• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 296
 • 5
 • 2
 • Tagged with
 • 303
 • 94
 • 88
 • 81
 • 80
 • 68
 • 63
 • 59
 • 55
 • 49
 • 47
 • 47
 • 36
 • 33
 • 32
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Den motsägelsefulla kvinnan : en kvalitativ publikstudie om kvinnor, sexualitet och heteronormativitet i Sex and the City och L Word

Kettil, Liza January 2007 (has links)
Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor tolkar och förstår hur kvinnor och kvinnors sexualitet skildras i programmen L Word och Sex and the City. Vilka olika sätt att förstå och förhålla sig till sexualitet och heteronormativitet skapas i mötet mellan tittare och text? Metod och Material: Kvalitativa intervjuer med sju kvinnor Resultat: Informanterna beskriver en motsägelsefull bild av kvinnan som framställs i både Sex and the City och L Word. Kvinnorna ses som starka i Sex and the City på så vis att de är självständiga och lever sina egna liv. Samtidigt upplevs de som svaga på grund av att de är ytliga och fokuserar sitt lev efter sökandet efter den rätte mannen. Kvinnorna i L Word tillskrivs mänsklighet och djup eftersom vardagen direkt knyts till karaktären och handlingen. Informanterna ser att båda programmen som socialiseringsagenter på så vis att de lyfter fram att kvinnor har en egen sexualitet och att kvinnor kan ha en sexualitet utan att den innefattar män. Informanterna upplever att detta kan bidra till att förändra synen på kvinnors sexualitet. I tolkandet och meningsskapandet i mötet med Sex and the City och L Word använder informanterna sig av en populärkulturell kompetens. De använder ofta referenser till andra populära program för att förklara eller förtydliga vad de menar. Den sexuella heteronormativiteten har betydelse för framställningen av sexualitet i båda programmen. I Sex and the City verkar en tydlig heterosexuell norm även om karaktärerna gör homosexuella erfarenheter. Dessa erfarenheter fungerar dock som reproducerande av heteronormativiteten på så vis att de ständigt söker sig tillbaka till det heterosexuella. I L Word framställs det heterosexuella nästan som det avvikande och där blir det icke-normativa istället till norm.
2

Den motsägelsefulla kvinnan : en kvalitativ publikstudie om kvinnor, sexualitet och heteronormativitet i Sex and the City och L Word

Kettil, Liza January 2007 (has links)
<p>Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor tolkar och förstår hur kvinnor och kvinnors sexualitet skildras i programmen L Word och Sex and the City. Vilka olika sätt att förstå och förhålla sig till sexualitet och heteronormativitet skapas i mötet mellan tittare och text? Metod och Material: Kvalitativa intervjuer med sju kvinnor Resultat: Informanterna beskriver en motsägelsefull bild av kvinnan som framställs i både Sex and the City och L Word. Kvinnorna ses som starka i Sex and the City på så vis att de är självständiga och lever sina egna liv. Samtidigt upplevs de som svaga på grund av att de är ytliga och fokuserar sitt lev efter sökandet efter den rätte mannen. Kvinnorna i L Word tillskrivs mänsklighet och djup eftersom vardagen direkt knyts till karaktären och handlingen. Informanterna ser att båda programmen som socialiseringsagenter på så vis att de lyfter fram att kvinnor har en egen sexualitet och att kvinnor kan ha en sexualitet utan att den innefattar män. Informanterna upplever att detta kan bidra till att förändra synen på kvinnors sexualitet. I tolkandet och meningsskapandet i mötet med Sex and the City och L Word använder informanterna sig av en populärkulturell kompetens. De använder ofta referenser till andra populära program för att förklara eller förtydliga vad de menar. Den sexuella heteronormativiteten har betydelse för framställningen av sexualitet i båda programmen. I Sex and the City verkar en tydlig heterosexuell norm även om karaktärerna gör homosexuella erfarenheter. Dessa erfarenheter fungerar dock som reproducerande av heteronormativiteten på så vis att de ständigt söker sig tillbaka till det heterosexuella. I L Word framställs det heterosexuella nästan som det avvikande och där blir det icke-normativa istället till norm.</p>
3

Sjuksköterskors heteronormativa attityder inom vårdrelationen : En litteraturstudie / Nurses heteronormative attitudes within the caring relationship : A literature study

Bergsten, Johanna, Bäckström, Lizandra January 2016 (has links)
No description available.
4

"Jag vill vara med henne" : En studie om upplevelsen av ansvar i heteronormativa par

