• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 24
 • 2
 • Tagged with
 • 26
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Konceptutveckling av remdriftskoppling : Kraftöverföring från fordon till redskapsrem och frånkoppling av denna

Hall, Elin, Rydberg, Per January 2016 (has links)
Detta examensarbete påbörjades i samarbete med Husqvarna Rider och teknikkonsulten Semcon AB. Examensarbetet utvecklade koncept för automatiserad koppling av redskap till fronten av Husqvarna Riders åkgräsklippare. Detta för att underlätta för användaren vid byte mellan klippdäck och olika redskap samt frångå direkt interaktion med konstruktionens remdrift. Projektet samlade även information och teori som berörde konstruktionen för att lägga en grund till företagets framtida utveckling av delprodukten. Arbetet har utförts genom förstudie, litteraturstudie samt konceptstudie. Konceptstudien har bestått av förberedande arbete, konceptgenerering, konceptevaluering och konceptval. Exempel på metoder som använts i denna studie är 6-3-5 brainwriting, motsägelsediagram, morfologi och Pughs matris. Arbetet behandlade sammanlagt över 100 idéer och koncept vilka sållades ned till två lösningar, varav en kan appliceras med minimal investering från företagen och den andra besitter en god potential för framtida applikationer. Den förstnämnda lösningen valdes ut då den hade potential att förbättra den existerande lösningens egenskaper med relativt små modifikationer av konstruktionen. Den andra lösningen valdes ut då den bedömdes ge ett mycket effektivt verktygsbyte med färre sätt den kunde fallera på i förhållande till andra lösninsförslag. Den andra lösningen besatt även god potential för applikation i andra av företagets produkter och tillåter att kraft appliceras på en annan plats än vid själva remdriften, vilket i sin tur innebär en ökad säkerhet för användaren. / This thesis was initiated in collaboration with Husqvarna Rider and Semcon AB. The thesis developed concepts for automated attachment of gardening tools to the front of the ride-on mowers developed by Husqvarna Rider. These concepts aim to improve the users experience when shifting between the cutting deck and other available tools, while avoiding direct interaction with the vehicles’s belt drive. The project also researched documented information and theory regarding the construction to establish a foundation for future development of the product detail. The work has been carried out through pilot study, study of literature and concept study. The concept study has consisted of preparatory work, concept generation, concept evaluation and concept selection. Examples of methods used in this study are 6-3-5 brainwriting, contradiction charts, morphology and decision matrices using robust decision methodology. The study worked with a total of over 100 ideas and concepts which were reduced down to two solutions. One of these can be applied with minimal investment while the other possesses a good potential for broader future application. The first solution was chosen as it had the potential to improve the existing product with relatively minor modifications of the construction. The second solution was chosen as it provided a very efficient tool switch with fewer failure modes than other concepts. The second solution also had the potential of application in other products and allows remote interaction with the belt drive, resulting in improved user safety.
2

Utvecklandet av en idégenereringsprocess : Att genom mångfald öka kvalitén på idén och dess implementering

Blom, Daniel, Jarju, Kebba January 2013 (has links)
Frågeställning: Vilka faktorer har möjlighet att underlätta för både idégenereringsprocesser samt implementeringen utav idéer? Problemformulering: Problemet som det kontaktade företaget har är att de har svårt att få sina genererade idéer att verkligen implementeras på avdelningar. I dagsläget får platscheferna välja om de ska implementera idéer i de respektive avdelningar som de är ansvariga över. Många idéer sällan genomförda, vilket är något de vill förbättra. Den problematik som författarna står inför är att försöka skapa en lösning, eller förslag på hur denna process samt förslagens hållbarhet kan förbättras. Syfte: Syftet är att hitta faktorer som kan utgöra hinder, vad som kan göras för att åtgärda dessa hinder samt vilka faktorer som kan underlätta processen i sin helhet, från idé till implementering. Metod: Bygger på en kvalitativ ansats Slutsats: Resulterar i en modell som ska bidra till en ökad förståelse. Denna modell har skapats genom att se över de förutsättningar hos det kontaktade företaget som finns i dagsläget, kombinerat med tidigare forskning som stöd för de förslag som författarna står för. Den ökade förståelsen består bland annat av hur ledarskap kan bidra till idégenerering, eller hur en organisation kan dra nytta utav organisatoriskt lärande.
3

