• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 113
 • 20
 • Tagged with
 • 133
 • 77
 • 73
 • 70
 • 53
 • 30
 • 27
 • 23
 • 22
 • 21
 • 18
 • 17
 • 17
 • 14
 • 13
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kompetens och kundvärde : En studie om systemkamerakunders värdeskapandeprocess

Lundmark, Karin, Vadsmo, Alexander January 2013 (has links)
Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för hur kundvärde skapas genom att studera vid vilka tidpunkter värdeskapandet sker, vilken typ av aktiviteter som påverkar värdeskapandet, vilka aktörer som är delaktiga i det och vilka aktörer som styr värdeskapandeprocessen. Det teoretiska ramverket utgår från de två värdeperspektiven Service-Dominant Logic och Customer-Dominant Logic. En viktig faktor vid värdeskapandet är kundens kompetens. Kompetensen består av kundens inhämtande av och utnyttjande av kunskap. I den här studien undersöks kundens inhämtande av kunskap och dess förhållande till kundvärde. För att studera ovanstående har en kvalitativ studie genomförts. Det empiriska resultatet visar att kunden ser ett tydligt samband mellan en ökad kunskap och värde. Av studien framgår även att kunden själv kontrollerar processen där kundvärde skapas. Andra aktörer, främst andra kunder men i vissa fall också företag, har dock möjlighet att påverka värdeskapandet i den mån de bjuds in av kunden att delta i processen. Värdeskapandet sker inte under en specifik tidpunkt utan kontinuerligt genom flera olika aktiviteter.
2

Kundvärde i byggbranschen : bostadsköpande kunder i byggbranschen

Forsell, Elisabeth, Karlsén, Josefin January 2006 (has links)
<p>På dagens föränderliga marknad med ökande krav från kunder, är kundvärde ett konkurrensmedel för företagen. Denna studie syftar till att undersöka och analysera värdeskapande processer, gentemot sina kunder, som ett bostadsproducerande byggföretag måste ha för att behålla sin position på marknaden. Anledningar till att stora företag skall tillämpa processer inriktade på kundvärde är den ökande globaliseringen, konkurrens och förändrat kundbeteende. Små företag har traditionellt sett alltid varit tvungna agera utifrån kundens marknad. Studien har visat att detta är något de stora företagen bör ta lärdom av när det gäller planering av byggprocesser. Detta då de på grund av sin storlek inte haft samma möjligheter att agera utifrån enskilda kunders önskemål. Framtida trender inom byggbranschen pekar mot ökad standardisering och industrialisering. Det är något som de stora företagen är bra på men de bör tillämpa detta i harmoni med ett kundperspektiv, baserat på en generaliserad bild av vad enskilda kunder vill ha. Om de stora företagen lyckas med detta, kommer de att kunna behålla sina marknadspositioner.</p>
3

Kundvärde i byggbranschen : bostadsköpande kunder i byggbranschen

Forsell, Elisabeth, Karlsén, Josefin January 2006 (has links)
På dagens föränderliga marknad med ökande krav från kunder, är kundvärde ett konkurrensmedel för företagen. Denna studie syftar till att undersöka och analysera värdeskapande processer, gentemot sina kunder, som ett bostadsproducerande byggföretag måste ha för att behålla sin position på marknaden. Anledningar till att stora företag skall tillämpa processer inriktade på kundvärde är den ökande globaliseringen, konkurrens och förändrat kundbeteende. Små företag har traditionellt sett alltid varit tvungna agera utifrån kundens marknad. Studien har visat att detta är något de stora företagen bör ta lärdom av när det gäller planering av byggprocesser. Detta då de på grund av sin storlek inte haft samma möjligheter att agera utifrån enskilda kunders önskemål. Framtida trender inom byggbranschen pekar mot ökad standardisering och industrialisering. Det är något som de stora företagen är bra på men de bör tillämpa detta i harmoni med ett kundperspektiv, baserat på en generaliserad bild av vad enskilda kunder vill ha. Om de stora företagen lyckas med detta, kommer de att kunna behålla sina marknadspositioner.
4