Sirén, Hanna January 2016 (has links)
Den här studien handlar om upplevelsen av ansvar inom heteronormativa par där ansvaret handlar om skyldigheten att vårda relationen. Studien rör sig kring könsmaktsordning i relation till den upplevda relationen och under vilka premisser som mannen och kvinnan kan ta ansvar. Studien är hermeneutisk och bygger på fem berättelser från fem informanter som befinner sig i heteronormativa relationer. Dessa redogör för hur de upplever sin relation och hur de upprätthåller den. Detta inkluderar bland annat idéer om den upplevda identiteten i relation till den andre. Vidare diskuterar studien idén om den upplevda identiteten i relation till könskategorierna man och kvinna. Studien stödjer sig på både socialkonstruktionistisk teori men även Butlers performativitetsteori. Resultatet visar på svårigheten av att peka på specifika tendenser av könsmaktsordning i de olika upplevelserna men att denna befinner sig inom grunden för heteronormativa relationer som koncept. Vidare diskuterar studien en eventuell slitning mellan beaktandet av strukturella tendenser i samband med individens upplevda verklighet, alltså hur den samhälleliga strukturen och den upplevda verkligheten inte nödvändigtvis verkar inom samma koncept.
5

Gymnasieungdomars tankar om sexuella normer

Larsson, Fanny, Olsson, Therese January 2014 (has links)
Det här är en kandidatuppsats vars syfte är att undersöka gymnasieungdomars attityder till och åsikter om vad som är normen i sexuella sammanhang samt hur deras syn på olika sexuella läggningar ser ut. Ämnet som har valts för undersökning beror på författarnas egna intressen samt att vi anser att det är relevant för socialt arbete att ha kunskap om de sexuella normer som finns bland ungdomar idag. Detta för att man ska kunna bemöta dem på ett korrekt och kompetent vis. Sex stycken semistrukturerade intervjuer med gymnasieungdomar har genomförts. Sedan har en kvalitativ innehållsanalys gjorts där materialet har analyserats med hjälp av tre teorier: socialkonstruktionism, queerteori och sexuella script. De viktigaste slutsatserna som har dragits av studien är att den sexuella normen handlar mycket om ett heteronormativt samliv och att stora skillnader finns mellan vad som är norm för respektive kön.
6

Han Och Han : Eller hur homosexuella killar porträtters i två moderna ungdsomromaner / He, His &amp; Him : Or how a homosexual youth is portraited in two youth novels

Ronnersjö, Maja January 2013 (has links)
This essay deals with how young adult literature describes and characterizes young homosexual men. Two novels are analyzed within a framework of queer theory and cultural studies. The focus is on how sociality enforces heteronormativity. The analyses of the novels investigate how the characters think of themselves and their sexuality, what their view of love and relationships are, and how their closest friends and parents react to their homosexuality.
7

Alla är vi människor : Regnbågsföräldrars upplevelse av bemötande i förskola och samhälle / We are all human : LGBT parents experience of how they are treated by pre-school and community

Nielsen, Jill, Bjerlin, Milena January 2013 (has links)
Syftet med studien är att belysa hur regnbågsföräldrar upplever att de blir bemötta i förskolan, samt deras upplevelser av att vara homosexuella i en heteronormativ förskole- och samhällsmiljö. Trots att det idag finns lagar som reglerar alla människors rätt att leva med och älska vem man vill finns det i samhället fortfarande många hinder att ta sig igenom för dessa familjer. Vi har i vår studie utgått från queerteorin som ifrågasätter det normala och vänder upp och ner på antagandet att det finns ett normalt kontra onormalt sätt att vara sexuell man eller kvinna. Queer intar ett prövande förhållningssätt till det normala, och innefattar inte en begränsande identitet. Undersökningen är gjord med hjälp av kvalitativa intervjuer av tre regnbågsfamiljer.  Samtliga uttryckte att de blivit positivt bemötta i kontakten med förskolan. Dock framkom det en hel del andra aspekter som tyder på att det finns en underliggande oro för situationen i stort. Resultatet redovisas utifrån tre olika sfärer, den sociala, den politiska och den kulturella som alla på sitt sätt påverkar familjerna i deras vardag på såväl förskolan som i samhället. Resultatet visar också att det finns en viss oro över att personal på förskolor inte har tillräcklig kunskap och utbildning kring de nya familjekonstellationer som är på frammarsch, vilket innefattar alla de familjer som på något sätt avviker från det normala.
8

Heteronormativitet i sexualitets- och relationsundervisningen : En observationsstudie

