• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 213
 • 109
 • Tagged with
 • 322
 • 322
 • 322
 • 322
 • 124
 • 100
 • 71
 • 52
 • 50
 • 48
 • 47
 • 46
 • 42
 • 39
 • 36
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
61

Uppbyggnad av kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 : En analysstudie för förberedelse inför certifiering av ISO 9001:2015

Garbac, Michelle, Hedberg, Oscar January 2021 (has links)
This report presents the performance and results of an analysis study conducted at a small company in the foundry business. The purpose of the study has been to prepare the company for a certification of the quality standard ISO 9001: 2015. The reason for the study is to create a foundation for a future quality management certification for a small company that wants to develop its business and expand its customer base. The study begins with a description of the problem, which involves an examination of the gap that exists between the company's current quality management system and the requirements of ISO 9001. The collection of all essential information in the form of relevant theories and data has taken place through theory research and informative meetings with the company's management. The workflow is described to clarify what the process looked like. A description of the current situation is given to gain understanding of the starting point and to have as a basis for analysis of deficient functions and processes within the business. In the analysis a comparison is made of the current situation with the requirements set in the ISO 9001 standard, and then proposals for measures to cover the analyzed gaps are presented. The results of the study give the company a thorough description of what measures are required to be able to accomplish an approved certification. The study provides suggestions for concrete measures such as which platform can be used to create a quality management system, which managing documents should be included, suggestions for quality goals and how these should be measured regularly. Descriptions of important core processes in the form of routines with associated templates have been produced to create continuity. With the help of these measures, a suggestion of a functioning management system was presented that is suitable for the smaller business.
62

Hur ledare kan påverka delaktighet hos medarbetare

Kamal Ali, Alex, Lindblom, Patrik January 2020 (has links)
Forskning har visat att ledarskap har en betydande roll för att påverka delaktighet hos medarbetarna och för att nå framgång. De två hörnstenarna engagerat ledarskap och att skapa förutsättningar för delaktighet valdes från Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell. Syftet var att skapa en ökad förståelse för hur ledare kan påverka delaktighet hos medarbetare genom att inse sambandet mellan ledarens betende och medarbetarnas grad av delaktighet.Studien utfördes på två kommunala avdelningar i Norge. Resultaten kommer från en enkätundersökning med 30 respondenter och intervjuer genomförda med tre ledare från arbetsplatserna. En mixad forskningsmetod tillämpades och från enkätens resultat har författarna sett samband mellan enkätens olika faktorer. Resultatet från enkäten har tillsammans med citat från intervjuer med ledarna bidragit till studiens resultat.Resultaten visade att en ledare som ger möjlighet till medarbetarna att vara delaktiga vid besluttagande tillfällen bidrar till motivation och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Vidare visar studien att en faktor som påverkar delaktighet är en ledare som har tillit till sina medarbetare och ger stöd samt delegerar ansvar och befogenheter. Studiens resultat visar betydelsen av hur en ledare kommunicerar och ger stöd till medarbetarna. Stöd och kommunikation har en avgörande betydelse för att positivt kunna påverka medarbetarnas delaktighet. / Research has shown that leadership plays a significant role in influencing employee participation and achieving success. The two cornerstones involved leadership and creating the conditions for participation were chosen from Bergman and Klefsjö's (2012) cornerstone model. The aim was to create a better understanding of how leaders can influence employee participation by realizing the relationship between the manager's behavior and the employees' level of participation.The study was conducted at two municipal departments in Norway. The results come from a survey with 30 respondents and interviews conducted with three leaders from these departments. A mixed research method was applied, and from the results of the survey the authors have seen the connection between the different factors of the survey. The results show that the survey, together with citations from interviews with the leaders, have contributed to the study's results.The results show that a leader who gives the employees the opportunity to participate in decision making creates motivation and job satisfaction among the employees. Furthermore, the study shows that a factor that influences participation is a leader who has confidence in his or her employees and provides support and delegates both responsibility and authority. The results of the study also show that how a leader communicates and gives support to employees is of crucial importance in influencing employee participation / <p>2020-06-26</p>
63

Fallstudie om hantering av transportrelaterade kvalitetsbrister : En fallstudie på ett möbeltillverkande företag / Case study on managing transportrelated quality defects