Kvalitet och kundvärde inom företagshälsovården : En studie om kundens uppfattning om Amidas tjänster / Quality and customer value within the corporate health care : A study of customer perception of Amidas services

Bengtsson, Maria, Adriansson, Matilda January 2011 (has links)
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad kunderna upplever som kvalitet i Amidas tjänster. Även vad företaget kan göra för att öka det totala värdet för kunden.
5

Upplevelsen som skapare av värde : En kvalitativ studie av caféverksamheters erbjudande till besökarna

Jonsson, Anneli, Eriksson, Karolina January 2012 (has links)
Vi vill i denna studie bidra med både praktisk och teoretiska förståelse för kundvärde och upplevelseskapande i en cafékontext samt besvara frågan: Hur skapar caféer värde för sina kunder? Syftet med studien är att med upplevelsen som studielins undersöka hur caféer i Umeå arbetar för att skapa värde för sina kunder samt att öka förståelsen för huruvida upplevelseskapande är en del av verksamhetserbjudandet.   En kvalitativ forskningsmetod har använts för att nå den förståelse och det djup som anslås av syftet. För att insamla empirisk data har fem caféer i centrala Umeå använts, vilka har valts genom ett icke-sannolikhetsurval. Semistrukturerade intervjuer har förts med en management- och marknadsföringsansvarig på varje företag. Vidare har även kortare kundintervjuer genomförts på dessa verksamheter och på två kompletterade caféer, vid olika tillfällen. För att ge en inriktning för empiriinsamlingen och för att analysera denna empiri har teorier som belyser kundvärde samt både praktisk och strategiskt skapande av upplevelser används. I analysen relateras teori och empiri till varandra för att studera upplevelser som värdeskapare i caféverksamheter.   Studien visar att ett cafébesök både kan vara av hedonistisk och utilitaristisk karaktär samt ofta är en kombination av dessa i förening av nytta och nöje. Det kan ses tydliga indikationer på att upplevelser används för att skap värde inom caféverksamheter. Det finns från både caféernas och kundernas sida en tanke om att ett cafébesök ska erbjuda något mera än bara ett tillfredsställt behov av mat och dryck. Ett cafébesök kan möjliggöra många olika typer av upplevelser, men hur detta skapar värde för kunden beror på verksamhetsutbudet, besökstillfället samt hur kunderna tolkar och är medskapare av detta. Det pris som kunden betalar för detta cafébesök kan vara bidragande till det värde som kunden får samt bidrar till att skapa uppfattningen om att unna sig en upplevelse utöver det vanliga i vardagen.   Alla caféer som medverkade i vår studie hade skapat ett unikt verksamhetserbjudande och strävade mot att kunden skulle uppfatta en enighet i konceptet där personalen på olika sätt var inblandad. Vi fann även en stor koppling mellan hur lokalens och dess attribut, upplevelserummets, utformning och atmosfär, samt olika typer av stimuli, påverkar hur kunden upplever besöket på caféet. Medkonsumenter visade även sig ha en betydande roll i värdet som kunden upplever av besöket och visade sig oftast vara ett positivt inslag samt sågs som en nödvändig aspekt i upplevelserummet för många kunder.
6

Prissättning av Nordic Cab AB:s multifunktionella barnvagn / Pricing Of Nordic Cab AB's Multifunctional Stroller

