• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 213
 • 109
 • Tagged with
 • 322
 • 322
 • 322
 • 322
 • 124
 • 100
 • 71
 • 52
 • 50
 • 48
 • 47
 • 46
 • 42
 • 39
 • 36
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
51

Tillståndsövervakning av fjärrstyrda distribuerade frånskiljare i mellanspänningsnätet / Condition Monitoring of Remote Controlled Distributed MV Disconnectors

Eriksson, William January 2019 (has links)
This thesis studied the possibilities to monitor disconnectors’ operating times to indicate when maintenance needs to be performed. The main hypothesis of this study was that the operational time in a disconnector manoeuvre, open or close, correlates with the resistance in the mechanical components. If the operational time deviates too much from the baseline duration, then this may indicate that the disconnector needs to be maintained. Five substudies were conducted to study if it was possible to monitor the operating time and if the logged operating times had been affected by external conditions. Together they illustrated it might be possible to monitor operating times, but this study cannot state it with certainty based on the available data. From the results, it was possible to see that normal operating times for disconnectors varied within a group of disconnectors of the same type and manufacturer. Why it differed within groups of the same type and manufacturer might be explained by the effects of external conditions. It was shown that a varying transfer time occurred when logging the operation times in the front end processor. Furthermore, the year of production of the disconnector affected the median operating time, but it did not affect the operating time in an intuitive way, that is the operating time did not get longer for older disconnectors. Also, the geographical position of the disconnector may affect the operating time. When these external conditions were considered, disconnectors were concluded necessary to be studied individually. If disconnectors would be studied individually condition monitoring might be possible, although, it is not possible at the moment because of the lack of observations per disconnector.
52

Tvärfunktionell samordning i en matrisorganisation : Vad finns det för möjligheter?

Svartling, Helena January 2015 (has links)
Omvärlden ställer i dagsläget stora krav på resurssnålhet och effektivitet i organisationer somresulterar i nedskärningar, organisationsförändringar och sammanslagningar. Ofta genomförsdessa förändringar utan grundade konsekvensanalyser, vilket kan resultera i att organisationerfår dras med komplicerande strukturer som medarbetarna i efterhand får kämpa för att kommatillrätta med. Denna studies ämne initierades av en länsteater, som för några år sedantillsammans med andra konstnärliga verksamheter slogs samman till ett gemensamt bolagsom resulterade i en matrisorganisation. Som en följd av detta fick de olika verksamheternaen gemensam marknadsavdelning.Denna studie utfördes med aktionsforskning som övergripande metod, samt verktyg ochtekniker inom Offensiv kvalitetsutveckling, för att se vilka möjligheter som fanns att få tillstånd en förbättring av den tvärfunktionella samordningen mellan teatern ochmarknadsavdelningen. Resultatet visade att problematiken till en del springer urorganisationens övergripande strukturella uppbyggnad. Resultatet visade också avsaknad avverksamhetsplaner, gemensamma mål och visioner, framförhållning, samt brist pågrundläggande strukturer såsom roller, ansvarsområden, samt gemensamma rutiner. Dettasammantaget försvårar ett medvetet förbättringsarbete inom ramen för Offensivkvalitetsutveckling. Trots detta visade resultatet på att vilja fanns hos studiens deltagare attkomma tillrätta med problemen. / To meet the increasing demands of today regarding improved production efficiency, it oftencomes to downsizing, organizational change and mergers. These changes are often carried outwithout thorough analysis of impact, which could lead to growing complexity andcomplicated organizational structures that is left for the co-workers to fight to overcome. Thesubject of this studie was initiated by a theater, that since a couple of years ago, along withother performing art companies, were merged and resulted in a matrix organization. Thatamong other things led to, that a new marketing department was created.This studie used action research as an overall method along with tools from TQM (TotalQuality Management). This was an attempt to determine possibilities for improvement in thecross functional coordination between the theater and the marketing department. The resultshow that the existing problems partly originate from the companies organizational structure.The result also showed lack of business plans, common goals and visions, foresight. Lack ofbasic structures, such as roles, responsibilities and common routines complicates a consciousimprovement within the frame for TQM. Even so, the result also showed that the participantsof the studie were willing to solve these problems.
53

Stöttar kvalitetsteknik strategiskt arbete med informationshantering? : Mognadsmodeller och standarder som stöd för strategiskt arbete med verksamhetsinformation

