• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 10
 • 3
 • Tagged with
 • 13
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Blue tooth : test of devices range

Weninger, Malin January 2003 (has links)
No description available.
2

Blue tooth : test of devices range

Weninger, Malin January 2003 (has links)
No description available.
3

Betydelsen av mötesindustrin : En studie av Stockholmsmässan ur ett geografiskt perspektiv. / The profits from the meeting industry : A study of Stockholm international fair from a geographic perspective.

Johnsson, Sofie, Odelstad, Alexandra January 2007 (has links)
<p>Dagens globaliserade samhälle illustrerar människans levnadsmönster, där fysiska avstånd inte längre har betydelse, eftersom tekniken gör det mesta möjligt tex. gällande transporter och förflyttning. Trots detta är det personliga mötet viktigare än någonsin. Att det personliga mötet blivit en så central del i utvecklingen gynnar mötesindustrin. Denna kan delas in i olika typer av möten och två av dem som behandlas i uppsatsen är mässor och kongresser. Sedan 1970 har informationskanalen mässor antagit en starkare roll på mötesmarknaden och detta främst för dess fysiska fördelar då utställare och besökare möts i en social interaktion. Denna typ av informationskanal är starkast regionalt och nationellt, då den internationella arenan för mötesindustrin diskuteras finns fördelarna hos kongresser. I Stockholmsregionen och hela Sverige är det Stockholmsmässan som är den starkaste besöksgeneratorn för mötesindustri och det är även denna som ligger till grund för undersökningen. Uppsatsen kommer att anta ett geografiskt angreppssätt då indelningar som regional, nationell och internationell påverkan finns med. Arbetet bedömer även hur Stockholmsmässan påverkar regionen utifrån variabler så som turism och ekonomi och går även in och behandlar dess tillgänglighet och internationella konkurrenskraft.</p><p>Uppsatsen har både enkätstudie och intervjuer som datainsamlingsmetod och behandlar därför både kvantitativ och kvalitativ data där både sekundär och primärdata används. Syftet med intervjuerna var att få information om områden rörande turism och ekonomi men även framtiden. Dessa har genomförts med nyckelpersoner med kunskaper om Stockholmsmässan, kongresser och mässmedier. Enkätundersökningen undersöker hur tillgänglig Stockholmsmässan är för regionen, Sverige och internationellt. Slutligen genomförs en liten studie om hur konkurrenskraftig Stockholm och Stockholmsmässan är på den internationella marknaden genom att applicera all ny data i en urvalsmodell.</p><p>De teorier som har använts för arbetet är Gunnar Törnqvists teori om teknisk räckvidd och mänskligt räckhåll. Teorin har använts för att kunna avgöra hur tillgänglig en plats är. För att kunna belysa detta behandlas även platsbegreppet. Vidare har som tidigare nämnts en urvalsmodell av Ching-Fu Chen använts för att utreda konkurrenskraften på Stockholmsregionen. Även regionbegreppet finns definierat i teorin.</p><p>Resultat som framkom av den empiriska undersökningen var att Stockholm tjänar på Stockholmsmässans verksamhet genom att den lockar turister till regionen som i sin tur genererar pengar. De mest lönsamma besökarna är internationella kongressbesökare. Stockholmsmässan skapar även arbetstillfällen för regionen, närmare bestämt ca 200 direktheltidstjänster/år. Andra resultat som kan redovisas är att Stockholmsmässans tekniska räckvidd är mycket hög regionalt och nationellt. Den är något lägre internationellt då anläggningen och Stockholm fysiskt ligger relativt långt bort från centrala Europa. Det mänskliga räckhållet för mässan avgörs helt av intresse. Desto större intresse, desto större blir det mänskliga räckhållet. Vad som visade sig i enkätundersökningen var att det mänskliga räckhållet var exceptionellt stort på den nationella arenan, men att detta delvis kan bero på att den tekniska räckvidden är så bra. Den internationella konkurrenskraften för Stockholm och Stockholmsmässan uppmättes att vara god, detta då staden är landets huvudstad och ansikte utåt. Staden besitter vad en plats med internationell standard behöver. Dessutom är avståndet mellan besökarnas tillfälliga boende och mässanläggning mycket kort i jämförelse till resterande av Europa. Stockholmsmässan har även flexibla lokaler och bra service. Slutligen konstaterades att framtiden för Stockholmsmässan är ljus. De personliga mötena har blivit allt viktigare, vilket medför att mötesindustrin kommer att fortsätta växa.