• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 473
 • 59
 • 30
 • 26
 • 3
 • 1
 • Tagged with
 • 600
 • 183
 • 166
 • 146
 • 119
 • 112
 • 100
 • 93
 • 89
 • 82
 • 81
 • 75
 • 69
 • 68
 • 59
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Trends in drug use in the Spanish population and the role of work-related stress

Colell Ortega, Esther, 1961- 26 March 2015 (has links)
Characteristics of drug use are determined geographically and historically, and modelling trends can offer insight into the forces that configure drug use contexts. On the other hand, the workplace may present important sources of stress, including insecurity concerning the future of the job, which may influence drug use. Furthermore, an increase in the prevalence of poor mental health in a context of economic crisis may result in an increase in the use of drugs. Thus, the three main objectives of this thesis are to identify general trends in drug use, to study work-related stress in relation with drug use, and to examine changes in drug use in a situation of economic crisis in the Spanish population. The results obtained will indicate the particular evolution and main trends of substance use in Spain, as well as changes in drug use in a context of economic crisis, that could serve as a basis for reconsideration of policies regarding availability of licit and illicit drugs. They will further identify work features that may affect drug use in vulnerable individuals and that may be useful for prevention purposes. Les característiques del consum de drogues vénen determinades tant geogràficament com històricament, i la modelització de tendències pot oferir-nos una visió de les forces que configuren els contextos de consum. D’altra banda, l’àmbit laboral pot representar importants fonts d’estrès, incloent la inseguretat respecte al futur del lloc de treball, que poden influir en el consum de drogues. A més, un increment de la prevalença de mala salut mental en un context de crisi econòmica pot suposar un increment del consum de drogues. Per tant, els tres principals objectius d’aquesta tesi són identificar tendències generals en el consum de drogues, estudiar l’estrès laboral relacionat amb el consum de drogues, i examinar canvis en el consum en una situació de crisi econòmica en la població espanyola. Els resultats obtinguts indicaran la particular evolució i tendències generals del consum de drogues a Espanya, així com canvis en un context de crisi econòmica, que podrien servir de base per a la reconsideració de les polítiques sobre disponibilitat de drogues legals i il•legals. A més, s’identificaran característiques del treball que poden afectar el consum de drogues en individus vulnerables i que poden ser útils per a la prevenció.
12

Estudio evolutivo de pacientes con ingresos múltiples en psiquiatría

Linares Vallejo, Irene. Castrodeza Sanz, José Javier, De la Gandara Martín, Jesús 2002 (has links)
Tesis-Universidad de Valladolid (inédita). Incluye referencias bibliográficas e índice.
13

Common neuroplasticity mechanisms underlying drugs and food reward

Guegan, Thomas, 1983- 5 November 2013 (has links)
Drug addiction and some eating disorders present striking similarities in their behavioural symptoms. It has been postulated that excessive consumption of drugs of abuse and palatable food could lead to the development of similar neuronal alterations in the brainreward circuit that may account for the resemblance of these pathologies. In the present thesis, we demonstrate that repeated operant training with palatable food promotes behavioural alterations and structural plasticity changes in the esocorticolimbic circuit that are reminiscent to those observed with drugs of abuse. Furthermore, we identify the cannabinoid receptor 1 as a common neurobiological substrate underlying these alterations. Finally, we uncover several synaptic proteins commonly implicated in the retrieval of drug and palatable food rewarding memories that may represent part of the common neurobiological basis underlying drug and palatable food craving. La adicción a las drogas de abuso y determinados trastornos alimentarios comparten varios síntomas comportamentales. Algunos estudios han sugerido que el consumo excesivo de drogas y de comida palatable podrían producir alteraciones neuronales similares en el circuito cerebral de recompensa. En esta tesis, hemos demostrado que un aprendizaje operante prolongado con comida palatable provoca la aparición de alteraciones comportamentales y cambios de plasticidad estructurales en el circuito mesocorticolimbico que son reminiscentes de los observados con las drogas de abuso. Así mismo, hemos identificamos al receptor cannabinoide 1 como un sustrato neurobiológico común a estas alteraciones. Finalmente, hemos caracterizado varias proteínas sinápticas implicadas en la reactivación de la memoria asociada a los efectos placenteros de las drogas y la comida palatable. Nuestras observaciones contribuyen a definir las bases neuronales subyacentes a la necesidad de consumir drogas y comida palatable.
14

