• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 31
 • Tagged with
 • 31
 • 11
 • 10
 • 10
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Interagerbara utställningar : Användargränssnitt och social interaktion / Interactive Exhibitions : User interface and social interaction

Skog, Robin January 2013 (has links)
Syftet med detta arbete är att besvara frågeställningen ”Hur påverkar kamerastyrningen i en applikation den sociala interaktionen vid utställningar i offentliga miljöer?”. Arbetet bygger på teorier från social studies och människa- datorinteraktion. En förstudie för att undersöka målgruppen och deras behov av användargränssnittets funktion och grafiska element låg till grund för att skapa applikationen. En fältobservation utfördes sedan på Arena Skövde där applikationen ställdes ut i en monter som kompletterades med en enkät för att säkerställa applikationens användarbarhet. Resultatet av undersökningen visar inte att det finns några uppenbara skillnader mellan två kamerastyrningar och social interaktion. Att den sociala interaktionen finns där och är en del av utställningen visar dock att applikationen i sig verkar främja diskussion i större utsträckning än vad tidigare studier har visat. Undersökningen kan utvecklas genom att skapa en applikation med mer avancerade funktioner för att se hur dessa påverkar den sociala interaktionen.
2

Bernadotter i tid och rum : Tre utställningar år 2010 - vad förmedlas och hur?

Anséhn, Linn January 2010 (has links)
I denna uppsats har jag undersökt tre utställningar. En på Dunkers kulturhus i Helsingborg samt två på Nationalmuseum i Stockholm. Den gemenamma nämnaren för dessa utställningar är att de behandlar släkten Bernadotte, Sveriges nuvarande kungafamilj. Syftet har varit att undersöka vad Dunkers och Nationalmuseum signalerar med respektive utställning. Jag har också undersökt om avsikten med utställningen stämmer överens med vad den signalerar.
3

Alternativa visualiseringsmetoder för inlärning av arkitektur

Lindahl, Robert January 2011 (has links)
Syftet med denna studie var att se på alternativa metoder för inlärning av ismer inom arkitektur. Teori från området pedagogik, liksom kognitiva teorier var viktiga verktyg för att kunna skapa ett gränssnitt till en interaktiv utställning. Syftet med detta läromedel var att skapa en inlärningsmiljö som främjar självstyrt lärande och skapar intresse för fortsatt inlärning för vuxna. Det var viktigt att granska och jämföra alternativ för teori och programvara för att kunna välja lämpliga verktyg.Programvaran Autodesk 3D Studio Max användes för att visualisera två typexempel inom två ismer. Dessa var: Barcelonapaviljongen av Ludwig Mies van der Rohe, och Vitra brandstation av Zaha Hadid. För att kunna skapa en interaktiv miljö tillämpades programvaran Adobe Flash. Efter att informationen gestaltats utfördes en enklare användbarhetsutprovning. Resultatet visade tendenser på brister i navigation, men också att en majoritet av försökspersonerna var nyfikna och själva ville påverka och söka information i läromedlet. Förslag på förbättringsarbete för att lösa navigationsproblematik ges i den senare delen av denna studie. Ytterligare interaktion, såsom den som går att finna i datorspel, diskuteras också för att se på alternativa metoder för inlärning.
4

Hur definieras det som är värt att veta : En studie om Moderna Museets utställningstexter / How to define what is worth knowing.

Sjöbeck Sjölin, Cornelia January 2014 (has links)
Utställningstexten är en del av utställningen och skall därför läsas som en sådan. Den är beroende av en kontext och sitt sammanhang. I dagens samhälle flödar texter och bilder som en del av en kommunikation mellan individer och grupper. Moderna Museet är en institution som har fått ett statligt uppdrag att kommunicera samtidskonst med allmänheten och det är bland annat genom utställningstexterna som denna kommunikation sker. Då en väggtext på ett museum av funktionella skäl bör vara kortfattad för att nå ut till sin publik så anser jag att Moderna Museets väggtexter är en komprimerad form av den viktigaste informationen. Den informationen besökaren bör ha eller få i samband med besöket. Jag har undersökt vad den viktigaste informationen är, vad det är försanning som de vill att allmänheten skall ta del av men även hur de väljer att framställa texten och med vilka ord detta sker. Helt enkelt Hur definieras det som är värt att veta? Jag utgick ifrån de statliga uppdraget och skapade en ordning och ett innehåll i vilket jag placerade och sorterade in texterna. Den information som museet anser att vi som besökare bör veta. Samtliga texter är fyllda av påståenden som fyller funktionen av att förmedla något. Jag har även gjort ett gestaltande arbete som fungerar som en påminnelse om vem som äger makten att tolka. Jag har placerat olika verk , som jag har skapat själv, lutade mot väggen och skrivit en väggtext bredvid. För att utgå från min undersökning finner ni därför bara en struktur i vilken verken ska tolkas utifrån. Att skriva ut det viktigaste men aktivt undvika att delge någon information är både ett sätt att förhålla sig humoristiskt till sanningen och poetiskt till sättet den kan förmedlas.
5

