• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 46
 • 1
 • Tagged with
 • 47
 • 27
 • 25
 • 20
 • 19
 • 19
 • 15
 • 15
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Användbarhet hos standardsystem

Drejby, Mattias, Edström, Fredrik January 2002 (has links)
No description available.
2

Användbarhet hos standardsystem

Drejby, Mattias, Edström, Fredrik January 2002 (has links)
No description available.
3

Införande av standardsystem : Oplanerade och planerade anpassningar i små och medelstora verksamheter

Johansson, Joakim, Håkansson, Maria January 2008 (has links)
<p>I företagsvärlden blir standardsystem ett allt mer förkommande val vid anskaffning av nya affärssystem.</p><p>Utredningen behandlar applikationskategorin löneberäkningar som är nationellt beroende. Det är en kategori som styrs av avgifter och lagar som är nationella och kräver regelbundna uppdateringar. Det begränsar leverantörer av systemet till den svenska marknaden men stoppar också leverantörer att slå sig in på den internationella marknaden.</p><p>Syftet med utredningen var att undersöka om det uppstod oplanerade anpassningar, förändringar i verksamheten eller standardsystemet, för de verksamheter som anskaffade standardiserade lönesystem, varför de uppstod och hur de kan åtgärdas.</p><p>Intervjuer genomfördes med både kunder och leverantörer av standardiserade lönesystem. Med intervjuresultaten kunde vi jämföra kunders och leverantörers åsikter om anpassningar samt se skillnader mellan kunderna. Resultaten av vår kvalitativa utredning visar på att kunder av systemet inte behöver göra anpassningar eftersom branschen är väldigt styrd. Anpassningar som görs är ofta integrationer med sidosystem och är förväntade vid anskaffningen.</p>
4

Ökade anpassningsmöjligheter med scriptspråk

Zäll, Mikael January 2006 (has links)
<p>Att implementera scriptmotorer i Windows-applikationer öppnar upp många intressanta möjligheter, varav en av dessa är att göra kundanpassningar till ett system utan att kompilera om källkoden. Några problemställningar som skall utvärderas är hur det kan implementeras en scriptmotor till ett affärssystem och vad finns det för färdiga scriptmotorer och scriptspråk som kan användas, och hur det på ett lämpligt sätt kan skapas anropspunkter till script så som händelser, knappar och menypunkter. I denna uppsats ges ett förslag på en möjlighet att anpassa ett affärssystem under dess exekvering genom att integrera en scriptmotor till systemet. Denna teknik kommer att tillåta olika kunder att själva anpassa ett system efter deras egna behov, men dock inom ett visst ramverk. Syftet med detta är att öppna upp möjligheten att skapa egna anpassningar av systemet på ett snabbt och ekonomiskt tillvägagångssätt.</p>
5