</p> / <p>The living of mankind is reflected by today’s globalized society, where physical distance no longer has meaning because the technology makes almost everything possible. Despite this the personal meeting/physical meeting between people is more important now than ever. This because regional development goes hand in hand with global trends. The importance of the personal meeting has meant a great deal for the positive development of the meeting industry. Stockholm international fair is the examine object for this paper. The essay is going to proceed with a geographical approach as divisions like regional, national and international are made to investigate what influence the fair has on each division. The paper specifies more precisely on how Stockholm international fair affects the Stockholm region from perspectives such as tourism and economy. Furthermore a discussion about Stockholm International Fairs accessibility and international rivalry is made.</p><p>The essay has performed a questionnaire survey and a few interviews to reach its results. Both secondary and primary data has been used. The purposes of the interviews were to obtain information about tourism and economy and also about the future for Stockholm international fair. These interviews have been made with key persons involved within the meeting market that are specialized in expos, conventions and the marketing for the meeting industry. The questionnaire survey has been made with the purpose to measure how good accessibility the fair has in contrast to the region, the whole nation and internationally. Finally a small experiment of measuring how strong Stockholm is compared to the rivalry on the international arena is made by applying all collected data with the help of a model. The theory that has been used is Gunnar Törnqvists theory about technical range and human reach. The theory is needed to help the discussion and analysis of the accessibility of a place.</p><p>The results that were made from the investigation work were; Stockholm profits from the activity of Stockholm International Fair because it brings tourists/visitors to the region and tourists spend money. Stockholm International Fair is also creating work-opportunities for the region, directly 200 full-time employment duties per year. Other results that were made are that the technical range for the fair is rather high from a regional and national point of view. It is not as high internationally, while Stockholm is located almost in the periphery compared to the rest of Europe. The human reach for the fair is completely decided by interest. The greater interest, the more the human reach increases. What was shown in the enquiry was that the human reach was surprisingly large for the national arena. This could have its explanations in the technical range. The model measured Stockholm to tolerate the international rivalry quite good. Mainly because Stockholm is the capital city of Sweden and “the representative face” for Sweden on the international arena. Moreover because the distance between accommodation and the location of the fair is very short in comparison to other cities in Europe. Lastly it was established that the future for Stockholm international fair is safe and stabile and possible growing. These because the meeting industry will continue to grow due to the importance of the personal meeting in order to create new innovation.</p><p>Key words: Meeting industry, Expos, Conventions, Accessibility, Technical range, Human reach, Rivalry on the international arena.</p>
4

