• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 16
 • 9
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 44
 • 44
 • 14
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Lära utan lärare : hur lärarens närvaro påverkar vilka redskap för lärande som eleverna tillägnar sig under ensemblelektionerna

Lindsjö, Anton January 2016 (has links)
Syftet med undersökningen var att studera hur dagens gymnasieelever interagerar och lär i skolans ensembleverksamhet. Uppsatsen utgick från ett sociokulturellt perspektiv för att lyfta de lärprocesser som sker i det sociala samspelet mellan elever och lärare. Två ensemblelektioner observerades. En av dessa var lärarledd medan den andra till största delen pågick utan lärarens närvaro. Dessa två undervisningssituationer kom att påvisa två fundamentalt olika kulturella praktiker med olika spelregler och förutsättningar för lärande.Resultatet visade att lärarens närvaro påverkar vilka musikkulturella redskap för lärande som eleverna erbjuds och utvecklar. Även deras roller i musikskapandet påverkades. I den lärarledda undervisningen låg fokuset på att höja den musikaliska kvaliteten och läraren fungerade som förmedlare av redskap för att förhöja denna. Eleverna överlät åt läraren att leda undervisningen och ta musikaliska beslut gällande musikens karaktärsdrag. Detta fick konsekvensen att eleverna utvecklade redskap för kalibrering och nyansering av musiken istället för redskap för egna musikaliska värderingar. I den lärarlösa undervisningen tog eleverna själva initiativ till att reflektera över musiken och det kollektiva framförandet för att sedermera ta musikaliska beslut. De utvecklade därför sociala och pedagogiska redskap för eget värderande av musiken på ett sätt som snarare påminner om den informella replokalens förutsättningar, men de fick inte samma tillgång till redskap för djupare nyanser. Undersökningen visar alltså att lärarens närvaro eller icke närvaro ger helt olika förutsättningar för att utveckla musikkulturella redskap.
2

Perceptions of the relationship between self-assessment and ethical decision-making in community nursing

Fitzpatrick, Jane January 2002 (has links)
No description available.
3

Handledande sjuksköterskors upplevelser av peer learning - En kvalitativ studie

Högström, Christian, Remes, Tobias January 2013 (has links)
Bakgrund: Klinisk undervisning är en viktig del av sjuksköterskeutbildningen och den vanligaste handledningsmodellen kallas preceptorship där en student följer en handledare. En annan modell, peer learning, används på en geriatrisk avdelning på ett sjukhus i norra Sverige. Denna bygger på att studenterna har ett jämlikt samarbete och lär av varandras kunskaper, medan handledaren har det övergripande ansvaret.  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva handledande sjuksköterskors upplevelser av peer learning Metod: Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sju handledande sjuksköterskor med erfarenhet av peer learning och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen gav tre kategorier som beskriver handledarnas upplevelser av att vara handledare, att handleda studenter samt att vårda patienter i peer learning. Resultaten visar många positiva upplevelser samt vad som är viktigt för fungerande handledning. Slutsats: Peer learning är en bra handledningsmodell för klinisk undervisning som bör kunna användas på fler kliniker.
4

