• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 71
 • 2
 • Tagged with
 • 73
 • 27
 • 22
 • 22
 • 19
 • 18
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Utveckling av .Net Applikation hos Banverket Data

Blomqvist Thimon, John January 2003 (has links)
Examensarbetet är utfört på uppdrag av Banverket Data i Borlänge. Syftet med arbetet var att ta fram en kravspecifikation för en telefonkatalogs applikation för deras intranät samt utveckla denna i .Net mot ett befintligt mellanlager. Arbetet med utvecklingen har följt Banverket Datas egen metod för systemutveckling och arbetet med förstudierna har använt kvalitativ och kvantitativ metod. Dessutom beskriver rapporten även kravspecifikationer mer ingående.
2

INFÄSTNING AV LED-ARMATUR

Rapp, Sara January 2012 (has links)
The thesis was performed at the lighting company Zpecta AB. Zpecta needed to develop alternative attachment of their LED-luminaire Capella. Today Capella attaches in metal ceilings with four magnets. Zpecta got indications from their customers that there was a need for other attachments. The purpose is to determine the customer’s requirements and the interfaces that are considered for Capella. During the thesis, Capella was only on the market for testing and evaluation. The thesis was initiated to create a specification. The specification would cover all the demands and wishes Zpecta and their customers have. The specification should also contain the regulatory requirements. To find out the requirements for a luminaire, an information research was conducted by visiting customers, researching the Internet, verbal information and by studying literature. Design concepts were developed to attach the Capella to ceilings made of wood, concrete and plaster, with wire suspension, at system ceiling, acoustic ceiling and at 3-circuit track. Capella’s magnetic attachment was tested in order to the specification. The result showed that the magnetic attachment did not meet the requirements. Therefore a solution, that meet the requirements for the magnetic attachment, would be developed and also an alternative design solution for mounting at 3-circuit track. The design concepts were evaluated by using the Pugh selection matrix and a questionnaire. Three design solutions were developed for mounting at 3-circuit track and wire suspension. The design solutions were presented as an assembly in SolidWorks, with a manufacturing method, a FMEA and a cost estimate. For the three design solutions that were developed, there have to be prototypes for testing to get knowledge about how well the design solutions meet the specification. / Examensarbetet utfördes på belysningsföretaget Zpecta AB. Zpecta ville ha hjälp med att ta fram alternativa infästningar av LED-armaturen Capella. I dagsläget fästs Capella i undertak av metall med fyra magneter. Zpecta har fått signaler om att det finns behov av andra infästningar än magnetinfästningen. Syftet är att ta reda på kundens krav på infästningar samt att ta reda på vilka gränssnitt som är aktuella för Capella. Under tiden som examensarbetet utfördes fanns Capella endast på marknaden för utvärdering och för test av LED-armaturen ute hos kund. Examensarbetet inleddes med att ta fram en kravspecifikation. I kravspecifikationen dokumenteras alla regulatoriska krav samt de krav och önskemål som Zpecta och Zpectas kunder har på Capella. För att ta reda på de krav som ställs på en belysningsarmatur gjordes en grundlig informationssökning med hjälp av studiebesök, Internet, muntlig information samt litteraturstudier. Konstruktionskoncept togs fram för att montera Capella i trä-, betong och gipstak, med wireupphäng, i systemundertak och i akustiktak samt i 3-fasskena. Capellas magnetinfästning testades utefter de krav som fanns i kravspecifikationen. Testerna visade att magnetinfästningen inte klarade de krav som ställs på en armaturs infästning i tak. Efter genomförda tester beslutades det att en godkänd lösning för magnetinfästningen skulle tas fram samt en alternativ konstruktionslösning för infästning i 3-fasskena. Med hjälp av Pughs urvalsmatris och en enkät utvärderades konstruktionskoncepten. Tre konstruktionslöningar arbetades fram för infästning i 3-fasskena och med wireupphäng. Konstruktionslöningarna presenteras som en assembly med ingående parter i SolidWorks, lämplig tillverkningsmetod, en FMEA, samt en kostnadsuppskattning. De konstruktionslöningar som togs fram bör det göras prototyper på för test och utvärdering för att kunskap ska fås om hur väl konstruktionslöningarna fungerar.
3