Betydelsen av mötesindustrin : En studie av Stockholmsmässan ur ett geografiskt perspektiv. / The profits from the meeting industry : A study of Stockholm international fair from a geographic perspective.

Johnsson, Sofie, Odelstad, Alexandra January 2007 (has links)
Dagens globaliserade samhälle illustrerar människans levnadsmönster, där fysiska avstånd inte längre har betydelse, eftersom tekniken gör det mesta möjligt tex. gällande transporter och förflyttning. Trots detta är det personliga mötet viktigare än någonsin. Att det personliga mötet blivit en så central del i utvecklingen gynnar mötesindustrin. Denna kan delas in i olika typer av möten och två av dem som behandlas i uppsatsen är mässor och kongresser. Sedan 1970 har informationskanalen mässor antagit en starkare roll på mötesmarknaden och detta främst för dess fysiska fördelar då utställare och besökare möts i en social interaktion. Denna typ av informationskanal är starkast regionalt och nationellt, då den internationella arenan för mötesindustrin diskuteras finns fördelarna hos kongresser. I Stockholmsregionen och hela Sverige är det Stockholmsmässan som är den starkaste besöksgeneratorn för mötesindustri och det är även denna som ligger till grund för undersökningen. Uppsatsen kommer att anta ett geografiskt angreppssätt då indelningar som regional, nationell och internationell påverkan finns med. Arbetet bedömer även hur Stockholmsmässan påverkar regionen utifrån variabler så som turism och ekonomi och går även in och behandlar dess tillgänglighet och internationella konkurrenskraft. Uppsatsen har både enkätstudie och intervjuer som datainsamlingsmetod och behandlar därför både kvantitativ och kvalitativ data där både sekundär och primärdata används. Syftet med intervjuerna var att få information om områden rörande turism och ekonomi men även framtiden. Dessa har genomförts med nyckelpersoner med kunskaper om Stockholmsmässan, kongresser och mässmedier. Enkätundersökningen undersöker hur tillgänglig Stockholmsmässan är för regionen, Sverige och internationellt. Slutligen genomförs en liten studie om hur konkurrenskraftig Stockholm och Stockholmsmässan är på den internationella marknaden genom att applicera all ny data i en urvalsmodell. De teorier som har använts för arbetet är Gunnar Törnqvists teori om teknisk räckvidd och mänskligt räckhåll. Teorin har använts för att kunna avgöra hur tillgänglig en plats är. För att kunna belysa detta behandlas även platsbegreppet. Vidare har som tidigare nämnts en urvalsmodell av Ching-Fu Chen använts för att utreda konkurrenskraften på Stockholmsregionen. Även regionbegreppet finns definierat i teorin. Resultat som framkom av den empiriska undersökningen var att Stockholm tjänar på Stockholmsmässans verksamhet genom att den lockar turister till regionen som i sin tur genererar pengar. De mest lönsamma besökarna är internationella kongressbesökare. Stockholmsmässan skapar även arbetstillfällen för regionen, närmare bestämt ca 200 direktheltidstjänster/år. Andra resultat som kan redovisas är att Stockholmsmässans tekniska räckvidd är mycket hög regionalt och nationellt. Den är något lägre internationellt då anläggningen och Stockholm fysiskt ligger relativt långt bort från centrala Europa. Det mänskliga räckhållet för mässan avgörs helt av intresse. Desto större intresse, desto större blir det mänskliga räckhållet. Vad som visade sig i enkätundersökningen var att det mänskliga räckhållet var exceptionellt stort på den nationella arenan, men att detta delvis kan bero på att den tekniska räckvidden är så bra. Den internationella konkurrenskraften för Stockholm och Stockholmsmässan uppmättes att vara god, detta då staden är landets huvudstad och ansikte utåt. Staden besitter vad en plats med internationell standard behöver. Dessutom är avståndet mellan besökarnas tillfälliga boende och mässanläggning mycket kort i jämförelse till resterande av Europa. Stockholmsmässan har även flexibla lokaler och bra service. Slutligen konstaterades att framtiden för Stockholmsmässan är ljus. De personliga mötena har blivit allt viktigare, vilket medför att mötesindustrin kommer att fortsätta växa. / The living of mankind is reflected by today’s globalized society, where physical distance no longer has meaning because the technology makes almost everything possible. Despite this the personal meeting/physical meeting between people is more important now than ever. This because regional development goes hand in hand with global trends. The importance of the personal meeting has meant a great deal for the positive development of the meeting industry. Stockholm international fair is the examine object for this paper. The essay is going to proceed with a geographical approach as divisions like regional, national and international are made to investigate what influence the fair has on each division. The paper specifies more precisely on how Stockholm international fair affects the Stockholm region from perspectives such as tourism and economy. Furthermore a discussion about Stockholm International Fairs accessibility and international rivalry is made. The essay has performed a questionnaire survey and a few interviews to reach its results. Both secondary and primary data has been used. The purposes of the interviews were to obtain information about tourism and economy and also about the future for Stockholm international fair. These interviews have been made with key persons involved within the meeting market that are specialized in expos, conventions and the marketing for the meeting industry. The questionnaire survey has been made with the purpose to measure how good accessibility the fair has in contrast to the region, the whole nation and internationally. Finally a small experiment of measuring how strong Stockholm is compared to the rivalry on the international arena is made by applying all collected data with the help of a model. The theory that has been used is Gunnar Törnqvists theory about technical range and human reach. The theory is needed to help the discussion and analysis of the accessibility of a place. The results that were made from the investigation work were; Stockholm profits from the activity of Stockholm International Fair because it brings tourists/visitors to the region and tourists spend money. Stockholm International Fair is also creating work-opportunities for the region, directly 200 full-time employment duties per year. Other results that were made are that the technical range for the fair is rather high from a regional and national point of view. It is not as high internationally, while Stockholm is located almost in the periphery compared to the rest of Europe. The human reach for the fair is completely decided by interest. The greater interest, the more the human reach increases. What was shown in the enquiry was that the human reach was surprisingly large for the national arena. This could have its explanations in the technical range. The model measured Stockholm to tolerate the international rivalry quite good. Mainly because Stockholm is the capital city of Sweden and “the representative face” for Sweden on the international arena. Moreover because the distance between accommodation and the location of the fair is very short in comparison to other cities in Europe. Lastly it was established that the future for Stockholm international fair is safe and stabile and possible growing. These because the meeting industry will continue to grow due to the importance of the personal meeting in order to create new innovation. Key words: Meeting industry, Expos, Conventions, Accessibility, Technical range, Human reach, Rivalry on the international arena.
5