New behavioural models to investigate eating disorders

Burokas, Aurelijus, 1982- 15 November 2013 (has links)
The rapid increase of obesity has encouraged the study of the aetiology of eating disorders. Besides genetic, social and metabolic factors, obesity is caused by over-eating and has high rate of relapse to abnormal food-taking habits, which is mainly provoked by food-associated cues. High-palatable food intake shares similarities with the consumption of addictive drugs since it engages brain reward systems and produces comparable behavioural adaptations. However, the mechanism of the transition from normal food consumption to pathological over-eating remains obscure. Animal models are crucial to study the underlying mechanisms and are also excellent tools to facilitate the research of new pharmacological targets and to evaluate the benefit/risk ratio of potential novel treatments. We have focussed our research in the study of novel potential targets for eating disorders using new animal models developed in our laboratory. Firstly, we investigated the effects of the chronic blockade of the endocannabinoid system as anti-obesity treatment in a novel model of diet-induced obese rats and the role of the endocannabinoid system on cognitive processes and metabolism in mice using new behavioural devices. Secondly, we validated new sophisticated behavioural models of relapse and frustration in mice to investigate these key elements in the development of overeating. L’augment de l’obesitat promou l’estudi de l’etiologia dels trastorns alimentaris. A més dels factors genètics, socials i metabòlics, l’obesitat es deu a la ingesta excessiva i hi ha una elevada recaiguda a hàbits alimentaris anormals per factors ambientals associats al menjar. El consum de menjar d’alta pal•latabilitat s’assembla al de substàncies addictives donat que implica els sistemes cerebrals de recompensa produint adaptacions comportamentals comparables. Tanmateix, el mecanisme de transició d’un consum normal de menjar a un consum patològic excessiu es coneix poc. Els models animals són molt importants per conèixer els mecanismes d’aquests processos patològics i eines excel•lents per trobar noves dianes farmacològiques, així com per avaluar el risc/benefici de possibles nous tractaments. Hem centrat el nostre treball en l’estudi de noves dianes per als trastorns alimentaris emprant nous models animals posats a punt en el nostre laboratori. Primer, hem estudiat els efectes del bloqueig crònic del sistema endocannabinoide com un tractament anti-obesitat en un nou model d’obesitat induïda en rates i la implicació del sistema endocannabinoide en els processos cognitius i metabòlics en ratolins emprant nous sistemes comportamentals. Segon, hem validat nous models de recaiguda i frustració en ratolins per estudiar aquests elements claus en el desenvolupament de l’obesitat.
15

Ordre de naixement i risc per al trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat

Masana Marín, Adela 12 December 2013 (has links)
El nostre estudi aporta dades no descrites amb anterioritat sobre la possible influència de l’ordre de naixement en el desenvolupament del TDAH. L’estudi es va realitzar en dues etapes. Un primer estudi, preliminar, va avaluar en una mostra clínica ambulatòria amb diagnòstic TDAH la freqüència de primogènits respecte a d’altres ordres de naixement. Es va trobar un predomini de primogènits a la mostra. En un segon estudi es va analitzar el risc de tenir TDAH segons l’ordre de naixement, trobant-se un risc incrementat del primogènit de quasi el doble de patir TDAH respecte a d’altres ordres. Els estudis han generat les següents publicacions: Masana Marin, A., Lopez Seco, F., Marti Serrano, S., & Acosta Garcia, S. (2011). Correspondence on ''attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) and birth order''. Journal of Child Neurology, 26(3), 395; author reply 395-6. Marin, A. M., Seco, F. L., Serrano, S. M., Garcia, S. A., Gaviria Gomez, A. M., & Ney, I. (2012). Do firstborn children have an increased risk of ADHD? Journal of Attention Disorders, 23 jul. 2012. DOI: 10.1177/1087054712445066 . Our study provides data not previously described on the possible influence of birth order on the development of ADHD . The study was conducted in two stages. The first study , preliminary evaluated in a patient diagnosed with ADHD clinical sample frequency firstborn over other birth orders . We found a predominance of the firstborn in the sample. In a second study analyzed the risk of ADHD in order of birth , being the eldest son of an increased risk of suffering from ADHD almost double compared to other orders. Studies have produced the following publications : Masana Marin , A. , Seco Lopez , F. Martin Serrano, S. , & Acosta Garcia , S. (2011 .) Correspondence on '' attention deficit hyperactivity disorder , ( ADHD ) and birth order .'' Journal of Child Neurology , 26 (3), 395 , author reply 395-6 . Marin , A. M. Seco , F. L. Serrano, S. M. Garcia , S. A. Gomez Gaviria , A. M. , & Ney , E. (2012 .) Do Firstborn children have an increased risk of ADHD ? Journal of Attention Disorders, 23 July , 2012. DOI : 10.1177/1087054712445066 .
16

