• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 104
 • 3
 • Tagged with
 • 107
 • 101
 • 101
 • 101
 • 100
 • 89
 • 89
 • 51
 • 51
 • 38
 • 38
 • 37
 • 20
 • 18
 • 13
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kapacitet & kravanalys för golfare : fysiska delkapaciteter

Westman, Lisa January 2007 (has links)
Syfte och frågeställningar Detta arbete är ett delmoment i kursen Träningslära 1, 7.5 hp på tränarprogrammet på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Uppgiften är att skapa en krav- och kapacitetsanalys på vår idrott. Min idrott är golf vilket många kanske inte ser som någon fysisk "hårt" ansträngande sport, men på senare år har förståelsen för en breddning av träning ökat inte minst genom att två otroliga idrottsmänniskor som dominerar golfvärden just nu. De personer jag menar är inte helt oväntat Annika Sörenstam och Tiger Woods. Syftet är att försöka ta fram en kapacitetsanalys på elitgolfare för att kunna skapa en kravprofil, och se vilka prestations krav som ställs för golfens fysiska delkapaciteter. I den första delen av detta arbete granskas vilka tester som har utförts i Sverige och den andra delen ska man få en inblick i hur det ser ut i världen genom att granska vilken forskning som finns för fysiskträning för golfare. I detta arbete kommer jag inte att gå in på teknik, taktik eller mentala delkapaciteter utan fokusera på de fysiska, men det betyder inte att de fysiska är mer viktiga. För att lyckas inom golfen måste man se helhetsbilden! Metod Först har jag använt mig av kurslitteratur "Tests for elite athlethes" och "Träningslära" för att få en grund att gå vidare ifrån. Sedan sökt information på GIH:s bibliotek som är det största idrottsbiblioteket i Sverige. Jag har granskat främst två databaser PUBMED och SportDiscus för vetenskapliga artiklar. I den första delen av detta arbete har jag tagit fram fystester som används i Sverige på ett golfgymnasium samt på golfförbundet genom John Hellstöms "Golfpyramid" för att se vad som utförts och sedan granskat dess relevans. I den andra delen har jag tittat närmare på hur forskningen ser ut i världen genom vetenskapliga artiklar i ämnet. Resultat I dag utförs kapacitetstester både på gym, golfklubbar, golfgymnasium, distriktslag, landslag osv. i Sverige och dessa är ständigt under arbete/utveckling. Det som visas tydligt är att fysisk träning har blivit allt viktigare inom golfen både i Sverige och i hela världen. Jag har tagit fram vilka några tester som utförs på delkapaciteterna rörlighet, koordination, styrka och aerob kapacitet i Sverige. De tester jag har granskat är ett golfgymnasium som har få och grundläggande tester därefter har jag kompletterat dessa tester med tester som utförs genom golfpyramid på elitspelare, dessa är mer ingående, golf specifika och väldigt många. Forskningen stödjer att med hjälp av fysisk träning kan man slå längre samt undvika skador, men forskningen säger inget om att det sänker scoren på touren. De vanligaste skadorna för golfare är på ländryggen, handlederna, och armbågarna. Vissa av dessa tester kan undvikas om man tränar fysiskt. Slutsats Golf är en individuell idrott och det är svårt att göra en kapacitets & kravanalys som är för mer än en person. Elitidrottare måste alltid se helheten och skulle gynnas av en individ anpassad testning. Jag tycker att testerna bör vara speciellt framtagna för individen och göras under samtal med spelaren som är delaktig och insatt i varje delmoment. Ett problem på hemma plan som jag ser det är att det inte finns några specifika kravanalyser att gå efter, visst kan man testa men vilka riktvärden ska man sträva efter? Ett annat problem är att elitspelare i Sverige idag kan testas av olika håll och ibland få olika resultat vilket kan leda till viss vilsenhet hos den aktive. Det viktiga är inte att testa utan att gå vidare med resultaten och lägga upp sin träning därefter. Ett mål för framtiden tycker jag bör vara att ha ett samarbete (spelarens nätverk) för att få fram det optimala för elitspelaren.
2

Krav och kapacitetsanalys för idrotten Judo

Engström, Kalle January 2007 (has links)
No description available.
3

Krav- och kapacitetsanalys Segling

Frykholm, Per January 2007 (has links)
No description available.
4

Krav- och kapacitetsanalys Simning

Forsberg, Henrik January 2007 (has links)
No description available.
5

Krav & Kapacitetsanalys i långdistanssimning på öppet vatten

Welin, Louise January 2007 (has links)
No description available.
6

Kapacitets- och Kravanalys i svensk elitungdomsfotboll

Ferner, Janne January 2008 (has links)
No description available.
7

Krav- och kapacitetsanalys för Ishockey

Lundberg, Anders January 2009 (has links)
No description available.
8

Kapacitets- och Kravanalys - för nationella och internationella elittennisspelare

Hjelm, Micaela January 2008 (has links)
No description available.
9

Krav- & Kapacitetsanalys Kvinnlig Truppgymnastik

Henriksson, Linda January 2009 (has links)
No description available.
10

Krav och kapacitetsanalys för tennis

Hallgren, Frej January 2008 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0498 seconds