• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 34
 • 27
 • 25
 • 7
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 112
 • 112
 • 35
 • 32
 • 22
 • 21
 • 21
 • 20
 • 17
 • 15
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Efektyvus miesto transporto projektų finansų valdymas / Effective finance management of urban transport projects

Gressler, Frank 02 June 2008 (has links)
Darbe analizuojami finansų valdymo teoriniai principai ir praktinis jų taikymas realizuojant kompleksinius miesto transporto infrastruktūros projektus ir pateikiami nauji projektų finansų vadybos temų komplekso vertinimai, panaudojant autoriaus sukauptus duomenis projektų vadybos veikloje. Darbas aktualus tiek naujoms federacinėms Vokietijos žemėms, tiek naujoms ES šalims – Lietuvai ir Latvijai, kur miesto transporto infrastruktūra netenkina šiuolaikinių miesto gyventojų judrumo poreikių ir būtina transporto infrastruktūros plėtra. Praktika rodo, jog kompleksiniams miesto transporto infrastruktūros projektams dėl daugelio juose dalyvaujančių šalių yra būdingos esminės projekto organizavimo ir projekto finansavimo formavimo problemos, kurios galiausiai lėtina projekto įgyvendinimo eigą ir didina projekto išlaidas. Realizuojant miestų transporto infrastruktūros plėtros projektus, jų finansų valdymas gana sudėtingas dėl parengtų projektų nepakankamo finansavimo, o taip pat skirtingų finansavimo šaltinių tikslinio lėšų panaudojimo koordinavimo. Darbo tikslas – sukurti metodus, algoritmus ir kompiuterinę programų sistemą, kuri leistų projektų vadovams operatyviai spręsti projektų finansų valdymą visuose projektų įgyvendinimo etapuose. Siekiant šio tikslo, būtina išspręsti šiuos uždavinius: 1. Išanalizuoti jau realizuotų miesto transporto infrastruktūros objektų projektų finansavimo specifiką, nesklandumus ir įvertinti faktorius, įtakojančius finansų valdymą visuose projekto... [toliau žr. visą tekstą] / Finance management during implementation of urban transport projects is rather complicated because of insufficient financing and it needs coordination because of number of financial sources. The aim of the study – develop methods, algorithms and computer programs, which enable project mangers to solve finance management issues during all project phases. The main tasks to achieve the goals are: 1. To analyze financial issues and difficulties during implemented urban transport infrastructure’s projects, and to evaluate factors having influence on finance management during all project phases. 2. To evaluate influence of possible changes in project’s structure or part of the project on general project’s expenses. 3. To estimate, where it is possible to allocate various financial sources to separate project segments. 4. To develop algorithms and computer programs, which enable project mangers to evaluate economical, technical project works and its price. 5. Under insufficient financing or strict restrictions, the additional financing sources should be provided or extend of works should be decreased, part of these works relocated to further-coming projects.
22

Substantiation of investments into development of the prioritized overland transport infrastructure in Lithuania / Lietuvos sausumos transporto infrastruktūros prioritetinės plėtros investicijų pagrįstumo metodinis vertinimas

Labanauskas, Gintautas 08 July 2010 (has links)
During the last several years till the beginning of the global financial crisis Lithuania’s economy was rapidly growing as per high percentage of GDP, growing sales and profitability of the industrial sector. These indicators speak about Lithuanian industry and different business areas being capable of adjus- ting to the complicated international market environment. Important factors leading to a faster and stable growth of the country’s economy are implementa- tion of modern technologies, renovation of companies, introduction of new operation processes as well as expeditious investment possibilities and commu- nication system effective functioning. Nowadays continuously intensifying processes of economic, social and political globalization necessitate foundation of large transport companies and integration of the existing transport systems of different countries into one glo- bal system thus forming international transport corridors that ensure faster mo- vement of vehicle flows (as well as material goods, i. e. cargoes) between diffe- rent countries, the entire process being based on application of modern logistic know-how for cargo carriage. Integration of Lithuania’s transport network into a common European transport system would be a good opportunity to attract additional transit flows and to warehouse cargoes in the logistic centres or terminals, at the same time creating rational transit transport policy and implementing one of the main principles of the... [to full text] / Disertacijoje tiriamas investicijų į Lietuvos sausumos transporto infrastruktūros prioritetinę plėtrą pagrįstumas. Pagrindiniai tyrimų objektai yra: Lietuvos transporto sektorius, logistikos centrų ir transporto terminalų vieta Lietuvos transporto bei verslo sistemoje, jų ekonominė įtaka verslui. Šie objektai yra svarbūs tiek socialiniu, tiek ekonominiu aspektais, nes išvystyta, patraukli vežėjams transporto infrastruktūra padidina tranzitinius krovinių srautus, skatina vystymąsi eilės šakinių ūkio subjektų. Todėl disertacijoje tiriant logistikos centrų ir transporto terminalų reikšmę ir poveikį verslui ir Lietuvos ūkio plėtrai formuojamos teorinės ekonominės logistikos centrų ir transporto terminalų bei jų jungiamųjų grandžių plėtros prielaidos ir metodiniai sprendimai. Darbo tikslas: Disertaciniame darbe tyrimo tikslas yra ištirti hipotetinę naujų transporto grandžių ir terminalų reikšmę bei poveikį verslui, suformuluojant teorines ekonominės prioritetinės infrastruktūros ir tarpterminalinių vežimų plėtros prielaidas bei metodinius sprendimus. Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijos disertacijos tema sąrašai ir priedas. Įvadiniame skyriuje analizuojami šalies ir užsienio mokslininkų požiūriai į tiriamą problemą, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, pristatomos autoriaus publikacijos, patei¬kiama disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje analizuojamas užsienio... [toliau žr. visą tekstą]
23

