• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 15
 • Tagged with
 • 15
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Företags upplevelser av gerillamarknadsföring / Companies experiences of guerrilla marketing

Melin, Henrik, Ejresjö, Martin January 2014 (has links)
Vi lever i en värld där möjligheten för marknadsförare att nå konsumenter aldrig varit större och dagligen utsätts svenska konsumenter för cirka 1 500 reklambudskap. Att det blivit lättare att nå ut för marknadsförare har därmed också bidragit till att det blivit svårare att nå fram med sitt budskap än det varit förut. En av de metoder som utvecklats för att uppmärksamma och nå fram till konsumenter kallas gerillamarknadsföring. Namnet kommer från gerillakrigföring där man utnyttjar flexibiliteten som kommer med mindre styrkor. Det anses vara den underlägsnes metod att använda för att reducera sin motståndare. Studien består av fallstudier av kvalitativ metod med induktiv ansats där det används semistrukturerade intervjuer för att samla in empiri. Studien har avgränsats till att bara undersöka svenska företag som använt sig av gerillamarknadsföring. Den här studiens syfte har varit att undersöka varför företag väljer att använda gerillamarknadsföring, hur de uppleveler sin gerillamarknadsföring, samt vilka för- respektive nackdelar de upplevde med gerillamarknadsföring. Resultatet visar att det finns tre huvudanledningar till att företag väljer gerillamarknadsföring. Företag vill pröva ett nytt sätt att kommunicera sitt budskap, de har kommit på en kreativ och rolig marknadsföringsidé och de upplever det relativt billigt. Resultatat visar även att de flesta företag upplever gerillamarknadsföring positivt. Företagen beskriver att de upplevt både för- och nackdelar med gerillamarknadsföring vilket påverkats av deras låga förväntningar. / We live in a world where the opportunity for marketers to reach consumers never have been greater and swedes are daily bombarded by approximately 1,500 advertising messages. Despite being easier to reach customers it has become more difficult to reach the customers with the message you want to communicate. One of the methods developed for awareness and to reach consumers is called guerrilla marketing. The name comes from guerrilla warfare that takes advantage of the flexibility that comes with smaller units. It is considered the method to use for the inferior to diminish its opponents. The method of the study are qualitative case studies with an inductive approach where semistructured interviews are used to collect empirical data. It has been limited to only investigate Swedish companies that have used guerilla marketing. This study's purpose was to examine why firms choose to use guerilla marketing, how they experience their guerrilla marketing, and what advantages and disadvantages they experienced with guerrilla marketing. The result shows that there are three main reasons why companies choose guerilla marketing. Companies want to try a new way to communicate their message, they have come up with a creative and fun marketing idea and they find it relatively cheaply. Results also shows that the majority of the companies experience guerilla marketing as positive. The companies state that they experience both advantages and disadvantages of guerrilla marketing which is influenced by low expectations.
2

”Att sätta rätt sak på fel plats” : En analysmodell som urskiljer gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer

Jupiter, Sofia, Johansson, Lovisa January 2015 (has links)
Varje dag utsätts vi för reklam från företag som försöker nå ut med sina budskap. Det kan vara på bussen, i pauserna under favoritprogrammet på TV, i tidningen eller på biografen. Konkurrensen om konsumenternas uppmärksamhet växer ständigt (Mårtenson, 2009; Parente, 2000). Vad ska då företagare ta sig till för att ligga steget före sina konkurrenter? Gerillamarknadsföring är en relativt ny marknadsföringsmetod som ämnar nå sina konsumenter genom okonventionella metoder. Forskning kring gerillamarknadsföring har i huvudsak berört hur den uppfattas av konsumenter, liten vikt har lagts vid studiet av gerillamarknadsföringens uppbyggnad eller att försöka förstå gerillamarknadsföring ur ett strukturellt perspektiv, vilket denna studie ämnar göra. Därmed bidrar studien till fylla denna forskningslucka. En analysmodell har tagits fram med utgångspunkt i semiotiken och retoriken för att urskilja gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer. Modellen testas på två gerillamarknadsföringskampanjer: ”Coca-Cola Small World Machines” och ”Bordellen i Almedalen”. Analysresultatet visar att den analysmodell som ställs upp i studien är effektiv vid urskiljandet av gerillamarknadsföringskampanjernas inre strukturer. Studien bidrar till ökad kunskap om gerillamarknadsföring vilket i ett längre perspektiv kan påverka hur företag kommer marknadsföra sig i framtiden.
3

