• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 60
 • 25
 • 5
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 101
 • 101
 • 101
 • 38
 • 36
 • 35
 • 30
 • 22
 • 21
 • 20
 • 20
 • 17
 • 16
 • 16
 • 14
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Application and evaluation of methods for merging user experience design with agilesoftware development

Eriksson Vikner, Mikael January 2016 (has links)
Cinnober is an organization that develops advanced software solutions for financial institutions. As a part of the technology toolkit used at Cinnober there is a web framework with which GUI development can be driven from the data available on the server, through configuration rather than development. Rather than having the user interface emerge as a result of technology and available data, they would like to explore a software development model driven by user centered design. Cinnober practices scrum, an agile software development framework, which has proven difficult to integrate with user centered design. This thesis strives to identify suitable methods for performing user centered design in the environment of agile software development. A development process based on scrum, lean UX, staggered sprints and the effect map was then utilized and evaluated in a short development project at Cinnober. Utilizing and evaluating those methods yielded valuable input which can be of use in future development efforts. While there was plenty of positive feedback from the development team there was also some room for improvement. Additionally, there are quite a few pieces missing in order for the utilized development process to cover all aspects considered important in one of the most commonly cited definitions of user centered design.
2

User Experience messen und gezielt steuern – Jeder will es, doch wer kann es? Wir zeigen, wie es geht!

Toussaint, Claude January 2012 (has links)
designaffairs entwickelt seit 20 Jahren Strategien und Design für Produkte in den Bereichen Hardware, Software und Services. Mit weltweit mehr als 70 Experten bieten wir Leistungen in Research, Strategie, Design und Engineering an. Dabei kombinieren wir erfolgreich Kreativität mit wissenschaftlichen Methoden. [... aus dem Text]
3

Design: Encouraging Sustainability Through Persuasion

Yang, Yushi 14 June 2013 (has links)
The thesis proposes a mobile app design along with an innovative business plan aiming to encourage sustainable purchasing. To uncover the limitations in current design practices, firstly, represented examples of sustainable design were reviewed. Then, in an attempt to bridge the gap between sustainability and design commercialization, the techniques of persuasion were studied. It is to figure out how to incorporate hot triggers into computational technologies. As an outcome of the study, the final deliverable is a social networking application that provides sustainable product reviews. Instead of following a traditional sustainable design framework, the final deliverable focuses on creating an efficient supply-and-demand circulation for sustainable products. It delivers a unique corporate proposition showing how the system works, gaining modest profits while promoting sustainable development. Based on an online survey and the user study, the value of the proposed idea was validated. Also, the usability and functionality of the app were improved based on participant feedback. / Master of Science
4

Designers as Entrepreneurs: An Investigation on Why Startups Need Design and Design Need Startups

Chew, Selene Se Lui 15 May 2015 (has links)
No description available.
5

FÄRGERS PÅVERKAN PÅ TIDSUPPLEVELSE : Kopplingen mellan designartefakter och användares upplevelse av tid utifrån ett UXperspektiv. / THE EFFECT OF COLORS ON TIME EXPERIENCE : The connection between design artifacts and users experience of time from a UX perspective.

Karlberg, Pontus January 2019 (has links)
Enligt tidigare forskning upplever människor att tiden går fortare i lugna trygga miljöer och går långsamt i påfrestande situationer. Något som skapar lugna trygga känslor hos människor är färgen blå medans färgen gul som har ett ständigt tröttande ljus upplevs som påfrestande. Vilket i teorin ska innebära att människor som tittar på något blått upplever att tiden går snabbare än de som betraktar något gult. I föreliggande studie har detta undersökts med två experiment, i första experimentet fick deltagarna slå multiplikationstal på kalkylatorn på en dator medan det var en blå eller gul bakgrund. I det andra experimentet fick deltagarna se en snurra på en gul eller blå bakgrund. I inget av experimenten upptäcktes någon signifikant skillnad. I experimentet var det dessutom fler som svarade att de ville använda den blåa bakgrunden om den fick tiden att upplevas gå fortare än den gula.
6

Vad tände lampan? : En studie om idégenerering och kreativitet / Lighting the bulb : A study of ideation and creativity