Cannabis en los jóvenes: patología psiquiátrica y escalas de consumo

Cuenca Royo, Aida Ma, 1981- 22 January 2014 (has links)
El cannabis es la droga ilegal de uso más extendido en España siendo la prevalencia de su consumo elevada (17% en el último año-población de 15 a 34 años). Dado que diversos estudios muestran que sólo una pequeña proporción de personas con abuso o dependencia de cannabis buscan tratamiento, para detectar un consumo patológico se hace necesario disponer de instrumentos que se puedan utilizar tanto en atención primaria como en las encuestas a población general o escolar. Por otro lado, teniendo en cuenta la asociación entre problemas mentales y consumo de sustancias (comorbilidad psiquiátrica) y dado que en nuestro país no existen estudios de morbilidad psiquiátrica en población joven consumidora de cannabis fuera de tratamiento, es de interés estudiar la patología psiquiátrica asociada a dicho consumo en una muestra de sujetos jóvenes reclutados fuera del marco asistencial. Este estudio se diseñó para dar respuesta a estas deficiencias. El cànnabis és la droga d’ús il·legal més extensa a Espanya sent la prevalença del seu consum elevada (17% en l’últim any-població de 15 a 34 anys). Donat que diversos estudis mostren que només una petita proporció de persones amb abús o dependència de cànnabis busquen tractament, per a detectar un consum patològic és necessari disposar d’instruments que es puguin utilitzar tant en atenció primària como en las enquestes a població general o escolar. Per una altra banda, tenint en compte l’associació entre problemes mentals y consum de substàncies (comorbiditat psiquiàtrica) i donat que en el nostre país no existeixen estudis de morbiditat psiquiàtrica en població jove consumidora de cànnabis fora de tractament, és d’interès estudiar la patologia psiquiàtrica associada a aquest consum en una mostra de subjectes joves reclutats fora del marc assistencial. Aquest estudi va ser dissenyat per donar resposta a aquestes deficiències. Cannabis is the illicit drug most widely used in Spain being prevalence of consumption high (17% in the last year-population 15-34 years). Since studies show that only a small proportion of people with cannabis abuse or dependence seek treatment, to detect abnormal consumption is necessary to have instruments that can be used both in primary care and in general population surveys or school. On the other hand, given the association between mental health problems and substance use (psychiatric comorbidity) and given that in our country there are no studies of psychiatric morbidity in young people consuming cannabis off treatment, is of interest to study psychiatric disorders associated this consumption in a sample of young subjects recruited outside the care setting. This study was designed to address these shortcomings.
17

Neural networks connecting emotion and cognition assessed in psychopaths, cocaine users and obsessive-compulsive disorder using MRI