A Model of Peer Learning Incorporating Scaffolding Strategies

Chun, Jeeyoung 03 June 2020 (has links)
Peer learning is a learning strategy that enables learners to interact with others and become active participants in their learning. To design peer learning activities, a model of peer learning is necessary to provide peers with guidance. However, previous models related to peer learning have not contained systematic strategies from diagnosis to evaluation. Scaffolding is an appropriate tactic for peer learning as it includes diagnosis, specific learning strategies, and assessment procedures. Therefore, the purpose of this study was to develop and validate a model of peer learning that incorporates scaffolding strategies in order to provide a structure for designing and implementing effective peer learning, and to enhance peers' teaching skills and learners' capability to gain new knowledge. This study drew from design and development research, including model development and model revision. This process was arranged in four phases. The first phase comprised of an intensive literature review to identify related theories, the conceptualization of scaffolding, and the operationalization of scaffolding. In the second phase, the model of peer learning was developed based on the results of the literature review. The model was synthesized using the data from the literature review, which included the main elements and characteristics of scaffolding suitable for peer learning. An online education program was also developed to teach the steps in the model to peer tutors participating in a peer tutoring program, which is one type of peer learning, for the purposes of model validation. In the third phase, model validation through internal (expert review) and external (external validation interview for field evaluation) validation was implemented. Based on the outcomes of these model validation processes, in the fourth phase, guidelines for revisions were developed to improve the proposed model. This model exhibits a synthesis of scaffolding strategies that enhance peer learning, including related theories, the conceptualization of scaffolding, and the operationalization of scaffolding. This model consists of four steps: (a) knowing each other, (b) learning together, (c) checking what you learned, and (d) finalizing peer learning. According to the results of model validation using an online education program designed for peer tutors participating in a peer tutoring program, which is one type of peer learning, this model of peer learning was useful for peers in providing structure and guidance for the design of their peer learning activities and the selection of appropriate peer learning strategies for learners who had different backgrounds and skills. This model is also applicable to various subjects and fields. / Doctor of Philosophy / Peer learning is a learning strategy that enables learners to interact with others and become active participants in their learning. To design effective peer learning activities, a model of peer learning is necessary to provide peers with guidance. The purpose of this study was to develop and validate a model of peer learning that incorporates scaffolding strategies in order to provide guidance for designing and implementing effective peer learning, and to enhance peers' teaching skills and learners' ability to gain new knowledge. This study was conducted through model development and model validation. For model development, previous research and books were reviewed to identify main elements of scaffolding such as related theories, the conceptualization of scaffolding, and the operationalization of scaffolding. Based on identified elements of scaffolding, the model of peer learning was developed. This model consists of four steps: (1) knowing each other, (2) learning together, (3) checking what you learned, and (4) finalizing peer learning. According to the results of model validation using an online education program designed for peer tutors participating in a peer tutoring program, which is one type of peer learning, this model of peer learning was useful for peers in providing guidance for the design of their peer learning activities and the selection of appropriate peer learning strategies for learners who had different backgrounds and skills. This model is also applicable to various subjects and fields.
5

Mediated activity and the role of technology in peer-to-peer learning at the University of Fort Hare

Olivier, Joy January 2010 (has links)
Includes bibliographical references. / The following calls for research into the ways in which South African university students use technology for peer-to-peer learning (Czerniewicz and Brown, 2005). This study aims to explore the ways in which students mediate one another's learning and the ways in which they use (and don't use) information and communications technology (ICT) to do so. This study provides a snapshot of eleven University of Fort Hare students' peer-to-peer learning strategies. In exploring this phenomenon in context, the social and cultural factors are analysed using Activity Theory, most notably building on the work of Sharples et al (2007). Semi-structured interviews were conducted with students identified as early adopters of ICT for peer-to-peer learning, selected from 375 respondents to the Access and Use Survey questionnaire (Czerniewicz and Brown, 2007). An analytical framework was developed using categories developed from high-level Activity Theory concepts. Sub-categories were developed using key concepts from Sharples, Taylor and Vavoula (2007), Laurillard's (2003) work, as well as, inductively and deductively in relation to the data, following Hardman's (2008) approach. Three key peer-to-peer learning patterns were identified: A group of students preparing for an exam or a test were found to adopt cooperative learning strategies, while students working together towards a tangible output, such as an assignment, adopted collaborative learning strategies. Peer-to-peer tutoring was found to occur where one student is assisted by a moreable peer. Most interviewees' peer-to-peer learning activities were found to occur face-to-face, and the extent and level of interviewees' ICT use was less than anticipated. The findings are not generalisable beyond this small sample, but serve to advance understanding of the processes involved in students' peer-to-peer learning practices.
6

