheten att ta tillvara på överbliven mat, genom att erbjuda den till försäljning eller att den kan serveras vid ett senare tillfälle.
7

Hur kan förpackningar bidra till minskat matsvinn hos ensamhushåll?

Appelvik Sundström, Annelie, Ödling, Frida January 2017 (has links)
Problemformulering och syfte: Matsvinn är ett stort samhällsproblem i dag då det har en stor miljöpåverkan. I Sverige är det personer i ensamhushåll som står för den största delen av matsvinnet. Samtidigt växer antalet ensamhushåll, inte bara i Sverige, utan i hela världen. Med detta som grund ämnade vi att undersöka denna växande målgrupp, ensamhushåll, som har ett större matsvinn än andra hushållskonstellationer. Syftet med uppsatsen var därför att undersöka hur förpackningar kan bidra till minskat matsvinn i hemmet. Metod och material: De metoder som användes var samtalsintervjuer med personer i Sundsvall som lever i ensamhushåll, samt telefonintervju med en informant som har erfarenhet av förpackningsindustrin. Huvudresultat: Samtalsintervjuerna visade att förpackningar som är storleksanpassade efter mindre hushåll och har en bra återförslutningsbarhet, skulle kunna bidra till en minskat matsvinn. Med hjälp av förpackningsindustrin kan konsumenterna få bättre upplysning om hur förpackningar kan hjälpa till att minska matsvinn.
8

Dumpster Diving: En lokal (nöd)lösning på ett globalt problem? : En antropolgisk undersökning om mat, sopor och motstånd.

Norr, Emelie January 2012 (has links)
Denns C-uppsats i kulturantropologi utforskar fenomenet dumpster diving, vad det innebär och varför människor rotar efter mat i soptunnor. Mitt syfte är att undersöka de tankegångar människor har som är engagerade i dumpster diving och vad vi kan lära av dem. Jag har även i denna studie belyst de etiska, ekologiska och ekonomiska konsekvenserna kring det faktum att vi slänger så mycket ätbar mat och visat att dumpster diving är till viss del en lokal lösning på ett globalt problem.
9

Fallguld : Grafisk identitet för chutneyprojektet Fallguld

Hjälmefjord, Annie January 1900 (has links)
Varje år slänger vi i Sverige flera ton ätbar mat för att den inte har det rätta utseendet eller för att bäst-före-datumet närmar sig. Det är varken ekologiskt eller ekonomiskt hållbart. Maten skulle kunna användas till något bättre. Genom att koka chutney på frukt och grönt, som butikerna annars skulle slänga, får maten en andra chans. Projektet Fallguld är ett samarbete mellan kooperativet Macken, Växjö Kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet, Coop Oxtorget och ICA Maxi Växjö. Jag har tagit fram den grafiska identiteten åt projektet i form av logotyp, etiketter och marknadsföring samt undersökt hur man ger värde åt något som anses vara värdelöst. / Every year in Sweden we throw away tons of edible food. It is neither ecologically nor economically sustainable. The food could be used for something better. By making chutney from the fruit and vegetables which shops otherwise would throw away, the food gets a second chance. The “Fallguld” project is a collaboration between the co- operative organisation Macken, Växjö Municipality, the Swedish University of Agricultural Sciences, Coop Oxtorget and ICA Maxi Växjö. 
 I have developed the graphic identity for the project including logotype, labels and marketing, and examined how to give value to something that is considered worthless. / Chutneyprojektet Fallguld
10

Minska matsvinnet i skolan : Ett pilotprojekt på tre grundskolor i Ljusdals kommun

Enver, Pekin January 2019 (has links)
Författaren (Enver Pekin) har valt att fördjupa sig i ämnet matsvinn och mer specifikt har arbetet varit riktad mot matsvinn på grundskolor.  Matavfall är avfall som oundvikligt uppstår och kan vara fiskben, kaffesump och äggskal. Matsvinn är den del av matavfallet som hade kunnat användas om det omhändertagit på ett annorlundasätt. Både matavfall och matsvinn uppstår i samtliga led i livsmedelkedjan och påverkar miljön på ett negativt sätt. Livsmedelsproduktion påverkar miljön genom bland annat växthusgaser och övergödande ämnen som kväve och fosfor.  Det finns uppskattningar om att en tredjedel av all den mat som årligen produceras kastas. Detta bidrar till att miljön påverkas på ett sätt som är onödigt och kan även ses som ett ohållbart sätt att hushålla med viktiga naturresurser som färsk vatten och naturmarker. I de svenska skolköken bedöms att 50 000 ton mat årligen kastas och att hälften av detta utgörs av matsvinn. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur informationskampanjer påverkar beteende hos skolelever. För att svara på syftet har det designats och utförts ett experiment på tre utvalda skolor på Ljusdals kommun. Målet har varit att få eleverna att kasta mindre mat. Tidigare studier har visat att det finns möjlighet att minska matsvinnet i skolor med upp till 20 %.  Resultatet av denna studie visade att tallrikssvinnet på ena skolan reducerades med 29 % och bekräftar tidigare studier om att informationskampanjer eventuellt kan användas som en åtgärd för att påverka beteende. Hur informationskampanjen är designad kan tänkas ha en betydelse för resultatet. / The author (Enver Pekin) has chosen to dwell into the subject of wasted foods and more specifically wasted foods in elementary schools. Food waste can be divided into two subgroups; food waste such as fish bones, coffee grounds, and egg shells, and wasted food that could have been saved had it been handled differently. Both food waste and wasted foods occur in every part of the grocery chain and impact our environment negatively. The production of grocery in of itself impact our environment through, among other things, greenhouse gases and the over fertilisation of substances such as nitrogen and phosphorus. Some estimations show that up to one third of all produced foods are thrown. This impacts the environment in ways that are unnecessary and even unsustainable in regard to how we use vital resources such as fresh water and natural grounds. Swedish school kitchens throw an estimated 50 000 tons of food per year, half of which are regarded as wasted foods. This study’s objective has been to examine how information campaigns impact the school children’s behaviour. For this purpose, an experiment has been designed and implemented on three selected schools in the province of Ljusdal. The aim has been to get the students to throw less food. Earlier research has shown that there is a possibility of reducing wasted foods with up to 20 %. Results of this experiment have shown that wasted foods in regard to plate portions has been reduced by 29 %. The results thereby corroborate earlier research which implies that information campaigns could eventually be used as a means to impact behaviour. How information campaigns are designed could also be of significance in regard to the resulting outcome.

Page generated in 0.0422 seconds