Kreativa kreatörer : En studie i hur kreativa metoder används av professionella kreatörer på företag

Östholm, Erik, Furberg, Frida January 2010 (has links)
No description available.
4

Innovationsbidrag för en grönare miljö : Framtagning av idéer som hjälper Eskilstuna Energi & Miljö att motivera ungdomar till att källsortera mer matavfall

Vuong, Minh January 2014 (has links)
Syftet med denna uppsats är att utifrån den kvalitativa undersökningen ta fram nya idéer som kan få ungdomar och unga vuxna mellan 15-30år att bli mer motiverad till att återvinna matavfall. Rapporten har tagit stöd av innovationsteorier samt tidigare forskningar. Den empiriska delen för rapporten grundar sig på personlig intervju med Reiner Schulz som är verksamhetsansvarig för avfallshanteringsenheten på Eskilstuna Energi & Miljö. Vidare har kvalitativa undersökningar med åtta respondenter i åldrarna mellan 15-30år genomförts varav av fyra tjejer och fyra killar. Valet av Eskilstuna Energi & Miljö är på grund av att jag under min högskolestudie tid har arbetat där som informatör och har därför kännedom om företaget. Vidare är valet av ungdomar i Eskilstuna ett bekvämlighetsurval eftersom dessa personer är arbetskollegor och även inom min vänkrets. Innovationsbidragen som presenteras i rapporten är en applikation till smartphones och en utvecklad matavfallspåse som innehåller information om källsortering för matavfall. Dessa två idéer har jag har tagit fram med hjälp av den enkla innovationsmodellen GSI som är framtagen av Bessant & Tidd (2007). Detta för att generera, sedan välja ut de potentiella idéerna och sist men inte minst att implementera de idéerna som har uppkommit ur min undersökning.
5

Intrigerande Idégenerering

Stjernlöf, Jonathan January 2015 (has links)
No description available.
6

Brainstorming VS Nominal group technique online : En jämförelse mellan idégenereringsmetoderna brainstorming och nominal group technique i en online miljö

Alexandersson, Christer, Kumlin, Anthony January 2020 (has links)
Denna studie har två syften, det första är att undersöka om idégenereringsmetoderna brainstorming och nominal group technique kan förväntas ge liknande resultat, beroende på om idégenereringsprocessen genomförs på en fysisk plats eller i en online miljö. Det andra syftet är att testa de båda idégenererings metoderna i en mer verklig situation, med en fråga som ställdes av studiens uppdragsgivare och samarbetspartner Coompanion. Detta genomfördes i form utav en workshop som hölls tillsammans med Coompanion. Med tanke på den rådande världssituationen våren 2020, så testades detta i form utav ett kvasiexperiment, där ingen kontrollgrupp kunde skapas. Anledningen till detta var den rådande pandemin som gör att personer inte gärna ska samlas i grupper, vilket ledde till att man i denna studie jämför med de resultat man fått med ett fysiskt experiment utav Miller (2009). Resultatet i studien pekar på att den skillnad i genererade idéer som normalt finns mellan brainstorming och nominal group technique fortfarande existerar. Däremot visar studien att det totala antalet idéer från online grupperna, genererade lite mer än hälften så många idéer som Millers (2009) grupper, vilket pekar på att idégenerering online fortfarande inte håller måttet mot en fysisk idégenerering. Man såg även att de idéer som genererades av nominal group technique gruppen, var mer kreativa än brainstorming gruppen, när det kom till frågan tillhörande Coompanion. / The aim of this study can be separated into two purposes. The first purpose is to explore if the idea generation methods known as brainstorming and nominal group technique would give similar results depending on if the idea generating process was conducted in a physical space, compared to an online space. The second purpose of this study was to test both of the idea generating methods with a less lab focused situation, by asking a question that focuses on a real problem that the Company Coompanion, our partner in this study wanted answered. These purposes were tried in a workshop held with our partner Coompanion. Given the prevailing world situation in the spring of 2020, the experiment had to take on the form of a quasi-experiment where no control group could be created. The reason for this was the global pandemic and the government recommendation of not gathering in groups if it is avoidable, which led this study to compare with results obtained by a physical experiment made by Miller (2009). The results of the study indicates that the difference in the amount of generated ideas that normally exists between brainstorming and nominal group technique still exists. Although in contrast, the study shows that the total number of ideas from the online groups generated just a little more than half of the ideas compared to Millers (2009) physical groups. This indicates that idea generating online still doesn't measure up to a physical idea generating process. It was also shown that the ideas generated by the online nominal group technique group were more creative then the brainstorming group when it came to the question that Coompanion asked.
7

