• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 82
 • 3
 • Tagged with
 • 85
 • 21
 • 20
 • 19
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 13
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Vem är jag nu ? : Identitetsförändringar hos kvinnor som har en bröstcancerdiagnos

Eklund, Rebecca, Kaveh, Mona January 2013 (has links)
Varje år ställs ca 7000 bröstcancer diagnoser i Sverige. 70 till 80 % överlever tio år efter sjukdomsdebuten. Behandlingar och biverkningar leder till förändringar i livet för de cancerdrabbade kvinnorna. Dessa förändringar kan vara både yttre och inre och kan leda till upplevelser av förändrad identitet. Studiens syfte är att beskriva identitetsförändringar hos kvinnor med en bröstcancerdiagnos. Datamaterial har samlats in från 8 biografier och självbiografier. Metoden som använts för att analysera litteraturen är ”att analysera berättelser”. Tre kategorier har använts i resultatet, dessa kategorier är: En ny opåverkbar identitet, Att bli en annan kvinna, En förvirrad identitet. Hos många kvinnor väcks rädslor för hur deras utseende kommer att förändras efter behandlingarna. De upplever att sjukdomen blir ett hot mot deras kvinnlighet. Detta leder till att de ifrågasätter sin identitet och vilka de har blivit efter sjukdomen. Det är därför viktigt att man som sjuksköterska förstår kvinnornas känslor och upplevelser av sin förändrade identitet. På så sätt kan en större förståelse för dessa kvinnors livsvärld fås och där av kan en bättre omvårdnad uppnås.
2

Kvinnors upplevelser efter mastektomi : -en litteraturstudie

Ramström, Anna, Borr, Petra January 2009 (has links)
No description available.
3

Kvinnors upplevelser efter mastektomi : -en litteraturstudie

Ramström, Anna, Borr, Petra January 2009 (has links)
No description available.
4

Bröstcanceropererade kvinnors upplevelser av bröstrekonstruktion

Gunnarsson, Ulrika, Johnsson, Anna January 2007 (has links)
Bakgrund: Vid förlusten av ett bröst i samband med bröstcancer kan kvinnan uppleva en förändrad kroppsbild. En bröstrekonstruktion kan vara en följd efter mastektomi och kan hjälpa kvinnan att återfå sin känsla av kvinnlighet. Syfte: Syftet var att belysa bröstcanceropererade kvinnors upplevelser av bröstrekonstruktion. Metod: Studien var en litteraturstudie. Innehållsanalys med stöd av Granheim och Lundmans modell har tillämpats. Resultatet är baserat på nio vetenskapliga artiklar vilka publicerats från och med år 1993 och senare. Resultat: De flesta av kvinnorna upplever bröstrekonstruktionen som något positivt. Bröstrekonstruktionen hjälper kvinnorna att känna sig kvinnliga och sexuellt attraktiva. Kvinnorna undgår känslan att vara stympad, de känner sig hela och normala.
5

BRÖSTENS BETYDELSE FÖR KVINNOR : En litteraturstudie om kvinnors upplevelser efter att ha genomgått mastektomi till följd av bröstcancer

Svanström, Rebecca, Söderberg, Victoria January 2015 (has links)
Bakgrund: Globalt sett är bröstcancer den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Den vanligaste behandlingsformen är kirurgi, framförallt mastektomi som innebär att ett eller båda brösten opereras bort. Tidigare forskning visar att efter ingreppet är det vanligt att kvinnors psykiska välmående påverkas. Syfte: Syftet med studie var att belysa kvinnors upplevelse efter att ha genomgått mastektomi. Metod: En litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga originalartiklar. En induktiv ansats med ett hermeneutiskt synsätt tillämpas och data analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultat: Tre huvudkategorier framträdde genom analysen; kroppsuppfattning, sexualitet och sociala relationer. Utifrån kategorierna framkommer det att kvinnorna fick en negativt förändrad kroppsuppfattning, minskad sexuell aktivitet och känsla av att vara könlös. Slutsats: Kvinnor som genomgått mastektomi upplevde både psykisk och fysisk påverkan. Det var därför viktigt att sjuksköterskan hade förståelse och var öppen i mötet med mastektomerade kvinnor.
6

Träning och kvinnlighet : En etnologisk studie om hur sex unga kvinnor ser på träningen och femininitet

Roth, Sabine January 2014 (has links)
Syftet med min uppsats var att ta reda på hur sex unga kvinnor såg på träning och femininitet. För att komma fram till mitt resultat har jag använt mig av intervjuer med sex unga kvinnor i åldrarna 18 till 20 år, samt litteraturstudier. Min frågeställning var hur dessa unga kvinnor såg på kroppen och träning, men även hur de såg på träning och femininitet. I min analys av min empiri har jag använt mig av queerteori. Jag kom fram till att det var vanligt och även viktigt i många fall att vara kvinnlig på gymmet, för att hävda sin kvinnliga könsidentitet. Träning och i synnerhet styrketräning, har länge setts som en manlig aktivitet, och att som kvinna träna och samtidigt vara sminkad gav inte upphov till frågetecken om kvinnans könsidentitet. Det var även skillnad på hur och vad män och kvinnor tränade, detta kom jag fram till berodde på att samhällets ideal om manligt respektive kvinnligt avspeglas på gymmet.
7

