• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 545
 • 59
 • 30
 • 26
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 672
 • 235
 • 184
 • 166
 • 119
 • 113
 • 112
 • 107
 • 97
 • 95
 • 88
 • 81
 • 71
 • 69
 • 69
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
61

Hacia un campo de innovación : la mediación familiar en gerontología : análisis de la dínámica familiar en el contexto de la enfermedad de Alzheimer = Vers un champ d'innovation : la mediation familiale en gerontologie : analyse de la dynamique familiale dans le contexte de la maladie d'Alzheimer.

Hamidi, Rabià 17 January 2013 (has links)
El trabajo efectuado en el marco de esta tesis se sitúa en la encrucijada de la sociología de la familia, del envejecimiento, de la salud pública, de la sicogerontología y del Derecho privado. Se basa en una metodología que utiliza varias herramientas: análisis cuantitativo a partir de cuestionarios y análisis cualitativo a partir de la observación, de entrevistas semi-dirigidas, grupos de discusión y de genogramas. El trabajo de encuesta realizado en Francia principalmente en el departamento de los Alpes-Marítimos, situado en la región Provenza Costa Azul (PACA), ha sido conducido con familias con personas afectadas con la enfermedad de Alzheimer y con profesionales del campo geriátrico. Este trabajo tiene dos componenentes: · Aspecto diagnóstico · Aspecto de las recomendaciones / The work done in this thesis is located at the crossing of the sociology of family, ageing, the public health, the psychogerontologie and the private law. It is based on a methodology that uses several tools: quantitative analysis based on questionnaires and qualitative analysis from observation, semi-structured interviews, focus group and genograms. The work of investigation realized in France in the Alpes-Maritimes Department situated in the Provence-Alpes-Côte d’Azur region , was conducted with families of people with Alzheimer's and professionals in the geriatric field. This work consists of two sectors : · Diagnosis aspect · Recommendations aspect
62

Desenvolupament i validació d'un model d'estadificació en el trastorn bipolar: variables clíniques, funcionals i biomarcadors perifèrics

Grande i Fullana, Iria 21 October 2013 (has links)
Tesi realitzada al Servei de Psiquiatria de l’Hospital Clínic de Barcelona - Institut Clínic de Neurociències / 1. Introducció El trastorn bipolar (TB) és una malaltia crònica, recurrent, i sovint progressiva, que es troba entre les 10 patologies més discapacitants a nivell mundial. Aquesta càrrega de deficiències global no només ve deguda a la pròpies oscil•lacions de l’estat d’ànim sinó també a un reguitzell de condicions comòrbides mèdiques i psiquiàtriques i un deteriorament cognitiu associat. Donada l’extensa evidència d’afectació neuroprogresiva en aquests diferents àmbits, s’ha proposat el caràcter sistèmic del TB i l’aplicabilitat del model d’estadificació en el TB. L’alliberació de diferents factors com factors inflamatoris (citoquines), mediadors d’estrès oxidatiu i factors neurotròfics (factor neurotròfic derivat del cervell (BDNF)) podrien explicar aquest agreujament clínic al llarg de l’evolució del trastorn. Donats aquests antecedents, proposem estudiar variables clíniques i funcionals que puguin establir una classificació segons un model d’estadificació en el TB així com validadors biològics relacionats amb les vies de neuroprogressió esmentades. Considerant el paper clau que juguen les neurotrofines i els seus polimorfismes funcionals, pretenem també estudiar els nivells de BDNF en pacients amb TB en funció de la resposta al tractament. 