Sjuksköterskestudenters tillfredsställelse med lärandemiljö och handledning inom verksamhetsförlagd utbildning : En jämförelse mellan två handledningsmodeller

Grönroos, Cecilia January 2013 (has links)
Det föreligger ett ökat behov av placeringar inom sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda utbildning. Syftet med den här interventionsstudien är att kartlägga sjuksköterskestudenters tillfredsställelse med lärandemiljön och handledningen i två olika handledningsmodeller. Interventionsgruppen (IG) handleds i par av en handledare i en studentsal, s.k. peer learning och kontrollgruppen (KG) enligt traditionell handledningsmodell. För datainsamlingen har en validerad enkät, CLES + T (Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher evaluation scale) använts. Data (N = 247) har samlats in från sjuksköterskestudenter i termin 3 och 4 på Ersta Sköndal högskola under tre terminer (VT 2011-Vt 2012). Resultatet visar att båda grupperna generellt är tillfredsställda med lärandemiljön och handledningen. IG upplever en större tillfredsställelse med lärandemiljön än KG. KG upplever generellt en större tillfredsställelse i relationen med handledaren och har fått individuell handledning i större utsträckning än IG. / There is an increasing need for placements in the clinical education of the nursing education. The purpose of this intervention study is to identify nursing students’ satisfaction with the learning environment and the supervision in two different supervision models. The intervention group (IG) is supervised in pairs by a tutor in a student ward, so called peer learning, and the control group (KG) is supervised according to a traditional supervision model. A validated questionnaire, CLES + T (Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher evaluation scale) was used for data collection. Data (N = 247) were collected from nursing students in term 3 and 4 attending Ersta Sköndal högskola during three terms (spring 2011-spring 2012). The results show that both groups are generally satisfied with the learning environment and the supervision. IG is experiencing a greater satisfaction with the learning environment than KG. KG generally experience greater satisfaction in the relationship with the supervisor and received individual supervision to a greater extent than IG.
7

Matematikyftet, vad hände sen? : En studie kring Matematiklyftets inverkan på ett arbetslags bedömningsarbete. / "Matematiklyftet", what happened next? : A study on a teacher team’s assesment work after participating in ”Matematiklyftet”.

Wilhelm, Anna January 2015 (has links)
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett arbetslags förutsättningar och uppfattningar om kollegialt lärande och formativ bedömning har påverkat deras undervisning efter att ha deltagit i Matematiklyftet. Arbetslaget samt deras rektor har intervjuats och en analys av de texter som behandlar bedömning från två moduler i Matematiklyftet har genomförts för att svara på syftet. Under fortbildningen har arbetslaget getts tillfällen att prova olika metoder för att arbeta med formativ bedömning i sin undervisning, där de fastnat för några av dem och fortsatt använda efter Matematiklyftets slut. De har upptäckt ett samband mellan bedömning och undervisning, att de inte behöver ses som två skilda delar som krockar med varandra utan att de kan samverka och komplettera varandra. Arbetslaget har även fått upp ögonen för vikten av kollegialt lärande i planering av undervisning. Detta genom de kontinuerliga mötena där de diskuterat matematikdidaktik och delat med sig av varandras erfarenheter, kunskaper och samarbetat med lektionsplaneringar och då upptäckt fördelarna med att ta hjälp av varandra. Med hjälp av rektorns stöd och handledarens engagemang, vilket i min studie visat sig vara avgörande framgångsfaktorer, har det deltagande arbetslaget under Matematiklyftets gång fått diskutera och praktisera arbetssätt, verktyg och synsätt utifrån forskningsartiklar. Detta har gjort att både rektor och lärare insett vikten av att kontinuerligt arbeta kollegialt för att öka matematikundervisningens kvalitet. Utifrån detta samt rektorns vision för hur det fortsatta arbetet ska se ut efter Matematiklyftets slut, har lärarna i arbetslaget getts förutsättningar att fortsätta att arbeta med formativ bedömning i matematikundervisningen genom kollegialt lärande. / The purpose of this study is to investigate how a teacher team's prospects and perceptions of peer learning and formative assessment has influenced their teaching after taking part in “Matematiklyftet”. The teacher team and their principal have been interviewed and an analysis of the texts concerning formative assessment from two modules in “Matematiklyftet” has been made to answer the purpose. During “Matematiklyftet” the teacher team has been given opportunities to try different methods to work with formative assessment in their teaching and they got an interest for some of them that they continued to use after the end of “Matematiklyftet”. They have discovered a link between assessment and teaching, that they need not be seen as two distinct parts that collide with each other, but rather that they can interact and complement each other. The teacher team has also realized the importance of peer learning in the planning of teaching. This, by the continuous meetings where they discussed mathematics didactics and shared each other’s experience, knowledge and collaborated with lesson planning and then discovered the benefits of helping each other. With the help of the principal’s support and the dedication from the leader of the discussion-group, which in my study proved to be critical success factors, the teacher team has been given opportunities to discuss and practice work methods, tools and point of views based on research articles during “Matematiklyftet”. Through this experience, both the principal and the teachers have realized the importance of continually work with peer learning to enhance mathematics teaching quality. Based on this, and the principal’s vision for how to continue the teachers peer learning after “Matematiklyftet”, the teacher team has been given opportunities to continue to work on formative assessment in mathematics education through peer learning.
8