Brandes, Carolina January 2017 (has links)
Syftet med detta examensarbete var att identifiera vad en lämplig modell för en strategisk styrning av hantering av verksamhetsinformation borde innehålla. För att få reda på detta analyserade jag vilka modeller som används, vilka utmaningar som uppges och vilket stöd kvalitetsteknik gav i arbetet att ta sig an utmaningarna. Främst användes fördjupad litteraturstudie och analys av förekomst av värderingar, teman och uttryckta utmaningar i den valda litteraturen. En enkät sändes ut till åttio professionella inom arkiv- och informationshantering och intervjuer har genomförts med fyra personer med stor erfarenhet av arbete med informationsstyrning på en strategisk nivå. För att avgränsa området för studien har kvalitetsteknik avgränsats till värderingar och teman angivna i hörnstensmodell och kvalitetsprismodeller. Analysen indikerar att de i litteraturen angivna utmaningarna till stor del kan mötas av de värderingar och teman som förekommer inom kvalitetsteknik, samtidigt som såväl modeller för strategisk styrning av verksamhetsinformation och BPM, Business Process Management, kan ge stöd inte minst då det gäller att involvera intressenter/stakeholders och hålla deras intresse. / This study aimed to identify what a suitable model for Information Governance should contain. In order to find out, I analyzed which models people commonly used, which challenges people expressed and to what extent Quality Management supported dealing with these challenges. The study mostly relied on literature studies. The presence of values, key temes and challenges have been noted and analyzed. A questionnaire was sent out to 80 IG-professionals and interwievs were held with four people with in-depth experience from working with information Governance. In order to define the scope for this study ” Quality Management has been delimited to values and key themes used in Excellence Models and the corner stones of TQM. The analyzes indicates that the expressed challenges to a great extent could be met with values and key themes present in Quality Management. Models dealing with Information Governance and BPM, Business Process Management, could also support dealing with the challenges, esp. dealing with stakeholders. / <p>2017-09-12</p>
54

Elevhälsa – en illusion av kvalitet? : En fallstudie om vilka faktorer som hindrar eller skapar förutsättningar för kvalitets- och systematiskt förbättringsarbete inom elevhälsan

Glad, Annica January 2017 (has links)
Syftet med uppsatsen var att bidra med kunskap kring hur elevhälsan upplever, och förhåller sig till, den stora frihetsgraden när det gäller att kvalitetssäkra och ständigt förbättra hur de omsätter dagens styrning via värdegrund till handling. Den teoretiska referensramen har främst fokuserat på teorier inom kvalitets- och förbättringsområdet samt skolutveckling, tvärprofessionella team, värderingsbaserat ledarskap och styrning och är baserat på sju olika teman: värdegrund, utveckla ett engagerat ledarskap, arbeta med processer, skapa förutsättningar för allas delaktighet, basera beslut på fakta, sätt kunden i centrum, styrning och säkring samt utveckling och förbättring. I teoriavsnittet presenteras även exempel på styrdokument för att ge läsaren en förståelse för vilka ramar elevhälsan har att förhålla sig till. Uppsatsen har i stort strävat efter att följa den kvalitativa forskningsprocessen utifrån kvalitativa fallstudier och Mixed Methods Designs. Som datainsamlingsmetod valdes gruppenkäter och fokusgruppsintervjuer och tre elevhälsoteam med sammanlagt elva medlemmar har deltagit. Metoddesignen bygger vidare från den teoretiska referensramen och är indelad på samma sätt med de sju olika teman. Hantering av data och analys har även utgått från de sju teman och analysen har följt fyra steg som slutligen redovisar en övergripande tolkning av de sammanlagda svaren i enkäten och från fokusgruppsintervjuerna. Författarens slutsats är att olika värdegrund- och- synsätt- värderingssystem som de tre elevhälsoteamens medlemmar uppvisar gör att värdegrunden omsätts på olika sätt i praktiken i de olika skolorna. / The aim of the paper was to contribute knowledge about how student health perceives and relates to the high degree of freedom in quality assurance and continually improving the way in which they translate current governance through value to action. The theoretical frame of reference has focused on theories of quality and improvement, as well as school development, cross-professional teams and value-based leadership and governance, and are divided into seven different themes: value basis, develop a committed leadership, work with processes, create the conditions for everyone's participation, basing decisions on facts, put the customer at the center, control and hedging as well as development and improvement. The theoria section also presents examples of control documents to give the reader an understanding of the framework for student health. The essay has largely sought to follow the qualitative research process based on qualitative case studies and Mixed Methods Designs. As the data collection method, group kits and focus group interviews and three student health teams with a total of eleven members were selected. The method design is based on the theoretical reference frame and is divided in the same way with the seven different themes. Data and analysis management has also been based on the seven areas, and the analysis has followed four steps presents an overall interpretation of the aggregate answers in the survey and from the focus group interviews. The author's conclusion is that different value-based assessment systems that the three student-health members show makes the value base in various ways implemented in practice. / <p>2017-08-16</p>
55