Fredén, Adam, Svanström, Marcus January 2023 (has links)
Företag X är en organisation som värderar kvalitet högt. Detta företag tillverkar möbler med sin utgångspunkt i Sverige. Inom svensk industri uppskattas kvalitetsbristkostnader stå för 10–30 % av omsättningen. Företaget är bekymrade över de stora antalet reklamationer som uppstår, anledningar till detta kan vara konstruktionsfel, leverantörsfel och transportskador. Transportskadorna som företag X har står för ca 20 % gentemot alla de andra reklamationstyper företaget har identifierat. Syftet med detta arbete är att bidra till utveckling av kvalitetsarbetet på företag X och minska de kvalitetsbristkostnaderna som uppstår vid transportrelaterade reklamationer. För att kunna besvara syftet ställs frågorna:  Vad är rotorsakerna till reklamationer i samband med transport?  Vilka åtgärder kan vara lämpliga för företaget att implementera för att minska transportrelaterade reklamationer?  Hörnstensmodellen som tillhör offensiv kvalitetsutveckling används för att besvara frågeställningarna. Utöver teorin som presenteras används metoden fallstudie för att besvara frågeställningarna.   Resultatet pekar mot att det befintliga transportkonceptet för utleverans till kund anses vara ett bra koncept. Däremot så avviker de förutsättningar som finns för konceptet. Avvikelser leder till att chaufför och montörer tvingas till extra hantering av produkter, exempelvis omplacering av produkter i lastbil. Varje omplacering skapar en extra hantering som anses öka risken för skada på produkten. Extra hantering blir en huvudorsak till att reklamationer uppstår. Den andra huvudorsaken som identifieras är att ett stort antal defekta produkter från produktion når kund, vilket i affärssystemet är en transportskada.  Utifrån dessa huvudorsaker bedrivs två workshops med mål att identifiera flertalet avvikande förutsättningar, orsaker till att de avviker och till slut åtgärderna för avvikelserna. Resultatet av frågeställningarna är att det presenteras 36 rotorsaker med tillhörande åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagens lämplighet verifieras av experter på företaget och en åtgärdslista tas fram utifrån en prioriteringsmatris.  Sammanfattningsvis konstateras arbetet uppfylla dess syfte. Om företaget följer den åtgärdslista som presenterats så förväntas transportskadorna minska och arbetssättet går senare att ta med sig i framtida förändringsarbeten samt även inom andra organisationer som upplever liknande problematik. / Company X is an organization that values quality highly. This company manufactures furniture with its base in Sweden. Within the Swedish industry, quality-related costs are estimated to account for 10-30 % of the turnover. The company is concerned about the high number of complaints that arise, which may be due to design flaws, supplier errors, and transportation damages. Among the types of complaints identified, the transportation damages account for approximately 20 % for company X. The purpose of this work is to contribute to the development of quality work at company X and reduce the quality-related costs associated with transportation-related complaints. To answer the purpose, the following questions are posed:  What are the root causes of complaints related to transportation?  What actions may be appropriate for the company to implement in order to reduce transportation-related complaints?  The cornerstone model, belonging to offensive quality development, is used to address these questions. In addition to the presented theory, the case study method is used to answer the questions.  The results indicate that the existing delivery concept to customers is considered a good concept. However, there are deviations from the conditions of the concept. Deviations lead to additional handling of products by drivers and assemblers, such as product rearrangement in the truck. Each rearrangement creates additional handling, which is deemed to increase the risk of product damage. Extra handling becomes a major cause of complaints. The second major cause identified is that a large number of defective products from production reach the customer, which is classified as transportation damage in the business system.  Based on these root causes, two workshops are conducted with the aim of identifying multiple deviating conditions, reasons for the deviations, and eventually, the actions to address the deviations. The result of the research questions is the presentation of 36 root causes with associated action proposals. The suitability of the action proposals is verified by experts within the company, and an action list is developed based on a prioritization matrix.  In conclusion, the work is found to fulfill its purpose. If the company follows the presented action list, it is expected that transportation damages will decrease, and the approach can be applied in future change efforts and even within other organizations experiencing similar issues.
64