2. Mètodes En l’estudi 1 es va realitzar un estudi cas-control aparellat per edat i sexe. S’inclogueren pacients diagnosticats de TB estables (SCID-I). S’exclogueren aquells pacients amb malalties mèdiques comòrbides. Els controls foren familiars sans de primer grau diagnosticats de TB (SCID-I/NP). Es realitzà una entrevista semiestructurada i es determinaren nivells sèrics de citoquines (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A), interferó gamma, BDNF i biomarcadors d’oxidació (TBARS, PCC). Una anàlisi de cluster es va dur a terme per construir un model d’estadificació i una regressió logística per a estudiar les associacions entre el model i els biomarcadors. En l’estudi 2 i 3, es van estudiar pacients diagnosticats de TB lliures de medicació durant un episodi afectiu agut aparellats amb controls sans segons sexe, edat i ètnia. Es va realitzar una avaluació clínica (HDRS, YMRS, CGI, GAF), la determinació de nivells sèrics de BDNF al llarg de 16 setmanes i la del polimorfisme BDNF Val66Met. Les anàlisis es realitzaren a partir d’un model d’efecte mixt. 3. Resultats En el primer grup de pacients, realitzem una proposta d’estadificació dividint els pacients en dos estadis: el “primerenc” que presenta un menor nombre d’episodis, millor funcionament en la vida diària, major edat a l’inici del TB i major temps d’evolució de la malaltia, comparat amb els pacients compresos en l’estadi “tardà” que mostren resultats oposats en aquestes variables. A més a més, aquesta classificació s’ha vist associada amb un biomarcador lligat a la inflamació, com la IL-6. En el segon grup de pacients, determinem que els nivells sèrics de BDNF varien al llarg del tractament farmacològic en funció de la presència de resposta al tractament en pacients amb TB que es troben en un episodi afectiu agut. El polimorfisme BDNF Val66Met pot predir variacions dels nivells de BDNF durant el tractament en pacients amb TB que es troben en un episodi afectiu agut. La polaritat de l’episodi sembla influir també en la trajectòria dels nivells sèrics de BDNF al llarg del tractament en pacients amb TB que es troben en un episodi afectiu agut. 4. Conclusions Les variables clíniques i funcionals poden ser d’ajuda a l’hora de determinar un model d’estadiatge en el TB basat en un estadi primerenc i un altre de tardà. El biomarcador minflamatori IL-6 s’ha determinat com un possible validador biològic d’aquest model. Els nivells neurotròfics de BDNF varien al llarg del tractament farmacològic en funció de la resposta al tractament, el polimorfisme BDNF Met66Val i la polaritat de l’episodi inicial. / 1. Introduction Bipolar disorder (BD) is among the 10 most disabling conditions world-wide since several medical and psychiatric comorbidities as well as cognitive deficits are associated. Due to the weight of evidence suggesting the neuroprogressive evolution of the disorder, BD has been put forward as a systemic disorder and the applicability of a model of staging is under consideration. Factors such as cytokines (IL-6), oxidative stress and neurotrophic factors (BDNF) have been proposed to explain the evolution of the disorder. In this project, we aimed to study a staging model for BD based on clinical and functional variables as well as biological validators. Moreover, we studied to study the role of neurotrophins and their functional polymorphisms in the response to treatment in BD. 2. Methods In study 1, stable bipolar patients were matched for age and gender with first degree relatives of bipolar patients. Socio-demographic, clinical and functional data were collected. Cytokines, BDNF, biomarkers of oxidative stress were assessed. Cluster analysis was carried out to build a staging model and logistic regression was conducted to study any associations between the model and biomarkers. In studies 2 and 3, bipolar patients who were medication-free at baseline and in an acute mood episode were recruited and matched with healthy controls. Clinical evaluation, serum BDNF and BDNF Val66Met polymorphism were assessed along the 16-week follow-up. 3. Results In the first group of patients, the staging model depicted an early- and a late-stage regarding functioning, number of episodes, age at onset of the disorder and time elapsed since the first episode. IL-6 was associated with this model. In the second group of patients, the BDNF Val66Met polymorphism predicted changes in BDNF levels, and the response to treatment and the polarity of the episode were associated with variations in BDNF levels. 4. Conclusions Functional and clinical variables may determine a model of staging, defined with an early and late stage. IL-6 may be a biological validator. BDNF levels vary along treatment according to response to treatment, the BDNF Val66Met polymorphism and polarity of the episode.
63