Våga. Våga pröva. Våga pröva nytt. : Modernt ledarskap från politik till praktik

Jidetoft, Nina, Rydström, Lotta January 2017 (has links)
Syftet med denna studie var att bidra med kunskapsutveckling kring framgångsfaktorer och utmaningar för strategiska ledare, inom Polismyndig-heten, för praktiserandet av ett modernt ledarskap. Studiens teoriavsnitt avgränsades till artiklar och litteratur som berör offentligt ledarskap och tillhörande ledarskapsutveckling med avseende på ett tillits-perspektiv – exempelvis; övergången till det moderna ledarskapet, rollen av organisationskulturen samt ständigt förbättringsarbete. Med utgångspunkt i relevant litteratur utformades en intervjuguide som låg till grund för semistandardiserade intervjuer med sex chefer på strategisk nivå i en av Polismyndighetens sju regioner. Utifrån intervjuresultat och relevant litteratur utformades därefter en enkät som skickades ut till 39 strategiska chefer, på motsvarande funktioner, i myndighetens övriga sex regioner. Arbetets omfattande empiri strukturerades utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Analysen av empirin beaktade, med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor, såväl resultatet från intervjuerna och enkätunder-sökningen, som studiens teoretiska ramverk. Författarnas slutsats är att såväl framgångsfaktorer som utmaningar för praktiserandet av ett modernt ledarskap, inom Polismyndigheten, i flertalet fall kan ses ur ett kommunikativt perspektiv. Studiens resultat indikerar att dialogen mellan chefer på regional nivå, likväl den som tar plats mellan regional och nationell nivå, uppvisar utvecklingsutrymme. / The purpose of this study was to contribute with knowledge of success factors and challenges for strategic managers, in the Swedish Police Authority, in practicing a ‘modern leadership’. The chapter on theory was limited to articles and literature relating to leadership in the public sector and trust-oriented leadership development – such as the transition to a ‘modern leadership’, the role of organizational culture, and continuous improvement. An interview guide, which was developed based on relevant literature, formed the outline for semi-standardized interviews with six strategic leaders in one of the seven police regions. A questionnaire, deriving on the results from the interviews, was subsequently sent to 39 strategic managers, in corresponding functions, in the authority's additional six police regions. The extensive empirical work was structured in a hermeneutical approach. The analysis took, based on the study’s purpose and research questions, into account the results of the interviews and the questionnaire, as well as the theoretical framework of the study. The authors conclude that both success factors and challenges for practicing a modern leadership within the Police can, in most cases, be seen from a communicative perspective. The results of the study indicate that the dialogue between managers at a regional level, and the dialogue that takes place between regional and national level, shows opportunities for development. / <p>2017-06-28</p>
56

