• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 22
 • 4
 • Tagged with
 • 26
 • 19
 • 17
 • 11
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Sverigefonder eller Investmentbolag : En jämförande studie med avseende på risk och avkastning mellan åren 1999 - 2008

Metlik, Dan, Revholm, Irene January 2009 (has links)
<p>För en investerare finns flera olika typer av investeringar att välja mellan där två av dessa är investmentbolag samt aktiefonder. Avkastningen för de båda alternativen bör avspegla risken vilken respektive investering besitter.</p><p>Denna uppsats undersöker vilket investeringsalternativ, svenska investmentbolag eller svenska aktiefonder, som ger bäst avkastning i relation till risken för investeringen. Uppsatsen syftar till att undersöka om det finns någon skillnad i risk och avkastning mellan svenska börsnoterade investmentbolag och svenska aktiefonder samt vilket av dessa två alternativ som genererar högst avkastning i förhållande till risken.</p><p>Uppsatsen har valt att avgränsas till 16 stycken Sverigefonder samt 4 stycken svenska investmentbolag under perioden 1999.01.01 – 2008.12.31. De data som använts i uppsatsen är främst kvantitativ i form av sekundärdata, men även kvalitativ i form av en intervju. Uppsatsen använder sig av Sharpes-, Treynors-, Jensens alpha- samt Modigliani & Modigliani utvärderingsmått för att analysera vilket investeringsalternativ som genererat bäst riskjusterad avkastning.</p><p>Resultatet av uppsatsens undersökning visar att investmentbolag genererar bäst riskjusterad avkastning överlag. Resultaten inom de olika utvärderingsmåtten varierar beroende på vilken riskfri avkastning som används. Uppsatsen drar slutsatsen att svenska investmentbolagen varit det bättre investeringsalternativet framför svenska aktiefonder under undersökningsperioden.</p>
2

Sverigefonder eller Investmentbolag : En jämförande studie med avseende på risk och avkastning mellan åren 1999 - 2008

Metlik, Dan, Revholm, Irene January 2009 (has links)
För en investerare finns flera olika typer av investeringar att välja mellan där två av dessa är investmentbolag samt aktiefonder. Avkastningen för de båda alternativen bör avspegla risken vilken respektive investering besitter. Denna uppsats undersöker vilket investeringsalternativ, svenska investmentbolag eller svenska aktiefonder, som ger bäst avkastning i relation till risken för investeringen. Uppsatsen syftar till att undersöka om det finns någon skillnad i risk och avkastning mellan svenska börsnoterade investmentbolag och svenska aktiefonder samt vilket av dessa två alternativ som genererar högst avkastning i förhållande till risken. Uppsatsen har valt att avgränsas till 16 stycken Sverigefonder samt 4 stycken svenska investmentbolag under perioden 1999.01.01 – 2008.12.31. De data som använts i uppsatsen är främst kvantitativ i form av sekundärdata, men även kvalitativ i form av en intervju. Uppsatsen använder sig av Sharpes-, Treynors-, Jensens alpha- samt Modigliani &amp; Modigliani utvärderingsmått för att analysera vilket investeringsalternativ som genererat bäst riskjusterad avkastning. Resultatet av uppsatsens undersökning visar att investmentbolag genererar bäst riskjusterad avkastning överlag. Resultaten inom de olika utvärderingsmåtten varierar beroende på vilken riskfri avkastning som används. Uppsatsen drar slutsatsen att svenska investmentbolagen varit det bättre investeringsalternativet framför svenska aktiefonder under undersökningsperioden.
3

Aktiefonder vs investmentbolag : En jämförelse mellan dessa placeringsalternativ med avseende på risk och avkastning

Shlemon, Evan, Shabo, Linnart January 2009 (has links)
No description available.
4

Aktiefonder vs investmentbolag : En jämförelse mellan dessa placeringsalternativ med avseende på risk och avkastning

Shlemon, Evan, Shabo, Linnart January 2009 (has links)
No description available.
5

Shareholder activism of Swedish institutional investors /

Bengtsson, Elias, January 2005 (has links)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005.
6

Aktiva aktiefonder och investmentbolag : En komparativ studie mellan två aktivt förvaltade sparformer

Gawria, Paul, Yuonan, Jacob January 2018 (has links)
This thesis intends to examine which form of savings, open-end funds and closed-end funds, is most profitable in terms of return and risk. The study aims to appose if Sweden’s economic cycle and market state affects the savings performance. This study outset from a quantitive research method whereafter historical data has been gathered in order to measure return and risk. The thesis performed an exhaustive survey which included 33 open-end funds and ten closed-end funds. The researched period is delimited to the time period 2008-01-01 to 2016-12-31. Open-end funds show that they have a higher systematic return in relation to taken risk. Furthermore, results show that neither form of saving explicitly differ from the different economic cycles and market states.
7