Adaptacion de dos instrumentos para niños colombianos: la escala Barratt de impulsividad (BIS-11C) y el cuestionario de agresividad de Buss y Perri (AQ)

Chahín Pinzón, Nicolás 20 May 2013 (has links)
Ante la escasez de instrumentos que midan agresividad e impulsividad en la población de niños y adolescentes colombianos, esta tesis doctoral ha llevado a cabo un riguroso proceso de adaptación de dos test para estas edades. El primero de ellos, la Escala Barratt de Impulsividad para niños (BIS11-c) ha sido adaptada a la población colombiana a partir de la version española de Cosi,, Vigil-Colet y Canals (2008). El proceso llevó a que se realizaran una serie de cambios en 21 de los 26 ítems, para obtener finalmente una versión que se ajustara a las características culturales y lingüísticas de los niños colombianos. En lo referente al análisis factorial exploratorio con el método Consensus Direct Oblimin, al comparar los factores entre la versión colombiana y la española, la congruencia fue de .97 para impulsividad motora, .90 para impulsividad cognitiva, .95 para impulsividad no planificadora y la a congruencia total de .94. Los valores de las congruencias factoriales sugieren que las dos soluciones pueden ser consideradas como equivalentes. La estructura factorial del Bis-11c compuesta por impulsividad motora, cognitiva y no planificadora, hallada en la versión española para niños de Cosi et al. (2008), y que igualmente refleja el modelo teórico planteado originalmente por Barratt (1985), ha sido confirmada en la adaptación colombiana con los siguientes indicadores de ajuste al modelo: ¿2/gl=2.01, RMSEA=.045 (intervalo de confianza entre .039 y .051) y CFI=.86. En la comparación multigrupo realizada con ESEM (exploratory structural equation modelling), entre la adaptación colombiana y la española, la invarianza configuracional (configurational invariance) ha mostrado una condición invariante en el patrón de la matriz de los tres factores. Los indicadores de ajuste fueron los siguientes: ¿2/gl=2.05, RMSEA=.045 y CFI=.88. Lo que permite aseverar que los tres factores en las dos versiones del Bis-11c son los equiparables. En el método más restrictivo, la invarianza factorial débil (weak factorial invariance), que indica que la diferencia entre las covarianzas de la variables se deben a factores comunes y no a otra fuentes de asociación, exhibió indicadores que sólo permiten aseverar bajo ciertas interpretaciones que este supuesto se cumple, como es el caso de la comparación entre la diferencia entre invarianza factorial débil y la invarianza configuracional (CFI=.85, RMSEA=.049). La invarianza factorial fuerte (strong factorial invariance) no ofreció buenos indicadores (CFI=.73, RMSEA=.061). Por lo que aquí, no puede afirmarse de ninguna forma que la diferencias entre los puntajes de las dos versiones son atribuibles a diferencias reales del constructo. Los coeficientes de fiabilidad, aunque inferiores a los de la versión española, han sido aceptables para impulsividad motora con ¿=.74 (intervalo de confianza entre .70 y .77) y para impulsividad no planificadora con ¿=72 (intervalo de confianza entre .68 y .75). Pero la impulsividad cognitiva ha reportado valores inaceptables con ¿=.59 (intervalo de confianza entre .55 y .62). La correlación informada entre los factores, de la misma forma que la española, ha mostrado que impulsividad cognitiva correlaciona negativamente con impulsividad motora (r=-.15) y con impulsividad no planificadora (r=-.24). Mientras que impulsividad motora correlaciona positivamente con impulsividad no planificadora (r=.35). El segundo de los instrumentos, el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry (AQ), fue adaptado a partir de la versión trancultural para adultos españoles de Morales-Vives, Codorniu-Raga y Vigil-Colet (2005). En el proceso se modificaron 20 de los 26 ítems, para adecuar el instrumento a las características de edad, lingüísticas y culturales de los niños colombianos. La estructura original de cuatro factores del AQ compuesta por agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad de Buss y Perry (1992), presente en versión española para adultos de Morales-Vives et al. (2005), ha sido confirmada en la adaptación para preadolescentes y adolescentes colombianos, con indicadores de ajuste al modelo que informan de una buena adecuación (RMSEA=.049, CFI=.92, NFI=.90). La consistencia interna para el total de la muestra fue buena con un ¿=.82. Respecto a las escalas, la que obtuvo el mejor coeficiente fue agresividad física con ¿=.75. La escala hostilidad ostentó un valor aceptable ¿=.62, pero las otras dos escalas informaron valores por debajo del límite para ser considerados aceptables. El coeficiente para agresividad verbal fue de ¿=.58 (intervalo de confianza entre .52 y .63) y el coeficiente para ira de ¿=.58 (intervalo de confianza entre .52 y .63). Los resultados de la fiabilidad en los grupos de edad fueron disimiles en comparación a los reportados para la muestra total. En el grupo de 8 y 10 años sólo la escala total con ¿=.82 y la escala agresividad física con ¿=.80 obtuvieron buenos coeficientes, los demás valores fueron inaceptables. En el grupo de 11 y 13 años, la escala total con ¿=.81 y la escala agresividad física con ¿=.73 presentaron valores adecuados, además la escala hostilidad tuvo una consistencia en el límite de lo aceptable con ¿=.60. Por otra parte, en el grupo de mayor edad (entre 14 y 16 años), el comportamiento ha sido substancialmente superior. La escala total ha exhibido un coeficiente de ¿=.82, la escala agresividad física de ¿=.77, la escala agresividad verbal de ¿=.66, la escala ira de ¿=.63 y la escala hostilidad de ¿=.65. En cambio, en los dos grupos de edad inferior, sólo las puntuaciones de la escala total y agresividad física son recomendables con fines clínicos y de investigación. El análisis de la varianza realizado para todas las escalas mostró diferencias significativas en la escala agresividad física entre los grupos de sexo (F(1, 488)=29.15; p <.01), donde los varones puntuaron más alto que las mujeres, con un tamaño del efecto d=.64. Por lo demás, la escala agresividad verbal, ira y hostilidad no presentaron diferencias significativas en los grupos de sexo y edad.
64