Dopravní infrasturuktura Ruské federace / Transport infrastructure of Russian Federation

Šapošnikov, Pavel January 2010 (has links)
Subject of current diploma thesis is study of transport infrastructure of Russian Federation. Study is reviewing development of transport after revolution to the present day, describes transportation network and main parts of it with emphasis on freight transportation. Study shows role of each form of transportation within the state and as a part international trade, shows major problems in every sector, prospects or development and strategic targets. Russian import-export structure proves, that country exports resources as main commodity and imports goods and services, which is a reason or importance of Sankt-Peterburg and Siberian regions and their development. Study also analyzes further dialogue regarding integration of Russia into European transportation network via corridors and cooperation in the matter of unification of technical and other norms and working on Nord Stream and other projects. Main inhibitor of integration process is underdevelopment of legislative and economical conditions and fragmentation of Russian government in key strategic decisions regarding long-term projects and obsolescence of Russian infrastructure. Cooperation can be profitable to both sides, to EU it brings resources and new markets, to Russia increase of economic welfare and modernization of standards).
24

On the Move : Essays on the Economic and Political Development of Sweden

Prawitz, Erik January 2017 (has links)
This thesis consists of four self-contained essays in economics. Their abstracts are presented below: Exit, Voice and Political Change: Evidence from Swedish Mass Migration to the United States. We study the political effects of mass emigration to the United States in the 19th century using data from Sweden. To instrument for total emigration over several decades, we exploit severe local frost shocks that sparked an initial wave of emigration, interacted with within-country travel costs. Our estimates show that emigration substantially increased the local demand for political change, as measured by labor movement membership, strike participation and voting. Emigration also led to de facto political change, increasing welfare expenditures as well as the likelihood of adopting more inclusive political institutions. Mass Migration, Cheap Labor, and Innovation. Migration is often depicted as a major problem for struggling developing countries, as they may lose valuable workers and human capital. Yet, its effects on sending regions are ambiguous and depend crucially on local market responses and migrant selection. This paper studies the effects of migration on technological innovation in sending communities during one of the largest migration episodes in human history: the Age of Mass Migration (1850-1913). Using novel historical data on Sweden, where about a quarter of its population migrated, we find that migration caused an increase in technological patents in sending municipalities. To establish causality, we use an instrumental variable design that exploits severe local growing season frost shocks together with within-country travel costs to reach an emigration port. Exploring possible mechanisms, we suggest that increased labor costs, due to low-skilled emigration, induced technological innovation.                                                    On the Right Track: Railroads, Mobility and Innovation During Two Centuries. We study the construction of the 19th-century Swedish railroad network and estimate its effects on innovation during two centuries. To address endogenous placement of the network, our analysis exploits the fact that the main trunk lines were built with the overarching aim to connect particular city centers, while at the same time considering construction costs. Estimates show that innovative activities increased substantially in areas traversed by the railroads. The number of active innovators increased and, moreover, they became more productive. Exploring potential mechanisms, we highlight the importance of knowledge diffusion across space by studying spatial patterns of collaboration between innovators. Our analysis shows that innovators residing in areas connected by the railroad start to collaborate more and over longer distances, especially with other innovators located along the railroad network. Finally, we show that the differences in innovative activities were intensified over the 20th century. Areas traversed by the historical railroads exhibit much higher rates of innovation in the present day.                           Homeownership, Housing Wealth and Socioeconomic Outcomes: Evidence from Sweden 1999-2007. This paper studies a government supported homeownership wave in Sweden, where tenants bought their apartments at prices below the market value in the ownership market. Using detailed administrative register data paired with a difference-in-differences strategy, it compares individuals subject to an ownership transfer to similar individuals who never got the opportunity to buy their homes. After establishing that the new homeowners instantly increased their net wealth, the effects of homeownership and housing wealth on a set of socioeconomic outcomes are measured over time. Although the lump-sum transfer is large, the average individual only modestly adjusts her behavior in terms of labor market participation and demographic decision-making. Studying differences across age, younger tenants increase childbearing and decrease labor income, although modestly. Individuals near their retirement age decrease their labor market participation.
25