Hur klustrar sig butiker i olika handelsområden

Ghanbari, Azar, Larsson, Torbjörn January 2008 (has links)
Vår uppsats grundar sig på hur branscher och butiker sametablerar sig på en geografisk marknad. Motivet till att butiker vill sametablera sig är att de vill dra fördel av varandras kundgrupper och höja attraktionskraften för handelsområdet, vilket ger fler spontanbesök och därmed ett ökat kundunderlag. Detta fenomen är vad som menas med klustring. Syftet med denna uppsats är att beskriva hur vissa branscher och butiker sametablerar sig på en geografisk marknad och om vissa branscher klustrar sig mer än andra. Kan man se om klustringen skiljer sig på något sätt geografisk inom en handelstad. Avsikten är att skapa ett underlag för befintliga och nya handelområde för att öka handelsområdets attraktivitet för konsumenterna. Uppsatsens undersökning bygger på att vi har besökt alla Skövdes butiker och ställt ett antal frågor till butikscheferna. Vi ska med hjälp av undersökningen se vilka branscher som klustrar sig mer än andra i de olika handelsområdena och om klustringen skiljer sig geografiskt inom en handelstad. Butiksinventeringen genomförs med hjälp av ett personligt besök i butikerna för att samla in relevant information som vi ska använda för att kunna dra värdefulla slutsatser i vår uppsats. Resultatet av den kvantitativa observationen och intervjuer med butikscheferna kommer att ligga till grund för uppsatsens analys och slutsats. Uppsatsens teoretiska referensram har byggts upp kring två teorier. En av dem är Centralortsteorin som beskriver produktens räckvidd och tröskelvärde. Den andra är Klusterteorin som beskriver hur butiker grupperar sig för att dra fördel av varandras kundgrupper, höja attraktionskraften, öka kundunderlaget och få fler spontanbesök. De centrala slutsatserna för uppsatsen är att vi har hitta flera kluster i de olika branscherna, bland annat motor och klädkluster. Vi har kommit fram till att Centralortsteorin stämmer bra i vissa handelsområden tillexempel bostadsområden som har underlag för produkter med kort räckvidd och lågt tröskelvärde.
6