Managing internal ideation : A Case study at Bengt Dahlgren Stockholm AB / Hantering av intern idégenerering : En fallstudie på Bengt Dahlgren Stockholm AB

Dehvari, Shima, Wenner, Martin January 2020 (has links)
Internal ideation refers to getting the employees of a company to generate ideas for improvements and business development. Innovative companies have been working to capture their employees' creativity when it comes to innovation. In many cases, a company that is considered innovative depends on the employee's drive to continually improve and expand the company's offering. How to succeed in motivating and engaging employees at the company to create internal ideation proves to be difficult to tell. At the same time, what factors influence internal ideation and are their inter-relationships between the factors and their influence on the ideation. This study aims to answer these questions. This study consists of both qualitative and quantitative studies. A review of previous literature and six external interviews were conducted to identify the factors that influence internal ideation. The external interviews targeted companies that design idea management systems and companies that work with them. A case study was conducted at Bengt Dahlgren to understand how the various factors influence to ideation performance. The case study was performed through interviews and a survey. This study resulted in a framework describing factors influencing internal idea generation and their inter-relationships. The most important factors for internal idea generation were: Clear Vision, Resources, Responsibility, Access to Information, Communication, Interaction Arena, Culture, and Motivation. A regression analysis revealed the inter-relationships between these factors and their impact on various innovation performances. The investigation included three variables for innovation performance, the company's culture, the employees' ideation effort, and the quantity of ideas submitted. In this study, a recommendation was made for Bengt Dahlgren to utilize the factors to increase their internal idea generation. / Intern idégenerering innebär att få de anställda på ett företag att generera idéer för förbättringar och företagsutveckling. I åratal har innovativa företag arbetat med att fånga sina anställdas kreativitet när det kommer till innovation. Om ett företag anses innovativt kan det i många fall bero på det anställdas driv att ständigt förbättra och utöka företagets erbjudande. Att lyckas motivera och engagera de anställda på företaget för att förverkliga en intern idégenerering visar sig vara en svår fråga att besvara. Samtidigt vilka faktorer påverkar intern idégenerering samt vad är relationen mellan dessa faktorer och deras påverkan på idégenereringen. I detta examensarbete kommer dessa frågor att besvaras. Denna studie har utgjorts av både kvalitativ och kvantitativa studier. För att identifiera de faktorer som påverkar idégenereringen gjordes en recension av tidigare litteratur och sex externa intervjuer. Intervjuerna riktade sig mot företag som designar innovations plattformar samt företag som arbetar med dem. För att förstå hur de olika faktorerna är relaterade genomfördes en fallstudie vid Bengt Dahlgren. Fallstudien genomfördes genom intervjuer och en enkätundersökning. Denna studie resulterade i ett ramverk som beskrev faktorer som påverkade den interna idégenerationen och deras interrelationer. De viktigaste faktorerna för intern idégenerering var: Tydlig Vision, Resurser, Ansvarsroller, Tillgång till Information, Kommunikation, Interaktionsarena, Motivation och Kultur En regressionsanalys visade samband mellan dessa faktorer och deras påverkan på olika variabler som påverkar ett företag innovation förmåga. Undersökningen inkluderade tre variabler för innovation förmågan: företagets kultur, de anställdas ansträngning för att komma med idéer och antalet inlämnade idéer per person. Denna studie utvecklade också en rekommendation för Bengt Dahlgren hur dem ska använda faktorerna för att öka deras interna idégenerering.
8