Johansson, Daniel, Severin, Erica January 2009 (has links)
<p> </p><p>Nordic Cab AB är ett företag som säljer multifunktionella barnvagnar. Dessa barnvagnar har utbytbara delar vilket gör att man kan omvandla dem till en jogging-, cykel-, skid-, hund- eller vandringsvagn.</p><p>Syftet med denna uppsats är att prissätta Nordic Cab AB:s multifunktionella barnvagn. För att uppnå detta beskriver vi först hur olika faktorer påverkar Nordic Cab AB:s prissättning. Dessa faktorer är företagets mål, kostnader, efterfrågan och konkurrenter. Utifrån dessa faktorer och intervjuer med återförsäljare av multifunktionella barnvagnar och VD:n för Nordic Cab AB kommer vi fram till att Nordic Cab AB borde använda sig av en prissättningsmetod som baseras på upplevt kundvärde.</p><p>Genom att låta återförsäljare av multifunktionella barnvagnar betygsätta hur viktiga olika egenskaper hos dessa är för kunden och hur bra de olika företagen på marknaden är på att tillgodose dessa egenskaper kan vi presentera ett kundvärde för Nordic Cab AB och två av deras konkurrenter. Vi jämför dessa och kommer fram till att skillnaden i erbjudet kundvärde mellan Nordic Cab AB och Företag A (som tar ett högre pris) inte reflekterar prisskillnaden mellan de båda. Därför rekommenderar vi Nordic Cab AB att höja sitt pris så att det ligger närmare Företag A:s.</p><p> </p><p> </p> / <p> </p><p>Nordic Cab AB is a company which sells multifunctional children strollers. These strollers have replaceable parts which makes it possible to transform them into a jogging-, bicycle-, ski-, dog- or hiking trailer.</p><p>The purpose of this thesis is to price Nordic Cab AB's multifunctional stroller. In order to achieve this we first describe how different factors affect Nordic Cab AB's pricing. These factors are the company's goal, costs, demand and competition. From these factors and interviews with retailers of multifunctional strollers and the CEO of Nordic Cab AB we reach the conclusion that Nordic Cab AB should use a pricing method which is based on perceived customer value.</p><p>By letting retailers of multifunctional strollers grade how important different abilities of these are to the customer and how good the different companies on the market are at supplying these abilities, we can present a figure of customer value for Nordic Cab AB and two of their competitors. We compare these and reach the conclusion that the difference in customer value offered between Nordic Cab AB and Company A (which charges a higher price) does not reflect the difference in price between the two. Therefore we recommend Nordic Cab AB to raise their price to approach Company A's.</p><p> </p>
7

Prissättning av Nordic Cab AB:s multifunktionella barnvagn / Pricing Of Nordic Cab AB's Multifunctional Stroller

Johansson, Daniel, Severin, Erica January 2009 (has links)
Nordic Cab AB är ett företag som säljer multifunktionella barnvagnar. Dessa barnvagnar har utbytbara delar vilket gör att man kan omvandla dem till en jogging-, cykel-, skid-, hund- eller vandringsvagn. Syftet med denna uppsats är att prissätta Nordic Cab AB:s multifunktionella barnvagn. För att uppnå detta beskriver vi först hur olika faktorer påverkar Nordic Cab AB:s prissättning. Dessa faktorer är företagets mål, kostnader, efterfrågan och konkurrenter. Utifrån dessa faktorer och intervjuer med återförsäljare av multifunktionella barnvagnar och VD:n för Nordic Cab AB kommer vi fram till att Nordic Cab AB borde använda sig av en prissättningsmetod som baseras på upplevt kundvärde. Genom att låta återförsäljare av multifunktionella barnvagnar betygsätta hur viktiga olika egenskaper hos dessa är för kunden och hur bra de olika företagen på marknaden är på att tillgodose dessa egenskaper kan vi presentera ett kundvärde för Nordic Cab AB och två av deras konkurrenter. Vi jämför dessa och kommer fram till att skillnaden i erbjudet kundvärde mellan Nordic Cab AB och Företag A (som tar ett högre pris) inte reflekterar prisskillnaden mellan de båda. Därför rekommenderar vi Nordic Cab AB att höja sitt pris så att det ligger närmare Företag A:s. / Nordic Cab AB is a company which sells multifunctional children strollers. These strollers have replaceable parts which makes it possible to transform them into a jogging-, bicycle-, ski-, dog- or hiking trailer. The purpose of this thesis is to price Nordic Cab AB's multifunctional stroller. In order to achieve this we first describe how different factors affect Nordic Cab AB's pricing. These factors are the company's goal, costs, demand and competition. From these factors and interviews with retailers of multifunctional strollers and the CEO of Nordic Cab AB we reach the conclusion that Nordic Cab AB should use a pricing method which is based on perceived customer value. By letting retailers of multifunctional strollers grade how important different abilities of these are to the customer and how good the different companies on the market are at supplying these abilities, we can present a figure of customer value for Nordic Cab AB and two of their competitors. We compare these and reach the conclusion that the difference in customer value offered between Nordic Cab AB and Company A (which charges a higher price) does not reflect the difference in price between the two. Therefore we recommend Nordic Cab AB to raise their price to approach Company A's.
8

Hur marknadsorienterar sig kommersiella fastighetsföretag?

