• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 206
 • 121
 • 1
 • Tagged with
 • 328
 • 263
 • 53
 • 51
 • 43
 • 31
 • 31
 • 25
 • 20
 • 20
 • 18
 • 17
 • 17
 • 16
 • 16
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Kvinnans upplevelse av sin kropp före och efter bröstcancerkirurgi

Lindsten, Evelina January 2004 (has links)
Bakgrund- Att få beskedet bröstcancer kan för många kvinnor innebära svårigheter med olika emotionella känslor. Därmed är det viktigt att operationssjuksköterskan inom sjukvården ser människan som något större än bara en sjuk kropp. Att kroppen inte bara är fysisk, utan den bär även på människans livshistoria, känslor, självbild och mening. Syfte- Att beskriva kvinnans upplevelse av sin kropp före och efter bröstcancerkirurgi. Metod- En litteraturstudie med systematisk ansats där 19 vetenskapliga artiklar har granskats och analyserats. Resultat- Studiens resultat visar kvinnans upplevelser före och efter bröstcancerkirurgi och omfattar två huvudteman: Uppfattningar och tankar kring kroppen och Förändringar av kroppen. Dessa delas in i subteman: Kvinnors kroppsbild, Strävan efter att bevara sin enhet, Tillfreds med sin kropp, Att bli svken av sin kropp och Förlust av sin kvinnlighet. Slutsats- Varierande upplevelser av den egna kroppen förekom och det framkom att dessa kunde vara både positiva och negativa. De negativa upplevelserna bestod främst av att kvinnorna upplevde sina kroppar som förändrade. Det positiva i studien var att kvinnorna kunde vara tillfreds med sina kroppar efter bröstcancerkirurgin. Genom kunskapen av dessa upplevelser kan operationssjuksköterskan lättare bidra med en personcentrerad vård.
32

Acceptance and Commitment Therapy vid bariatrisk kirurgi - Långtidsuppföljning efter 2 år

Åsander, Jenny January 2013 (has links)
Under de senaste åren har fetma ökat, 14% beräknas lida av fetma i dagens svenska samhälle. Många har gjort ett flertal viktminskningsförsök utan bestående resultat. Bariatrisk kirurgi är det som enligt forskning ger bäst viktminskningsresultat. Acceptance and commitment therapy (ACT) har tidigare visat sig vara effektiv i jämförelse med treatment as usual. Den här studien utforskar graden av terapeutstöd av ACT-baserad internetbehandling efter bariatrisk kirurgi vid en två-årsuppföljning. I förmätningen ingick 31 deltagare men svarsfrekvensen i denna uppföljning var endast 19 stycken deltagare. Deltagarna randomiserades in i två betingelser. En grupp fick både internetbehandling och terapeutstöd medan den andra enbart fick internetbehandling. Uppföljningen har gjorts genom att undersöka beroendemåtten kroppsuppfattning, att leva i värderad riktning, ätstörningsrelaterade beteenden, psykologisk flexibilitet samt livskvalitet. Inga signifikanta interaktionseffekter uppmättes på något av beroendemåtten. Signifikanta huvudeffekter av tid uppmättes enbart på delskalan ”Restraint” (restriktivt ätande) på ”Eating Disorders Examination-Questionnaire” (EDE-Q). Deltagarna har även skattat upplevelsen av Behandlingen som helhet. Studiens resultat visar att det i huvudsak inte finns några signifikanta skillnader mellan grupperna. I förhållande till studiens från början ringa storlek är bortfallet stort, något som försvårar tolkningen av resultaten.
33

Axelfunktion och livskvalitet : Inför och efter operation av subacromiellt impingement

Johansson, Elisabeth, Brors Ulvemark, Anna January 2012 (has links)
SAMMANFATTNING Nyckelord Behandlingsresultat, kirurgi, könsfaktorer, livskvalitet, skulder impingement syndrom. Bakgrund Smärtor i axlar är vanligt i befolkningen, det kan förutom smärta leda till funktionsnedsättning, försämrad livskvalitet, operation och sjukskrivning. Tidigare studier har visat könsskillnader inför och efter axeloperationer, där kvinnor har visat sämre axelfunktion än män. Det finns få studier som har undersökt livskvalitet före och efter operation. Syfte Att undersöka axelfunktion och livskvalitet före och ett år efter operation av subacromiellt impingement. Undersöka om det finns könsskillnader preoperativt och ett år efter operation avseende axelfunktion och livskvalitet. Material och metod Studien var retrospektiv. Deltagarna var 94 patienter varav 35 kvinnor med en medelålder på 55 år och 51 män med en medelålder på 59 år som hade genomgått operation på grund av subacromiellt impingement och 86 patienter undersöktes både preoperativt och ett år efter operation. Patienterna bedömdes preoperativt och ett år postoperativt med Constant score, Western ontario rotator cuff [WORC] och The European quality of life in five dimensions [EQ-5D]. Resultat Signifikanta förbättringar kunde ses i axelfunktion och livskvalitet ett år efter operationen hos både män och kvinnor. Preoperativt hade kvinnorna signifikant sämre axelfunktion mätt med WORC. Inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män fanns ett år efter operation avseende axelfunktion och livskvalitet. Slutsats Resultatet i den här studien visar att axelfunktion och livskvalitet är avsevärt förbättrade ett år efter operationen jämfört med före operation av subacromiellt impingement. ABSTRACT
34