I närvaron av frånvaron : om en dokumentation av en installation

Otto, Jan January 2007 (has links)
Syftet med det här arbetet är att försöka synliggöra hur installationen Tilting Planet översatts i utställningskatalogen med samma titel. Jag är också intresserad av om det är möjligt att återge en installation genom fotografiska dokumentationer. I förlängningen undrar jag hur man i bildämnet kan närma sig dokumentationer av installationer. Min frågeställning är alltså följande: Hur representerar och översätter utställningskatalogen Tilting Planet installationen Tilting Planet?
6

Att ställa ut eller ställa till det : om utställningsverksamhet och tyst pedagogik på folkbiblioteket / Exhibitions and silent pedagogy in the public library

Persson, Sandra, Simonsson, Rebecka January 2008 (has links)
The purpose of this master thesis is to investigate whether exhibitions and silent pedagogy can be used to develop more inspiring environments in the public library. Silent pedagogy is a term from the field of museum education describing the silent communication with visitors that takes place in exhibitions through introduction and orientation, layout and installation, as well as signage. In the 1980s, articles in a Swedish library magazine discussed the pedagogical importance of library exhibits and how they make the patrons aware of the library’s resources. This led us to museum education and a desire to investigate whether its theories were transferrable to the library context. Interviews were conducted with librarians and museum educators. The results were analyzed in relation to “the contextual model of learning” and the constructivist museum, which are two models concerning learning at the museum. We were able to apply the models and the language of museum education to the library context. The librarians had pedagogical intentions, but they were not pronounced since they did not have a language that provided a means to adequately express it. Our investigation shows that the term silent pedagogy can be useful also in the library, in exhibitions as well as in the library as a whole. / Uppsatsnivå: D
7

Virtuella utställningar : -En studie i rumsligt berättande

Palmqvist, Elin, Gylered, Maria January 2006 (has links)
<p>Syftet med uppsatsen är att diskutera begrepp och termer inom virtuella utställningar, studera berättandet i virtuella utställningar och undersöka hur användare/besökare uppfattar och upplever berättandet i desamma.</p><p>För att ta reda på hur besökare uppfattar och upplever berättandet i en virtuell utställning har vi utfört ostrukturerade observationer med sex personer, där varje person har fått besöka tre utställningar. Det empiriska materialet har sedan analyserats och tolkats med hjälp av teorier kring berättande och Michael Murtaugh’s narrativa verktyg.</p><p>Berättandet i virtuella utställningar är utformat som i de reella med den skillnaden att det i en virtuell värld inte finns några fysiska begränsningar. I en virtuell utställning kastas besökaren direkt in i utställningen och vägen mellan början och slut får i större utsträckning skapas av besökaren själv. Berättelsen får i de virtuella utställningarna en underordnad betydelse till förmån för upplevelsen av att befinna sig i en virtuell värld, men om mediets kapacitet utnyttjas så att en ytterligare dimension kan läggas till, kan också berättandet fördjupas.</p>
8

Förmedling och performativa strategier : en studie av tre utställningar där synen på konstpedagogen som förmedlare utmanats