Insight y calidad de vida objetiva y subjetiva en la esquizofrenia

Gómez García, María Dolores 02 February 2010 (has links)
La Esquizofrenia (ESQ) es una enfermedad mental crónica, grave, con importante alteración del funcionamiento psicosocial y laboral, más allá de la psicopatología.La Calidad de Vida (CV) es un constructo complejo utilizado en la evaluación de los tratamientos. Es un concepto subjetivo (percepción del paciente, nivel de satisfacción) sobre una situación objetiva (enfermedad, estatus funcional, acceso a recursos). A menudo no concuerdan las medidas subjetivas y objetivas. La falta de Insight en la ESQ puede estar detrás de esta diferencia. En este estudio, se pretende conocer el papel del Insight en la evaluación de CV en ESQ. Se ha propuesto un grupo control de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), una condición física crónica que conlleva discapadidad y afectación psicosocial, pero diferente en cuanto a Insight.Participan 60 enfermos con ESQ y 30 con EII, de diferentes centros de Barcelona. Todos firman el consentimiento informado aprobado por el Comité Ético y todos cumplen los criterios establecidos: tener entre 18 y 80 años, tener diagnóstico de ESQ o de EII de al menos 2 años de evolución, estar en tratamiento ambulatorio, en remisión de la enfermedad desde al menos 6 meses, con un buen estado general de salud y en ausencia de otros problemas médicos o psiquiátricos que pudieran alterar los resultados.Ambos grupos rellenan un cuestionario de CV genérico (SF36) y otro específico de su patología (Sevilla el grupo ESQ y CV-EII el grupo EII) y se les realiza una evaluación de su funcionamiento general (EASL) y entrevista clínica individual. Además, a los participantes con ESQ se les evalúa CV de forma objetiva mediante la escala QLS de Heinrichs. El Insight se evalúa mediante la escala SUMD y el cumplimiento mediante el test de Morisky -Green.Los grupos diferían en cuanto a variables sociodemográficas. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre los grupos en cuanto a edad de inicio de la enfermedad, número de brotes, o número de ingresos. Ambos grupos eran cumplidores en su mayoría.El grupo ESQ tenia un peor funcionamiento sociolaboral. También era inferior la CV en el grupo ESQ. Como era previsible, el grupo ESQ presentaba un peor Insight. Y dentro del grupo ESQ, los que tienen peor Insight, tienen peor funcionamiento. Además, se observa que en el grupo EII la puntuación objetiva y subjetiva están más cercanas y dentro del grupo ESQ, los participantes con mayor Insight también coinciden más con el evaluador.De la comparación entre los 2 grupos se puede concluir que ESQ presentan peores condiciones sociolaborales que los enfermos con EII, pero la percepción de CV no ha sido muy diferente, con tendencia a ser más baja en el grupo ESQ. Además, la diferencia entre la valoración objetiva y subjetiva es mayor en el grupo ESQ.Se observa que EII se valora subjetivamente peor que la valoración externa mientras que en el grupo ESQ se observa el fenómeno contrario, más marcado cuanto menor es el Insight.Dentro de ESQ, los que tienen más Insight presentan mejor CV, tanto objetiva como subjetiva y mejor funcionamiento sociolaboral. A menor Insight una mayor diferencia entre la valoración objetiva (más baja) y la subjetiva. Los cumplidores presentan una mejor CV tanto subjetiva como objetiva.El Insight ayuda a gestionar mejor enfermedad y el entorno y se traduce en mejor CV y funcionamiento. La falta de Insight afecta a los resultados en los cuestionarios de CV ya que aumenta la diferencia entre las medidas objetivas y subjetivas, más bajas las primeras que las segundas. Se recomiendan las medidas de Insight en investigación de CV en ESQ. / "INSIGHT AND OBJECTIVE AND SUBJECTIVE QUALITY OF LIFE IN SCHIZOPHRENIA"TEXT:Schizophrenia (SCH) is a severe chronic mental disorder with dramatic alteration of global functioning.Quality of Life (QL) is often used in the evaluation of treatments. It is a subjective view of an objective situation. However, subjective and objective measures don't match. Insight can be behind this difference.In this study, 60 SCH patients participate, as well as 30 IBD patients (a chronic condition without insight impairment). All participants fulfil inclusion criteria; signature of informed consent form approved by Ethics Committee, aged between 18 and 80 years old, 2 years of evolution of their disease, outpatients in remission for minimum 6 months, general good health status and no other problems that could affect the results. Instruments used: SF36 (both groups), Sevilla (SCH), short IBDQ (IBD) , EASL (both), QLS Heinrichs (SCH), SUMD (SCH and 3 general items both), Morisky -Green (both) and clinical interview (both).Groups were different in terms of socio-demographic variables but start of disease, number of events or hospitalizations were comparable.SCH subjects had worse socio-laboral funcioning and QL. SCH group had less insight. Within SCH, group with less insight had worse funcioning. Moreover, IBD group had closer objective and subjective measures. Within SCH, group with more insight had also closer objective and subjective measures.SCH had worse socio-laboral conditions but the subjective perception of QL was not that different tending to be lower in SCH group. The difference between objective and subjective measures was higher in SCH group. The less insight, the bigger is the difference between objective and subjective measures.Insight helps the management of the disease towards a better QL. Lack of insight affect the difference between objective and subjective QL measures. It's recommended to measure Insight in QL research in SCH.
65

Clasificación del subtipo de fibromialgia de acuerdo con la sintomatología clínica y análisis de las diferencias de personalidad, psicopatología concomitante y calidad de vida percibida

Keller, Dagmar 08 November 2013 (has links)
OBJECTIVES: 1. SFM subtypes identification.2. Determining differences in personality characteristics, presence of psychopathology and the received perception of quality of life related to health (HRQOL). 3. Identifying personality characteristics associated with different subtypes of FMS. HYPOTHESIS: Patients with major indicators of physical and psychopathological symptoms and lower HRQOL will present differences in personality characteristics that allow identifying of significant differences in personality factors between subtypes. METHODOLOGY: Observational, analytical and cross-sectional study of 66 patients diagnosed with FMS (ACR, 1990). RESULTS: Identification of subtypes with significant symptomatology differences. The results support the existence of differences in daily functioning, HRQOL, intensity of psychopathology and personality characteristics. CONCLUSIONS: Subgroups differ in levels of physical symptoms, psychopathology and HRQOL. The personality characteristics of each subtype are relevant to the group membership of greater or lesser involvement / OBJETIVOS: 1. Clasificación de subtipos de SFM. 2. Determinación de diferencias de características de personalidad, psicopatología concomitante y calidad de vida percibida relacionada con la salud (CVRS) 3. Identificar características de personalidad asociadas a subtipos de SFM. HIPOTESIS: Pacientes con mayores indicadores en sintomatología física y psicopatológica y menor CVRS presentaran diferencias en las características de personalidad que permitirán identificar diferencias significativas respecto factores de personalidad entre subtipos. METODOLOGÍA: Estudio observacional, analítico y transversal de 66 pacientes diagnosticados de SFM (ACR,1990). RESULTADOS: Identificación de subtipos con diferencias sintomatológicas significativas. Los resultados apoyan la existencia de diferencias en funcionamiento diario, CVRS, intensidad de psicopatología y características de personalidad. CONCLUSIONES: Los subgrupos se diferencian por niveles de sintomatología física, psicopatología y CVRS. Las características de personalidad de cada subtipo son relevantes para la pertenencia al grupo de menor o mayor afectación
66

Limbic changes detected by MRI involved in memory and emotional dysfunctions in Parkinson's disease.