MÄTVERKTYG OCH MÄTNING AV LOGISTIKENS EFFEKTIVITET INOM BYGGBRANSCHEN : Mätning av logistikeffektiviteten inom byggproduktion

El Masry, Sheila January 2022 (has links)
Logistics is a talked about but also difficult to define concept as this concept has several different interpretations. Actually, logistics is primarily about more efficient material flows, which in turn should create more efficient work processes in production. In literature research, knowledge has been sought about efficient logistics and lean, which in turn led to investigating the various areas and factors that lead to waste. Logistics within the construction industry, and not least production, is today an area that is well debated and is one of the more important aspects to achieve more efficient production. Based on the knowledge gathered, a measurement tool has since been developed which is intended to be used within construction production to measure the actual efficiency of logistics. This means that the tool can, if desired, be used in more projects than those processed and treated in this scientific report. This scientific report will answer the following questions: 1. What shortcomings are found in logistics in the construction industry 2. Are there one or more widespread deficiencies? 3. Develop a measurement tool that should be able to measure the efficiency of logistics in projects within construction production. The result shows that with well-planned logistics, more efficient logistics can be achieved and thus profit can be achieved in the form of both time and money. This scientific report will provide an insight into the field of logistics during construction production. Furthermore, the work will highlight the shortcomings that appear in the efficiency of logistics within the investigated projects and give suggestions on how this can be remedied.
65

Towards a learning organization for product development

Cronemyr, Peter January 2000 (has links)
The costs of late changes due to earlier misunderstandings in product development are very high, even though no company wants to admit how high they really are. From experience in Swedish industry and based on results from previous research found in the literature, the conclusion is drawn that people need to talk to one another to be able to understand one another and thereby avoid misunderstandings. Information technology can be used to increase the frequency and amount of information communicated within a product development organization but it cannot replace talking. This project aims at delivering methods that are intended to improve effectiveness of product development, i.e. fewer misunderstandings will contribute to improved quality and, as a consequence, lowered costs and shortened lead-times. The project also aims at delivering a method that is intended to improve organizational learning, which would in turn improve a company’s ability to adapt more easily to a changing environment. The ultimate goal and vision is more competitive companies. The following contributions to the theory of Engineering Management are presented in this thesis: (i) ‘An Engineering Management Model for Improvement of Organizational Learning’ is a theoretical model of how three management disciplines can be used together to improve organizational learning within a product development organization, based on the framework of Senge’s five disciplines. (ii) ‘Phantom Turbine Development’ is a presentation of how people engaged in development of technology and processes for product development can share goals and visions based on future customer needs. (iii) ‘Process Improvement Simulations’ are a method for simulating and comparing improvements to the development process before they actually take place. (iv) ‘Knowledge Overlapping Seminars (KOS)’ are a communication method for engineers in a product development team with the purpose of eliminating misunderstandings. Obstacles that occur in ‘ordinary meetings’ are avoided in a KOS. Action research has been used as research method. It has been performed at ABB STAL, a company developing gas and steam turbines, where the researcher of this project is employed. The approach used, collaborative action inquiry, is characterized by the researcher having an almost total identification with the activities and direction of change of the company, which is the case since the research is to a great extent based on the researcher’s own experience. / Kostnaderna för ändringar sent i produktutvecklingsprojekt på grund av missförstånd tidigare i projektet är mycket höga, även om inget företag vill erkänna hur höga de verkligen är. Baserat på erfarenheter från svensk industri och på resultat från tidigare forskning inom området drasslutsatsen att människor måste tala med varandra för att kunna förstå varandra och därmed undvika missförstånd. Informationsteknik kan användas för att öka frekvensen och mängden information som kommuniseras inom en produktutvecklingsorganisation men den kan inte ersätta samtal mellan människor. Detta forskningsprojekt har som mål att presentera metoder som ska kunna användas för att förbättra måluppfyllelsen vid utveckling av nya produkter, det vill säga färre missförstånd ska ge en förbättrad produkt- och processkvalitet, vilket i sin tur medför sänkta kostnader och förkortade ledtider. Ytterligare ett mål är att presentera en metod för att öka det organisatoriska lärandet, vilket skulle förbättra en organisations förmåga att anpassa sig till förändringar i dess omvärld. Det övergripande målet är mer konkurrenskraftiga företag. Följande bidrag till forskningsområdet Metoder och organisation för ledning av ingenjörsarbete (Engineering Management på engelska) lämnas i denna avhandling: (i) En modell för ledning av ingenjörsarbete är en teoretisk modell av hur tre olika ledningsfilosofier kan användas tillsammans för att förbättra det organisatoriska lärandet inom en produktutvecklingsorganisation baserat på Senges ramverk ‘De fem disciplinerna’. (ii) Fantomturbinutveckling är en presentation av hur ingenjörer som arbetar med utveckling av teknik och process för produktutveckling kan dela mål och visioner baserade på framtida kundbehov. (iii) Simulering av processförbättringar är en metod för att simulera och jämföra förbättringar av en utvecklingsprocess innan de införs. (iv) Kunskapsöverlappningsseminarium (KOS) är en kommunikationsmetod som ingenjörer i ett produktutvecklingsteam kan använda för att eliminera missförstånd. Hinder som uppträder i vanliga möten undviks i KOS. Aktionsforskning har använts som forskningsmetod. Forskningen har utförts på ABB STAL, ett företag som tillverkar gasturbiner och ångturbiner, där författaren till denna avhandling är anställd. Det använda angreppssättet, samverkande aktionsforskning, karaktäriseras av att forskaren i stort sett totalt identifierar sig med företagets aktiviteter och förändringsriktning, vilket väl överensstämmer med forskningen inom detta projekt som till stor del är baserat på författarens egna erfarenheter.
66