Känslor i uppror / Emotional riot

Lundberg, Sara, Pers, Sandra January 2009 (has links)
En gång för länge sedan fanns en värld där kunder och företag levde i kärlek och harmoni, utanatt företagen tvingades tävla om kundernas uppmärksamhet. Idag ser dock världen annorlunda uteftersom utbudet av varumärken och produkter har ökat till det enorma. Det har bidragit till attallt fler företag slåss om kundernas uppmärksamhet, i ett mediebrus som är tätare än någonsin.Mottagare av företags marknadsaktiviteter är inte längre lika mottagliga, och därför utvecklashela tiden nya marknadsföringsmetoder. En av dessa är gerillamarknadsföring, där syftet är attskapa så stor uppmärksamhet och genomslagskraft som möjligt. Metoden hjälper varumärken attskapa den uppmärksamhet som krävs genom att använda marknadsföring på annorlunda sätt somskapar reaktioner i sin omgivning. Flera av dessa reaktioner är emotionella, och påverkarmottagares attityd till reklam och varumärke.Syftet med uppsatsen är att undersöka hur emotionella attityder påverkas i samband medgerillamarknadsföring, och senare hur dessa kan påverka mottagarens syn på detkommunicerande varumärket. Undersökningen bygger på en kvalitativ studie, där emotionellaattityder studeras i samband med tidigare utförda gerillakampanjer. För att ta fram djupare datakring fenomenet använde vi oss av ett antal fokusgrupper, där kampanjerna och metodendiskuterades.Studien har visat att gerillamarknadsföring är en mycket effektiv metod, som till största delskapar både uppmärksamhet och positiva emotioner. Dessa emotioner upplevdes även somstarkare än när det kommer till traditionell marknadsföring, eftersom metoden framstås somannorlunda och spännande. Dock har vi konstaterat att det vid gerillamarknadsföring finns en finlinje mellan positiva och negativa emotioner. För mycket av det goda kan istället fördärvagerillamarknadsföringens effektivitet.
4

Om folk levde och tänkte fritt och agerade från sitt hjärta så är risken att allt skulle gå åt helvete : En studie om PR-byrån Studio Total som orsakat ett totalt samhällskaos

Eriksson, Maria, Frandell, Charlotte January 2012 (has links)
Studien analyserar den svenska PR-byrån Studio Total, som använder sig av gerillamarknadsföringsmetoder för att synas i den svenska mediala debatten. Företaget har fått stort genomslag genom att delvis utföra fiktiva reklamkampanjer som svenska folket och omvärlden har tagit del av. Konceptet av att marknadsföra produkter och värderingar genom nyhetsjournalistiken har inneburit att allmänheten känt sig vilseledda. Studio Total har även klivit in på en politiska arena där de kontroversiella kampanjerna har blivit kritiskt ifrågasatta och negativt mottagna. Studien försöker förklara om en PR-byrå kan verka inom en kommersiell och ideell marknad. En kvalitativ intervju har utförts med en av Studio Totals grundare och en kvantitativ enkätundersökning gjordes för att erhålla mediestudenters attityder till företaget. Resultatet visar en ambivalent attityd till företaget då meningarna gällande de kommersiella och de politiska kampanjerna avviker utifrån olika associationer. Resultatet synliggör även att kritiken som Studio Total erhållit är en del av företagets marknadsetablering. Det genomslag och den uppmärksamhet som setts kan härledas till Studio Totals goda förståelse för medielogik, hur man anpassar kommunikation till ett nyhetsformat. När verksamheten med en kontroversiell bakgrund träder in på en politisk arena, blir det komplicerat att legitimera agerandet och de argument som kritiken grundas i framhåller att Studio Total har agerat naivt. Vad som lyfter nivån i debatten är när diskussionen behandlar konsekvensetik. Berättigas de politiska handlingarna, då medielogiken medför att varumärket i sig har fått mer uppmärksamhet än det initiala motivet, exempelvis rätten till fritt tal? Delvis berättigas handlingarna om aktionerna ses ur en kulturell synvinkel, men ett socialt ansvarstagande är ett krav från allmänheten på organisationer med tillgång till makt.
5

