• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • 2
 • Tagged with
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Systemutvärdering i tillämpning : erfarenhet och riktlinjer för utvärdering av informationssystem. / System Evaluation of the application : experience and guidelines for the evaluation of information systems.

Can, Tuba, Citak, Habibe January 2009 (has links)
System är för att stödja samarbete, samordning av arbetsinsatser och medvetenhet ombland annat organisationens gemensamma mål.För att hantera komplexa verksamhetsprocesser har metoder och applikationer tagitsfram. Många av dagens system har dock allvarliga problem, en hel del forskning harutförts kring design av system, men utvärdering av sådana system är betydligt mindreundersökta. Det beror på till stor del att det inte finns många enkla och praktiskametoder som kan användas av samtliga.Det finns företag som väljer att investera i systemutvärdering för att effektivisera arbetetoch anpassa verksamheten till nya förutsättningar.Huvud syftet med denna uppsats var att ta reda på hur systemutvärderingen utförs samtta fram riktlinjer för systemutvärdering. Även att ta fram vilka utvärderingsmetoder somanvänds för att utvärdera ett system inom olika verksamheter.För att åstadkomma till resultat har vi använd oss av bland annat delfrågan ”hur bör ensystemutvärdering vara utformad”.Enligt våra intervjupersoner är ordningen av systemutvärdering olika, att man fåranpassa sig till kunden. Man kan inte använda samma metod för alla kunder.Vilket är en av vårt resultat att en metod inte använd hos alla kunder vilket ocksåbetyder att det inte finns bara en metod vid systemutvärdering.Ett annat resultat av forskningen var att det växer fram olika metoder samt modellersom man använder sig av under systemutvärderingen t.ex. PPS har tagits fram avföretaget Pulsen. En bra systemutvärdering bör ha bra kravspecifikation och en brametod som borde vara anpassad till kunden. Att genomföra systemutvärdering iverksamheten är en komplex och svår uppgift som kräver en god genomförandeplanering och styrning.I denna uppsats presenteras ett flertal kritiska faktorer som förekommer vidsystemutvärdering. Vi anser att det är viktigt att känna till dessa för att lyckas medsystemutvärdering. Uppsatsen bygger till största delen på den empiriskaundersökningen som ger förståelse för hur systemutvärdering kan se ut i verkligheten.
2

Användning av perspektiven människa, teknik och organisation i en processorienterad förändringsanalys : En fallstudie av förändringsåtgärders möjliga inverkan på verksamhet och IT-system / Application of human, technology and organization perspectives in a process-oriented change analysis : A case study of change proposals' possible effects on IT systems and the enterprise as a whole

Bilén, Pontus, Arvidsson, Mathias January 2005 (has links)
Verksamheter behöver ofta hantera förändringar och anpassningar inom organisationen, beroende av inre orsaker eller förändringar utanför verksamheten. Detta medför att verksamheter behöver planera och genomföra förändringar som påverkar människor, IT-system och organisationens struktur. Knutet till förändringar finns det ofta även idag krav om effektivisering och renodling av verksamheter för att optimera affärsprocesser. Det finns alltså en strategisk anledning för verksamheter att undersöka hur förändringar i arbetsflöden, IT-system eller rutiner kan inverka på verksamheten innan de införs för att förstå möjliga effekter. Användning av olika perspektiv är ett sätt att förbereda sig på vad förändringar kan innebära för verksamheter. Vi har i denna uppsats använt perspektiven människa, teknik och organisation, vilka har utgått från Rollenhagens (1997) syn på dessa, men som har kompletterats med teorier om bland annat IT-arkitektur och systemförvaltning. Perspektiven har avgränsats från ett av Rollenhagen omfattande material så att de har blivit hanterbara men de har även till viss del utvecklats för att passa den undersökta organisationen. Perspektivet teknik kan med fördel anpassas till verksamheten som ska undersökas, för att ge en större förståelse för verksamheter, som idag innefattar stora och flera IT-system, lika väl som människor och komplexa organisationsstrukturer. Vi har i denna uppsats funnit att perspektiven kan ge oss som undersökare möjlighet att analysera inte bara föreslagna förändringars inverkan på verksamheter, utan även att perspektiven människa, teknik och organisation kan ge en förståelse för verksamheters sammansättning och komplexitet vid verksamhetsanalys. Vi har med perspektiven kunnat tränga in i denna komplexitet och få en förståelse för hur verksamhetens olika delar samverkar, inverkar eller motverkar med varandra i olika sammanhang. I denna uppsats har ambitionen varit att undersöka hur man kan förbättra förutsättningarna att få en förståelse för hur föreslagna förändringsåtgärder inverkar på en verksamhet. För att uppnå detta intar vi rollen som forskare och anlägger perspektiven människa, teknik och organisation som en verksamhetssyn och analyserar genom den möjliga effekter i verksamheten. För att kunna undersöka detta har vi som konsulter, genomfört en processorienterad förändringsanalys på en verksamhet som använder IT-system som stöd för sina affärsprocesser. Förändringsanalysen resulterar i en verksamhetsanalys med beskrivningar av verksamheten i text och i grafer, vilka i sin tur utmynnar i förändringsåtgärder. Vi har i verksamhetsanalysen modellerat verksamheten med hjälp av notationstekniken UML, som kan användas vid framtida systemutveckling för verksamheten. Vi finner att den undersökta verksamheten upplever processer som arbetsamma på grund av ett otillräckligt stöd från IT-systemen. Detta grundar sig i att verksamheten saknar en tydlig IT-strategi samt att ansvaret och arbetet med att förvalta IT-systemen ligger på funktioner utanför den undersökta verksamheten.
3