Olsson, Sara, Freij, Matilda January 2013 (has links)
Titel: Hur marknadsorienterar sig kommersiella fastighetsföretag? Ämne/Kurs: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Matilda Freij och Sara Olsson Handledare: Agneta Sundström Inledning: Fastighetsföretag som arbetar med att hyra ut kontorslokaler möter ofta problem med vakanser. Detta innebär att hantera tomma och outhyrda lokaler. Konkurrens om kunderna har hårdnat genom åren och företag fokuserar hur de ska orientera sig mot marknaden och kunderna. Marknadsorientering har visats ha en positiv effekt på företags resultat och kan ge en minskad vakansgrad. Syfte: Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur fastighetsföretag marknadsorienterar sig mot kunder för att minska vakansgraden i kommersiella lokaler och kontor. Metod: Studien utgår från att förstå och tillämpar därför en kvalitativ metod. Det empiriska materialet är insamlad via personliga intervjuer med chefer och anställda på företagen. Sekundärdata är insamlad från företagens årsredovisningar, broschyrer och faktablad. Resultat &amp; analys: Resultatet av intervjuerna med fastighetsföretagen visar att alla tillämpar marknadsorientering i viss utsträckning. De är främst inriktade på kundorientering där kundens behov och problem är i fokus. Av analysen framgår att endast två av företagen erbjuder överlägsna värden som är specifika för företaget. Slutsats: Fastighetsföretag tillämpar inte marknadsorientering tillfullo. De skapar värden via marknadsinformation från nära kundrelationer. Relationerna har i viss mån påverkan på vakansgraden och företag uppfattar att de tillfredsställer kundens behov. Förslag till fortsatt forskning: I kommande studier finns möjlighet att utöka vår studie ytterligare genom att tillämpa enkäter för att få kundernas uppfattning av värde och jämföra denna mot företagets uppfattning. En annan infallsvinkel kan vara hur implementering av marknadsorientering skulle kunna gå till. Nyckelord: Marknadsorientering, fastighetsföretag, vakanser, kundorientering och kundvärde
9

Bryggan - Vägen till refrängen? : En studie av hur mindre aktörer inom musikbranschen påverkats av och agerat på olika förändringar i dess omgivning

Kindholm, Jimmy, Maritz, Louise January 2012 (has links)
Studien syftar till att förstå hur den teknologiska utvecklingen, internets genomslag samt förändrat konsumentbeteende påverkat mindre aktörer inom musikbranschen samt hur de agerat på dessa. Förändringarna har påverkat aktörer inom media-, film- och mjukvarubranschen som musikbranschen genom exempelvis sjunkande produktions- och distributionskostnader. Internet har också möjliggjort en ökad kommunikation mellan olika aktörer i olika branscher samt en ny typ av konsumentbeteende. Tidigare studier och teorier behandlar bland annat digitaliseringens resultat av minskade transaktionskostnader för aktörer i de olika branscherna samt för slutkonsument. Teorierna tar även upp nya förenklade konsumtionssätt till följd av ökad digitalisering. Vidare diskuteras i korthet teorier kring strategier för att hantera förändringar i en modell av Lewin. En del av de branscher vi tittat på har agerat genom att utveckla sina affärsmodeller medan andra, som de stora traditionella skivbolagen inledningsvis försökte ta död på hotet från den nya tekniken genom juridiska åtgärder. För att undersöka hur de mindre aktörerna upplever att de påverkats samt agerat har vi dels använt oss av ekonomiska data sammanställt från urvalets årsredovisningar. Som huvudsaklig datainsamling användes kvantitativ enkätundersökning med slutna samt öppna frågor och för att justera för bortfall på dessa genomfördes även telefonintervjuer med motsvarande underlag för frågor. Urvalet bestod av 28 bolag, identifierade som mindre aktörer inom musikbranschen utifrån givna kriterier. Resultaten visar att mindre aktörer i musikbranschen utvecklats positivt, ekonomiskt, över den senaste tioårsperioden. Både omsättning och kostnader har ökat, dock har omsättningen ökat betydligt mer än kostnaderna vilket innebär en minskning av kostnaderna i relativa mått mätt. Vidare upplever många av de mindre aktörerna att de påverkats av de förändringar som nämnts och agerat utifrån dessa. De främsta åtgärderna de vidtagit handlar om förändrat produkt- och tjänsteerbjudande samt en ökad kommunikation med slutkonsumenter via exempelvis sociala medier.
10