Hur klustrar sig butiker i olika handelsområden

Ghanbari, Azar, Larsson, Torbjörn January 2008 (has links)
<p>Vår uppsats grundar sig på hur branscher och butiker sametablerar sig på en geografisk marknad. Motivet till att butiker vill sametablera sig är att de vill dra fördel av varandras kundgrupper och höja attraktionskraften för handelsområdet, vilket ger fler spontanbesök och därmed ett ökat kundunderlag. Detta fenomen är vad som menas med klustring.</p><p>Syftet med denna uppsats är att beskriva hur vissa branscher och butiker sametablerar sig på en geografisk marknad och om vissa branscher klustrar sig mer än andra. Kan man se om klustringen skiljer sig på något sätt geografisk inom en handelstad. Avsikten är att skapa ett underlag för befintliga och nya handelområde för att öka handelsområdets attraktivitet för konsumenterna.</p><p>Uppsatsens undersökning bygger på att vi har besökt alla Skövdes butiker och ställt ett antal frågor till butikscheferna. Vi ska med hjälp av undersökningen se vilka branscher som klustrar sig mer än andra i de olika handelsområdena och om klustringen skiljer sig geografiskt inom en handelstad. Butiksinventeringen genomförs med hjälp av ett personligt besök i butikerna för att samla in relevant information som vi ska använda för att kunna dra värdefulla slutsatser i vår uppsats. Resultatet av den kvantitativa observationen och intervjuer med butikscheferna kommer att ligga till grund för uppsatsens analys och slutsats.</p><p>Uppsatsens teoretiska referensram har byggts upp kring två teorier. En av dem är Centralortsteorin som beskriver produktens räckvidd och tröskelvärde. Den andra är Klusterteorin som beskriver hur butiker grupperar sig för att dra fördel av varandras kundgrupper, höja attraktionskraften, öka kundunderlaget och få fler spontanbesök.</p><p>De centrala slutsatserna för uppsatsen är att vi har hitta flera kluster i de olika branscherna, bland annat motor och klädkluster. Vi har kommit fram till att Centralortsteorin stämmer bra i vissa handelsområden tillexempel bostadsområden som har underlag för produkter med kort räckvidd och lågt tröskelvärde.</p>
7

Uppsatsinformanters tillgänglighet : Betydelsen av sociala nätverk betingade av mänskligt räckhåll och teknisk räckvidd