Kvalitetsuppföljning av postoperativ smärtbehandling inom verksamhetsområde kirurgi

Lönn, Kajsa, Söderberg, Emilie January 2012 (has links)
Syfte. Syftet med denna studie var att undersöka patienters upplevelse av smärtbehandlingens kvalitet samt hur sjuksköterskor följer riktlinjerna för smärtbehandling. Metod. Studien utformades som en deskriptiv tvärsnittsstudie. Patienter som genomgått kirurgi tilldelades en enkät angående sina upplevelser av smärtbehandlingens kvalitet samt att en journalgranskning genomfördes. Resultat. Sammanlagt deltog 58 patienter. Patienterna ansåg att deras smärtupplevelser togs på allvar av sjuksköterskorna (m=4,7). De ansåg även att de erbjöds smärtlindring tills dess att de blev tillfredställda med den smärtlindrande effekten (m= 4,6). Patienterna upplevde i mindre utsträckning att de blivit regelbundet smärtskattade (m= 3,7). Av de deltagande patienterna skattade 25 % ett VAS-värde över tre vid det tillfälle enkäterna ifylldes. Resultatet visade att ett VAS-värde över tre ej behandlades enligt riktlinjerna (n=13) eller utvärderades (n=34). Journalgranskningen visade att 50 % (n=29) av journalerna saknade ett dokumenterat VAS-värde från det andra postoperativa dygnet. Slutsats. Patienter var nöjda med smärtlindring samt vård och behandling, dock uppnås inte de kvalitetsmål som finns angående dokumentation av smärtskattning. Regelbunden uppföljning av denna studie kan ge en förbättring av patienternas upplevelse av smärtbehandlingen samt dokumentation inom området.
35

Estetisk kirurgi : En intervjustudie om kvinnors upplevelser av fenomenet

Arnesson, Annelie, Skoglund, Matilda January 2011 (has links)
SAMMANFATTNING Bakgrund: Estetisk kirurgi är ett ingrepp på den friska kroppen där inga medicinska skäl föreligger. Detta innebär att estetisk kirurgi har låg prioritering inom den offentliga sjukvården. Kvinnor står för merparten av de genomgångna estetiska ingreppen, vilket tros ha sin grund i de skönhetsideal som råder. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av estetisk kirurgi och därmed skapa en ökad förståelse för varför dessa ingrepp utförs. Upplevelser av estetisk kirurgi innefattar ett helhetsperspektiv där såväl förväntningar, utförande av ingrepp och upplevelser efteråt belyses. Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats baserad på fem intervjuer. Materialet analyserades enligt Graneheim & Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom fem olika huvudteman och tre underteman; Upplevelser inför ingrepp, förväntningar inför ingrepp, information inför ingrepp, upplevelser efter ingrepp med undertemana reflektioner efter ingrepp, välbefinnande och lidande samt huvudtemat upplevelser av förändrat utseende. Slutsatser: I studien framkom att estetisk kirurgi inte enbart handlade om fysisk förändring utan snarare om att ingreppet kunde leda till psykiskt välmående. Studien ökar kunskapen och förståelse för estetisk kirurgi och anses därför vara av vikt då fenomenet ligger i tiden och dess utbredning ökar.
36

Kunskap till allmänsjuksköterskor för att stödja och motivera patienter till effektiva metoder för viktnedgång efter bariatrisk kirurgi : Litteraturstudie