Effekten av kundvärde på varumärkeslojalitet respektive köpintention : I ett showroom-sammanhang / Customer value and its effect on brand loyalty and purchase intention : In the context of a showroom

Rosén, Emelie, Sjölander, Sofie January 2019 (has links)
I både Sverige och världen ökar handeln via internet för varje år. På grund av det tillkommer nya handelskanaler för att öka konkurrenskraften gentemot andra företag. Ett relativt nytt tillskott till marknaden är konceptet showroom. Med det menas att ett besök sker i en fysisk butik, där konsumenten kan prova, känna på eller se varan för att sedan göra själva köpet via internet. Forskningen kring vad som sker efter showroom-besöket är begränsat, det är där vår studie tar vid. Uppsatsens fokus ligger vid tre redan väl utforskade koncept men i ett nytt sammanhang. Det för att utreda vilken effekt konceptet kundvärde har på varumärkeslojalitet respektive köpintention. Som metod har en kvantitativ forskningsansats använts med en enkätundersökning. Vårt material och data är baserat på svar från 101 respondenter. Vår data har analyserats med hjälp av programmet SPSS genom regressionsanalyser och en medieringsanalys. Vårt resultat visar på att inom showrooms finns det en effekt mellan kundvärde och varumärkeslojalitet respektive köpintention men att det skiljer sig mellan dimensionerna av kundvärde. Den mellanliggande (medierande) variabeln kundengagemang leder stor del av den totala effekten i ett flertal relationer men påvisar också skillnader mellan respektive dimension av kundvärde. Studien har bidragit med ytterligare information kring tre stora koncept men framförallt är uppsatsen ett tillägg till den relativt nya handelskanalen – showroom. Föreliggande studie ger en insikt i hur två dimensioner av värde ger effekt på varumärkeslojalitet och köpintention. Tar även hänsyn till att relationerna är komplexa med inte enbart har en direkt effekt och adderarar en mellanliggande variabel baserat på tidigare teori. / Within both Sweden and the rest of the world, e-commerce is growing rapidly every year. Because of that, businesses are developing new strategies to increase the competitiveness between companies. A relatively new concept to the market is showrooms. The concept of showrooming means that a customer visits a physical store, where the consumers are offered to try on and feel the products but are not offered the chance to buy it in the store. The customers have to visit an online-store to actually place an order. Research about what happens with the customer after a visit in a showroom is limited. This is where our essay is continuing the research regarding showrooms. The essays main focus is with three already well-established concepts but within a new context - showrooms. To explore the effect that customer value has on brand loyalty and purchase intention. The method to this essay was a quantitative research approach with a survey. Our material and data are based on the answers of 101 individuals. Our data has been analyzed with the help of the program SPSS – through regressions analyzes and mediation analysis. Our result shows that within showrooms there is an effect between customer value and loyalty and purchase intention. But there is a difference between the two dimensions of value. A big part of the total effect goes through the mediating variable but also in the scenario there is a difference between the two dimensions. The essay has contributed with further knowledge to three big concepts but especially the essay is a contribute to the relatively new concept – Showroom. The essay gives an insight to how two dimensions of value effects brand loyalty and purchase intention. It also gives room for that the relations are far more complex than a direct effect and adds a mediating variable based on previous knowledge.

Page generated in 0.0545 seconds