Fuhrmann, Ingo January 2005 (has links)
<p>Att få kontakt med uppsatsinformanter är avgörande för en uppsats kvalité. Det kan vara nyttigt att förstå, vilka krafter som ligger bakom kontaktknytandet och vad som leder till framgång eller till misslyckande. Syftet med denna uppsats är att beskriva hur mina tidigare försök, att få till stånd kontakter med informanter, har genomförts. Dessutom gäller det att analysera den kulturella och medietekniska situationen som har präglat försöken för att förstå betydelsen av begreppen sociala nätverk, mänskligt räckhåll och teknisk räckvidd för till-komsten av intervjutillfällen och för informanters tillgänglighet. Genom deltagande ob-servationer under tre tidigare studier, där jag hade försökt knyta kontakter med olika informanter, har jag strävat efter att uppnå uppsatsens syfte. Under fasen av kontaktknytandet har jag dessutom försökt varsebli de faktorer som kan ha bidragit till beslutet för eller mot ett möte med mig. Observationerna har jag bearbetat så att de är förenliga med person-uppgiftslagen och offentlighetsprincipen. Denna studie knyter an till en aktuell kvantitativ studie av Statistiska centralbyrån som bland annat berör sociala nätverks betydelser. SCB:s studie kommer fram till att en stor andel högutbildade utrikes födda bedömer att avsaknad av kontakter är det största hindret för att få ett arbete som överensstämmer med deras utbildning. Som utgångspunkt för den här studien fungerar Gunnar Törnqvists teoretiska resonemang kring det mänskliga, begränsade räckhållet, format av ens erfarenheter och bakgrund, och den på grund av teletekniken nästan oändliga tekniska räckvidden, vilka utsätter samhället för territoriella spänningar med splittrande och integrerande krafter. En egen projicering ner på det individuella planet fungerar som ansats för hur enstaka personer påverkas av spänningsfältet vid knytandet av kontakter längs olika vägar. Närmare bestämt avhandlas uppsats-informanternas tillgänglighet kännetecknad av studerandenas kontaktväg hemifrån genom det medietekniska nätet eller från det offentliga rummet till domänen med informanten, som den studerande inom ramen för sina studier söker bland främmande personer såsom förenings-medlemmar eller i tjänst befintliga privat eller offentligt anställda utan kontakt till öppna personkretsar, såsom kunder, i dagens svenska kulturrum. Det undersökta materialet är de observerade personer som i tidigare studier fungerade som potentiella källor. Dessa är personer på en förskola, medlemmar i vänortsföreningar och många olika anställda på myndigheter och statliga verk i Storstockholm. Undersökningen och analysen tyder på att positiva associationer med den kontakt-sökandes bakgrund, direkt kontakt mellan fyra ögon eller redan befintlig tillgång till ett socialt nät är avgörande gynnsamma faktorer, medan negativa faktorer är e-post, som man lätt kan låta bli att svara på, och telefonen, där samtalen lätt kan avslutas av den tillfrågade. I båda fallen är kommunikationen också begränsad till antingen talat eller skrivet språk. Dessutom har det visat sig att en reception inte är någon garanti för någon mottagning. Det har dragits följande slutsatser: Mänskligt räckhåll och teknisk räckvidd i det territoriella spänningsfältet är avgörande drivkrafter bakom tillkomsten av kontakter inför vetenskapliga intervjun. Till-gängligheten påverkas av kontaktpersonens positiva associationer till skribentens kulturella bakgrund. Referenspersoner och anslutning till samma sociala nätverk är underlättande. Tekniska hjälpmedel förbättrar inte nödvändigtvis den tekniska räckvidden och informantens tillgänglighet. Användandet styrs av de involverades mänskliga räckhållen och leder inte alltid till en räckviddsökning. I synnerhet receptioners funktion är dubbeltydig och liknar ibland snarare telefonväxlar än mottagningar.</p>
8

Uppsatsinformanters tillgänglighet : Betydelsen av sociala nätverk betingade av mänskligt räckhåll och teknisk räckvidd