Karlsson, Björn January 2021 (has links)
Att generera idéer är någonting som pågår i många olika branscher. För att kunna generera idéer kan vissa sorters idégenereringstekniker användas, och dessa tekniker kan involvera olika sociala sammanhang. Vissa tekniker kräver att deltagaren genererar idéer på egen hand medan andra tekniker kräver att det är en grupp som samarbetar. De olika tekniker som kan användas har det forskats mycket om, och det finns en god akademisk grund. Däremot har det inte forskats mycket om hur det är att blanda dessa tekniker. För att skapa en ökad förståelse kring användningen av en eller flera tekniker under samma idégenereringssession har intervjuer med yrkespersoner som är involverade med kreativitet och idégenerering genomförts, samt en litteraturstudie. Detta har lett till en bredare förståelse av idégenerering. / Generating ideas is something that is done in a lot of different industries. To be able to generate ideas, some techniques can be used, and these techniques may involve different kinds of social settings. Some techniques demand that the participant generates ideas on an individual basis, whilst other demand a group. There is research about the different kinds of techniques that can be used so there is a good academic foundation, but there has not been a lot of research on the effects of mixing these techniques. To create a greater basis for knowledge about the usage of one or multiple techniques during one ideation session have interviews been held with different kinds of professionals involved with creativity and ideation as well as a literature review. This, in turn, has led to a greater knowledge about ideation.
7

Perspektiv och erfarenheter kring spelifiering bland User Experience Designers - En kvalitativ studie / Perspectives and experiences of gamification among User Experience Designers - A qualitative study

Björkman, Viktoria January 2022 (has links)
Spelifiering är ett koncept i relation till beteendepåverkande design, vilken har gagnat stor popularitet under de senaste åren. I den vetenskapliga litteraturen beskrivs spelifiering som en metod där spelmekaniker används i andra interaktiva kontexter än spelsystem, och anses därmed innebära implementation av bland annat poängsystem och topplistor i system med syftet att uppnå vissa mål. Det anses att det finns begränsat med forskning kring spelifiering, trots att det är ett hastigt ökande fenomen, och att effekterna kring det är förhållandevis okända. Spelifiering har implementerats i designer i relation till områden som hälsovård, utbildning och arbetsplatser, vilka har en stor impakt gällande folkhälsa. På grund av dessa faktorer har spelifiering blivit ämne för etiska debatter där mycket starka åsikter yttrats. Därmed anses det vara av stor vikt att bedriva forskning inom området. Hittills saknas det rapporter kring insikter som skulle kunna leda till att mer exakta forskningsområden uppdagas, därför ligger fokuset i denna studie på att undersöka existensen av sådana potentiella erfarenheter, vilka skulle kunna ligga till framtida grund för potentiella forskningsområden och regelverk. User Experience Design är något som har en stark koppling till interaktionsdesign, vilket låg till grund till att designers inom denna yrkesgrupp var de som valdes ut som fokusgrupp för denna studie. Studien utgår från en bred frågeställning för att ha en öppen ingång utan förväntningar, med anledning att även outforskade aspekter på detta vis kunde uppdagas. För att samla in analyserbar data granskades vetenskaplig litteratur kring ämnet, samt att en digital enkät genomfördes och kompletterades med fördjupande intervjuer med ett antal utvalda enkätdeltagare. Resultatet av studien visade på indikationer till att det förekommer tendenser till ett kunskapsgap kring spelifiering inom yrkesgruppen. En stor majoritet av de som deltog i studien antydde förekomsten av en utbredd neutralitet kring spelifiering, angående de etiska aspekterna, bland User Experience Designers. Slutligen cirkulerade ett starkt tema kring designens kontext. / Gamification is a concept in relation to behavioral design, which has gained great popularity in recent years. In the scientific literature, gamification is described as a method where game mechanics are used in interactive contexts other than game systems, and is thus considered to involve the implementation of, among other things, point systems and leaderboards in systems with the aim of achieving certain goals. It is considered that there is a lack of research regarding gamification, despite the fact that it is a rapidly increasing phenomenon, and that the caused effects are relatively unknown. Gamification has been implemented in designs related to areas such as health care, education and workplaces, which have a major impact on societal health. Due to these factors, gamification has become the subject of ethical debates where strong opinions have been expressed. Thus, it is considered of great importance to conduct research in the field. To date, there are no reports of insights that could lead to more accurate research areas being discovered, the focus of this study is therefore examining the existence of such potential experiences, which could form the future basis for potential research areas and regulations. User Experience Design is considered having a strong connection to interaction design, which was the basis for designers in this professional group being the ones selected as the focus group for this study. The study is based on a formulated question with an open-ended nature with the purpose of having an open entrance without expectations, due to the fact that unexplored aspects were thought to be discovered more easily. In order to collect analyzable data, scientific literature on the subject was reviewed, and a digital survey was conducted and supplemented with in-depth interviews with a number of selected survey participants. The results of the study showed indications that there are tendencies towards knowledge gaps regarding gamification in the User Experience Design community. A large majority of those who participated in the study indicated the existence of widespread neutrality around gamification regarding the ethical views among User Experience Designers. Finally, a strong theme circulated around the context in which the design is created.
8