"We'd go crazy without each other!" : En studie om kollegialt lärande på arbetsplatsen

Eriksson, Johanna, Isaksson, Carl January 2015 (has links)
This study means to research the importance and significance of the social and informal learning opportunities offered at a workplace. With Wenger’s theory about social learning and communities of practice as a starting point, this study will create understanding about how teachers at a school comprehend their opportunities for learning within the teacher community. The study is conducted at an independent school in Sweden, and is based on interviews with eight of the teachers employed at the school. The purpose of the study was to research how employees perceive how their social interactions with their colleagues can create learning, and what obstacles they might face along the way. Our results showed that the teachers at this workplace found that most of the learning that took place in their everyday worklife was performed in an informal and social way with lots of helping each other out and social interactions between the colleagues.
9

Barns kommunikation under bildskapande aktiviteter : En kvalitativ studie om barns kommunikation och samspel under gemensamma bildskapande aktiviteter på fritidshemmet / Childrens communication during creation of pictures : A qualitative study on childrens communication and interaction during common creation of pictures in the after-school programs

Carlqvist, Hanna, Skoog, Hanna January 2017 (has links)
Syftet med det här självständiga arbetet är att redogöra för hur elever kommunicerar och lär av varandra i gemensamma bildskapande aktiviteter på fritidshemmet. I arbetet beskriver vi utöver den kommunikation och de samspel som uppstår mellan eleverna också om olika bildlösningar elever finner och hur de gör för att lösa dessa. Vi har i det här arbetet tillämpat det sociokulturella perspektivet, då vi ansåg att ett sådant teoretiskt ramverk är mest anpassat gällande vår studie att redogöra för elevernas sociala samspel med varandra under bildskapande aktiviteter.     Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av deltagande observationer för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi valde att observera totalt 18 stycken elever från två olika fritidshem i två olika kommuner. Resultatet visade att elevernas kommunikation till stor del bestod av sådant som berörde bildskapandet, exempelvis planering av bild och vilka redskap de skulle använda sig av. Vissa observationer visade dock en annan viktig aspekt när det gäller barns kommunikation i bildskapande aktiviteter. Elevernas sätt att kommunicera möjliggjorde att en stillbild av ett motiv översattes till ett händelseförlopp. Resultatet visade också att eleverna använde sig av olika bildlösningar och att de tog hjälp av varandra för att lösa dessa.
10

Sjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter i studentsal / Nurses' experiences of providing preceptorship in a student ward

Borgenstål, Mikael January 2015 (has links)
SAMMANFATTNING Det senaste årtiondet har antalet utbildningsplatser på kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap successivt ökat på landets högskolor och samtidigt har sjukhusen haft svår att tillsätta vakanta sjukskötersketjänsterna. Studentsalar har implementerats på utvalda vårdavdelningar med både pedagogiska avsikter och med avsikt att skapa platser för de sjuksköterskestuderande vid deras verksamhetsförlagda utbildning. Det var därför intressant att studera hur sjuksköterskor upplevde det fortfarande nya sättet att handleda på. Syftet var att beskriva sjuksköterskor upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter i studentsal på en akutvårdsavdelning. Som metod användes en kvalitativ induktiv intervjustudie. Ansats och design valdes utifrån studiens uppställda syfte. Studiens deltagare rekryterades från två olika kliniker på ett akutsjukhus i Mellansverige. Ett meningsfullt urval tillämpades. Datainsamlingen genomfördes via individuella intervjuer med sju legitimerade sjuksköterskor. All insamlad data transkriberades och meningsbärande enheter bröts ut ur texten för att vidare kondenseras, kodas och kategoriseras. Analysen genomfördes med en manifest innehållsanalys där fyra kategorier och tio subkategorier formulerades under analysprocessen. Resultatet visade att deltagarna hade både positiva och negativa upplevelser av att handleda på studentsal. De stora vinsterna som de handledande sjuksköterskorna poängterade var att handledningen efter införandet av studentsalar upplevdes mer professionell och att handledningsformen skapade en bättre struktur för både handledare och studenter. De negativa aspekterna som framkom handlade ofta om resursbrister i form av t.ex. bemanning och svårigheter att handleda flera studenter samtidigt. Det fanns en ambivalens hos deltagarna gällande handledningsmodellen som i sin tur inte alltid upplevdes som helt klar och tydlig enligt sjuksköterskorna. Handledning i studentsal kan vara en mycket fördelaktig form av handledning förutsatt att alla resurser som krävs för ett lyckat resultat tillhandahålls från verksamheten. Det förefaller vara av stor vikt att behovet av information, tid och resurser tillgodoses redan vid implementering av studentsal som handledningsmodell på en akutvårdsavdelning. / ABSTRACT During the last decade the number of training posts in the bachelor program in nurse education in Sweden has increased. At the same time the Swedish hospitals have had problems filling vacant posts among nursing staff. Student wards have been implemented at several wards on hospitals all around the country with both pedagogical intent and with the intent to create space for the nursing students in their clinical training. Therefore it was interesting to explore how the nurses experienced this new way of providing preceptorship for nursing students during clinical education. The aim was to describe nurses´ experiences of providing preceptorship on a student ward in an emergency care setting. A descriptive design and a qualitative approach was used. The participants were recruited from two clinics at an emergency hospital in a county situated in the middle of Sweden by a purposive sampling method. The data was collected through individual semi-structured interviews conducted with seven registered nurses. All data were transcribed and further analyzed using manifest qualitative content analysis. Four categories and ten sub-categories were identified during the process of analysis. The findings showed that the participants had both positive and negative experiences related to preceptorship in a student ward. The greatest gain of precepting nursing students in a student ward was that the supervision became more structured and felt more professional. Negative aspects that emerged were often referred to as lack of resources such as to few nurses on duty and the struggle of supervising more than one nursing student at the same time. There seemed to be ambivalence among the participants referring to the concept of peer-learning not being entirely explicit, according to the nurses preceptors. Preceptorship on a student ward might be a most beneficial model of supervision provided that all resources needed for a positive outcome are supplied by the hospital management. It seems to be of greate importance that all requirements such as information, time and resources are available for use at the early beginning of implementation.

Page generated in 0.1759 seconds