Engqvist, Kim, Hansson, Hanna January 2012 (has links)
Fetma är ett ökande problem och bariatrisk kirurgi blir allt vanligare. Bariatrisk kirurgi är ett effektivt sätt för snabb och hållbar viktnedgång och minskar fetmarelaterade sjukdomar. Vissa patienter går dock efter en tid upp i vikt igen och då har sjuksköterskan en roll att motivera patienterna som genomgått en operation till att uppnå en tillfredställande viktnedgång. Syftet med denna litteraturstudie var att genom en sammanställning av metoder som visat sig vara effektiva för viktnedgång efter bariatrisk kirurgi ge allmänsjuksköterskor kunskap för att på bästa sätt motivera, hjälpa och stödja patienter som genomgått ett bariatriskt ingrepp att uppnå en tillfredställande viktnedgång. Den metod som användes var artikelsökning i PubMed och Cinahl där elva artiklar valdes. Resultatet visade att patienter som gått på fler än fem gruppmöten, fick motiverande samtal, ätit tre måltider per dag, satt mål gällande kost och motion, gick på regelbunden uppföljning och hade större medbestämmande hade den mest effektiva viktnedgången på lång sikt. Studiens slutsats var att sjuksköterskan kan motivera patienter som genomgått bariatrisk kirurgi genom att använda sig av motiverande samtal, att uppmuntra till att delta i gruppmöten, att hålla sig till kostplanen och att tala om betydelsen av postoperativ uppföljning.
37

Endovaskulär aortaaneurysm reparation (EVAR) jämfört med öppen kirurgi av aorta : En litteraturstudie

Jepsson, Karin January 2013 (has links)
Bakgrund: Bukaortaaneurysm (AAA) har under de senaste tjugo åren blivit allt vanligare både när det gäller förekomst och diagnostisk upptäckt. Oftast är sjukdomen symtomfri och upptäcks ofta först när det rupturerar. AAA behandlas med antingen endovaskulär aortaaneurysm reparation (EVAR), öppen kirurgi av aorta (ÖA), farmakologiskt eller inte alls. Syfte: Syftet var att se hur mortaliteten och komplikationerna ser ut efter EVAR jämfört med ÖA och vilka olika kort- respektive långsiktiga för- och nackdelar som finns med de olika metoderna. Metod: Sökning av artiklar gjordes i databasen PubMed. Totalt valdes 10 artiklar ut som var baserade på 6 olika studier. Resultat: Majoriteten av dödsfallen som skedde inom 30 dagar hos ÖA-patienterna var aneurysmrelaterade och fler än inom EVAR. Efter 2-3 år syntes inte längre någon signifikant skillnad mellan de två patientgrupperna. Under operationen hade ÖA-patienter högre blodförlust, mer blodtransfusion samt längre tid i respirator efter operationen än patienterna i EVAR-gruppen. Implantatrelaterade komplikationer var vanligare vid EVAR, medan ärrbråck var vanligt hos ÖA-patienter. Konklusion: Under de första 30 dagarna efter operation och upp till ett år efter är mortalitets- och komplikationsrisken signifikant lägre hos EVAR-patienterna. Komplikationer och risk för endoläckage, ruptur trots operation och reinterventioner blir dock vanligare hos EVAR-patienterna med tiden.
38

Livskvalité hos kvinnor som har opererats för bröstcancer : En litteraturstudie

Ingelsson, Frida, Larsson, Rebecka January 2018 (has links)
Bakgrund: Enligt World Health Organisation är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över. År 2015 diagnostiserades drygt 7000 kvinnor i åldrarna 20-75 år med diagnosen bröstcancer i Sverige. Varav 90% hade gjort ett kirurgiskt ingrepp. Brösten har varit en symbol för att visa stolthet över sin kropp, sexualitet, moderskap och fruktbarhet genom alla tider. Livskvalitén hos kvinnor som hade gjort bröstkirurgi kunde påverkas både fysiskt och psykiskt. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vad som påverkade kvinnors livskvalité efter kirurgi vid bröstcancer. Metod: En litteraturöversikt med en kvalitativ design Resultat: Resultatet visade att kvinnorna beskrev sin livskvalité som både positiv och negativ utifrån de tre tema som framkom i resultatet. Tema som framkom var Förändrad uppfattning av kroppen, Förändrat känsloliv och Förändrat vardagsliv. Slutsats: Denna litteraturöversikt har skapat en förståelse kring ämnet samt en mer ingående fördjupning. Bröstkirurgi kan ses som en lättnad över att fortfarande vara vid liv men även försvaga kvinnorna både fysiskt och psykiskt.
39

Den preoperativa kolhydratladdningens påverkan på postoperativa besvär efter kirurgi