Implementation av IT-system på mindre företag

Sahlén, Fredrik January 2014 (has links)
Detta examensarbete är utfört åt Alnöbud och Transport i Sundsvall. Alnöbud och Transport håller påmed transport inom såväl Sundsvall som ute i landet. Deras tidrapporteringssystem var föråldrat och de använder sig idag av papper och penna för att registrera de olika anställdas tider. De ville dåveta hur man skulle kunna datorisera detta påett enkelt, smart och prisvärt sätt. Genom att gå till grunden för hur ett litet företag i dagens läge skulle kunna gå tillväga för att datorisera exempelvis ett sådant system krävdes genomgående information om allt från undersökningar, priser för liknande typer av kravspecifikationer och jämförande mellan olika produkter/tjänster. Detta resulterade i en Androidapplikation som valdes eftersom många anställda använder sig just av Android som operativsystem i telefonen. För lagring av data används en Apache server med språket MySQL eftersom den är gratis samt täcker våra behov och är väldigt enkel att navigera mot PHP, som vi använder att koppla ihop applikationen till databasen. Resultatet har utvärderas med en användbarhetsstudie som grundar sig påapplikationen och all dokumentering som följt med under vägen. Denna användbarhetsstudie visar om ett mindre företag bör satsa påatt datorisera sig mer och inte vara rädd för möjligheterna som ges inom datateknik. Slutsatserna av detta arbete är att tidsbesparingen har ökat markant samt att det är billigare att köpa tjänsterna istället för att anställa personal.
4

Measuring logistics performance in construction / Mått för logistikprestationer inom bygglogistik

Pärsdotter, Anna, Szymasek, Jessica January 2014 (has links)
Detta examensarbete är en fallstudie av Servistik AB som idag önskar vidareutveckla sitt mätrelaterade arbete. Detta för att internt kunna påvisa att de aktiviteter man uträttar görs på ett effektivt sätt, men också för att kunna påvisa att dessa aktiviteter skapar värde för kunden. Syftet med studien är att identifiera mått relevanta för Servistik ABs bygglogistikverksamhet. Måtten representerar en kvalitativ beskrivning av de mätområden som önskas följas upp. Varje mått kvantifieras genom ett fåtal nyckeltal. Utifrån dessa mått och nyckeltal har en kravspecifikation framställts som specificerar hur dessa mått beräknas, vilken indata som behövs, var i processen denna återfinns samt hur ofta dessa bör beräknas. Under studien har både en litteraturstudie samt en empirisk studie på Servistik AB genomförts för att identifiera relevanta mått. Av de identifierade måtten har 14 valts ut av en fokusgrupp, genomförd på Servistik AB, som särskilt relevanta för Servistik AB. Dessa mått, med tillhörande information, presenteras i den framtagna kravspecifikationen.
5

Städredskap för entrémattor / Cleaning device for entrance mats

Radic, Ivana January 2012 (has links)
Detta examensarbete, med inriktning mot produktutveckling, vid Högskolan Väst i Trollhättan, behandlar konceptutveckling avseende ett städhjälpmedel för att underlätta städningen under entrémattor för lokalvårdare. Städhjälpmedelet skall vara billigt, användarvänligt samt tåla de belastningar och den miljö anordningen kan antas utsättas för. Det skall uppfylla de krav som ställs av användare, kunder samt andra intressenter. Produktutvecklingsprocessen har omfattat faktainsamling, konceptgenerering och utvärdering, feleffektanalys, kostnadsuppskattning samt detaljkonstruktion av produkten. Det slutgiltiga konceptet 4 hade sådan konstruktion att produkten kunde bäras med för hand eller hängas på städvagnen vid förflyttning. Dess funktion gjorde att den bedöms lätthanterlig och användarvänlig för lokalvårdare. Det valda konceptet har dokumenterats i form av bilder, ritningar och beräkningar. En CAD-ritning används som underlag för prototypframtagning då denna skickas till tillverkare för utvärdering. På grund av möjlig patent ansökan beskrivs inte exakta resultat, men utförliga beskrivningar av tillvägagångssätt och metoder framställs.
6

Kravspecifikation för en kontraktsmodul i en prissättnings- och offertapplikation / Specification for a Contract Module in a Pricing and Quotation Application

Sobic, Aleksandra, Sandin, Tove January 2011 (has links)
Denna rapport är skapad som syfte till att redovisa det erhållna resultatet av examensarbete vid Affärssystemprogrammet vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Arbetet har utförts som uppdrag för det serbiska företaget Soprex som är en underleverantör till ett svenskt företag. Rapporten är uppbyggd efter IMRAD metoden (Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion). Uppdraget var att skapa en kravspecifikation för en modul som är en del av applikationen för hantering av olika kontrakt och prisberäkningar för Soprexs kunds olika kunder. Detta arbete fokuserad på kontrakt modulen. Arbetet har varit uppdelat i tre olika steg, syftet med detta har varit att successivt slussas in i företagets sätt att arbeta och lära känna deras standarder. De tre arbetsstegen har skett oberoende av varandra och har setts som tre skilda uppdrag. Arbetet bygger på den iterativa arbetsmetoden, vilket innebär att varje del har delats upp i mindre delar och slutförts en i taget. Steg ett innehöll arbete med så kallade ”Issues” (problem) som har identifierats och ännu inte dokumenterats i Software Requirement Specification dokument (SRS dokument), resultatet av steg ett blev att dokumentera och placera ut ”Issues” på rätt ställe i SRS dokumentet. Steg två var att skapa ett dokument, en så kallad ”change request”(CR) där skulle kundens krav på förändring av befintligt system dokumenteras. CR dokumentet finns i förenklad version som bilaga (Bilaga 2). Steg tre som var huvuduppgiften, var att skapa en kravspecifikation. Kravspecifikationen som utformades är själva resultatet med arbetet och finns som förenklad version i bilaga (Bilaga 3). Arbetet har inneburit att titta närmare på hur ett företag bygger sina kravspecifikationer, vilka standarder och arbetsmetoder de använder sig av. Arbetet har skett i samarbete med ett utländskt företag, vilket också har medfört att andra skillnader och problem har kunnat identifieras, exempelvis kulturella och geografiska.
7