Webb Couture : En studie om hur modedesign kan inspirera och förändra webbdesignprocessen för att utmana User Experience standarder / Web Couture : A study about how fashiondesign can inspire and change the web design process in order to challange User Experience standards

Carlfjord, Adam, Gustavsson, Henrik January 2015 (has links)
Webbdesign är ett hantverk med potential till oändlig variation och oräkneliga möjligheter, men det är även en process styrd av standarder och förhållningssätt för att optimera resultatet för slutanvändaren. Begrepp så som user experience och framför allt user experience design har i och med utvecklingen blivit allt viktigare aktörer inom webbdesign. Samtidigt som de underlättar i utvecklingsprocessen genom att diktera hur design bör utformas, skapar de inte också då begränsningar av potentialen för webbdesign? Antalet variationer och möjligheter minskar drastiskt när webbdesigners anpassar sig efter dessa standarder. Den här undersökningen syftar till att utveckla nya metoder och strategier för att främja innovativ webbdesign och undersöka hur modebranschens konstanta strävan efter innovation skulle kunna inspirera och kanske till och med förändra webbdesign utvecklingen. Genom att bryta ner, analysera och sammanfoga designprocesserna för haute couture och webbdesign skapas en designmetod som ger medvetenhet i designval och hjälper att ifrågasätta standarder samt att undersöka alternativa lösningar. Designmetoden kallar vi Webb couture och är ett resultat av undersökningens teoretiska efterforskningar kring user experience och haute couture, designmetoden tillämpas även praktiskt i gestaltningen av undersökningen. / Web design is a craft with unlimited potential for variations and possibilities, but it is also a process controlled by standards and guidelines to optimize results for the end-user. Concepts like User Experience and User Experience Design have through the development of the field become actors of great influence in web design. While they facilitate the development process by dictating how design should be designed, does it not also create limitations to the true potential of web design? The total number of variations and possibilities is reduced drastically when a web designer applies such standards. The goal of this study is to develop new methods and strategies to create innovative web design and to investigate how the fashion industry’s constant quest for innovation could be applied to transform web design. Through breaking down, analyzing and merging the design processes of haute couture and web design we created a design method that gives awareness to the design choices and helps to question the standards and explore alternative solutions. The design method is called Web couture which is a result of the study's theoretical research on user experience and haute couture, this design method is also applied in practice on a web production that is part of the study.
9

Kvinnors karriärval inom IT-branschen : En kvalitativ studie om kvinnors karriärval inom IT-branschen med fokus på User Experience Design