Maintenance-related incidents and accidents : aspects of hazard identification

Holmgren, Mattias January 2006 (has links)
The satisfaction of stakeholders depends upon the fulfilment of their requirements. Two important stakeholder requirements related to technical systems are dependability and safety. However, system operation will gradually impair its performance leading to potentially hazardous states of the system. Maintenance is all activities aimed at retaining a system in, or restoring it to, a state where it can fulfil the stakeholders’ requirements. However, although maintenance is performed in order to ensure dependability and safety, incorrectly performed maintenance may contribute to accidents with extensive losses. Traditionally, human failures have often been appointed as one major cause of these maintenance-related accidents. However, human failures are not completely satisfactory as an explanation for incidents and accidents since there most often are other contributory causes to these failures. The purpose of this thesis is to explore and describe hazards contributory to maintenance-related incidents and accidents, in order to support continuous risk reduction. To fulfil the stated purpose, two case studies, supported by a literature study, have been performed. One case study focused on documented maintenance-related incidents and accidents within the Swedish railway. The second case study focused on perceived hazards in relation to maintenance execution within the Swedish paper industry. The railway case study indicates that improper infrastructure maintenance is a major cause of collisions and derailments within the Swedish railway. Furthermore, the study indicates that the three major maintenance-related hazards within the Swedish railway system are: communication errors, information retrieval errors and omitted operations. The study also proposes that it is not good enough to accept human failures, i.e. human error or rule violation, as a root cause of maintenance-related incidents and accidents. Both case studies show that a major maintenance-related hazard is insufficient communication between different activities associated with maintenance execution. Another common finding from the studies is that incidents manifested during maintenance execution might be caused by hazards in other maintenance-related activities within the maintenance process. In addition, both case studies show that a proposed process model of maintenance is a valuable support in hazard identification. / Godkänd; 2006; 20061116 (pafi)
57

Kritikalitetsanalys på virapressar / Criticality analysis of belt filterpresses

Ahlinder, Anton January 2019 (has links)
Föreliggande arbete utfördes på Ortvikens pappersbruk i Sundsvall som tillverkar pappersmassa och papper. Inom pappersmasseproduktionen finns flera virapressar, vilket är en sorts torkmaskin som pressar vattnet ur pappersmassan. För att kunna hålla en hög tillgänglighet på maskinutrustningen har det 2010 genomförts en kritikalitetsanalys, där pressarna klassades utefter deras egenskaper, speciellt hur viktiga de är för resten av processen. Baserad på denna klassning fördes de in i en underhållsplan, som säkerställer effektivt underhåll och ett långsiktigt förbättringsarbete på utrustningen. För att se om klassningen fortfarande håller utförs i detta arbete en ny utredning och klassning på tre av dessa virapressar. Som del i analysen undersöks de vanligaste och kostsammaste felen under de senaste 13 åren. Den nya kritikalitetsklassningen skiljer sig från den tidigare på några punkter, främst angående underhållsmässighet och felfrekvens. Detta har ingen påverkan på slutklassningen, men det är värt att notera om man vill använda klassningen som underlag för andra ändamål. Den historiska utredningen visar att de vanligaste felet är virahaveri och att en av pressarna som ansetts vara trasig oftast faktiskt också har varit det. Slutbetyget av nya klassningen blir samma som den förra, dock ändras några av delkriterierna. / This work was carried out at Ortvikens paper mill in Sundsvall, which produces pulp and paper. Inpulp production, there are several belt filter presses, which is a kind of dryer that squeezes thewater out of the pulp. In order to maintain a high level of availability of the machine equipment,all equipment is classified according to their properties, especially how important they are for therest of the process. This is to include them in a maintenance plan to be able to plan and performefficient maintenance and long-term improvement work on the equipment. In order to be able tocarry out more correct preventive maintenance and continued improvement work, a newinvestigation and classification of three of these belt filter presses is needed. As a part of thisinvestigation, the most common and costly technical faults in the last 13 years are examined. Thenew criticality classification differs from the previous one in a few points, mainly maintenanceand failure rate, which have been overlooked during the prior classification. This has no effect onthe final classification, but it is worth noting in case the classification is used as a basis for otherpurposes. The historical investigation shows that the most common fault is a wire breakdownand that one of the presses that was considered to be broken most often, has actually been justthat. The investigation shows that the new criticality classification gives the same result as theprevious one, but that there are changes in some of the individual criteria.
58

Kundorderstyrd tillverkning och kontinuerliga flöden : En fallstudie utförd på Mercado Medic AB, Lidingö Stockholm / Customer based production planning, and continuous production flow