Processen vid anskaffning av standardsystem : I enlighet med SIV - metoden

Basic, Kemal, Muminovic, Selma January 2006 (has links)
<p>Problematiken för anskaffning av standardsystem inom en verksamhet kan bli omfattande,</p><p>särskilt ifall företaget tar förhastade beslut, och därmed blir anskaffningen en belastning</p><p>istället för tvärtom. Metodutvecklingen för anskaffningen av standardsystem är ett område</p><p>som inte är utforskat i stor utsträckning. Idag finns det en generell metod som används vid</p><p>anskaffning av standardsystem. Metoden kallas för SIV-metod (Standardsystem i</p><p>verksamheter) och har utvecklats av bl.a. Anders G. Nilsson i samband med ett projekt som</p><p>drevs inom institutet V i Stockholm i början av 1990-talet. SIV-metoden har inte utvecklats</p><p>färdigt och behöver därför prövas i fler praktiska fall. Syftet med denna uppsats är ta fram</p><p>metoden och pröva den i praktiken för att se hur pass användbar den är. Vi har arbetat med</p><p>företaget Koneo i Växjö som är ett IT - relaterat företag och har varit i behov av att</p><p>anskaffa ett standardsystem som i deras fall handlade om ett kundvårdssystem, CRM</p><p>(Customer Relationship Management).</p><p>I vår studie har vi tillämpat SIV-metoden för att se hur användbar den är i praktiken. Efter</p><p>genomgånget projekt kan vi konstatera att metoden är användbar i den mening att den ger</p><p>vägledning och tar vara på de grund delar som ingår i processen vid anskaffning av</p><p>standardsystem.</p> / <p>The problems that occur when obtaining or realising Standardsytem within an organisation,</p><p>can be exhaustive if the enterprise rushes to a desicion. Furthermore, this practical</p><p>application could be a burden instead of an opportunity. The method for obtaining realising</p><p>a standardsystem is an area that has not been studied to any greater extents. In the present,</p><p>the SIV-method (SIV: Standardsystem in business) is a general method used in the</p><p>relization of a standardsystem. The SIV-method has been developed by amongst others,</p><p>Anders G. Nilsson, in a project assigned by the V institute in Stockholm, Sweden. The</p><p>reason for this thesis is that the SIV-method is not considered complete and therefore we</p><p>will attempt to investigate this in a practical case. The purpose of this thesis is to test the</p><p>Siv-method in an organisations process for acquiring a standardsystem.</p><p>This research is co-operated in with the enterprise of Koneo. That is in need of a</p><p>standardsytem that concerns and operates the intergration of a Customer Relation</p><p>Managment system, CRM- system. After accomplishing our project we can establish that</p><p>SIV-method is useful, by means of that it takes into consideration main parts of the process</p><p>when obtaining a standardsystem.</p>
6

Införande av standardsystem : Oplanerade och planerade anpassningar i små och medelstora verksamheter

Johansson, Joakim, Håkansson, Maria January 2008 (has links)
I företagsvärlden blir standardsystem ett allt mer förkommande val vid anskaffning av nya affärssystem. Utredningen behandlar applikationskategorin löneberäkningar som är nationellt beroende. Det är en kategori som styrs av avgifter och lagar som är nationella och kräver regelbundna uppdateringar. Det begränsar leverantörer av systemet till den svenska marknaden men stoppar också leverantörer att slå sig in på den internationella marknaden. Syftet med utredningen var att undersöka om det uppstod oplanerade anpassningar, förändringar i verksamheten eller standardsystemet, för de verksamheter som anskaffade standardiserade lönesystem, varför de uppstod och hur de kan åtgärdas. Intervjuer genomfördes med både kunder och leverantörer av standardiserade lönesystem. Med intervjuresultaten kunde vi jämföra kunders och leverantörers åsikter om anpassningar samt se skillnader mellan kunderna. Resultaten av vår kvalitativa utredning visar på att kunder av systemet inte behöver göra anpassningar eftersom branschen är väldigt styrd. Anpassningar som görs är ofta integrationer med sidosystem och är förväntade vid anskaffningen.
7

Systemarkitektur och implementering av standardsystem : En fallstudie vid Linköpings universitetsbibliotek / System Architecture and Implementation of Standard Systems : A case study at Linköping University Library

Holmgren, Staffan, Andersson Lindholm, Oscar January 2010 (has links)
The use of ERP in organisations is very popular and many companies have embraced this paradigm without really questioning why. Problems therefore often arise and cause high costs which is a result of poor planning. The paradigm also has its origin in the traditional architectural design that creates a system that has difficulties to adapt to organizations that are constantly evolving. The purpose of this study is to provide a different view of how IT-systems can operate within an organization and show how standard systems can be structured. We emanated from a case study at Linköping University Library, where we studied the implementation and integration of a standard system called Symphony. This lead to a prototype model of a system architecture called LSA (Loose coupled Architecture Service). The results of this study show the benefits of a detailed project plan for an implementation process. It also shows there are new system architectures available instead of the old traditional ones. The criticism towards the innovative object-oriented architecture models evolved in early 2000, have been proved wrong as we demonstrate in this study.
8