Användning av perspektiven människa, teknik och organisation i en processorienterad förändringsanalys : En fallstudie av förändringsåtgärders möjliga inverkan på verksamhet och IT-system / Application of human, technology and organization perspectives in a process-oriented change analysis : A case study of change proposals' possible effects on IT systems and the enterprise as a whole

Bilén, Pontus, Arvidsson, Mathias January 2005 (has links)
<p>Verksamheter behöver ofta hantera förändringar och anpassningar inom organisationen, beroende av inre orsaker eller förändringar utanför verksamheten. Detta medför att verksamheter behöver planera och genomföra förändringar som påverkar människor, IT-system och organisationens struktur. Knutet till förändringar finns det ofta även idag krav om effektivisering och renodling av verksamheter för att optimera affärsprocesser. Det finns alltså en strategisk anledning för verksamheter att undersöka hur förändringar i arbetsflöden, IT-system eller rutiner kan inverka på verksamheten innan de införs för att förstå möjliga effekter. Användning av olika perspektiv är ett sätt att förbereda sig på vad förändringar kan innebära för verksamheter.</p><p>Vi har i denna uppsats använt perspektiven människa, teknik och organisation, vilka har utgått från Rollenhagens (1997) syn på dessa, men som har kompletterats med teorier om bland annat IT-arkitektur och systemförvaltning. Perspektiven har avgränsats från ett av Rollenhagen omfattande material så att de har blivit hanterbara men de har även till viss del utvecklats för att passa den undersökta organisationen. Perspektivet teknik kan med fördel anpassas till verksamheten som ska undersökas, för att ge en större förståelse för verksamheter, som idag innefattar stora och flera IT-system, lika väl som människor och komplexa organisationsstrukturer. Vi har i denna uppsats funnit att perspektiven kan ge oss som undersökare möjlighet att analysera inte bara föreslagna förändringars inverkan på verksamheter, utan även att perspektiven människa, teknik och organisation kan ge en förståelse för verksamheters sammansättning och komplexitet vid verksamhetsanalys. Vi har med perspektiven kunnat tränga in i denna komplexitet och få en förståelse för hur verksamhetens olika delar samverkar, inverkar eller motverkar med varandra i olika sammanhang.</p><p>I denna uppsats har ambitionen varit att undersöka hur man kan förbättra förutsättningarna att få en förståelse för hur föreslagna förändringsåtgärder inverkar på en verksamhet. För att uppnå detta intar vi rollen som forskare och anlägger perspektiven människa, teknik och organisation som en verksamhetssyn och analyserar genom den möjliga effekter i verksamheten. För att kunna undersöka detta har vi som konsulter, genomfört en processorienterad förändringsanalys på en verksamhet som använder IT-system som stöd för sina affärsprocesser. Förändringsanalysen resulterar i en verksamhetsanalys med beskrivningar av verksamheten i text och i grafer, vilka i sin tur utmynnar i förändringsåtgärder. Vi har i verksamhetsanalysen modellerat verksamheten med hjälp av notationstekniken UML, som kan användas vid framtida systemutveckling för verksamheten. Vi finner att den undersökta verksamheten upplever processer som arbetsamma på grund av ett otillräckligt stöd från IT-systemen. Detta grundar sig i att verksamheten saknar en tydlig IT-strategi samt att ansvaret och arbetet med att förvalta IT-systemen ligger på funktioner utanför den undersökta verksamheten.</p>
4

Integration of a visual perception pipeline for object manipulation / Integration av en visuell perceptionssystem för objektmanipulering