Wiezell, Hedvig January 2010 (has links)
Pedagogiken tar allt mer plats på museer och konsthallar i Sverige. Vad en konstpedagog gör och varför är däremot inte lika självklart. Utvecklingen tycks gå mot en mer publikcentrerad pedagogik där det talas om att besökare ska aktiveras och delta. I praktiken färgas däremot den konstpedagogiska yrkesrollen av den traditionstyngda funktionen som förmedlare mellan det som ställs ut och besökarna. I min undersökning inom ramen för examensarbetet på Konstfacks institution för bildpedagogik studerar jag närmare hur det går att utmana en sådan förmedlingstradition i praktiken och behandlar frågeställningen: Hur kan konstpedagogens traditionella roll som förmedlare utmanas och utvecklas? Hur påverkar en sådan utmaning relationen mellan pedagog och utställning? Undersökningen är en jämförande studie mellan tre fall (Africa Remix på Moderna Museet 2006, Jihani Kalapour på Tensta konsthall 2006 och Tumult på Gustavsbergs konsthall 2009) där den förmedlande traditionen angripits. I ett av dessa fall har jag tillsammans med ett antal besökare utvecklat ett pedagogiskt material som erbjuder andra ingångar och nycklar till utställningen än de som en utställningsproducent eller förmedlingspedagog ger. Genom att analysera de tre fallen utifrån den danska forskaren Helen Illeris tankar kring den konstpedagogiska visningen som en performativ ritual, synliggör jag med de tre exemplifierande utställningarna hur tolkningsföreträden, maktstrukturer och cementerande roller kan omförhandlas i praktiken. Undersökningen redovisas i uppsatsform och även genom utställningen på Konstfack där dokumentation och material från undersökningen presenteras visuellt. Bildpedagogik som fält täcker främst in skolan och därför ser jag det som viktigt att med denna undersökning uppmärksamma andra arenor där lärande sker, här i mötet mellan pedagog, besökare och utställning. Något som blivit tydligt under mitt arbete är den diskrepans som råder mellan å ena sidan en framåtskridande diskussion kring pedagogiska teorier och utmanande strategier där besökaren står i centrum och å andra sidan en reell yrkespraktik präglad av kulturpolitiska mål i form av kvantitativa besökarsiffror. Gemensamt för de exempel jag studerat är att pedagogen trotsar förmedlarrollen genom att avsäga sig ensamrätten på en performativ roll. På så sätt möjliggör hon en omformulering av andra positioner i det konstpedagogiska mötet. Med en annan pedagogroll följer även en annan syn på utställningen. I ett performativt konstpedagogiskt möte uppträder den snarare som en samling frågor än som en fysiskt konstant samling objekt. / BI
9

Upplevelser i S:t Petersburg : -utställning och upplevelserum för barn med funktionshinder

Carling, Johansson, Linda, Maja January 2008 (has links)
<p>Detta examensarbete har innefattat en utformning av en hjälpmedelscentral i S:t Petersburg, Ryssland. Hjälpmedelscentralen i Vällingby har varit våra uppdragsgivare.</p><p>Syftet var att ge ett idéförslag där barn med funktionshinder ges en upplevelse och en möjlighet att testa olika hjälpmedel. Delarna som ingick i utformningen var: reception, utställning, väntrum, upplevelserum samt utprovningsrum. Vi har arbetat med att skapa miljöer som främjar utvecklingen och självförtroendet hos barn med funktionshinder. Det innebär en trygg- och sinnesstimulerande lokal.</p><p>För att skaffa de kunskaper som krävts i detta projekt har vi genomfört en utprovning, gjort studiebesök och pratat med ämnesexperter. Lämplig litteratur i områdena informationsdesign, barns utveckling, sinnestimulering och utställningar har använts.</p><p>Examensarbetet har resulterat i ett idéförslag samt en rapport. För att visualisera idéerna har illustrationer och en planritning tagits fram.</p><p>I rapporten som följer kan det utförligt läsas om de delar som lett fram till utformningen samt hur denna kom att se ut.</p>
10

Upplevelser i S:t Petersburg : -utställning och upplevelserum för barn med funktionshinder

Carling, Johansson, Linda, Maja January 2008 (has links)
Detta examensarbete har innefattat en utformning av en hjälpmedelscentral i S:t Petersburg, Ryssland. Hjälpmedelscentralen i Vällingby har varit våra uppdragsgivare. Syftet var att ge ett idéförslag där barn med funktionshinder ges en upplevelse och en möjlighet att testa olika hjälpmedel. Delarna som ingick i utformningen var: reception, utställning, väntrum, upplevelserum samt utprovningsrum. Vi har arbetat med att skapa miljöer som främjar utvecklingen och självförtroendet hos barn med funktionshinder. Det innebär en trygg- och sinnesstimulerande lokal. För att skaffa de kunskaper som krävts i detta projekt har vi genomfört en utprovning, gjort studiebesök och pratat med ämnesexperter. Lämplig litteratur i områdena informationsdesign, barns utveckling, sinnestimulering och utställningar har använts. Examensarbetet har resulterat i ett idéförslag samt en rapport. För att visualisera idéerna har illustrationer och en planritning tagits fram. I rapporten som följer kan det utförligt läsas om de delar som lett fram till utformningen samt hur denna kom att se ut.

Page generated in 0.0906 seconds