Larsson, Christoffer January 2020 (has links)
The study was conducted at the organisation Mercado Medic AB, whohad problems regarding production planning in one of their assemblysections. The assembly section that was studied produces componentsthat are later to be used in the assembly of medically customizedchairs. The study examines both how work is conducted in thesection, and how orders are communicated to and within said section.Data was collected by observing the assembly section, and byinterviewing both the personnel and planning manager. Cycle-timeswere also measured for the activities that are carried out withinthe section. The data was then analysed with theories originatingfrom the sphere of quality management and Toyota Production Systems.The analysis shows that the current state of communications to, andwithin the section, is vertical. Orders are communicated frommanagement top – down, thus having the section produce componentswithout an actual need from downstream sections. This way ofproducing is more commonly known as a "push-system".The study presents, based on the analysis, a future state for howthe use of a kanban system and a simplified and balanced workflowwould solve the problem currently had with production planning. Thisway of producing is more commonly known as a "pull-system". Thefuture state is recommended to be implemented by the personnel inthe form of "experiments" (PDSA/PDCA-cycles), thus allowing thepersonnel to learn more about their process while experimenting.Lastly, it is important to note that the future state that thisstudy presents is not necessarily the best state that can be. Oncethe future state presented in this study is achieved, a new andimproved future state should be made. It is the endeavour ofstriving towards a continuously evolving future state that ensurescontinuous improvements.
59

Development of a process for environmental life cycle investigations

Berntsson, Erik, Dimgård, Albin January 2022 (has links)
As a result of increasing interest in sustainable development, the subject of this report is the exploration of methods to analyse the environmental impact of car components. The project is conducted as a case study, and the theory section is a literature study where several scientific articles about life cycle assessment (LCA) and environmental analysis are examined alongside previously performed LCAs, books about the subject, and ISO standards. The ISO14040-series provides a structure for the basic methodology used in this report, both to organise the theory section as well as the resulting process. The theory concludes with a 7-step process for conducting life cycle investigations, primarily for car components. The first step contains the ISO standard’s requirements of defining goal and scope. Steps 2-6 then process the data collection of different phases during the life cycle and the 7th and final step is a compilation and calculation of the data. The developed process aims to provide a fast and simple way of analysing the environmental impact for a product as the development work is progressing. To validate the functionality of the process and to further refine the process, it is used to perform an analysis of energy use and CO2 emissions during the life cycle of an active car bonnet device. This validation includes definitions of goal, scope, functional unit, and a Process Flow Chart in the first step.Steps 2-6 includes the data collection for raw materials, additional processes, use phase, end-of-life, and the transports related to the manufacturing of the investigated product. The last step of the validation is to compile the product’s energy use and CO2 emissions. The study also provides a suggestion for a table, called Life Cycle Eco Data Table, to use when conducting a life cycle investigation using the process, to get an overview of the environmental data. The conclusion is that the developed process is easy to use and aspires to high quality as it is based on scientific research.
60

From reactive maintenance towards increased proactiveness through digitalisation : Vital factors to achieve momentum towards preventive maintenance using digital tools

Liedberg, Jesper January 2021 (has links)
At today's manufacturers, reactive maintenance mostly takes place instead of prevention. At the same time, maintenance is seen as a necessary evil and many companies have no direct strategies or goals for maintenance. In today's maintenance, Industry 4.0 with digitalisation has begun research in and new methods and ideas are produced for more efficient maintenance. The purpose of this study is: To increase the knowledge of how manufacturers can understand and develop a strategy to achieve preventive maintenance and at the same time find essential elements for maintenance digitalisation.   Through a literature study, the existing research in prevention and digitalisation in maintenance was studied. To supplement, a single-case study was also conducted that included interviews from a manufacturing company that has reactive maintenance. Two focus groups were also conducted, one on the case company but also on another manufacturing company to compare the answers to the theory.   The study shows that there are several root causes that cause manufacturers to remain in reactive efforts in maintenance and it can be difficult to get out. This creates expensive costs for the manufacturer and stress for the maintenance operators. To get out and move towards more prevention, it is important to start with the basics, which is to have a strategy that has been jointly agreed within the organisation. Therefore, it is also important with training and choosing the right kind of maintenance depending on the machine and complexity. The last research question is more complex and it turned out that there are factors in digitalisation where manufacturing companies with reactive maintenance develop and use.   By understanding the causes and seeing elements to deal with preventive maintenance, manufacturers can practically use the study to achieve their maintenance goals. Regarding digitization, it is a step further and try to see if it is practical to implement at a company with reactive maintenance.   The study only covered information about a specific machine that is the base for generalisation within the case company factory plant. At the same time, the study focused only on the step between reactive and preventive maintenance in order to delimit the theoretical part.

Page generated in 0.1115 seconds