Ibarretxe Bilbao, Naroa 21 December 2009 (has links)
According neuropathological research limbic changes occur in Parkinson's disease with and without dementia. Structural MRI have reported atrophy of limbic structures including amygadala and hippocampus, in both demented and non-demented PD patients; and a progression of limbic atrophy over time. In addition, atrophy of paralimbic areas (i.e. paracingulate gyrus) and limbic association cortex (i.e orbitofrontal cortex) has also been reported in PD. Functional studies have also reported limbic dysfunctions in Parkinson's disease. PET studies reported that orbitofrontal and amygdalar presynaptic dopaminergic functions are altered in early PD and a significant decrease in the metabolism of the medial OFC in a follow-up study of patients with early PD. fMRI studies showed an abnormal amygdalar response in PD while recognizing fearful faces and lack of activation in the right hippocampus and amygdala while perceiving odorant stimuli inside the scanner. Neuropsychological studies pointed out that the functions that are known to depend on the integrity of limbic system are impaired in Parkinson's disease even in the early stages of the disease. Specifically, it has been reported and impairment in verbal memory, recognition of facial expressions of emotions, decision-making and olfactory function. However, the neuroanatomical and neurofunctional correlates of these dysfunctions are not known or are poorly investigated. For memory functions, hippocampal and amygdalar volumes have been reported to correlate with memory impairment. For decision making and recognition of emotions there are no studies of its correlates; and for olfactory dysfunctions one study reported a correlations between this impairment and a reduced fractional anisotropy in the cerebellum.The general aim of this thesis is to investigate the neuroanatomical and neurofunctional correlates of declarative memory, decision-making, recognition of emotions and olfactory dysfunctions in PD. We hypothesized that all these dysfunctions are due to the limbic degenerative changes associated with PD. We used structural MRI (T1-weighted MRI and DTI), functional MRI (fMRI) and neuropsychological testing to assess declarative memory, emotional processing and decision-making, and olfactory function. Firstly, we focused on the hippocampal atrophy putatively related to declarative memory dysfunctions and PD, and a possible neuroradiological marker for the evolution to dementia. This issue was investigated in papers I and II. Secondly, we aimed to investigate structural correlates of deficits in the recognition of emotions, decision-making and olfactory dysfunction reported early in the disease course by means of VBM and DTI (paper III and IV). Finally in paper V the functional correlates of recognition memory were assessed using fMRI.The main conclusions of this thesis, derived from the five studies, can be summarized as follows:1) The pattern of atrophy in non-demented PD patients affects the anterior region of the hippocampus and progresses to the posterior part in demented patients but preserves the middle part of this structure. This pattern and evolution is similar to that seen in Mild Cognitive Impairment of amnestic type and Alzheimer's disease.2) Declarative memory dysfunctions in PD depend on the atrophy of the head of the hippocampus. 3) Patients with visual hallucinations present progressive hippocampal atrophy and also show widespread atrophy involving the limbic, paralimbic and neocortical areas in agreement with the evolution towards dementia. In contrast, patients without VH only show gray matter loss in the motor regions and their cognitive functions remain spared.4) Early PD patients present gray matter loss in some limbic regions. We observed gray matter loss in the amygdala and orbitofrontal cortex but not in the anterior cingulate, enthorrinal cortex and accumbes nuclei. These results only partially support the stages proposed by Braak.5) Impairment in decision-making and recognition of facial expressions of emotions occurs at early stages of PD. These neuropsychological deficits are accompanied by degeneration of orbitofrontal cortex (OFC) and amygdala. Bilateral OFC reductions are associated with impaired recognition of emotions, and gray matter volume loss in left lateral OFC is related to decision-making impairment in PD.6) PD patients presented abnormal white matter microstructural changes in several brain regions including cortical and subcortical areas early in the disease course. However, only reduction of fractional anisotropy in the white matter of the central olfactory areas, specifically the white matter adjacent to the gyrus rectus, is associated with olfactory dysfunction in PD patients.7) There is a disruption of functional networks involved in memory and default mode in early PD. / Está tesis está compuesta de 5 artículos originales y una revisión con un factor de impacto total de 14.441. A lo largo de los 5 estudios se abordan los correlatos neuroanatómicos y neurofuncionales de las disfunciones de memoria declarativa, emocionales y olfatorias en la enfermedad de Parkinson por medio de resonancia magnética estructural y funcional y una extensiva exploración neuropsicológica. En el primer y segundo estudio se aborda el estudio de la atrofia del hipocampo y su progresión a lo largo del tiempo (estudio transversal y longitudinal) mediante voxel-based morphometry. En el tercer estudio se abordan los correlatos de las disfunciones de toma de decisiones y reconocimineto de emociones en la enfermedad de Parkinson, encontrando una relación entre la atrofia de la corteza orbitofrontal y dichas funciones. En el cuarto estudio utilizamos diffusion tensor imaging para investigar las posible anormalidades microestructurales en el sistema central olfatorio y su relación con la identificación de olores en las fases inciales del Parkinson. Finalmente en el quinto estudio investigamos la conectividad funcional de areas cerebrales implicadas en la realización de una tarea de memoria, las cuales descubrimos que están alteradas desde las fases iniciales de la enfermedad.
67