Hur ett företag kan uppmärksammas genom en grafisk profil och en gerillamarknadsföring

Håkansson, Sophie, Holmström, Sanna January 2011 (has links)
The purpose of this thesis was to create a visual identity to the café Trädgårdscafét. This was to increase the awareness of the cafe among the population of Borlänge. To make the company's visual identity visible, we also organized a guerrilla marketing. The outcome of the guerrilla marketing were then measured by calculating the number of guests during a certain period of time and also through a survey conducted in Borlänge.Graphic material, such as a graphic identity, business cards, feel good-cards, store signs, standing information folders to place on the tables and pavement board was created. Flyers and posters were also created for the guerrilla marketing. The basis for this was established in the study of literature, focus groups and surveys. We also kept a regular and open contact with the café owners throughout the project.In a similar procedure a broad knowledge about guerrilla marketing was gathered in order to be able to arrange one our selves.The guerrilla marketing was held for one day in the city of Borlänge. To attract attention, groups of outdoor furniture, decorated with green plants, were placed at different locations, while six marketers handed out flyers and spread information about the café. The guerrilla marketing resulted in that the café's customers grew by nearly twice as many on the day of the guerrilla. Surveys made before and after the guerrilla showed that the awareness of the café grew.
6

Vad förväntade du dig egentligen? : En studie om förväntningar på gerillamarknadsföring

Evestål, Hanna, Karlsson, Annie, Nordgärd, Axel January 2014 (has links)
Inledning: En förväntning är en sinnesstämning som människor känner kring något eller någon innan de kommer i kontakt med objektet. Detta grundar sig i många fall i en positiv känsla över hur något kommer att bli och har vissa krav som den ämnar leva upp till. Varje dag utsätter människan sig för situationer där förväntningar skapas. Förväntningar kan även mätas innan, under, samt efter någonting utförts. Du kan till exempel gå in med en rad förväntning innan du utför ett uppdrag vilka självklart hänger med genom hela processens gång. Under en kampanj kan det kännas att det matchar exakt dina förväntningar eller kanske skiljer sig markant. Under själva processen är det även vanligt att nya förväntningar uppkommer. Efter själv uppdraget känns det ofta som att förväntningarna är uppfyllda eller inte. Vid utförandet av en kampanj kan företaget leverera en väldigt bra kampanj som uppfyller många krav, men det var inte som kunden hade förväntat sig och således medför det en negativ påverkan på förväntningarna. Kampanjen kan även slå snett och således direkt påverka kundens förväntningar till de sämre. Eller så är kampanjen inte speciellt bra, men det var mer än vad kunden hade förväntat sig och således blev deras förväntningar överträffade. Gerillamarknadsföring syftar till att utföra en okonventionell marknadsföringskampanj som står ut från de normala normer och regler som följs i traditionell marknadsföring. Syftet är att utföra en jämförande studie av de utvalda fallkampanjerna för att ta reda på om intervjuobjektens förväntningar stämmer överens med resultatet. Metod: En kvalitativ forskningsansats har valts för just denna studie då det syftar till att undersöka och studera hur förväntningar i våra fallkampanjer stämmer överens med deras resultat. Vår studie tar sin utgångspunkt i en icke-dualistisk ontologi med ett det abduktiva förhållningssättet. Tre stycken gerillakampanjer har granskats och för insamlingen av det empiriska materialet har semi-strukturerade intervjuer och telefonintervjuer tillämpats.    Resultat: Det visade sig att alla aktörer i samtliga kampanjer fick sina förväntningar uppfyllda eller överträffade, detta beror på att dem alla gick in i kampanjerna med olika erfarenheter och krav på sina förväntningar. Det går även att avläsa att alla är nöjda med gerillamarknadsföringens genomslag och kommer att använda sig av detta igen. / Introduction: An expectation is a frame of mind that people feel about something or someone before they are in contact with the object. This takes ground in a positive feeling over how something is going to be or demands they will live by. Every day people are exposed for situations when expectations are created. Expectations can be measured before, under and after something is completed. You can build up a range of expectations before you complete a mission, which is a given through the whole process. During the campaign it can feels like it matches your expectations or maybe distinguishes significant. During the process it is usual that new expectations discovers. After the mission you can see if the expectations was satisfying or not. Throughout the campaign the company can either deliver a splendid campaign that satisfies many demands but it wasn´t anything that the customer expected and therefore it had a negative effect on their expectations. The campaign can also turn out awry and directly affect the customer’s expectation for the worse and on the other way, the campaign can turn out not so good and still be more then the customer expected. This will result in that the customer’s expectations were exceeded. Guerrilla marketing aims to perform an unconventional marketing campaign that stands out from the social norms and rules, which are followed, in traditional marketing.   The purpose is to accomplish a comparative study of selected cases campaigns to find out if the interview objects expectations are consistent with the results. Methodology: A qualitative research approach has been chosen for this particular study as it aims to investigate and study how the expectations in our campaigns agree with their results.  Our study take it´s ground in a non-dualistic ontology with the abductive approach. Three guerrilla-campaigns have both been criticized and we have used semi-structured interviews and telephone interviews to collect empirical data.    Results: It turned out that all participants in the campaigns got their expectations filled or exceeded, this can be since every participant entered the campaign with different experiences and demand on their expectations. It is also accessible to see that everyone is pleased with the effect of guerilla marketing and will use it again.
7