Verksamhetsutveckling i en funktionell struktur : Hur kultur, struktur och ledarskap samverkar

Lauritzen, Ulrika January 2019 (has links)
Under de senaste åren har energibranschen mött nya utmaningar som förändrat förutsättningarna, i en tidigare stabil verksamhet som kännetecknats av god tillväxt och kapitalintensitet. De nya utmaningarna inom branschen har lett till ett behov av att förändra sättet att organisera och leda verksamheterna. Många koncerner inom energibranschen har hierarkiska, funktionsstyrda strukturer som betraktas som mekaniska, reaktiva system med ett internt fokus. De nya förutsättningarna kräver hög flexibilitet, proaktiva system med ett externt fokus. Total Quality Management (TQM) har lanserats som framgångsrika koncept för att uppnå detta. Studier visar att en lyckad implementering av dessa koncept kräver en stark företagskultur, ett engagerat ledarskap och en struktur anpassad till TQM (Bergman och Klefsjö, 2012; Ljungberg och Larsson, 2012) Många organisationer i energibranschen står inför en genomgripande förändring av kultur, struktur och ledarskap. Genom att medvetandegöra och belysa dessa faktorer ökar möjligheterna att motverka oönskade kulturella effekter och därmed underlätta förändringen. Föreliggande studie har undersökt hur kultur, struktur och ledarskap samverkar genom att kartlägga dessa faktorer, i en organisation med en funktionell struktur. Studien har genomförts som en fallstudie där även en organisations styrkor respektive svagheter avseende kultur, struktur och ledarskap ur ett TQM-perspektiv har beskrivits. Resultatet visade att samverkan mellan kultur, struktur och ledarskap kan beskrivas som en iterativ, interagerande process. Ledarskapet har förmåga att påverka värderingar, kultur och struktur, samtidigt som strukturen bär på värderingar och kultur som påverkar ledarskapet. Ledarskapet i fallstudien dominerades av värderingar, som stämmer överens med TQM, även kulturen dominerades av dessa värderingar, trots den funktionella strukturen. Men studien påvisade även att den funktionella strukturen hade en viss inverkan både på kultur och ledarskap. Resultatet visade också en brist på struktur anpassad till den rådande kulturen och ledarskapet i fallstudien, eftersom den funktionella strukturen visade sig vara dominerande / <p>2019-08-29</p>
67

Processorienterad kultur : Mätmetod över beteenden som driver resultat i en processorienterad kultur