Fuhrmann, Ingo January 2005 (has links)
Att få kontakt med uppsatsinformanter är avgörande för en uppsats kvalité. Det kan vara nyttigt att förstå, vilka krafter som ligger bakom kontaktknytandet och vad som leder till framgång eller till misslyckande. Syftet med denna uppsats är att beskriva hur mina tidigare försök, att få till stånd kontakter med informanter, har genomförts. Dessutom gäller det att analysera den kulturella och medietekniska situationen som har präglat försöken för att förstå betydelsen av begreppen sociala nätverk, mänskligt räckhåll och teknisk räckvidd för till-komsten av intervjutillfällen och för informanters tillgänglighet. Genom deltagande ob-servationer under tre tidigare studier, där jag hade försökt knyta kontakter med olika informanter, har jag strävat efter att uppnå uppsatsens syfte. Under fasen av kontaktknytandet har jag dessutom försökt varsebli de faktorer som kan ha bidragit till beslutet för eller mot ett möte med mig. Observationerna har jag bearbetat så att de är förenliga med person-uppgiftslagen och offentlighetsprincipen. Denna studie knyter an till en aktuell kvantitativ studie av Statistiska centralbyrån som bland annat berör sociala nätverks betydelser. SCB:s studie kommer fram till att en stor andel högutbildade utrikes födda bedömer att avsaknad av kontakter är det största hindret för att få ett arbete som överensstämmer med deras utbildning. Som utgångspunkt för den här studien fungerar Gunnar Törnqvists teoretiska resonemang kring det mänskliga, begränsade räckhållet, format av ens erfarenheter och bakgrund, och den på grund av teletekniken nästan oändliga tekniska räckvidden, vilka utsätter samhället för territoriella spänningar med splittrande och integrerande krafter. En egen projicering ner på det individuella planet fungerar som ansats för hur enstaka personer påverkas av spänningsfältet vid knytandet av kontakter längs olika vägar. Närmare bestämt avhandlas uppsats-informanternas tillgänglighet kännetecknad av studerandenas kontaktväg hemifrån genom det medietekniska nätet eller från det offentliga rummet till domänen med informanten, som den studerande inom ramen för sina studier söker bland främmande personer såsom förenings-medlemmar eller i tjänst befintliga privat eller offentligt anställda utan kontakt till öppna personkretsar, såsom kunder, i dagens svenska kulturrum. Det undersökta materialet är de observerade personer som i tidigare studier fungerade som potentiella källor. Dessa är personer på en förskola, medlemmar i vänortsföreningar och många olika anställda på myndigheter och statliga verk i Storstockholm. Undersökningen och analysen tyder på att positiva associationer med den kontakt-sökandes bakgrund, direkt kontakt mellan fyra ögon eller redan befintlig tillgång till ett socialt nät är avgörande gynnsamma faktorer, medan negativa faktorer är e-post, som man lätt kan låta bli att svara på, och telefonen, där samtalen lätt kan avslutas av den tillfrågade. I båda fallen är kommunikationen också begränsad till antingen talat eller skrivet språk. Dessutom har det visat sig att en reception inte är någon garanti för någon mottagning. Det har dragits följande slutsatser: Mänskligt räckhåll och teknisk räckvidd i det territoriella spänningsfältet är avgörande drivkrafter bakom tillkomsten av kontakter inför vetenskapliga intervjun. Till-gängligheten påverkas av kontaktpersonens positiva associationer till skribentens kulturella bakgrund. Referenspersoner och anslutning till samma sociala nätverk är underlättande. Tekniska hjälpmedel förbättrar inte nödvändigtvis den tekniska räckvidden och informantens tillgänglighet. Användandet styrs av de involverades mänskliga räckhållen och leder inte alltid till en räckviddsökning. I synnerhet receptioners funktion är dubbeltydig och liknar ibland snarare telefonväxlar än mottagningar.
9

Samspelet mellan antropometri och prestation för guardpositionen i basket

Kiersz, Martin January 2018 (has links)
Syfte och frågeställningar: Studiens syfte var att undersöka basketspelares kroppssammansättning i förhållande till prestation. Frågeställningen som besvaras är: Finns det något samband mellan kroppssammansättning och prestation i form av guardspelarens statistik för: assist, block, effektivitet, poäng, returer, steal och turnover i Sveriges U20 landslag? Metod: I studien undersöktes antropometri på svenska U20 landslagsspelare från år 2005 till 2017. Den antropometriska datan erhölls av Svenska basketbollförbundet och den statistiska insamlingen är från FIBAs officiella hemsida. Studien har en kvantitativ ansats i form av att spelares prestationsmått korrelerades med de antropometriska mätningarna. Separat utöver detta grupperades datan upp i median för att påvisa skillnader inom antropometrins högsta och lägsta värde. Linjär regression utfördes för att finna eventuella korrelationer mellan antropometri och prestation. Studiens T-test användes för att analysera grupperingarna enligt median. Resultat: I herrarnas korrelationsresultat påvisades att större längd och räckhöjd hade en signifikant koppling till fler utförda blockar medan större räckvidd resulterade i fler returer. Herrarnas grupperingsresultat konstaterade att spelarna med kortare längd genomförde flest assist och de med större räckvidd hade bättre resultat i effektivitet, poäng och returer. I damernas korrelationsresultat fanns signifikanta resultat på att mindre vikt leder till fler assist. Större räckhöjd och räckvidd indikerade fler blockar och returer, även högre längd påvisade fler returer. Damernas grupperingsresultat konstaterade att de med högst längd och räckhöjd utförde flest blockar och returer. Slutsats: Studien har kunnat påvisa att basketspelares antropometri oavsett kön har en korrelation till antalet returer, assist och blockar vid spel. Större spelare tar fler returer och gör mer blockar medan mindre spelare oftast gör fler assist. Viktigt att beakta är att längd inte är den enda framgångsfaktorn vid spel, då andra faktorer som existerar kan spela stor roll i ett spels utveckling. Resultatet som fåtts fram kan vägleda en tränares taktik och beslut i matchspelet. / <p>Ämneslärarprogramet, Specialidrott</p>
10