Cognitive Deficits and Structural Brain Changes Associated with Dementia and Visual Hallucinations in Parkinson's Disease

Ramírez Ruiz, Blanca 03 July 2006 (has links)
Cognitive impairment of different degrees and hallucinations are common complications of chronic Parkinson's disease (PD). The pathogenesis, pathophysiology, and relationship between cognitive deficits and presence of hallucinations are not fully understood but both impact severely on overall disability and quality of life of PD patients . Cognitive impairment and dementia are the most frequently reported risk factors for visual hallucinations (VH) in PD. Similarly, most studies have found a greater prevalence of psychosis in demented versus non-demented patients with PD. However, although the relationship between VH and cognitive dysfunction is well established, it seems that the emergence of visual hallucinations is not caused directly by the presence of general cognitive impairment because not all PD patients with dementia experienced VH and association studies reported several risk factors for the development of this symptom supporting a multicausal nature of this phenomenon. The data presented in this dissertation intend to give some clues towards a better understanding of the cerebral basis and neuropsychological deficits associated with dementia and visual hallucinations in Parkinson's disease patients. The general aims of this thesis were:1)To study in vivo structural brain changes associated with dementia and visual hallucinations in Parkinson's disease patients. 2)To cognitively characterize a group of non-demented PD patients with VH in a cross-sectional and longitudinal study.For this purpose, we carried out five studies examining cognitive functions and structural brain characteristics in PD patients using neuropsychological and MRI methods. The first and the second investigations evaluated a sample of PD patients with and without dementia. The three last studies were carried out with non-demented PD patients with and without visual hallucinations. The results showed that the the pattern of cerebral atrophy found in demented PD and PD patients with VH extends well beyond the frontostriatal circuits traditionally described to be reponsible for cognitive symptoms in PD. We found grey matter atrophic changes affecting temporal and occipital regions in demented PD patients and in nondemented hallucinating PD patients. These findings stress the importance of the posterior cortical structures in the presence of cognitive impairment and VH in PD patients. We also observed a close relationship between the presence of hallucinations and progressive neuropsychological impairment. The cognitive impairments in hallucinating PD patients were observed in complex visual functions (visuoperceptive-visuospatial skills and visual memory) as well as semantic processing (such as interpretation of perceptual information). This neuropsychological pattern is in agreement with the atrophic changes found in our MRI study. The gray matter volume reductions involved not only secondary visual association areas but also tertiary areas implicated in the integration of semantic information. / La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo que se caracteriza por síntomas motores y no motores. Entre los síntomas no motores, la presencia de deterioro cognitivo y de síntomas psicóticos, concretamente alucinaciones se sitúan entre las complicaciones mas prevalentes. Ambas complicaciones tienen un gran impacto en el grado de incapacidad que sufre el paciente y por ende en su calidad de vida. La presencia de deterioro cognitivo y demencia se han identificado como los factores de riesgo mas frecuentemente asociados con el desarrollo de alucinaciones visuales (AV) en la EP. Asimismo, la mayoría de estudios han encontrado una mayor prevalencia de psicosis en pacientes con EP dementes respecto a los no dementes. Sin embargo, aunque la relación entre AV y disfunción cognitiva esta bien establecida, parece que la emergencia de AV no está causada directamente por la presencia de deterioro cognitivo pues no todos los pacientes con demencia experimentan AV y estudios de asociación apoyan una naturaleza multifactorial del fenómeno. El propósito general de esta tesis era lograr un mejor entendimiento de la base cerebral y de los déficits neuropsicológicos asociados a la presencia de demencia y AV en la EP. Los objetivos generales de los estudios que conformaron esta tesis fueron los siguientes:1) Estudio de los cambios estructurales cerebrales asociados a la presencia de demencia y alucinaciones visuales en la enfermedad de Parkinson.2) Caracterización cognitiva a través de un estudio transversal y de seguimiento a un grupo de pacientes con EP no dementes los cuales presentaban historia de alucinaciones visuales complejas.Para llevar a cabo estos objetivos fueron diseñados cinco estudios los que examinaron funciones cognitivas y características cerebrales estructurales en pacientes con EP utilizando para ello tests neuropsicológicos estandarizados y diferentes técnicas de resonancia magnética estructural. El primer y el segundo estudio evaluaron una muestra de pacientes con EP con y sin demencia. Los tres siguientes estudios fueron llevados a cabo en un grupo de pacientes con EP no dementes los cuales presentaban historia de AV complejas.Los resultados mostraron que el patrón de cambios estructurales cerebrales en pacientes con EP y demencia se extendía más allá de los circuitos fronto-estriatales descritos clásicamente como responsables de los déficits cognitivos de la EP. Fueron hallados cambios atroficos afectando a la corteza cerebral temporal y occipital en los pacientes con EP y demencia y en los pacientes con EP no dementes con historia de AV. Esos hallazgos enfatizan la importancia de las estructuras corticales posteriores en la explicación de la presencia de deterioro cognitivo y alucinaciones visuales en la EP. Además fue observada una estrecha relación entre presencia de alucinaciones visuales y deterioro cognitivo progresivo. El deterioro cognitivo en los pacientes con alucinaciones visuales fue observado en funciones visuales complejas y de procesamiento semántico (interpretación perceptual de la información). Este patrón neuropsicológico estaría de acuerdo con nuestros hallazgos de resonancia magnética estructural en los cuales se evidenciaron cambios cerebrales de tipo atrófico en áreas visuales secundarias y áreas terciarias implicadas éstas últimas en la integración de la información semántica.
68