Sivén, Annie, Möllenhoff, Nichole January 2020 (has links)
Följande kandidatuppsats är en kvalitativ studie angående kvinnors yrkesval inom IT- branschen med fokus på User Experience Design. Syftet med studien är att undersöka varför kvinnor i allt större utsträckning söker sig till UX Design, då man inte ser denna utveckling i övriga professioner inom IT. Problemområdet blir därmed att studera om det finns någon problematik som kvinnor möter inom sin utbildning eller på sin arbetsplats. Flera företag har uppmärksammat kvinnors intresse för UX Design. Detta främst på grund av att de kvinnliga medarbetarna inom arbetsgrupper inriktade på UX Design vid flertalet fall är i majoritet, vilket inte hör till vanligheten inom IT-professioner. År 2016 stod kvinnor för majoriteten av konsultroller inom UX Design, samt av UX-talanger stod kvinnor för dryga 80 %. Statistik från UHR år 2019 tyder på att skillnaderna mellan män och kvinnor inom utbildningar inriktade på UX Design, inte var speciellt stora. I studien har sju intervjuer utförts, där tre av respondenterna är verksamma inom UX Design och resterande fyra deltagare studerar eller arbetar inom andra professioner i IT-branschen. Av respondenterna var det en blandning av män och kvinnor, varav tre är män samt fyra är kvinnor. Resultatet tyder på att det finns ett flertal aspekter till varför kvinnor söker sig till UX Design. En av dessa faktorer kan vara att den sociala miljön stimulerar kreativiteten. Det finns kvinnliga förebilder där vilket ger en trygghet som inte är lika given i en mansdominerad profession. Det kan även finnas en brist av manliga förebilder som stöttar vilket också kan vara en bidragande faktor, samt att kvinnor har en felaktig bild av vad IT som yrke omfattar. / The following bachelor thesis is a qualitative study on women's participation in the IT-industry which focuses on User Experience Design. The purpose of the study is to investigate how women find themselves looking for UX Design over other IT-professions. This is to see what obstacles women face in their education as well as in their workplace, and thus be able to obtain improvements to be made. Several companies have drawn attention to women's interest in UX Design. This is mainly due to the fact that the majority of female employees, within working groups focused on UX Design, are in the majority of cases, which is not a common practice in IT-professions. In 2016, women accounted for the majority of consulting roles within UX Design, and of UX talents, women accounted for just over 80 %. Statistics from UHR in 2019 show that the differences between men and women in education focused on UX Design, were not particularly large. In most cases, the men were even a minority. The study has done seven interviews where three of the participants have worked in UX Design and the remaining four work in other professions in the IT-industry. Out of the participants, there was a mix of men and women, where three were men and four were women. The results show that there are a number of factors why women are choosing a career in UX Design. It may be because it is a social environment that stimulates creativity, there are female role models which provides a security that is not as given in a male-dominated profession. It can also be due to a lack of male role models who support the women interested in the industry, and lastly that women have an incorrect image of what IT as a profession encompasses.
10

User eXperience : Design, teknik, business – men vad innebär det egentligen?

Seeger, Ida January 2019 (has links)
User Experience, UX, som till en början främst användes inom IT-världen och sägs härstamma från HCI (Human Computer Interaction) används idag i allt större utsträckning. Den här studien syftar till att förtydliga vad UX innebär, hur definieras det samt hur ser yrkesrollerna ut inom UX. Denna studie är en jämförelse mellan teori och praktik för att se om praktiken matchar litteraturen. Ytterligare fokus ligger på organisationers UX-mognad samt vad det innebär för någon som är yrkesverksam inom UX. Vad innebär det för designers när mognaden är låg respektive hög? I den här studien användes huvudsakligen metoderna litteraturstudie, semi-strukturerade intervjuer där deltagarna alla är aktiva utövare inom UX och en enkät om upplevd UX-mognad. UX kommer från användbarhet, då användbarhet anses för snävt för att täcka alla områden man jobbar med vid utvecklingen av en produkt eller tjänst. I teorin beskrivs UX till större del som ett användarfokuserat arbetssätt där användaren ses som experten istället för designern. Eftersom det idag finns en uppsjö av digitala produkter och tjänster har UX blivit viktigt för att kunna uppnå ökad konkurrenskraft på marknaden. Därav har allt fler organisationer börjat intressera sig för UX. För att veta vart en organisation befinner sig i UX-mognaden finns en mängd olika UXmognadsmodeller som kan vara användbara för att fastställa detta samt guida hur en organisation kan avancera. Om UX-mognaden är låg innebär det att ingen eller få jobbar med UX i en organisation. Är det få som jobbar med UX innebär det att de får ta på sig en väldigt bred roll, det blir ett väldigt stort ansvar. Är det verkligen rimligt att en person ska behöva bära det ansvaret? Är däremot UX-mognaden är hög så jobbar hela team eller hela organisationen med UX på något sätt. Det underlättar för designer och bidrar till att skapa ett bättre samarbete inom organisationen. Men om allt fler använder sig av UX och det blir en del av flertalet olika yrken, vad kommer då hända med rollen?

Page generated in 0.1025 seconds