Hast, Ylva Li January 2014 (has links)
I samhället finns det en förväntning på att kvinnor och män är olika och de ska åtrå varandra, vilket kan benämnas heteronormativiten. Att följa den förväntade normen innebär att få ta del av privilegier som normbrytare saknar. Genom normkritik kan man granska och ifrågasätta de rättigheter och privilegier som heteronormativiteten innebär. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida sexualitets- och relationsundervisningen i gymnasieskolan bedrevs heteronormativt. Undersökningen ämnade ta reda på hur lärare pratade om homosexualitet, bisexualitet och könsöverskridande identitet och uttryck och huruvida lärarna problematiserar existensen av en heteronorm i samhället. Utöver detta söktes även kunskap om hur lärare bemötte eventuella kränkande handlingar och om det förekom ett osynliggörande av homosexuella, bisexuella eller transpersoner (HBT-personer) i sexualitets- och relationsundervisningen. Studien baserades på observationer av tre lärares sexualitets- och relationsundervisning inom naturvetenskap och biologi. Genom att analysera undervisningens följemeningar kunde slutsatser dras kring vilka socialiserande effekter undervisningen skapade. Samtliga av de tre lärarna undervisade om homosexualitet, bisexualitet och transpersoner. I de flesta fall tycktes undervisningen ämna ge eleverna information om hur en person kan avvika från normen, hur dessa personer ofta känner sig eller ge exempel på hur homosexuellas förutsättningar tidigare sett ut. Vid flera tillfällen användes genetik och evolution för att förklara varför homosexualitet, bisexualitet eller könsöverskridande identitet och uttryck har uppstått. Resultaten visade på att lärarna inte sällan utgick ifrån att samtliga elever definierade sig själva som heterosexuella. De kränkande ord som förekom i undervisningen bemöttes inte av läraren och observationerna visade på att det förekom ett osynliggörande av HBT-personer. Under de observerade lektionerna nämndes aldrig heteronormen, och ingen problematisering skedde av den makt och de privilegier som kan kopplas till heterosexualiteten.
9

Man kan inte föreställa sig att män blir våldtagna - : En kvalitativ studie om behandling och stöd för våldtagna män

Eriksson, Amanda, Vallgren, Jennie January 2014 (has links)
Forskningen om män som våldtäktsoffer är vag och ligger många år efter forskningen om kvinnliga våldtäktsoffer. Forskningen om behandlingsmetoder för våldtagna män är även den eftersatt och visar sig sakna evidens. Syftet med studien är att undersöka vilka behandlingsmetoder och stödinsatser som finns för män som blivit våldtagna samt problematisera normer om manlighet och heterosexualitet. Metoden baseras på kvalitativa intervjuer med åtta personer som arbetar inom olika organisationer i Sverige och som möter män som utsatts för våldtäkt. Studien analyseras utifrån maskulinitetsteorin, heteronormativet samt intersektionalitetsperspektivet. Resultatet visar att de flesta tycks utgå från psykoterapi med inslag av olika kognitiva och psykodynamiska inriktningar. Analysresultatet visar att de normer som finns om manlighet och heterosexualitet i samhället har stor inverkan på manliga våldtäktsoffer. Vidare visar resultatet att våldtagna män behöver mer uppmärksamhet i samhället för att få bort den tabu som finns idag. Detta för att på ett bättre sätt kunna bidra till att utsatta män får den hjälp de behöver.
10

Hur sexualitet gestaltas i läroböcker i ämnet religionskunskap för gymnasieskolan - utifrån ett queerperspektiv

Sundström, Johannes January 2014 (has links)
Efter att ha tagit del av tidigare undersökningar på hur sexualitet gestaltas i både undervisning och läromedel inom och utanför Sverige, genomförde jag en pilotstudie på ett tidigt stadium. Pilotstudiens syfte var att studera hur sexualitet gestaltades i en lärobok på den svenska gymnasieskolan inom ämnet religionskunskap. Pilotstudien bekräftade den tidigare forskningen på området gällande hur sexualitet gestaltas i läromedel. Det handlade om att sexualitet ofta beskrivs utifrån heteronormativa föreställningar. Det medförde att jag valde att utgå från queerteorins heteronormativitet i undersökningen av hur sexualitet gestaltas i läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan. I den här undersökningen har jag kunnat fastslå att tre utvalda läroböcker i religionskunskap skrivna utifrån den senaste läroplanen, Gy11 (Svenska gymnasieskolans läroplan), fortfarande beskriver sexualitet utifrån heterosexuella föreställningar. Pilotstudien och resultatet från den här undersökningen visade att läroböcker framställer sexualitet utifrån heteronormativa föreställningar. Framförallt saknas det samtal om hbtq (homo, bi, trans och queer) i samtal om äktenskap, familjebild och sexuell läggning i de undersökta läroböckerna. Det framkommer också i undersökningen att det ofta saknas "berättarröster" i de sammanhang där hbtq-sexualitet diskuteras. På många ställen i läroböckerna tenderar också författarna att "inkludera" hbtq-sexualitet utifrån heteronormativa uppfattningar om sexualitet. Nyckelord: Sexualitet, queerteori, heteronormativitet, läromedelsanalys, religionskunskap.

Page generated in 0.105 seconds