Neuroanatomical and neurofunctional brain basis of cognitive deficits in adolescent subjects who were born preterm. Structural and functional magnetic resonance study

Giménez Navarro, Mónica 20 October 2006 (has links)
The general aim of this thesis is to study the cerebral basis of cognitive disturbances in adolescents with history of premature birth (PB). As previous manual volumetric investigations in PB samples, we quantitatively demonstrated the presence of volumetric abnormalities in the hippocampus. This hippocampal atrophy was related to different neuropsychological measures, such as verbal learning and long-term retention, remaining visual memory preserved. In addition to the hippocampal reductions, this work is the first to demonstrate bilateral quantitative reductions in thalamus in 22 adolescents with very PB. The second study of this thesis found positive correlations between semantic and phonetic fluency performance and the volume of thalamus, especially in the preterm group. We found that semantic and phonetic fluency showed differential thalamic-related patterns. Our third study demonstrated the presence of not only periventricular white matter (WM) injury, but also of other distal subtle WM brain abnormalities in 50 very preterm adolescents without visual evidence of WM damage. These new results support the evidence that preterm samples show WM damage further over the classical periventricular injury and provide new argument to the notion of a more generalized WM injury in immature samples. Our findings seem to involve intrahemispheric association fiber tracts. These subtle brain abnormalities could be partly related to impairments in different neuropsychological findings previously found in part of this sample. The WM integrity at adolescence seems to be related to gestational age. Until now, the impact of very preterm birth on sulcal depth development at adolescence remains unknown. In our four study we could demonstrated that orbitofrontal secondary sulci depth (developed at late gestational stages) was altered by a very PB. In contrast, the olfactory primary sulcus depth (developed at 16 weeks' gestation) was similar in the preterm and control group. Interestingly, the sulcal depth alteration was related to cortical gray matter reduction in the same region. These results provide evidences of an alteration in the normal sulci and gyri development that is not reversible during childhood. In the aim to broad the study of metabolic cerebral characteristics in a healthy sample of preterm with normal magnetic resonance imaging (MRI) we conducted a new investigation. On it, a metabolic depletion pattern in the preterm group in the medial temporal lobe was found compared to controls, just as hippocampal volume reductions. Our metabolic and volumetric findings in the preterm sample were related to gestational age. With this, we demonstrated long term neurochemical alterations in adolescents with PB and normal standard MRI, maybe providing support for either neuronal dysfunction or neuronal loss in the medial temporal lobe region. Apart from metabolic analyses, we designed a study to evaluate the brain activity in a declarative memory task in adolescents with PB and hippocampal damage, with left predominance. Our results showed a greater activation in preterm subjects compared to controls exclusively in the right hippocampus. This activation was related with the volume of the right hippocampus and with the recognition test of the functional MRI task in the premature group. There is growing evidence that abnormal development of the brain in prematurity contributes to behavioural, neurological and psychological anomalies that manifest throughout different life stages. As a whole, the integration of the studies presented in this thesis demonstrates that long term follow-up of infants born prematurely from different methodological points of view is necessary to determine neurodevelopmental and neuropsychological outcomes related to brain neuroanatomical and neurofunctional findings.
69

Sensibilitat de les proves neuropsicològiques per a la identificació de les focalitats frontals en l'epilèpsia idiopàtica

Mataró Serrat, Maria 20 October 1995 (has links)
Durant el transcurs de la historia s'han atribuït a l'epilèpsia causes naturals, místiques, o una combinació d'ambdues etiologies. El misticisme que sovint ha envoltat la seva etiologia seria degut a la presentació variada, terrible i temorosa amb la que es manifesta aquesta malaltia. De vegades, aquestes creences supersticioses han obstaculitzat, i fins i tot aturat, la recerca de la causa i tractament de l'epilèpsia. No obstant això, es poden trobar descripcions naturalístiques del trastorn datades l'any 400 abans de Crist, quan Hipócrates va argumentar que les estranyes sensacions, emocions i conductes asociadse a l'epilèpsia eren de fet símptomes d'un trastorn cerebral. Desafortunadament, la creença dels autors hipocràtics ha estat contínuament desestimada i enfosquida per les creences supersticioses. Fins i tot avui, amb els grans avenços en la comprensió de l'epilèpsia, algunes persones en mantenen els orígens místics. No és sorprenent, doncs, que el tractament de les persones amb epilèpsia hagi fluctuat també entre cures naturalistes (neuròlegs i psiquiatres) i espirituals (mags i religiosos). Amb la millor comprensió de l'origen i neuropatologia de l'epilèpsia, a partir del 1950, molta recerca s'ha centrat en les conseqüències cognitives, de personalitat i psicològiques de l'epilèpsia. Com a resultat, els psicòlegs en general, i els neuropsicòlegs en particular, han jugat un paper cada vegada més important en el seu estudi, avaluació i tractament. Amb la utilització de tests neuropsicològics sensibles, els neuropsicòlegs han identificat alteracions cognitives interictals en l'atenció, memòria, llenguatge, raonament i habilitats psicomotrius. Els estudis neuropsicològics de l'epilèpsia han contribuït no únicament a la comprensió de la seva neuropatologia sinó també al coneixement del funcionament cognitiu cerebral. Cal fer esment que les investigacions neuropsicològiques relacionades amb l'epilèpsia i el seu tractament quirúrgic i farmacològic, han permés aprofundir en el coneixement de la localització i funcionament de procesos cognitius tant importants per l'home com són la memòria i el llenguatge, i en la comprensió del funcionament de diferentes àrees cerebrals com els lòbuls frontals i temporals. Malgrat això, encara falta recórrer un llarg camí. Esperem que estudis com el present i d'altres posteriors ajudin a avançar en el coneixement de la naturalesa de l'epilèpsia, i en la identificació i tractament de les seves conseqüències neuropsicològiques, doncs aquesta és una de les millors maneres de comprendre els mecanismes amb els que el cervell regula la nostra conducta.
70