Troberg, Linnea, Linde, Vera January 2018 (has links)
Bakgrund: God nutrition är viktig för både friska och sjuka individer. Den består av ett balansförhållande mellan tillförsel och förbrukning av energi. Kirurgi medför kirurgisk stress som i sin tur rubbar metabolismen och, som följd, balansförhållandet. Den sistnämnde kan förvärras om patienter genomgår långvarig fastar inför operationen. Då kan postoperativa besvär i form av postoperativt illamående och kräkning, smärta, oro och ångest, trötthet, hunger, muntorrhet samt insulinresistens uppstå. För att förkorta fasteperioden kan patienter inta kolhydratrika drycker som i sin tur skulle kunna lindra dessa postoperativa besvär.   Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om preoperativ kolhydratladdning kan påverka postoperativa besvär, såsom postoperativt illamående och kräkning, smärta, insulinresistens, hunger, oro, ångest, törst, trötthet samt muntorrhet, efter kirurgi, samt i sådana fall på vilket sätt.   Metod: En litteraturstudie som baserades på 11 originalartiklar av randomiserade kontrollerade studier (RCT).   Resultat: Denna litteraturstudie visade att preoperativ kolhydratladdning kunde ge en god effekt inom postoperativa besvär i form av trötthet, insulinresistens, hunger, törst, muntorrhet, ångest och oro. Däremot visade litteraturstudien även att kolhydratladdningen inte påverkade postoperativt illamående och kräkning och postoperativ smärta.   Slutsats: Trots att kolhydratladdningen inte påverkade alla undersökta postoperativa besvär i positiv riktning kan kolhydratladdning bidra till att upprätthålla balansförhållandet mellan tillförsel och förbrukning av energi under den peri- och postoperativa fasen.
40