Gerillamarknadsföring – konsten att nå konventionella mål med okonventionella metoder

Öhman, Jon, Olsson, Andreas January 2006 (has links)
<p>När mängden reklambudskap ökar och kostnaderna för att synas stiger blir det allt viktigare för företagen att just deras budskap bryter igenom allt brus och når fram till konsumenten. Detta har medfört att vissa företag sökt nya mer okonventionella sätt att göra sin röst hörd, fenomenet kallas gerillamarknadsföring. Tidigare forskning på området har främst undersökt företagens användning av gerillamarknadsföring, vilka typer av företag som kan dra störst nytta av tillvägagångssättet och vilka förutsättningar som krävs inom företagen. Vi har istället valt att studera gerillamarknadsföringen ur ett konsumentperspektiv.</p><p>Resultatet av undersökningen visar att det existerar ett motstånd mot traditionell marknadsföring medan samtliga exempel på gerillamarknadsföring uppvisar bättre verkan. Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att gerillamarknadsföringen lyckas skapa ett större intresse hos konsumenten än vad den traditionella reklamen gör. Gerillamarknadsföringen skapar en högre nyfikenhet och skapar en större mängd Word-of-mouth.</p>
8

Gerillamarknadsföring – konsten att nå konventionella mål med okonventionella metoder

Öhman, Jon, Olsson, Andreas January 2006 (has links)
När mängden reklambudskap ökar och kostnaderna för att synas stiger blir det allt viktigare för företagen att just deras budskap bryter igenom allt brus och når fram till konsumenten. Detta har medfört att vissa företag sökt nya mer okonventionella sätt att göra sin röst hörd, fenomenet kallas gerillamarknadsföring. Tidigare forskning på området har främst undersökt företagens användning av gerillamarknadsföring, vilka typer av företag som kan dra störst nytta av tillvägagångssättet och vilka förutsättningar som krävs inom företagen. Vi har istället valt att studera gerillamarknadsföringen ur ett konsumentperspektiv. Resultatet av undersökningen visar att det existerar ett motstånd mot traditionell marknadsföring medan samtliga exempel på gerillamarknadsföring uppvisar bättre verkan. Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att gerillamarknadsföringen lyckas skapa ett större intresse hos konsumenten än vad den traditionella reklamen gör. Gerillamarknadsföringen skapar en högre nyfikenhet och skapar en större mängd Word-of-mouth.
9