Státní fondy / State funds

Valtr, Jan January 2011 (has links)
This thesis is focused on financing of public goods through state funds, especially on the State Fund for Transport Infrastructure. The work consists of a general part, which is divided into three chapters focused on state funds, and special part, which is divided into two chapters focused on the State Fund for Transport Infrastructure. The first chapter of the general part at the beginning explains the terms of the budget and the budgetary system, and then presents the budgetary system of the Czech Republic. The second part deals with the term of fund management and explains setting of public funds system in the CzechRepublic. The second chapter of the general part deals with the general characteristics of state funds. At the beginning discusses the benefits of financing through state funds, then provides a brief overview of the history of state funds in the Czech Republic and at the end discusses the common characteristics and differences of the budgetary process and organizational structure of state funds. The third chapter of the general part is concerned on revenues and expenditures of state funds. The first subpart at the beginning compares the legal regulation of revenues and expenditures of state funds, then derives a typology of revenues and expenses and finally classifies legal categories...
26

Ekonomické a sociální souvislosti suburbanizace v obci Lety / Economic and social connections of suburbanization in municipality Lety

Slavík, Lukáš January 2016 (has links)
The aim of this thesis is to create optimal strategy of developement of municipality Lety which is located in suburban area of Prague given suburbanization processes. This paper is focused on economic, social and environmental consequences. The theoretical part is focused on main parameters of suburbanization, its developement in the world and in the Czech Republic, further on types of suburbanization, measurement, causes and consequences. The practical part is focused on a municipality Lety which must face suburbanization processes since 90s. This situation is compared with neighboring municipalities Řevnice, Dobřichovice and Černošice. Based on the findings is created optimal plan of future develepoment municipality Lety which is consistent with its strategical and spatial plan. The methods that has been used on this topic were literature review, data analysis, comparison and observation. To process the data, official statistics were also used.
27

Analýza dopravy v Hradci Králové a Pardubicích / Analysis of transport in Hradec Králové and Pardubice

Pátek, Štěpán January 2013 (has links)
The main objective of this thesis is to map traffic conditions in Hradec Králové and Pardubice region. The main attention is paid not only to transport in these two east-capitals, but especially transport between them. The theoretical part focuses on clarifying basic concepts closely related to the issue of transport and the characteristics of transport modes and means of transport across the Czech Republic. The practical part is focused directly on the two cities, the analysis of public transport and traffic between them. The work also includes a short questionnaire on transport between Hradec Králové and Pardubice.
28

Logistické prístupy k rozvoju regionálnej turistiky v Turecku / Logistical Approaches to the Development of Regional Tourism in Turkey

Patriková, Eva January 2012 (has links)
Tourism in Turkey has passed a certain developmental stage, but today increases an opportunity to broach a new stage in the development of alternative types of tourism. Together with appropriate development of transport infrastructure, may be developed the other less visited regions of Turkey. The government of Turkey is good aware of this fact and concerned departments approach to this challenge with proper importance. Thus, it could be expected a positive result.
29

Financování výstavby rychlostních komunikací se zvláštním zřetelem na partnerství veřejného a soukromého sektoru. / Financing the expressways with special emphasis on public-private partnership form

Šprlák, Štefan January 2012 (has links)
Claiming that the state of transport infrastructure is an important indicator of country´s competitiveness, not many would polemicize. The question of an appropriate method of ensuring the infrastructure financing can, however, raise disagreement. The reality of regular deficit financing of public expenditure, combined with a view of gradually declining support for transport infrastructure from the EU funds, provides space for alternative forms of infrastructure provision also in Central Europe. The aim of this work is to point out the financing via public-private partnerships (i.e. PPP), which is currently not very used form in the region. I will highlight the advantages, disadvantages and risks associated with this form by evaluating the cost side of concrete implemented PPP project in Slovakia (R1 expressway) and validate the hypothesis that despite the method of funding transport infrastructure through PPP projects is more expensive than the public procurement case, the "value for money" factor compensates the higher price.
30

Dopravní infrastruktura města Roudnice nad Labem / Transport infrastructure of Roudnice nad Labem

Líska, Petr January 2015 (has links)
This Master Thesis is focused on road, railway, air, river and bicycle transport infrastructure of Czech Republic with detailed focus on the city of Roudnice nad Labem and its sorroundings. Except for basic information about the infrastructure of transport modes in Roudnice nad Labem is the objective of the Thesis analysis of road transport and traffic situation in the city. The work gives a detailed analysis of the main city roads including their strengths and weaknesses, followed by a summary and comprehensive view of the traffic in the city, supported by traffic survey.

Page generated in 0.1566 seconds