VEGF-mediated vascular functions in health and disease

Cao, Ziquan January 2015 (has links)
Angiogenesis is essential for physiological processes including embryonic development, tissue regeneration, and reproduction. Under various pathological conditions the same angiogenic process contribute to the onset, development, and progression of many human diseases including cancer, diabetic complications, ocular disease, chronic inflammation and cardiovascular disease. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a key angiogenic factor for physiological and pathological angiogenesis. In addition to its strong angiogenic activity, VEGF also potently induces vascular permeability, often causing tissue edema in various pathological tissues. VEGF transduces its vascular signal through two tyrosine kinase receptors-VEGFR1 and VEGFR2, the latter being a functional receptor that mediates both angiogenic and vascular permeability effects. To study physiological and pathological functions of VEGF, we developed novel zebrafish disease models that permit us to study hypoxia-induced retinopathy and cancer metastasis processes. We have also administered anti-VEGF and anti-VEGFR specific antibodies to healthy mice to study the homeostatic role of VEGF in the maintenance of vascular integrity and its functions in various tissues and organs. Finally, using a zebrafish model, we evaluated if VEGF expression is regulated by circadian clock genes. In paper I, we developed protocols that create hypoxia-induced retinopathy in adult zebrafish. Adult fli1:EGFP zebrafish were placed in hypoxic water for 3-10 days with retinal neovascularization being analyzed using confocal microscopy. This model provides a unique opportunity to kinetically study the development of retinopathy in adult animals using non-invasive protocols and to assess the therapeutic efficacy of orally administered anti-angiogenic drugs. In paper II, we developed a zebrafish metastasis model to dissect the complex events of hypoxia-induced tumor cell invasion and metastasis in association with angiogenesis at the single-cell level. In this model, fluorescent DiI-labeled human or mouse tumor cells were implanted into the perivitelline cavity of 48-hour-old zebrafish embryos, which were subsequently placed in hypoxic water for 3 days. Tumor cell invasion, metastasis and pathological angiogenesis were analyzed using fluorescent microscopy in the living fish. The average experimental time for this model is 7 days. Our protocol offers an opportunity to study molecular mechanisms of hypoxia-induced cancer metastasis. In paper III, we show that systemic delivery of an anti-VEGF or an anti-VEGF receptor (VEGFR)-2 neutralizing antibody cause global vascular regression in mice. Among all examined tissues, the vasculature in endocrine glands, intestinal villi, and the uterus are most affected in response to VEGF or VEGFR-2 blockades. Pro-longed anti-VEGF treatment resulted in a significant decrease in the circulating levels of the predominant thyroid hormone, free thyroxine, but not the minimal isoform of triiodothyronine, suggesting that chronic anti-VEGF treatment impairs thyroid function. These findings provide structural and functional bases of anti-VEGF-specific druginduced side effects in relation to vascular changes in healthy tissues. In paper IV, we show that disruption of the circadian clock by constant exposure to light coupled with genetic manipulation of key genes in the zebrafish led to impaired developmental angiogenesis. A bmal1-specific morpholino inhibited developmental angiogenesis in zebrafish embryos without causing obvious nonvascular phenotypes. Conversely, a period2 morpholino accelerated angiogenic vessel growth, suggesting that Bmal1 and Period2 display opposing angiogenic effects. These results offer mechanistic insights into the role of the circadian clock in regulation of developmental angiogenesis, and our findings may be reasonably extended to other types of physiological or pathological angiogenesis. Overall, the results in this thesis provide further insight to angiogenic mechanistic properties in tissues and suggest possible novel therapeutic targets for the treatment of various angiogenesis-dependent diseases. / Blodkärlsnybildning, så kallad angiogenes, är viktigt för fysiologiska processer vid embryonal utveckling, vävnadsregenerering och reproduktion. Samma angiogena process kan också under olika sjukdomstillstånd bidra till uppkomst, utveckling och progress av många sjukdomar, såsom cancer, diabeteskomplikationer, ögonsjukdomar, kronisk inflammation samt hjärtkärlsjukdom. Vascular endothelial growth factor (VEGF) är mycket viktig för fysiologisk och patologisk angiogenes. Utöver sin starka angiogena effekt inducerar VEGF även ökad kärlpermeabilitet, som ofta orsakar ödem. VEGF utövar sin effekt på kärlen via två tyrosinkinasreceptorer: VEGFR1 och VEGFR2, där den senare är en funktionell receptor som förmedlar både angiogena signaler och har effekter på vaskulär permeabilitet. För att öka möjlgheterna att studera fysiologiska och patologiska funktioner av VEGF, har vi utvecklat sjukdomsmodeller i zebrafisk - hypoxi-inducerad retinopati och metastasering av cancer. Vi har också givit anti-VEGF och anti-VEGFR-specifika antikroppar till friska möss för att utvärdera VEGFs roll vid stabiliseringen av kärlfunktionen i olika vävnader och organ. Slutligen,utvärderade vi om expressionen av VEGF regleras av dygnsrytmen genom så kallade klock-gener. I papper I utvecklade vi en modell för hypoxiinducerad retinopati hos vuxna zebrafiskar. Vuxna fli1:EGFP zebrafiskar placeras i syrefattigt vatten i 3-10 dagar, varpå retinal nybildning av kärl analyserades. Denna modell ger en unik icke-invasiv möjlighet att studera kinetiskt utveckling av retinopati och den möjliggör bedömning av terapeutiska effekter av oralt givna anti-angiogena läkemedel. I papper II utvecklade vi en zebrafiskmodell för utvärdering av cancermetastasering, som möjliggör studier av detaljerade delprocesser vid hypoxi-inducerad tumörcellsinvasion och metastasering i samband med angiogenes på encellig nivå. I denna modell användes fluorescerande Dil-märkta humana- eller mustumörceller som implanterades vid den perivitellina hålighet hos 48-h-gamla zebrafiskembryon placerade i syrefattigt vatten i 3 dagar. Tumörcellinvasion, metastasering och patologisk angiogenes analyserades med mikroskopi i levande fiskar. Vårt protokoll möjliggör studier av molekylära mekanismer bakom hypoxi-inducerad cancermetastasering. I papper III visas, att systemisk administration av anti-VEGF eller anti-VEGF-receptor (VEGFR)-2 neutraliserande antikroppar in en musmodell orsakar generell kärlregression. Bland alla undersökta vävnader påverkades endokrina körtlar, tarmslemhinna och uterus mest av VEGF eller VEGFR-2 blockad. Långvarig anti-VEGF behandling resulterade i en signifikant minskning av cirkulerande nivåer av det dominerande sköldkörtelhormonet, fritt tyroxin, men inte av trijodtyronin, vilket tyder på att kronisk anti-VEGF behandling försämrar sköldkörtelfunktionerna. Resultaten påvisar risken för biverkningar i friska vävnader av anti-VEGF behandling. I papper IV visar vi att störningar i dygnsrytm genom konstant exponering för ljus och genetisk manipulation av nyckelgener i zebrafisk ledde till nedsatt angiogenes under embryonal utveckling. En bmal1-specifik morfolino hämmade angiogenes i zebrafisk utan att orsaka andra kärl-oberoende fenotyper. Omvänt, en period2 morfolino accelererade angiogeneskärltillväxt, vilket tyder på att Bmal1 och Period2 utövar motsatta effekter påkärlstillväxt. Dessa resultat ger mekanistisk kunskap om den roll som dygnsrytmen har i regleringen av angiogenes, och resultat kan rimligen utvidgas till andra typer av fysiologisk eller patologisk angiogenes. Sammanfattningsvis ger resultaten i denna avhandling ytterligare kunskap om angiogenetiska mekanismer och pekar på möjliga nya terapeutiska mål för behandling av olika angiogenes-beroende sjukdomar.

Page generated in 0.0447 seconds