• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 5
 • 2
 • Tagged with
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Svenska Pensionsfonder : En riskjusterad utvärdering av pensionsfonders avkastning

Andersson, Andreas, Hellmark, Fredrik January 2009 (has links)
<p>Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska pensionsfonder presterat under perioden 2005-01-01 till 2009-12-07. Detta vill vi undersöka då det sker stora förflyttningar av pensionskapital i stundande tid inom det svenska pensionssystemet. Undersökningen innehåller ett urval på 25 svenska pensionsfonder hos sju av de stora svenska pensionsförvaltarna. Fyra fondtyper har använts i undersökningen: En aktiefond, en blandfond och två olika räntefonder. Utifrån historisk data har vi tagit fram avkastning och risk för aktuell tidsperiod hos fonderna. Detta har använts för att beräkna Sharpekvoten för varje fond för att med detta mått kunna jämföra dess prestationer. Resultatet vi kom fram till är att aktiefonderna och blandfonderna har högst Sharpevärde hos varje förvaltare. Detta leder till att dessa är bra placeringar främst på lång sikt. Slutsatsen som kan dras är att valet av pensionsfond är beroende av vilken risk man vill ta. Aktiefonder och blandfonder har högre risk men ger bättre avkastning medan räntefonderna är stabila placeringar på kort som lång sikt. Men i gengälld ger de en låg avkastning.</p> / <p>The purpose of this paper is to investigate how Swedish pension funds performed during the period 2005-01-01 to 2009-12-07. We want to investigate this when there is large transfers of pension capital in the coming period in the Swedish pension system. The survey contains a sample of 25 Swedish pension funds in seven of the major Swedish pension companies. Four fund types are used in the Survey: An equity fund, a balanced fund, and two different interest funds. Based on historical data, we have calculated the return and risk for the current period of Funds. This was used to calculate the Sharpe ratio for each fund for this measure to compare its performance. The result we reached is that equity funds and balanced funds has the highest Sharpe ratio of each company. The result is that these funds are good investments, primarily in longterm. The conclusion to be drawn is that the choice of pension funds depends on what risk you are willing to take. Equity funds and balanced funds have higher risk but gives better returns, while interest funds are stable placements for short and long term. But instead they give a low return.</p>
2

Svenska Pensionsfonder : En riskjusterad utvärdering av pensionsfonders avkastning

Andersson, Andreas, Hellmark, Fredrik January 2009 (has links)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska pensionsfonder presterat under perioden 2005-01-01 till 2009-12-07. Detta vill vi undersöka då det sker stora förflyttningar av pensionskapital i stundande tid inom det svenska pensionssystemet. Undersökningen innehåller ett urval på 25 svenska pensionsfonder hos sju av de stora svenska pensionsförvaltarna. Fyra fondtyper har använts i undersökningen: En aktiefond, en blandfond och två olika räntefonder. Utifrån historisk data har vi tagit fram avkastning och risk för aktuell tidsperiod hos fonderna. Detta har använts för att beräkna Sharpekvoten för varje fond för att med detta mått kunna jämföra dess prestationer. Resultatet vi kom fram till är att aktiefonderna och blandfonderna har högst Sharpevärde hos varje förvaltare. Detta leder till att dessa är bra placeringar främst på lång sikt. Slutsatsen som kan dras är att valet av pensionsfond är beroende av vilken risk man vill ta. Aktiefonder och blandfonder har högre risk men ger bättre avkastning medan räntefonderna är stabila placeringar på kort som lång sikt. Men i gengälld ger de en låg avkastning. / The purpose of this paper is to investigate how Swedish pension funds performed during the period 2005-01-01 to 2009-12-07. We want to investigate this when there is large transfers of pension capital in the coming period in the Swedish pension system. The survey contains a sample of 25 Swedish pension funds in seven of the major Swedish pension companies. Four fund types are used in the Survey: An equity fund, a balanced fund, and two different interest funds. Based on historical data, we have calculated the return and risk for the current period of Funds. This was used to calculate the Sharpe ratio for each fund for this measure to compare its performance. The result we reached is that equity funds and balanced funds has the highest Sharpe ratio of each company. The result is that these funds are good investments, primarily in longterm. The conclusion to be drawn is that the choice of pension funds depends on what risk you are willing to take. Equity funds and balanced funds have higher risk but gives better returns, while interest funds are stable placements for short and long term. But instead they give a low return.
3

Aktiv Förvaltning - Resulterar det i högre avkastning än index?