Generisk Kravspecifikation / Generic Requirements

Johannes, Pettersson, Näreby, Jonas January 2015 (has links)
Denna rapport innehåller information från ett examensprojekt för två studenter från Jönköping Tekniska Högskola förlagt på företaget Fläkt Woods AB i Jönköping. Syftet med projektet har varit att framta en generisk kravspecifikation innehållande kravsättning och verifieringsmetoder samt redovisning av vilka krav som har testats. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer av anställda verksamma inom utveckling av nya produkter. All denna information och input har bearbetats till en generisk kravspecifikation i ett Excel-format under förkortningen PRV (Product Requirement and Verification matrix). Projektet har haft stort fokus på att återkommande krav ska beskrivas i en form som ska kunna anpassas till så många av företagets produkter som möjligt. Detta har lett till att majoriteten av dessa återkommande krav har visats sig vara icke-funktionella och krav relaterat till lagar och direktiv. För att kunna få ett tydligt mål har följande frågeställningar ställts: Hur tar man fram en generisk kravspecifikation och hur kan man använda den praktiskt?  Hur kan en generisk struktur skapas för kraven? Både i hierarkiska form och formulering.  Vilka krav skall den generiska kravspecifikationen behandla? Resultatet har inte uppfyllt standarden ISO 29148 till fullo utan behöver vidare arbete men har gett en bra grund. Begränsningar av projektet och dess resultat är att PRV:n är framställd för verksamhet inom ventilationsindustrin. Dock genom viss ombearbetning går det anpassa resultatet till vilken verksamhet som önskas.
8

Kunskapsutvinning ur informationssystem : Utvinning och värdering av kunskap för att öka kvaliteten på kravspecifikationer

Månsson, Mikael January 2009 (has links)
Denna rapport har haft som uppgift att studera hur organisationer ska gå tillväga för att utvinna och värdera kunskap ifrån sitt befintliga informationssystem. Detta är en mycket viktig process då kunskap har blivit en av de absolut viktigaste resurserna för organisationer över hela världen. Utvinningen är viktig att effektivisera så att inte organisationer förlorar viktig kunskap när de avvecklar sitt gamla informationssystem för att bygga ett nytt och bättre system. Samtidigt är det viktigt att värdera ifall den utvunna kunskapen är relevant för organisationen. Ifall den inte är relevant så ska den inte sparas utan kasseras för att öka effektiviteten.   För att undersöka detta problem så har en kvalitativ fallstudie genomförts hos ett medelstort företag som heter Colorex Sweden AB. Resultatet ifrån denna studie blev två stycken matriser som förklarar hur en organisation ska gå till väga för att utvinna och värdera sin kunskap.
9

En kostnadsjämförelse mellan ett konventionellt hus och ett passivhus / A Comparison in Costs Between a Conventional House and a Passive House