Contreras Rodríguez, Oren, 1985- 12 September 2013 (has links)
Emotional processing is fundamental for normal socialization, interpersonal interactions, successful decision-making and overall to self-regulate behavior according to each context. Adequate emotional processing relies in the satisfactory and balance function within certain brain networks of coactivated emotional, cognitive and perceptual regions that respond and integrate the emotional information to successfully guide behavior. Magnetic resonance techniques provide a method to directly non-invasively challenge whole-brain processes underlying diverse emotional processes as well as brain functional activity during rest. The present thesis aims at identifying functional alterations within the brain networks processing emotion and connecting emotion with cognition in psychopathic individuals, along with two clinical populations showing common or opposite behavioral features such as cocaine dependence and obsessive-compulsive disorder. Overall, the five studies presented herein constitute a step forward in the characterization of how the brain responds to emotional situations and how changes in this response pattern may compromise flexible and advantageous behaviors across pathologies. El processament de les emocions és fonamental per una correcta socialització, unes bones relacions interpersonals, una pressa de decisions competent i en general, per una bona regulació de la conducta en funció del context específic. Un processament emocional adequat depèn del funcionament satisfactori i equilibrat de xarxes cerebrals formades per regions emocionals, cognitives i perceptives que responen i integren informació emocional per tal de guiar la conducta amb èxit. Les tècniques de ressonància magnètica funcional permeten obtenir mesures directes, de forma no invasiva, dels mecanismes cerebrals que sustenten els processos emocionals, així com també del funcionament del cervell en repòs. Aquesta tesi té per a objectiu identificar alteracions funcionals dins les xarxes cerebrals que processen les emocions i les connecten amb processos cognitius en psicòpates i en dues condicions clíniques, consumidors de cocaïna i trastorn obsessiu compulsiu, amb les que mostra trets conductuals comuns i diferencials. A grans trets, els cinc estudis que es presenten constitueixen un pas endavant en la caracterització de la resposta cerebral a les diferents situacions emocionals i com canvis en aquests patrons de resposta poden comprometre conductes flexibles i adaptatives en diferents patologies.
18

Personalidad y psicopatología en el Trastorno por atracón

Giner Lladós, Montserrat 25 July 2011 (has links)
El Trastorno por atracón (TA) no es una entidad nosológica diferenciada. La importancia del TA radica en su elevada prevalencia en población clínica y obesa, y en su distinción con la bulimia nerviosa (BN). A través del estudio de 127 pacientes (TA=53, BNP=53, BNnoP=21), candidatas a tratamiento, los objetivos del estudio fueron conocer los rasgos de personalidad y psicopatológicos del grupo con TA y su posible diferenciación respecto al grupo con BN. Los resultados muestran que, las pacientes con TA (con o sin obesidad) de la muestra forman un grupo homogéneo diferenciado del grupo de BN. Se caracterizaron por una menor alteración de la personalidad y de la psicopatología respecto al grupo de BN, presentando indicadores de trastorno de personalidad en la escala compulsiva del MCMI-II. Se identificaron como variables predictoras significativas del TA: la baja tolerancia al estrés, el IMC, la edad y el patrón de personalidad compulsiva.
19

Functional connectivity anomalies in the neural networks mediating motivated behavior : assessong obsessive-compulsive disorder , chronic cannabis use, Prader-Willi syndrome and Down syndrome

Blanco Hinojo, Laura, 1981- 9 December 2015 (has links)
Compulsive, impulsive, and addictive disorders display some behavioral commonalities associated with a dysfunction in the regulation of motivated, goal-directed behavior. Relevant to motivated behavior, there is a set of distributed large-scale neural networks connecting cortical areas, mainly frontal, with the basal ganglia. We have used MRI measurements of functional connectivity to assess the functional status of the cortico-basal ganglia circuits, as well as their interaction with other large-scale networks, in four medical conditions characteristically showing altered motivated behavior. The study samples included a group of 74 patients with obsessive-compulsive disorder, 28 chronic cannabis users, 24 Prader-Willi syndrome and 20 Down syndrome individuals. Structural MRI was additionally used to characterize gray matter volume correlations within these same networks in healthy subjects. Results showed both common and distinct functional connectivity across study groups, associated with the severity of their characteristic behavioral disturbances. All in all, the data suggest potential functional mechanisms by which flexible and adaptive behaviors may be compromised. In the specific context of frontal-basal ganglia physiology, the findings may provide new insights into the nature of obsessive compulsive behavior, its boundaries with impulsivity and the role of nonsatiated basic drives in the genesis of obsessions. Els trastorns compulsius, impulsius, i addictius, mostren trets comuns associats a una disfunció en la regulació de la conducta motivada. El conjunt de xarxes neuronals que connecten àrees corticals, principalment frontals, amb els ganglis basals, té un paper rellevant a la conducta motivada. Hem utilitzat mesures de RM per avaluar l’estat funcional dels circuits corticals-ganglis basals, així com la seva interacció amb altres xarxes cerebrals, en quatre trastorns que d’una manera característica presenten alteracions de la conducta motivada. Les mostres d’estudi van incloure un grup de 74 pacients amb trastorn obsessiu-compulsiu, 28 consumidors crònics de cànnabis, 24 persones amb síndrome de Prader-Willi i 20 persones amb síndrome de Down. A més, vam utilitzar RM estructural per caracteritzar les correlacions volumètriques de substància grisa dins d’aquests mateixos circuits en subjectes sans. Els resultats mostren alteracions comunes i diferents entre els grups d’estudi, associades a la gravetat dels seus símptomes més característics. En el context específic de la fisiologia frontal-ganglis basals, les troballes poden proporcionar nous coneixements sobre la naturalesa del comportament obsessiu compulsiu, els límits amb la impulsivitat i el paper de les motivacions bàsiques no satisfetes en la gènesi de les obsessions.
20