Rosén, Frida, Smestad, Christine January 2010 (has links)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur aktivt förvaltade fonder presterar jämfört med indexfonder, när avkastningen har justerats för förvaltningsavgiften. Indexfonden representeras av ett jämförelseindex och studien omfattar en tioårsperiod, 2000-2009. Det faktum att en apa vann aktie SM 1993, framför professionella placerare, visar att aktiekurser är slumpmässiga. Varför ska en investerare då lita på att en förvaltare är bättre på att utvärdera marknaden och dess placeringsmöjligheter än andra? Metod: En kvantitativ metod har använts i uppsatsen, där data har erhållits från Morningstar och SIX Telekurs. Det insamlade materialet har bearbetats i Microsoft Excel för att beräkna fondernas avkastning och prestationsmått. Resultatet har redovisats i tabeller och diagram i empirikapitlet, för att sedan analyseras och jämföras med den teoretiska referensramen. Resultat &amp; slutsats: Endast en av tio aktivt förvaltade fonder överträffar index, därmed dras slutsatsen att indexfonder är ett bättre investeringsalternativ än aktivt förvaltade fonder. Resultatet visar därmed att den högre förvaltningsavgiften som fondbolagen kräver från sina kunder inte är berättigat. Förslag till fortsatt forskning: Baserat på de resultat som kommit fram i uppsatsen, voredet intressant att genomföra en kvalitativ studie där fondförvaltarens åsikter är i fokus. Hur motiveras den höga förvaltningsavgiften, när de inte överträffar index? / Aim: The fact that a monkey won the Swedish Championship in stocks in 1993, ahead of professional investors, shows that stock prices are random. Why should an investor trust that a professional manager is better on evaluating the market and its investment opportunities than others? The purpose with this thesis is to investigate how active managed funds perform compared to index funds, after subtraction of the management fee. The index fund is represented by a “comparison index” and the research covers a period of ten years, between 2000 and 2009. Method: A quantitative method has been used in this study, where the information has been received from Morningstar and SIX Telekurs. Microsoft Excel has been used to process the collected data in order to calculate the expected return and the risk measures. The result is presented in diagrams and charts in order to analyse and compare it with the theory. Result &amp; Conclusions: Only one out of ten active managed funds outperform index,therefore draws the conclusion that index funds is a better investment option than active managed funds. The result shows that the higher management fee that stock exchange companies claims is not appropriate. Suggestions for future research: Based on the results in this thesis, it would be interesting to do a qualitative research where the focus is on the fund managers’ opinions. How can they motivate the high management fee, when they don’t outperform index?
4

Do hedge funds yield greater risk-adjusted rate of  returns than mutual funds?A quantitative study comparing hedge funds to mutual funds and hedge fund strategies / Avkastar hedgefonder högre risk-justerade avkastningar än aktiefonder?En kvantitativ studie som jämför hedgefonder med aktiefonder och investeringsstrategier

Börjesson, Oscar, HaQ, Sebastian Rezwanul January 2014 (has links)
In recent times, the popularity of hedge funds has undoubtedly increased. There are shared opinions on whether hedge funds generate absolute rates of returns and whether they provide a strong alternative investment to mutual funds. This thesis aims to examine whether hedge funds with different investment strategies create absolute returns and if certain investment strategies outperform others. This thesis compares hedge funds risk-adjusted rate of return towards mutual funds, such as mutual funds, to see if certain investment strategies are more lucrative than the corresponding investments in terms of excess returns to corresponding indices. An econometric approach was applied to search for significant differences in risk-adjusted returns of hedge funds in contrast to mutual funds. Our results show that Swedish hedge funds do not generate as high risk-adjusted returns as Swedish mutual funds. In regard to the best performing hedge fund strategy, the results are inconclusive. Also, we do not find any evidence that hedge funds violate the effective market hypothesis. / Hedgefonder har den senaste tiden ökat i popularitet. Samtidigt finns det delade meningar huruvida hedgefonder genererar absolutavkastning och om de fungerar som bra alternativ till traditionella fonder. Denna uppsats syftar till att undersöka huruvida hedgefonder skapar absolutavkastning samt om det finns investeringsstrategier som presterar bättre än andra. Denna uppsats jämför hedgefonders riskjusterade avkastning med traditionella fonder, för att på sätt se om en viss investeringsstrategi ar mer lukrativ i termer av överavkastning i förhållande till motsvarande index. Vi har använt ekonometriska metoder för att söka efter statistiskt signifikanta skillnader mellan avkastningen för hedgefonder och traditionella fonder. Våra resultat visar att svenska hedgefonder inte genererar högre risk-justerade avkastningar än svenska aktiefonder. Våra resultat visar inga signifikanta skillnader vad gäller avkastning mellan olika strategier. Slutligen finner vi heller inga bevis för att hedgefonder går emot den effektiva marknadshypotesen
5