Celinder, Johan, Klang, Anders January 2019 (has links)
Iden till arbetet fick författarna från en föreläsning om kultur (SIQ &amp; SKI, 2018) och hur enligt Drucker kulturen i en organisation slår strategi utan problem. Syftet var att undersöka vilka beteenden som driver resultat i en processorienterad kultur, samt att utveckla en modell för att mäta detta.   Målet var att mäta beteende i organisationen för att hjälpa dem skapa en konkurrenskraftigare kultur och snabbare uppnå processorientering med en enkät i en kvantitativ pilotstudie. Trots att alla svarade var populationen får pilotstudien för liten för att ge signifikanta resultat. Studien bygger på teorin om kluster av fyra tillämpningar “fumlare”, “kartläggare”, “pratare” och “organiserare” från Hellström &amp; Eriksson (2013) och resultaten redovisas i diagram och IPA-matris.   Slutasatsen är att organisationen lutar åt funktionsorientering, men strävar i riktning mot processorientering. Den sammanlagda bilden är att de tillhör klustret “pratare” med knapp marginal. De är dock på väg i riktningen att börja sin resa mot processorientering via fokus på kommunikation. Mätmodellen som används är i linje med forskning och ger svar på vilka hindrande och stödjande beteenden som finns i en organisation för en processorienterad kultur. Mätmodellen har även svagheten att den inte ger svar på andra frågor än för hörnstenen “att arbeta med processer” och att processorientering endast utgör en del av det som är en kvalitetskultur. / The authors of this thesis got the idea to this projekt from a lecture and from Drucker´s quote “Culture eats strategy for breakfast”. The purpose was to investigate what behaviours that drives results in a process oriented culture, and to develop a model for measuring these behaviours.   The goal was to measure the behaviours in the organisation and to help them obtain a culture that exceed the culture of their competitors, and reaching process orientation using a quantitative survey in a pilot study. Even though we got answers from all participants in the survey, the population was too small to generate statistically significant results. The study is based on the theory of four clusters; “fumblers”, “talkers”, “organisers”, and “mappers” by Eriksson and Hellström (2013) and the results are displayed in diagrams and an IPA-matrix.   The conclusion is that the organisation leans towards function orientation, but they are striving towards becoming process orientated. The total picture the authors got is they belong to the cluster “talkers” with a slight margin. They are heading in the direction of becoming process orientated by focusing on their communication though. The model was designed using research about what behaviours have a positive or a negative effect on the processorientated culture of the organisation. The weakness of the model is that it only takes the cornerstone “working with processes” into account and does not measure the other perspectives of quality culture. / <p>2019-07-26</p>
68

A Structure for Impact : Using benchmarking to revise the organization structure of an INGO

Johansson, Julia January 2019 (has links)
This thesis investigates what the possible benefits and challenges are with different organization structures from the perspective of an international non-governmental organization (INGO). Based on learnings from other organizations it is examined what a revised structure could look like for Organization X in order to maximize their use of internal resources. The aim of the study is to achieve a structure more aligned with the strategic priorities of Organization X. As well as contribute to the field of organization theory from an INGO perspective. To achieve this benchmarking against other organizations is used to collect learnings in relation to organizational design. The learnings are analyzed in relation to organization theory and common challenges for INGOs. The result and analysis show that benchmarking can be used to gather valuable learnings regarding organizational design for INGOs in general and Organization X in particular. Two options for structural revisions for Organization X are presented. It is suggested that the second option should be implemented, at least as a first step, due to the current strategic priorities of the organization and the larger risks associated with option one. If implemented, the revisions proposed in this thesis should enable increased flexibility and the freeing up of resources, resulting in increased capability for fundraising and increased impact.
69

Studie av process och maskinduglighet på Electrolux Laundry Systems plåtberedningsmaskiner / A study of process and machine capability on Electrolux Laundry Systems sheet metal processing machines

Hansson, Jonatan, Duong, Jonas January 2019 (has links)
Inom industriell tillverkning har alla maskiner en teoretisk duglighet. Den skiljer sig däremot från den faktiska när den sätts i en process, där påverkas dugligheten av samtliga resurser i processen. Electrolux Laundry Systems har problem i sin plåtberedning som beror på att dugligheten bland plåtberedningens maskiner är okänd. Projektet handlar om att beräkna dugligheten i Electrolux Laundry Systems plåtberedningsmaskiner samt ge förslag på hur dugligheten kan förbättras och övervakas. De studerade maskinerna består av tre stansar och fem bockningsmaskiner. Dugligheten mäts i duglighetsindexet Cpk. Mätdatan plottas även i diagram måttvis. Resultatet från studien visar att samtliga plåtberedningmaskiners duglighet beräknades till under 1,0. Ett godkänt värde bör ligga mellan 1,33 och 1,66. Det betyder att plåtberedningsprocessen inte är duglig.
70