Jämlikt … men bara till en viss gräns : – en kvalitativ studie om manliga sistaårselever i gymnasiets interaktion om kvinnor och kvinnlighet

Petersson, Klara, Altin, Selima January 2014 (has links)
Enligt socialkonstruktivister är samhället konstruerat av människor i inter­aktion med varandra. Med hjälp av ett teoretiskt ramverk med socialkonstruktivistiska teorier söker vi i denna uppsats förstå och analysera hur manliga sistaårselever talar om kvinnor och kvinnlighet i interaktion med varandra. Ett exempel på en social konstruktion är den form som bestämmer samtal mellan människor; ordval, uttryck och idéer bakom det som sägs, men också den konstruerande egenskap samtalet har, vars innehåll formar, omformar, skapar och förkastar föreställningar och idéer i det sociala rummet. Därför anser socialkonstruktivister att könsskillnader är sociala konstruktioner. Samtalet och dess innehåll är därför viktigt i konstruerandet av skillnader mellan kvinnligt och manligt beteende. Det finns många vetenskapliga studier kring vad som anses manligt respektive kvinnligt, och man kan se att dessa skillnader internaliseras hos individer redan som barn. Inom den tidigare forskningen ligger fokus främst på vuxna och skolungdomar i nedre tonåren, men inte kring övergången mellan dessa åldersgrupper, och vi har därför valt att studera hur manliga sistaårselever i det svenska gymnasiet talar om kvinnor och kvinnlighet i interaktion med varandra. Vi har utfört kvalitativa fokusgruppintervjuer och med utgångspunkt i hermeneutisk metodik analyserat interaktionen mellan eleverna i varje grupp. Vi finner att föreställningar om kvinnor och kvinnlighet som våra respondenter ger uttryck för både är sociala konstruktioner av rådande uppfattningar, men också befinner sig i ett stadium av förändring.
8

"Det är en kvinnogrej, alla klarar av det" : En feministisk analys av kvinnors berättelser om traumatiska förlossningar

Bergström, Susanna January 2013 (has links)
Syftet med min uppsats har varit att undersöka hur tre kvinnor genom sina berättelser om jobbiga förlossningar gjort sina upplevelser begripliga i relation till normer om kvinnlighet. Undersökningen består av tre semistrukturerade intervjuer vilka jag, med ett narrativt angreppssätt, analyserat genom att göra en innehållsanalys och en formanalys. Resultatet visar att det i kvinnornas berättelser framkommer tydliga normer kopplade till kvinnlighet. Normerna är flera, men handlar på det stora hela om att barnafödande är någonting naturligt som kvinnor ska klara av utan problem. Då kvinnornas berättelser handlar om upplevelser som avviker från denna norm måste de hela tiden positionera sig själva och sina upplevelser i relation till normen för att kunna förstå sin upplevelse och göra den legitim. Mina slutsatser är att normer kring en ”normal” förlossning är ett sätt att genom upprepning upprätthålla vad det betyder att vara kvinna i dagens Sverige. Kön är ingen fast kategori, utan konstrueras hela tiden; också genom förlossningar. Även fast det finns en normerande makt i strukturerna tar mina informanter också själva makten över sitt subjektsskapande när de genom sina berättelser konstruerar sina upplevelser.
9

I förskolan blir mannen unik och exotisk : En studie om män i förskolan / Men in preschool become unique and exotic : A study on men working in preschool

Eriksson, Maria, Olofsson, Louise January 2012 (has links)
No description available.
10

Kvinnors kroppsuppfattning efter mastektomi : En litteraturstudie

Rajabion, Parisa, Yasin, Nasra January 2017 (has links)
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor som ofta kräver farmakologiska behandlingar i kombination med operation för optimal återställning. En resektion av antingen en bit av bröstet eller borttagning av hela bröstet, så kallad mastektomi är vanligt. En mastektomi leder många gånger utöver det fysiska lidandet till ett psykiskt lidande på grund av en drastisk förändring av den kvinnliga kroppen. En förändring som påverkar kvinnans subjektiva upplevelse av sig själv och omvärlden. Syftet med studien är att beskriva kvinnors kroppsuppfattning efter mastektomi orsakad av bröstcancer. Metoden för studien är en litteraturstudie som består av en analys av sex kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Studiens resultat presenteras med två teman: Det förlorade bröstet samt att gå vidare och fem subteman: Den förändrade spegelbilden, identitetslöshet, förlorad kvinnlighet - en halv kvinna, behov av stöd samt acceptans- försoning. Resultatet visar att det finns kvinnor som har lättare att acceptera att ha blivit mastektomerade än andra även om majoriteten av kvinnorna upplevde kroppskomplex till följd av mastektomin. De kände sig fula och okvinnliga. De kände inte igen sin kropp vilket i många fall resulterade i en identitetskris där de kände att de förlorat en del av sig själva och behövde därför lära sig leva på nytt. Studiens resultat är av betydelse för sjuksköterskan för att kunna få ökad kunskap om mastektomins psykiska påverkan på kvinnor för att därmed kunna möta det ökade behovet av stöd som kan uppstå efter mastektomin.

Page generated in 0.0467 seconds