Integrerad projektstyrnings- och systemutvecklingsmodell för anskaffning och implementering av standardsystem

Johanzon, Christina January 2002 (has links)
<p>Arbetet med anskaffning, anpassning och implementering av standardsystem är komplext med många faktorer att beakta. För att det slutliga resultatet av detta systemutvecklingsarbete skall bli så bra som möjligt krävs det därför att arbetet genomförs på ett strukturerat och metodiskt sätt. Det finns ett flertal olika systemutvecklingsmetoder att tillgå som stöd men systemutvecklingsmodeller behandlar generellt sett huvudsakligen tekniska aspekter och är avsedda att ge stöd i själva utvecklingsarbetet i ett systemutvecklingsprojekt. Projektstyrningsmodeller å andra sidan behandlar olika sätt att planera, organisera och följa upp projekt. Syftet med denna studie har därför varit att identifiera vilka övergripande steg som bör ingå i en arbetsmodell som integrerar projektstyrning och systemutveckling, istället för att behandla dessa som två separata delar.</p><p>Utifrån analys av den litteraturstudie respektive den intervjustudie som utförts under detta arbete kan bland annat följande övergripande steg identifieras som bör ingå i en integrerad projektstyrnings- och systemutvecklingsmodell: förändringsstudie, projektstart och projektavslut.</p>
9

Att värdera kundnytta vid systembyte

Nilsson, Susanne January 2002 (has links)
<p>Det är viktigt för kunder och leverantörer inom IT-branschen att påvisa att en IT-investering leder till kundnytta. Detta arbete syftar därför till att se vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när kundnytta värderas vid ett systembyte.</p><p>Resultatet visar att olika typer av nyttofaktorer uppkommer i olika situationer. Genom att utföra litteraturstudier, intervjuer och enkäter har det framkommit några viktiga aspekter som påverkar vilka nyttofaktorer som uppstår i en verksamhet vid ett systembyte. Dessa aspekter är vilken nivå i verksamheten som systemet är tänkt att stödja, vilken typ av system som ska anskaffas, hur långt organisationen kommit i sin IT-utveckling och vilken målsättning som finns med investeringen.</p><p>Som ett resultat i detta arbete har också ett ramverk utformats, för att underlätta för organisationer att identifiera och värdera olika nyttofaktorer. Dessutom föreslås några lämpliga metoder som kan användas som hjälpmedel i processen att identifiera och värdera olika nyttofaktorer.</p>
10

Anskaffning av standardsystem : en företagsstudie

Elmquist, Petra January 2002 (has links)
<p>Vid affärssystembyten väljs ibland standardsystem framför egenutvecklade system. En orsak är att egenutvecklade system är dyra och komplicerade att bygga. Flera företag tycker också att det är smidigare att implementera standardsystem då dessa är utformade som en paketlösning där samtliga moduler är integrerade.</p><p>Ett problem för företag är att välja "rätt" standardsystem. Ett arbetsmål i denna uppsats är att ta reda på i hur stor utsträckning företag använder sig av en metod i anskaffningsprocessen. Huvudfokus är att ta reda på vad företag tycker är viktigast att anpassa - verksamhet eller system? Ett annat delmål är att titta på hur företagskulturen förändras vid ett standardsysteminförande.</p><p>I undersökningen görs sex företagsintervjuer hos företag som alla har anskaffat standardsystem. Utifrån uppsatsens resultat har ingen av dessa företag använt sig av en metod i anskaffningsprocessen. Fem av sex företag har gjort anpassningar både i verksamheten och i systemet. Sammanfattningsvis påverkas också företagskulturen vid ett standardsysteminförande.</p>

Page generated in 0.3291 seconds