Creating a Force of Development in Swedish Healthcare : A Contribution from the First-Line Managers’ Perspective When Driving Improvement Work Based on Lean

Kahm, Therese January 2019 (has links)
This thesis is about the healthcare managers, working at operational levels, defined as the first-line managers. These managers often are given the role and responsibility to integrate improvements into daily work. A stronger development ability of Swedish healthcare requires first-line managers with a developed ability to lead change. Thereby efforts must be made to provide these managers with supportive work conditions when leading and developing organizations. One approach to organizational development is Lean, which refers to a strong improvement culture based upon a supportive and highly engaged leadership as well as a strong customer focus. The purpose of this thesis is to contribute to knowledge about and an understanding of the conditions that influence first-line healthcare managers’ abilities to drive improvement work based on Lean. Some of the conditions investigated are; time, receiving support from the own manager, feeling joy in improvement work and being assured about the effects of Lean. The thesis is based on three separate analyses of a web-based survey, which relate to the two research questions. The study was conducted in a Swedish healthcare organization two years after the initiation of Lean. The analyses are presented in three separate papers. The first research question considers; How can an instrument be developed that investigates first-line managers’ views on their role, conditions and ability to drive improvement work based on Lean? The second question is; What can be learned from using the instrument that investigates first-line managers’ views on their role, conditions and ability to drive improvement work based on Lean? A qualitative study based on a hermeneutic, inductive, qualitative research approach was conducted in order to meet the research purpose and answer the research questions. The thesis is mainly based on three papers. In paper 1 it is stated that the assuredness about the effects of Lean was quite high among the managers when the survey was conducted, such as that Lean contributes to a greater patient focus and to the development of an improvement culture. In paper 2 it is noted that the first-line managers view their role as crucial in improvement work based on Lean. Time, support from coworkers, and a clear vision and clear goals were the three conditions they considered to be most important for their ability. The results presented in paper 3 show that to initiate improvement work based on Lean, they ask for own managers who are assured about Lean and include them in discussions. They view their role and responsibility in relation to their coworkers as extensive, for instance increating a culture where problems and mistakes are viewed as possibilities to improve and for encouraging that new work procedures are tested. The findings indicate a need for a deeper understanding of Lean. It is concluded that a thorough understanding of Lean is a main condition for the first-line managers´ ability to drive improvement work based on the approach. Developing a common view of Lean takes time, which is important to emphasize in the practical setting to motivate for a long-term perspective. This development takes highly motivated, assured and persistent leaders with a continuous improvement attitude and a mission to improve healthcare together. There is also an applied research question; How can the use of the instrument contribute to developing first-line managers’ role, conditions, and ability to drive improvement work based on Lean? In its essence, Lean is concerned with improving a system and since the instrument raises questions about relationships between organizational members, it sets focus on the system and calls on a system view. The responsibility for one management level must continuously be set I relation to another, when putting the pieces together in the “improvement puzzle”. Change depends on adjustments in human behavior and the instrument establishes a focus on the people in the processes necessary for development and results. The instrument also provides opportunity and structure to investigate and talk about the soft conditions important for the ability, such as receiving support from the own manager, and feeling inspiration and being assured. The practice of Lean requires changes in attitudes, new habits, new skills in the whole system, meaning in each individual from the executive management to the front-line workers. Thereby self-reflection becomes important, which requires forums for dialogue. It is concluded that such forums can influence first-line healthcare managers’ abilities to drive improvement work based on Lean. In dialogue forums improvement work can be reflected upon and learned from together. / <p>Vid tidpunkten för framläggningen av avhandlingen var följande delarbeten opublicerade: delarbete 2 (accepterat), delarbete 3 (inskickat).</p><p>At the time of the defence the following papers were unpublished: paper 2 (accepted), paper 3 (submitted).</p>

Page generated in 0.1299 seconds