• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 4
 • 1
 • Tagged with
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kvalitetsarbete inom sjukvården : appliceras japansk produktionsfilosofi i den svenska sjukvården?

Jensen, Anne, Johnander, Madelene January 2007 (has links)
<p>Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera i vilken utsträckning Kaizen tillämpas i det kvalitetsarbete som bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset, Capio S:t Görans Sjukhus samt Danderyds Sjukhus AB.</p><p>Metod: En fallstudie har utförts vid tre sjukhusen i Stockholmsregionen. Primär- och sekundärdata har samlats in genom semistrukturerade intervjuer respektive litteratur, rapporter, artiklar och elektroniska källor.</p><p>Teori: Kaizen är ett synsätt som sätter människan i fokus och arbetar utefter ständigt förbättringsarbete med kundfokusering som högsta prioritet. TQM är en filosofi samt innefattar vägledande principer som innebär att arbeta aktivt med kvalitetsfrågor. Strukturerade modeller används till hjälp för utförandet av förbättringsarbetet. Processorientering innebär att personal från olika funktioner arbetar med flöden kopplat till en speciell produkt eller kund, där effekten blir att optimera flödena istället för funktionerna.</p><p>Empiri: Empirin belyser de tre sjukhusens organisationsstruktur samt en faktabeskrivning om sjukhusens respektive kvalitetsarbeten. Resultatet som framkommer redogör i vilken utsträckning sjukhusen applicerar Kaizen i sitt arbete.</p><p>Slutsats: Samtliga av sjukhusen bedriver kvalitetsarbeten som har starka likheter med vad Kaizenfilosofin förespråkar. Sjukhusen anser även att det är viktigt att ta till vara på personalens kompetens och stimulera engagemang och utveckling i deras arbete. Genom att verka för att hela verksamheten är involverad i kvalitetsarbetet ökar det möjligheten till ett bestående resultat.</p>
2

CRM och dess påverkan på kundtillfredsställelsen / CRM and its influence on customer satisfaction

Molander, Pernilla, Sillén, Sara January 2001 (has links)
<p>Bakgrund: Kunden samt dennes behov och tillfredsställelse är ämnen som varit mål för forskning under de senaste decennierna. Kundfokusering är dock inget nytt utan förekom i diskussionen redan under 50-talet. Idag talas det mycket om CRM, customer relationship management. Många företag säger sig använda CRM men meningarna om vad begreppet egentligen innebär går isär. </p><p>Syfte: Syftet med vår uppsats är att skapa insikt i vilka inslag av CRM som kan urskiljas i ett stort teknikbaserat B-to-B företag. Vidare vill vi bidra till en ökad förståelse för hur CRM kan påverka kundtillfredsställelsen. </p><p>Avgränsningar: Endast ett företag, som vänder sig till andra företag (business- to-business), kommer att studeras. </p><p>Genomförande: Datainsamlingen har skett genom personliga intervjuer med tre anställda på Telia Företag samt fyra av deras kunder. </p><p>Resultat: Vi har i uppsatsen antagit en heltäckande syn på CRM. Utifrån denna syn har vi funnit flera inslag av CRM i vårt fallföretag. Om CRM tillämpades i högre utsträckning skulle kundtillfredsställelsen på många sätt påverkas i positiv riktning.</p>
3

CRM och dess påverkan på kundtillfredsställelsen / CRM and its influence on customer satisfaction

Molander, Pernilla, Sillén, Sara January 2001 (has links)
Bakgrund: Kunden samt dennes behov och tillfredsställelse är ämnen som varit mål för forskning under de senaste decennierna. Kundfokusering är dock inget nytt utan förekom i diskussionen redan under 50-talet. Idag talas det mycket om CRM, customer relationship management. Många företag säger sig använda CRM men meningarna om vad begreppet egentligen innebär går isär. Syfte: Syftet med vår uppsats är att skapa insikt i vilka inslag av CRM som kan urskiljas i ett stort teknikbaserat B-to-B företag. Vidare vill vi bidra till en ökad förståelse för hur CRM kan påverka kundtillfredsställelsen. Avgränsningar: Endast ett företag, som vänder sig till andra företag (business- to-business), kommer att studeras. Genomförande: Datainsamlingen har skett genom personliga intervjuer med tre anställda på Telia Företag samt fyra av deras kunder. Resultat: Vi har i uppsatsen antagit en heltäckande syn på CRM. Utifrån denna syn har vi funnit flera inslag av CRM i vårt fallföretag. Om CRM tillämpades i högre utsträckning skulle kundtillfredsställelsen på många sätt påverkas i positiv riktning.
4

Kvalitetsarbete inom sjukvården : appliceras japansk produktionsfilosofi i den svenska sjukvården?