Decision-making In Mutual Funds During the COVID-19 Pandemic / Beslutsfattande i svenska aktiefonder underpandemin COVID-19

Galijasevic, Amar, Tegbaru, Josef January 2021 (has links)
During the beginning of 2020, the world was struck by the vicious virus COVID­19, forcing societies into lockdown. Demand froze across the board and this was quickly reflected on stockmarkets worldwide. The Swedish stock market index, OMXS30, plummeted around 30% in a matter of weeks. As an investor, it can be difficult to navigate the financial market and make investment decisions during such turbulent periods. The goal of this study is to analyze the decision-making made by Swedish mutual fund managers during the turbulent market period of 2020, to identify common behavior. This is done through interviewing fund managers of major Swedish mutual funds. The results of the study imply that a specific template for decision-­making amongst fund managers is difficult to create. Yet, a common and early decision during market corrections is to reduce positions in assets performing well in order to maintain fund liquidity and capture new investment opportunities created by the correction. Making decisions during market volatility is a difficult process that is dependant on factors such as investment mandates, internal resources, investment ­horizon and preferred valuation methods. / Under början av 2020 spreds viruset COVID­19 över stora delar av världen, vilket tvingade samhällen att stänga ner och införa restriktioner för att minska smittospridningen. Efterfrågan föll på bred front och detta återspeglades snabbt på aktiemarknaderna världen över. Det svenska aktieindexet OMXS30 rasade runt 30% på ett par veckor. Under sådanna turbulentaperioder på börsen kan det vara svårt som investerare att navigera och göra rätt beslut kring investeringar. Målet med denna studie är att analysera beslutsprocessen vid investeringar hos svenska fondförvaltare under den volatila marknadsperioden 2020, för att försöka identifiera likheter. En rad intervjuer har utförts för att samla in information om förvaltarnas beslutsprocesser. Resultaten från studien visar att det är svårt att hitta en gemensam metod som fondförvaltare använder vid beslutsfattande i turbulenta marknadsperioder. Trots det, är det vanligaste och tidigaste beslutet att minska positioner i tillgångar som klarat sig väl tidigt i nedgången för att upprätthålla fondens likviditet och kunna investera i nya möjligheter skapade av börsnedgången. Att fatta beslut i fonder under marknadsvolatilitet är en svår process som är beroende av faktorer som investeringsmandat, interna resurser, placeringshorisont och värderingsmetod.
6

Utvärdering av svenska aktie- och aktieindexfonder : En empirisk studie av Sharpekvot, Treynorkvot och M-kvadrat, år 1998-2008 / Analysis of Swedish equity and equity index funds : An empirical study of Sharpe ratio, Treynor ratio, and M-square, year 1998-2008

Bodin, Andreas, Peteri, Marko January 2008 (has links)
No description available.
7

Utvärdering av svenska aktie- och aktieindexfonder : En empirisk studie av Sharpekvot, Treynorkvot och M-kvadrat, år 1998-2008 / Analysis of Swedish equity and equity index funds : An empirical study of Sharpe ratio, Treynor ratio, and M-square, year 1998-2008

Bodin, Andreas, Peteri, Marko January 2008 (has links)
No description available.

Page generated in 0.3196 seconds