Samband mellan substansvärde och aktiekurs : En studie av 9 fastighetsbolag och 4 investmentbolag

Nylander, Simon January 2012 (has links)
I denna uppsats studeras utvecklingen av substansvärden hos 9 noterade fastighetsbolag och 4 investmentbolag från det första kvartalet 2007 till det första kvartalet 2012. Utvecklingen av substansvärden jämförs med aktiekurs hos respektive bolag och det undersöks om det finns någon korrelation. Både priskorrelation och avkastningskorrelation utreds. Vidare kommer den genomsnittliga substansrabatten/substanspremien under den studerade tiden för respektive bolag räknas ut. Utifrån detta diskuteras och analyseras varje bolag för sig. Uppsatsen är också en fördjupning av respektive bolags verksamhet och marknad. All information grundar sig i respektive bolags kvartalsrapporter och årsredovisningar. Den finansiella tjänsten Bloomberg har också använts. En slutlig analys gällande korrelationen mellan aktiekurs och substansvärden för fastighetsbolag och investmentbolag görs. Även en jämförelseanalys mellan branscherna beskrivs.
8

Aktivt förvaltade fonder vs. investmentbolag med aktivt ägarskap inom oljebranschen : en studie som skildrar två investeringsformer

Engman, Sabina, Fatollahzadeh, Armen January 2011 (has links)
Olja är en råvara och en naturtillgång som kan ses som en investeringsmöjlighet för investerare, oljebranschen är även vår fokus på denna uppsats. Därmed, genom att kartlägga investeringsformerna aktivt förvaltade fonder och investmentbolag inom oljebranschen har vi gjort en fallstudie. Med denna studie vill vi ta reda på vilken investeringsmöjlighet som är den mest optimala utav vårt stickprov på tre aktivt förvaltade fonder och tre investmentbolag. Dessa sparformer har valts utifrån fyra olika områden bestående utav Norden (med fokus på Norge), Mellanöstern, Nordafrika och Nordamerika. Områdena har valts utifrån att de är stora oljeexportörer, att de är stora oljeimportörer och/eller att de har påverkats utav aktuella händelser. Denna undersökning har utgått ifrån teorin den effektiva marknadshypotesen som en utgångspunkt för uppsatsen. Teorin har varit till hjälp för att stödja hur aktuella händelser i omvärlden kan ha påverkat de olika sparformernas avkastning, genom påståendet att priset motsvaras av informationen utgiven på marknaden. När denna uppsats skrevs har det varit oroligheter och krig ibland annat Mellanöstern samt Nordafrika. Detta har påverkat länderna starkt och kommer även både i framtiden och också en del redan nu att påverka investeringsformerna inom olja. Metoderna hypotesprövning samt Sharpe kvot har använts för att komma fram till ett reslutat och en slutsats. Slutsatsen av denna fallstudie utifrån författarna är att investera i Aker ASA som är ett investmentbolag som investerar i Norge. Detta investmentbolag är mer stabil och har gått bäst jämfört med referensindexet Brent. Det kan även tilläggas att investmentbolag saknar en förvaltningsavgift och blir därmed billigare att investera i jämfört med aktivt förvaltade fonder. / Oil is a crude material and a natural resource that can be viewed as an investment opportunity for investors; the oil industry is also our focus of this essay. Thus, by identifying investment forms as actively managed funds and investment companies in the oil industry, we conducted a case study. In this study, we wanted to found out which investment option is the most optimal out of our sampling of three actively managed funds and three investment companies. These savings have been selected from four different areas; consisting out of the Nordic countries (with a focus on Norway); Middle East, North Africa and North America. The areas have been selected on the basis that they are major oil exporters, that they are major oil importers and/or to have been affected out of external events.This study took inspiration from the theory of efficient market hypothesis as a starting point for the essay. The theory has been helpful to support that the current events in the Earth may have influenced the form of saving and their returns; the theory assert that the price corresponds to the information released on the market. When this essay was written, there have been for example unrests and wars, amongst others in both Middle East and North Africa. This has affected the countries strongly and will continue affecting them both in the future and also some already affects the investment opportunities in the oil.Hypothesis testing methods and the Sharpe ratio has been used to give us a result and a conclusion to this essay.The conclusion of this case study from the authors is to invest in Aker ASA, which is an investment company that invests in Norway. This investment is more stable and has done best compared with the reference index Brent. It can also be added that Investment Company does not have a management fee and is thereby cheaper to invest in compared to actively managed funds.
9