Jensen, Anne, Johnander, Madelene January 2007 (has links)
Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera i vilken utsträckning Kaizen tillämpas i det kvalitetsarbete som bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset, Capio S:t Görans Sjukhus samt Danderyds Sjukhus AB. Metod: En fallstudie har utförts vid tre sjukhusen i Stockholmsregionen. Primär- och sekundärdata har samlats in genom semistrukturerade intervjuer respektive litteratur, rapporter, artiklar och elektroniska källor. Teori: Kaizen är ett synsätt som sätter människan i fokus och arbetar utefter ständigt förbättringsarbete med kundfokusering som högsta prioritet. TQM är en filosofi samt innefattar vägledande principer som innebär att arbeta aktivt med kvalitetsfrågor. Strukturerade modeller används till hjälp för utförandet av förbättringsarbetet. Processorientering innebär att personal från olika funktioner arbetar med flöden kopplat till en speciell produkt eller kund, där effekten blir att optimera flödena istället för funktionerna. Empiri: Empirin belyser de tre sjukhusens organisationsstruktur samt en faktabeskrivning om sjukhusens respektive kvalitetsarbeten. Resultatet som framkommer redogör i vilken utsträckning sjukhusen applicerar Kaizen i sitt arbete. Slutsats: Samtliga av sjukhusen bedriver kvalitetsarbeten som har starka likheter med vad Kaizenfilosofin förespråkar. Sjukhusen anser även att det är viktigt att ta till vara på personalens kompetens och stimulera engagemang och utveckling i deras arbete. Genom att verka för att hela verksamheten är involverad i kvalitetsarbetet ökar det möjligheten till ett bestående resultat.
5

Developing Digital Value Offerings in the Car Retailing Industry : A Customer-Centric Approach to innovation / Utveckling av digitala värdeerbjudanden inom bilhandelsindustrin

BÖRJESSON, PHILIP January 2021 (has links)
The car retailing industry is currently undergoing a significant transformation. This transformation is due to the automotive industry switching from producing internal combustion engines vehicles to battery electric vehicles. The retailing industry need to transform, like the rest of the automotive industry, and their most essential asset is the customer relationship. This transformation is affecting several aspects of car retailing, with many revenue streams being diluted, or disappearing completely by the emergence of battery electric vehicles. The purpose of this thesis is to investigate current industry transformations and evaluate how car retailers can develop innovative value offerings to manage industry changes proactively. Results have emerged by examining theory connected to digital transformation, customer-centricity and dynamic capabilities, combined with 25 interviews with customers, industry stakeholders and internal personal at the case company, Börjessons Bil. These include that customer behaviors have changed immensely, that digitalization drives transparency and that retailers require new revenue streams within the service industries. Based on these results two value offering concepts were developed: - An internal loyalty program, based on customer lifetime value calculations, providing customers with perks and benefits, while giving Börjessons Bil strengthened relationships and more data. - A business to consumer subscription service, which bundles many services connected to mobility, such as tire switching and windscreen repairs, into one package deal. This concept will provide customers with a more effortless vehicle owning experience. / Bilhandelsindustrin genomgår för närvarande en omfattande transformation. Denna berörs till stor del av att bilindustrin håller på att ändras från att producera bilar med förbränningsmotorer till elbilar. Bilhandelsindustrin behöver förändras, precis som den generella bilindustrin, och bilhandelns mest värdefulla tillgång är relationen till deras kunder. Transformationen påverkar flera delar av bilhandeln och många omsättningsmöjligheter vattnas ur eller försvinner totalt genom införandet av elbilar. Syftet med denna uppsats är att undersöka aktuella branschförändringar och utvärdera hur bilhandlare kan utveckla innovativa värdeerbjudanden för att hantera industriförändringar proaktivt. Resultat har framkommit genom att undersöka teori kopplat till kundfokusering, digital transformation, och dynamiska förmågor, kombinerat med 25 intervjuer med kunder, intressenter inom industrin samt intern personal på Börjessons Bil. Dessa intygar att kunder har förändrats avsevärt de senaste 10 åren, att digitalisering är en drivkraft för transparens samt att bilhandlare behöver skapa nya omsättningsmöjligheter inom serviceindustrin. Baserat på resultaten har två koncept på värdeerbjudanden utvecklats: - Ett internt lojalitetsprogram, baserat på kundens livstidsvärde, som ger kunden bonusar samt andra fördelar, samtidigt som det ger Börjessons Bil förbättrade kundrelationer och mer data. - En prenumerationstjänst för service industrin, som paketerar åtskilliga tjänster kopplat till mobilitet, så som däckbyte och vindrutereparationer, till ett paket. Detta koncept kommer att förse kunden med en smidigare upplevelse av att äga en bil.

Page generated in 0.0983 seconds