Gerillakriget : En kvalitativ studie om taget utrymme / The guerrilla warfare : A qualitative study about occupied space

Christerson, Louise, Samsson, Erik January 2014 (has links)
Forskningsfråga: Vad karaktäriserar framgångsrik gerillamarknadsföring?  Syfte: Syftet med denna uppsats är att tydliggöra de väsentliga inslagen i gerillamarknadsföring för att öka förståelsen för denna marknadsföringsmetod. Vi gör detta genom att analysera och klarlägga kärnan i gerillamarknadsföring, metodens olika inslag samt dess styrkor och svagheter. Vi kommer sedan att analysera den funktion gerillamarknadsföring kan ha i företags och organisationers samlade marknadsföring.  Metod: Uppsatsen baseras på en kvalitativ studie som utgått från en deduktiv ansats med en induktiv karaktär. Den empiriska datainsamlingen gjordes främst utifrån semistrukturerade intervjuer med respondenter med spetskompetens inom det valda forskningsämnet.  Slutsats: Vår studie visar att framgångsrik gerillamarknadsföring karaktäriseras av stor kreativitet, men att gerillaaktiviteten inte får ta över budskapet. Just för gerillamarknadsföring är det särskilt viktigt för marknadsföraren att definiera målgruppen, då detta är avgörande för kampanjens utfall. Slutligen är gerillamarknadsföringens syfte att skapa engagemang för att bidra till den ”buzz” som krävs för kampanjens framgång. / Research question: What characterizes successful guerrilla marketing?  Purpose: The aim of this paper is to clarify the essential elements of guerrilla marketing to increase the understanding of this marketing method. We do this by analysing and clarifying the core of guerrilla marketing and its various elements, as well as strengths and weaknesses. We will analyse which role guerrilla marketing can play in companies’ and organizations’ overall marketing.  Methods: The thesis is based on a qualitative study that assumes a deductive approach with an inductive character. The empirical data collection was done mainly based on semi-structured interviews with respondents with expertise skills in the chosen research topic.  Conclusion: Our study shows that high level of creativity characterizes successful guerrilla marketing, but also that the guerrilla activity may not take over the message. For guerrilla marketing, it’s very important for the marketer to define the target audience, as this is crucial for the campaign’s outcome. Finally, the aim of guerrilla marketing is to create engagement to contribute to the “buzz” required for the success of the campaign.
10

Att använda gerillamarknadsföring för att kommunicera ett företags värderingar / Using guerrilla marketing to communicate a company’s values

Gyllander, Amanda, Mörsare, Elin January 2018 (has links)
Gerillamarknadsföring är en typ av marknadsföring som består utav annorlunda och nytänkande marknadsaktiviteter med syfte att nå maximalt resultat genom minimalt med resurser. Målet är att skapa en unik, engagerande och tankeväckande effekt som skapar “buzz”, det vill säga ett spritt samtalsämne och viral spridning. Denna studie har därför undersökt hur gerillamarknadsföring kan användas för att kommunicera ett företags värderingar och erbjudande. Forskning genom design mot en specifik kund har använts för att besvara studiens syfte. En förstudie samt kvantitativa och kvalitativa studier har legat till grund för designarbetet som resulterat i ett kampanjkoncept med namnet “Det regnar godsaker”. Konceptet bygger på att en grönskande oas byggs upp på oväntade platser där produkter från kunden är i fokus. Då konceptet aldrig implementeras kan man inte med säkerhet veta vilken effekt den skulle få på målgruppen. Studien är baserad på hur målgruppen tror att de skulle regera vilket innebär att kampanjkonceptet teoretiskt sätt lämpar sig väl.

Page generated in 0.1303 seconds