• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 333
 • 33
 • Tagged with
 • 366
 • 366
 • 222
 • 152
 • 147
 • 146
 • 134
 • 134
 • 93
 • 78
 • 71
 • 40
 • 32
 • 31
 • 30
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Ledarskap i omvårdnad : några avdelningschefers uppfattningar om sina funktioner

Rämö-Bandgren, Kaarina, Scherman, Rose-Marie January 2005 (has links)
No description available.
2

Ledarskap i omvårdnad : några avdelningschefers uppfattningar om sina funktioner

Rämö-Bandgren, Kaarina, Scherman, Rose-Marie January 2005 (has links)
No description available.
3

Dementa patienters samtycke inom hälso- och sjukvården. / The consent of patients with dementia in healthcare.

Renberg, Maja January 2020 (has links)
No description available.
4

Verksamhetsstyrning på vårdcentraler : Hur nyckeltal används

Åstenius Näslund, Johanna, Kavianfard, Raheleh January 2013 (has links)
Syftet med uppsatsen är att jämföra tre vårdcentraler i Stockholms läns landsting med avseende på hur de arbetar med nyckeltal i sin verksamhetsstyrning. Uppsatsen är utförd genom en flerfallsstudie och är baserad på både primär- och sekundärdata. Underlaget till studien har samlats in genom tre intervjuer med antingen verksamhetschef eller ekonomichef på respektive vårdcentral. Våra sekundärdata innefattar artiklar, elektroniska och tryckta källor.  För att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar samt för att kunna bearbeta våra empiriska data har vi valt några teorier och modeller. Modellerna berör styrprocesser och verksamhetsstyrning medan teorierna bemöter fenomenet nyckeltal. Dessa modeller och teorier har sammankopplats till vår empiri som ligger till grund för vår analys. I analysen får utvalda teorier och sekundärdata möta empirisk data i form av intervjuer. Jämförelser görs med respondenternas svar samt med uppsatsens angivna teorier och modeller. Vår avsikt var att utgå från primärdata med teorihänvisningar, med syfte att se om vi har fått svar på frågeställningarna. Mål- och resultatstyrning är den typ av styrning som används på vårdcentralerna i vår studie. De använder sig av nyckeltal i sin verksamhet för att exempelvis mäta och öka sin effektivitet och produktivitet. Med hjälp av nyckeltal utför de uppföljningar och jämförelser i sina verksamheter. Nyckeltalsanvändning är beroende på typen av verksamheten.
5

SBAR; en strukturerad informationsöverföring mellan vårdpersonal : en litteraturöversikt

Ericson, Lena, Laitinen, Sari January 2014 (has links)
No description available.
6

Kvinnligt - manligt - professionellt : kommunikationsstrategier inom hälso- och sjukvård

Hansson, Ann-Kathrin, Sunkvist, Maria January 2004 (has links)
No description available.
7

Patienters upplevelser av kontaktmannaskap : en intervjustudie inom psykiatriskt omvårdnadsarbete

Arthursson, Göran January 2002 (has links)
No description available.
8

Framgångsfaktorer för en frisk arbetsplats : en studie på en kommunal skola med hög frisknärvaro

Thimfors, Eva January 2003 (has links)
No description available.
9

Videokonferens? : uppfattningar om framtida videokonferenser vid en psykiatrisk klinik

Börjeson, Lars, Svensson, Riitta, Niklasson, Git January 2002 (has links)
No description available.
10

Framgångsfaktorer för en frisk arbetsplats : en studie på en kommunal skola med hög frisknärvaro

Thimfors, Eva January 2003 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0594 seconds