Investmentföretagens risktagande : En fallstudie på Industrivärden och Svolder

Sjögren, Michael, Brink, Daniel January 2012 (has links)
Investmentföretag har funnits sedan urminnes tider men har under senare år ofta fått stå tillbaka som investeringsalternativ till fördel för aktiefonder. Detta är lite motsägelsefullt då svenska investmentföretagen historiskt har haft en högre avkastning än den svenska aktiefondförvaltaren. Större delen av forskningen kring investmentföretag har fokuserat på substansrabatten. Vi fann väldigt få studier som berört investmentföretagens risktagande, speciellt ur ett portföljperspektiv. För att underlätta för den individuella investeraren ville vi använda ett riskmått som är lätt att förstå. Valet föll därför på Value at Risk (VaR) som vi anser ger ett lättförståeligt mått på risken i en portfölj samtidigt som det valideras genom Basel II. Då investmentföretagen är väldigt heterogena med avseende på deras portföljsammansättningar och investeringsstrategier valde vi att genomföra en fallstudie på Industrivärden och Svolder. Valet av dessa företag möjliggjorde också en jämförelse mellan ett större och mindre investmentföretag. Vi ville undersöka och jämföra hur deras risktagande påverkas och förklaras utifrån olika faktorer, med utgångspunkt från den tidigare omkringliggande forskningen. De teoretiska utgångspunkterna hämtades från fyra olika områden, risk och portföljvalsteori, Behavioural Finance, Corporate Governance och makroekonomisk statistik. Vi valde att genomföra en kvantitativ studie för att undersöka Industrivärdens och Svolders risktagande. Studien är baserad på investmentföretagens kvartalsrapporter mellan 2000 till 2011. Utifrån vår referensram definierade vi 13 olika variabler som statistiskt prövades mot risktagandet med hjälp av multipla regressioner. Från våra resultat kunde vi konstatera att den makroekonomiska statistiken förklarade mest av investmentföretagens risktagande. Gemensamt för båda investmentföretagen var att industriproduktionen, Fed fund rate och konjunkturbarometern visade på ett signifikant samband med risktagande. Vi fann även indikationer på att den geografiska exponeringen för deras portföljer hade betydelse för att förklara risktagandet. Vår studie pekade också på att investmentföretagens risktagande visade upp en trend och korrelerade negativt med börsmarknaden.
10

Investmentbolag som sparform : En jämförelse med aktivt och passivt förvaltade aktiefonder

Ahnve, Fredrik, Ahlin, Emil January 2018 (has links)
Fonder i allmänhet och aktiefonder i synnerhet är populära sparinstrument hos den svenska befolkningen. Ett alternativ till att äga aktiefonder är att äga aktier i investmentbolag. Vissa utredningar visar att svenska investmentbolag har presterat bättre på börsen än Sverigefonder under slutet av 1900- och början av 2000-talen, men att investmentbolag även är mer riskfyllda. Forskning som jämför investmentbolag med index indikerar att investmentbolag överpresterar gentemot index. Eftersom Sverige är ett fondsparande folk (Morningstar, 2016; SCB, 2017) är det intressant att undersöka om sparande i investmentbolag är bättre än sparande i aktiefonder.För att göra investmentbolagen jämförbara med aktiefonderna så diversifieras båda tillgångarna i enlighet med Modern Portföljteori genom att kombineras i portföljer. Att investmentbolag ofta har tillgång till styrelseposter i sina dotterbolag och därmed tillgång till insiderinformation om bolagen, skulle enligt den Effektiva Marknadshypotesen kunna medföra att investmentbolagen systematiskt överpresterar på börsen jämfört med aktiefondförvaltare.Eftersom aktiefonder kan vara både aktivt och passivt förvaltade, med en diskussion i bland annat Sverige om vilken av aktivt eller passivt förvaltade fonder som är det bättre valet, väljer denna studie att dela upp aktiefonder i dessa två kategorier. Således jämförs investmentbolagen med (1) aktivt förvaltade aktiefonder och (2) passivt förvaltade aktiefonder. De passivt förvaltade aktiefonderna approximeras sedermera med SIXPRX, ett bredare index över utvecklingen på Stockholmsbörsen. Tidsperioderna som undersöks är rullande intervall om 2, 5, 10 och 15 år mellan 2001-07-02 och 2016-06-30. Måtten som används för prestations-utvärdering är Jensens Alfa och Sharpekvot.Studiens resultat visar på överavkastning hos investmentbolagsportföljen gentemot den aktivt förvaltade aktiefondportföljen och SIXPRX, med signifikanta värden på 15-årsbasis samt ett antal ytterligare signifikanta tidsintervall. Ju längre det uppmätta tidsintervallet är desto starkare resultat uppvisas i favör för investmentbolagsportföljen. Utöver skillnader i informationsunderlag så skulle substansrabatt, skillnader i incitament till långsiktighet och skillnader i antalet ägda bolag kunna ligga till grund för investmentbolagens överprestation.

Page generated in 0.0834 seconds