User Experience för mobila applikationer på iPhones med stora skärmar

Bergman, Mikael, Hertzberg, Tim January 2016 (has links)
Syfte Mobila enheters skärmar har de senaste åren ökat mycket i storlek. Detta har skapat problem för användarupplevelsen. Därmed är studiens syfte: Hur appar till smartphones med större skärmar bör utvecklas i framtiden för att ge så bra UX som möjligt.   För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar:  Vilka parametrar(typer av objekt) påverkas mest av olika skärmstorlekar? Föredras olika layouter beroende på skärmstorlek?  Hur stor del av skärmen kan nås med ett enhandsgrepp? Metod För att besvara studiens första frågeställning har en litteraturstudie gjorts. Den utgjorde sedan grunden för en enkät i form av en applikation, som besvarade studiens andra och tredje frågeställningar. I den fick testpersonerna rangordna olika layouter beroende på hur de tyckte att användarupplevelsen var. Testerna genomfördes på en iPhone 4S och en iPhone 6S Plus för att få fram skillnader mellan olika skärmstorlekar. Resultat Det studien kom fram till var att det är viktigt att placera viktiga objekt inom räckvidd för användaren när ett enhandsgrepp används. Objekt som placerats i skärmens kanter eller hörn är ofta svåra att nå på en större skärm, vilket innebär att sådan placering bör undvikas. Implikationer Studien kan både hjälpa till vid framtida forskning om användarupplevelse och räckvidd, men också ge rekommendationer om vad som är viktigt att tänka på vid apputveckling till smartphones med större skärmar. Begränsningar Eftersom studien utfördes under begränsad tid fanns inte möjlighet till fler tester. / Purpose Smartphone screens have in recent years increased greatly in size. This has created problems for the user experience. Thus, the purpose of the study is: How mobile applications for smartphones with larger screens should be developed in the future to provide as good UX as possible. In order to answer the purpose it has been broken down into three research questions: Which parameters (type of objects) are most affected by different screen sizes? Depending on the screen size, are different layouts preferred? How much of the screen can be reached by one handed use? Method A study of literature is made to answer the first research question. It became the basis of a questionnaire in the form of an application, which answered the study's second and third research questions. The test subjects ranked different layouts depending on their perceived user experience. The tests were conducted on an iPhone 4S and an iPhone 6S Plus to evaluate the differences between different screen sizes. Findings The study concluded that it is important to place essential items within the user’s reach when one hand is used. Items placed at the edges or corners of the screen are often difficult to reach on a larger screen, which means that avoiding such placement is preferred. Implications The study can both be of service in future research on user experience and reach, but also give recommendations on what is important to take into consideration when developing mobile applications for smartphones with larger screens. Limitations Since the study was conducted over a limited period of time there was no opportunity for more tests.

Page generated in 0.1447 seconds