Shi, Xiyu January 2020 (has links)
The integration of robotic modules is common both in industry and in academia, especially when it comes to robotic grasping and object tracking. However, there are usually two challenges in the integration process. Firstly, the respective fields are extensive, making it challenging to select a method in each field for integration according to specific needs. Secondly, because the integrated system is rarely discussed in academia, there is no set of metrics to evaluate it. Aiming at the first challenge, this thesis reviews and categorizes popular methods in the fields of robotic grasping and object tracking, summarizing their advantages and disadvantages. This categorization provides the basis for selecting methods according to the specific needs of application scenarios. For evaluation, two well-established methods for grasp pose detection and object tracking are integrated for a common application scenario. Furthermore, the technical, as well as the task-related challenges of the integration process are discussed. Finally, in response to the second challenge, a set of metrics is proposed to evaluate the integrated system. / Integration av robotmoduler är vanligt förekommande både inom industrin och i den akademiska världen, särskilt när det gäller robotgrepp och objektspårning. Det finns dock vanligtvis två utmaningar i integrationsprocessen. För det första är både respektive fält omfattande, vilket gör det svårt att välja en metod inom varje fält för integration enligt relevanta behov. För det andra, eftersom det integrerade systemet sällan diskuteras i den akademiska världen, finns det inga etablerade mätvärden för att utvärdera det. För att fokusera på den första utmaningen, granskar och kategoriserar denna avhandling populära metoder inom robotgreppning och spårning av objekt, samt sammanfattar deras fördelar och nackdelar. Denna kategorisering utgör grunden för att välja metoder enligt de specifika behoven i olika applikationsscenarion. Som utvärdering, integreras samt jämförs två väletablerade metoder för posdetektion och objektspårning för ett vanligt applikationsscenario. Vidare diskuteras de tekniska och uppgiftsrelaterade utmaningarna i integrationsprocessen. Slutligen, som svar på den andra utmaningen, föreslås en uppsättning mätvärden för att utvärdera det integrerade systemet.
5

Corporate Social Networks within the Financial Sector : A tool to enhance unity and knowledge sharing / Företagsbaserade Sociala Nätverk inom Finansbranchen : Ett verktyg för att förbättra samhörigheten och kunskapsspridningen

Janghede, Simon, Bradka, David January 2013 (has links)
This study has been conducted with Sirius International as a case company. The investigation has revolved around the weaknesses Sirius, along with the authors, have identified concerning the international collaboration and communication. It was later shown that these problems were based on a low sense of unity in the organization as a result of the lack of knowledge sharing, knowledge management, and spread of organization related information. It was decided to evaluate whether a corporate social network (CSN) could assist in these problems and if so, decide what system would be the most appropriate in regards to the internal needs and requirements at Sirius. The major challenges brought on with an implementation of a CSN, and how to face these, were investigated as a part of the evaluation whether a CSN would be appropriate for Sirius or not. The study showed that a CSN was an appropriate choice for Sirius in order to improve the international communication, collaboration, and unity. The most suitable choice was determined to be Yammer, as it best suited the internal requirements and needs. Along with these results, the largest challenge with an implementation and future use of the system was user acceptance and overall usage of the system. If the CSN is not used, none of the visions, goals, or purposes will be fulfilled. / Denna studie har gjorts med Sirius International som case-företag. Undersökningen har kretsat kring svagheterna som Sirius, tillsammans med författarna har identifierat kring det internationella samarbetet och kommunikationen. Det visade sig senare att dessa problem var grundade i en låg känsla av samhörighet i organisationen och att detta var ett resultat av den låga nivån av kunskapsspridning, kunskapshantering och spridning av organisationsrelaterad information. Beslutet togs att undersöka huruvida ett företags-baserat socialt nätverk kunde hjälpa vid dessa problem och, om fallet var sådant, komma fram till vilket socialt nätverk som skulle vara mest lämpat vid avseende på de interna behoven och kraven från Sirius. Vid undersökningen om huruvida ett socialt nätverk var lämpligt för Sirius gjordes också en undersökning för att identifiera de största utmaningarna med en implementation av ett socialt nätverk och hur dessa skall bemötas och övervinnas. Studien visade att ett företagsbaserat socialt nätverk var ett lämpligt val för att överkomma problemen i Sirius och förbättra den internationella kommunikationen, samarbetet och samhörigheten. Det lämpligaste sociala nätverket för Sirius blev Yammer som bäst täckte de interna behoven och kraven hos Sirius. Tillsammans med dessa resultat visade undersökningen att den största utmaningen med en implementation och framtida nyttjande av systemet var användaracceptans och generell användning av systemet. Om ett socialt nätverk inte används så kan inga av visionerna, målen eller syftena med systemet infrias.

Page generated in 0.1039 seconds