The vegetative and the minimally conscious state: brain function, connectivity and structural abnormalities

Fernández Espejo, Davinia 10 December 2010 (has links)
The Vegetative State (VS) is a clinical condition characterized by wakefulness in the absence of awareness of self or environment. A person in a VS retains autonomic functions but exhibits no evidence of voluntary responses to stimulation nor evidence of language comprehension or expression. Some VS patients may evolve to a Minimally Conscious State (MCS), demonstrating inconsistent but reproducible evidence of awareness. The differential diagnosis between these two conditions, as well as between them and other disorders such as coma or locked-in syndrome, is challenging and prone to errors. Neuroimaging techniques can shed light on this process by providing complementary information that cannot be obtained from a bedside examination. Using functional magnetic resonance imaging (fMRI) several authors have demonstrated that some VS and MCS patients may retain residual cognitive functions. However, to date, no functional or structural neuroimaging study has identified clear biomarkers that allow for differentiation between these two groups of patients.The present doctoral thesis consists of four studies with the general aim to examine the neuroanatomical and neurofunctional bases of the impairment of consciousness in VS and MCS patients. Firstly, we focused on the assessment of brain responses to speech in a group of VS and MCS patients by means of fMRI. Secondly, we combined fMRI, diffusion tensor imaging (DTI) and clinical and neuropsychological assessment to study the cerebral and clinical changes of a VS patient from the time of VS through to recovery. Finally, we applied DTI and high-resolution T1-weighted structural MRI to in-vivo characterize the neuropathological patterns of VS and MCS patients and explore possible differences between these two groups of patients. In the third study we focused on the subcortical white matter, brainstem and thalami, following post-mortem works. Based on the results obtained in that study, in the fourth study we focused on the thalamus and its global and regional atrophy.Taken as a whole the four studies included in this thesis contribute to a better characterization of the cerebral mechanisms that construct awareness and the structural and functional bases of the DOC. They further support the use of fMRI to detect residual cognitive function that may remain unobservable in bedside examinations of these patients. They also highlight the potential of the combination of structural and functional neuroimaging techniques in their study as well as their possible future use in the estimation of outcome. Furthermore, our results provide for the first time evidence that VS and MCS patients can be reliably distinguished in vivo in base of structural measures, suggesting that MRI techniques could be combined with other measures in the clinical field to help in the solution to the problem of misdiagnosis. / "El estado vegetative y el estado de mínima conciencia: función cerebral, conectividad y anormalidades estructurales".El estado vegetativo (EV) se caracteriza por la pérdida de conciencia de uno mismo y el medio. En la evolución del EV algunos pacientes progresan a un estado de mínima conciencia (EMC), comenzando a mostrar signos de conciencia, aunque de manera fluctuante e inconsistente. El diagnóstico diferencial entre estos dos estados es problemático y está asociado a un alto porcentaje de error. Desde el campo de la neuroimagen se han intentado aportar herramientas que permitan obtener información relevante para el proceso diagnóstico. Sin embargo, ningún estudio de neuroimagen funcional o estructural ha conseguido identificar marcadores que permitan diferenciar claramente entre estos dos grupos de pacientes. La presente tesis doctoral consta de cuatro estudios cuyo objetivo partida era examinar las bases neuroanatómicas y neurofuncionales de la alteración de la conciencia en el EV y el EMC. En primer lugar nos centramos en la evaluación de las respuestas cerebrales al lenguaje mediante la RMf en un grupo de pacientes en estos dos estados. En segundo lugar, combinamos técnicas de RMf, imagen con tensor de difusión (ITD) y exploraciones clínicas y neuropsicológicas para estudiar los cambios que acompañaron la recuperación de la conciencia en un paciente en EV. Por último, nos centramos en el estudio de ITD, así como de imágenes estructurales de alta resolución potenciadas en T1 para caracterizar en vivo los patrones neuropatológicos presentes en pacientes en EV y EMC y explorar posibles diferencias entre estos dos subgrupos. Tomada en conjunto, la presente tesis doctoral contribuye a una mejor caracterización de los mecanismos cerebrales implicados en la conciencia y las bases estructurales y funcionales de sus alteraciones. Nuestros resultados apoyan la utilidad de la RMf para detectar funciones cognitivas residuales en pacientes en EV y EMC. Así mismo, destacan el potencial de la combinación de técnicas de neuroimagen funcional y estructural en el estudio de estos pacientes. Por último, proporcionan por primera vez evidencia de que los pacientes en EV y en EMC pueden ser diferenciados en base a medidas estructurales, sugiriendo que estas técnicas podrían ser combinadas con otras medidas clínicas para ayudar a solucionar los problemas diagnósticos existentes.

Page generated in 0.0519 seconds