Framtagning av en ny sårhake / Development of a new surgical retractor

Rosenlund, Angelica, Gren, Pia January 2013 (has links)
Examensarbetet har genomförts i samarbete med innovationsföretaget ProboNova Medical Innovations AB. ProboNova jobbar främst med konceptframtagning av medicintekniska produkter. ProboNova tar sedan en Provisional Patent Application på konceptet och licenserar ut det till ett större företag. Genom att licensera ut koncepten slipper de kostnaderna för kliniska tester bland annat.  Examensarbetet grundades i att ProboNova ville ha hjälp med att ta fram ett koncept på en ny sårhake. Projektet har genomsyrats av designprocessen där förstudie och idégenerering har varit de två dominerande delarna. I slutet av projektet presenterades ett koncept som uppfyllde alla krav och detta koncept togs det senare en Provisional Patent Application på.  Tanken är att examensarbetet ska ge läsaren en bättre förståelse för hur man kan jobba med designprocessen och lära sig fördelarna med att välja en Provisional Patent Application istället för en Nonprovisional ansökan. / The thesis was carried out in cooperation with the company ProboNova Medical Innovation AB. ProboNova works mainly with the concept development of medical devices. Then they take a Provisional Patent Application on the concept and licensing it out to a larger company. By licensing out the concepts they don’t have to take the costs of clinical trials for example.   The thesis was founded in that ProboNova wanted help with developing a concept on a new surgical retractor. The project has been characterized by the design process in which the feasibility studies and brainstorming has been the main parts. At the end of the project a concept was presented. The final concept met all the requirements from ProboNova and from the functional analysis that was done in the feasibility studies. A Provisional Patent Application was taken later on the final concept.    The idea is that the thesis should give the reader a better understanding of how to work with the design process, and learn the benefits of choosing a Provisional Patent Application instead of a Nonprovisional application.
9

Idéhantering för varaktig idégenerering : En studie i upprepad idégenerering på Volvo CE

Sangve, John January 2013 (has links)
Studien syftar till att förbättra kunskapen om förhållandet mellan idéhantering och idégenereringsvilja hos Volvo CE och presenterar rekommendationer för fortsatt förbättringsarbete. Detta behov har uppkommit då Volvo CE uppfattat att antalet genererade idéer sjunkit. Följande frågor formulerades i arbetets inledningsfas: Hur påverkas deltagarnas vilja att komma med idéer och förbättringsförslag av idéhanteringssystemet? Finns det brister i Volvos idéhanteringssystem och om så är fallet, hur avhjälps detta? Arbetets empiri samlades genom ett antal intervjuer av deltagare och processledare under hösten 2011 och metoden har varit kvalitativ med grundad teori som ansats. Resultatet av arbetet är ett antal faktorer som tillsammans kraftigt påverkar deltagarnas idégenereringsvilja på lång sikt. Bland dessa faktorer finns, för att nämna några, innovation och ledarskap, återkoppling, upplevd expertis och insyn. / This study aims to gather knowledge regarding the connection between idea management and the employees will to participate in idea generation at Volvo CE. This was necessary as Volvo CE perceived that the amount of generated ideas was sinking. Recommendations for further improvements are also presented. The following questions were formulated at the start of this study: How is the participants will to share ideas and suggestions of improvement affected by the idea management system? Are there flaws in Volvo’s idea management system and if so, how can they be resolved? The data was gathered through a series of interviews during the fall of 2011 and the method used was a qualitative method with elements from grounded theory. The results presented are in form of factors that when combined, affect the participants longtime will to generate new ideas. Among these factors are, to mention a few, innovation and leadership, feedback, perceived expertise and transparency.
10

Produktutveckling av ostpress / Product development of chesepress

Jägbring, Jessica, Walfridsson, Anna January 2012 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1202 seconds