Tysell, Sandra January 2011 (has links)
Under de senaste decennierna har miljö- och klimatsituationen i världen lyfts fram, energipriserna har stigit kraftigt i Sverige och den framtida energiprisutvecklingen förväntas ha en fortsatt ökning. Inom EU står byggnader för 40 % av den sammanlagda energianvändningen. Byggandet väntas öka och energianvändningen likaså. För att bryta denna utveckling bestämde Europeiska rådet år 2007 att införa hårdare krav. Med hårdare krav och ett högre energipris har intresset för lågenergihus i Sverige ökat och byggandet av lågenergihus väntas ta fart. Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram en kostnadsjämförelse mellan ett konventionellt hus och ett passivhus. Kostnadsjämförelsen har genomförts för att redogöra om det finns kostnadsbesparingar att intjäna ur brukarens perspektiv i att bygga ett passivhus istället för ett konventionellt hus. Jämförelsen har grundats på skillnaderna mellan ett passivhus och ett konventionellt hus där kostnaderna för villabyggsats, entreprenad och energianvändningen redovisas. Kostnaderna för villabyggsats och entreprenad för det konventionella huset har hämtats från offerten för en villabyggsats till Fiskarhedenvillan AB:s hus Porfyren. Likvärdiga kostnader för passivhuset har Michael Staffas, VD för Bestahus AB, tagit fram. Energikostnaderna baseras på energianvändningen för de båda husen, med ett aktuellt energipris och ett antaget framtida energipris. Kostnadsjämförelsen har tagits fram för Bestahus AB:s intresse. Examensarbetet behandlar även vad konceptet passivhus innebär och vilka svenska och internationella krav som ställs för definiering av passivhus. Resultatet av kostnadsjämförelsen mellan ett passivhus och ett konventionellt hus visar att passivhuset är dyrare att bygga med avseende på villabyggsats och entreprenad. Passivhuset har en lägre energianvändning och därför en lägre energikostnad. Trots detta blir den totala månadskostnaden för passivhuset 17,4 % mer i förhållande mot det konventionella huset. Om en tidsperiod på fem och tio år framåt iakttas är passivhuset 15,9 % respektive 12,9 % dyrare i jämförelse med ett konventionellt hus. Passivhusets i detta examensarbete har en större boyta i förhållande till det konventionella huset. Om hänsyn tas till den större boytan i kostnadsjämförelsen får passivhuset en lägre  månadskostnad på 5,9 %, om fem år 7,1 % och om tio år 9,4 % än det konventionella huset. / During the past decades, environmental and climatic situation in the world has become increasingly important, prices have risen sharply in Sweden and the future of energy prices are expected to continue to increase. Within the EU, buildings account for 40% of the total energy consumption. Construction is expected to increase as well as the use of energy. To break this trend, the European Council in 2007 decided to impose stricter requirements. With stricter requirements and higher energy prices, interest in low-energy in Sweden has increased and the construction of  low energy houses is expected to take off. The purpose of this thesis has been to develop a cost comparison between a conventional house and a passive house. The cost comparison has been conducted to explain whether there are cost savings to acquire the costumer’s perspective of building a passive house rather than a conventional house. The comparison has been based on the differences between a passive and a conventional house where the cost of material, contract and the energy use are reported. The cost of material and contract for the house according to building regulations has been taken from the offer for a home kit from Fiskarhedenvillan AB. Michael Staffas, CEO for Bestahus AB has develop equivalent costs for the passive house. Energy costs are based on energy use for the two houses, with a current energy price and an assumed future energy price. The cost comparison has been developed for Bestahus AB's interest. The thesis also deals with what the concept of passive means, and the Swedish and international requirements for the definition of passive. The result of the cost comparison between a passive house and a conventional house according to building regulations shows that passive house is more expensive to build according to material and contract. Passive house has a lower energy and therefore a lower energy cost. Despite this, the total monthly cost for the passive house is 17.4% more compared to the conventional house. A period of five and ten years hence compliance is passive house 15.9% and 12.9% more expensive in comparison to a conventional house. The passive house in this thesis has a larger area compared to the conventional house. Taking into account the larger area in the cost comparison may give the passive house a lower monthly rate of 5.9%, in five years 7.1% and in ten years 9.4% than the conventional house.
10

Användarmedverkans betydelse vid kravinsamling

Persson, Magnus January 2003 (has links)
<p>Litteraturen förespråkar hur viktigt det är att involvera användarna i systemutvecklingsprocessen, speciellt när kraven skall samlas in för att slutligen resultera i en kravspecifikation. Det krävs dock att användare och systemutvecklare samarbetar på ett bra sätt och förstår varandra.</p><p>Undersökningen som genomförts i denna rapport syftar till att skapa en förståelse för hur en kravspecifikation kan tas fram i analysfasen, samt att undersöka hur kravinsamlingen har genomförts mellan TietoEnator och Timrå kommuns förvaltningar miljö och bygg och kultur och fritid. Utifrån detta är målet att klargöra vad i analysfasen som kan vara orsaken till att kraven som ställts utav miljö och bygg- och kultur och fritidsförvaltningen inte riktigt är uppfyllda. Undersökningen började med en litteraturstudie för att få en förståelse för hur en kravspecifikation kan tas fram i analysfasen. Resultatet visade bl.a. att när kraven skall samlas in är kommunikation och kontakt med användarna mycket viktigt. Undersökningen fortsatte sedan med intervjuer av anställda på förvaltningarna och TietoEnator för att få en förståelse för hur deras kravinsamling hade fungerat. Resultatet visade bl.a. att någon kravspecifikation inte arbetats fram när hemsidan skulle utvecklas. Resultatet visade dessutom att samarbetet mellan TietoEnator och förvaltningarna inte har fungerat tillfredsställande, och att förvaltningarna och TietoEnator är oeniga om hur stor del av kraven som är uppfyllda.</p>

Page generated in 0.1387 seconds