Valoración de la inteligencia emocional en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria

Badia i Realp, Georgina 30 January 2015 (has links)
Se ha evaluado la Inteligencia Emocional (IE) a 99 pacientes con Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA). Sus resultados se han comparado con los obtenidos por el grupo control (99 personas sin TCA). Se ha relacionado la IE con variables psicopatológicas valoradas con el EAT, STAI, BDI y BSI. Los pacientes con TCA presentan menos IE que los controles en la puntuación Total del MSCEIT y en las ramas de Comprensión y Manejo Emocional del área Estratégica. Los déficits del grupo TCA respecto al grupo Control muestran un perfil emocional similar al encontrado en otros estudios realizados con el MSCEIT en otras poblaciones clínicas. No se encuentran diferencias en IE entre los subtipos TCA. La presencia y gravedad de los síntomas clínicos están relacionados con el nivel de IE: a menor IE, mayor psicopatología clínica ansiosa, depresiva y malestar emocional general. En el estudio longitudinal realizado en pacientes con TCA no se encuentran diferencias en las habilidades de IE entre las dos evaluaciones (2010-2013). S’ha avaluat la Intel•ligència Emocional (IE) a 99 pacients amb Trastorn de la Conducta Alimentaria (TCA). Els resultats han estat comparats amb els obtinguts pel grup control (99 persones sense TCA). S'ha relacionat la IE amb variables psicopatològiques valorades amb l’EAT, STAI, BDI i BSI. Els pacients amb TCA presenten menys IE que els controls en la puntuació Total del MSCEIT i en les branques de Comprensió i Maneig Emocional de l’Àrea Estratègica. Els dèficits del grup TCA respecte el grup Control mostren un perfil emocional similar al trobat en altres estudis realitzats amb el MSCEIT en altres poblacions clíniques. No es troben diferencies en IE entre els subtipus TCA. La presència i gravetat dels símptomes clínics estan relacionats amb el nivell d’IE: a menor IE, major psicopatologia clínica ansiosa, depressiva i malestar emocional general. En l’estudi longitudinal realitzat a pacients amb TCA no es troben diferències en les habilitats d’IE entre les dues avaluacions (2010-2013). We have assessed the Emotional Intelligence (EI) to 99 patients with Eating Disorder (ED). The results are compared with those of the control group (99 people without eating disorder). EI is related to psychopathological variables evaluated with the EAT, STAI, BDI and BSI. Patients with ED have less EI than controls in MSCEIT Total score, and in the Understanding and Managing emotions from Strategic area. The deficits in ED group compared to the control group show a similar emotional profile to that found in other studies with MSCEIT in other clinical populations. No differences are found in EI between ED subtypes. In the ED group the presence and severity of clinical symptoms are related to the level of IE: a lower EI, higher level of anxious and depressive psychopathology and more general distress. In the longitudinal study of patients with ED we have not found differences in EI skills between the two assessments (2010-2013).

Page generated in 0.2246 seconds