• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 47
 • 2
 • Tagged with
 • 49
 • 49
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Om tidens värde [Elektronisk resurs] : en sociologisk studie av senmodernitetens temporala livsvärldar

Fuehrer, Paul January 2010 (has links)
<p>Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2010</p>
12

”Man handlar moraliskt och tänker etiskt” : En studie om hur etik och moral framställs i sex läroböcker för Religionskunskap 1

Lundberg, Sara, Åhrman, Caroline January 2015 (has links)
I detta examensarbete utreds hur sex olika läroböcker framställer och presenterar etik och moral. Studien syftar till att undersöka vad etik och moral är enligt de undersökta läroböckerna och till att se vilket utrymme etik och moral får i förhållande till världsreligionerna och andra livsåskådningar i materialet. För att granska utrymmesaspekterna används en kvantitativ analys, där en sammanställning av antalet sidor och vilken typ av etik som framskrivs fokuseras. I tillägg till detta används en kvalitativ analysmetod för att undersöka vad etik och moral egentligen är enligt läroböckerna samt hur etik och moral framställs och vad denna framställning gör med textens innehåll. Den kvalitativa analysmetoden utgår från en framställningstypologi som Niklas Ammert[1] har framtagit för att granska läroboksinnehåll och denna sätts i kontrast till den rådande etikdidaktiska forskningen och till ämnesplanen för Religionskunskap 1 för gymnasiet och genom detta undersöks också om en selektiv tradition framträder i materialet.   Etik och moral får i de undersökta läroböckerna likvärdigt utrymme som världsreligionerna var för sig.  Det totala utrymmet världsreligionerna upptar utgör nästan hälften av antalet sidor i varje lärobok, vilket inte rimmar med ämnesplanens lika stora fokus vid såväl etik och moral som vid världsreligionerna. Av den kvalitativa studien framkom att begreppen etik och moral inte används som synonymer, utan istället görs det en åtskillnad mellan vad etik innebär och vad moral innebär. Etik står i läroböckerna för det teoretiska medan moral får stå för handlingarna. I materialet visas också att det är den normativa etiken som behandlas, vilken får stå som representant för hela den filosofiska disciplin som etiken är. Särhållandet mellan etik och moral och världsreligionerna och andra livsåskådningar blir på samma sätt tydligt i analysen, vilket kan vittna om en selektiv traditon av religionskunskapsämnet, och bidrar till att den kunskap som erbjuds av böckerna blir normativ i den mån att det skett ett urval av det som ska förmedlas och att läsaren på så sätt endast får tillgång till viss information i ämnet. Samtidigt hakar vi i vår undersökning i de flesta forskares uppfattning om att etik och moral är en viktig grund för att förstå religiositet. Detta gör de flesta läroböckernas framställning problematisk då etik och moral inte sätts i relation till religionerna och livsåskådningarna, och om det väl görs blir resultatet normativt och statiskt. [1] Ammert, 2011.
13

Fastighetsmäklarens etik : En studie om hur fastighetsmäklare kan träna etik för att öka sin etiska medvetenhet / The ethics of real estate agents : A study on how real estate agents can practice ethics to increase their awarness of ethics

Hast, Julia, Lundin, Frida January 2014 (has links)
No description available.
14

Giveaways: ett lyckosamt kommunikationsverktyg med etiska konsekvenser : en studie om Event Marketing och Giveaways

Lager, Sofie, Rödin, Lina January 2007 (has links)
<p>Consumers today seek added value to the ordinary products/services that companies are offering. Consumers must get their emotional need satisfied - a need for experiences worth remembering. At the same time, the consumers are engaged in ethics and morals. Companies use events frequently as a marketing approach to meet the customer’s demand of added value. At the events, giveaways are often handed out, which are gifts from the company consisting of own, sponsored or purchased products. Giveaways is an area which is relatively unexplored and considering today’s affluence of goods and the awareness of ethics it’s interesting to examine the companies’ motives for using giveaways and how they are received in the society by the consumers. The purpose of the thesis is therefore to examine giveaways as a phenomenon by following marketing theories; experience theory, event marketing theory, total communication theory and theory of word-of-mouth and also to put giveaways in a business ethics perspective. To answer this purpose four companies, which use giveaways, have been interviewed and thirty surveys were handed out to people who have participated in an event. These two perspectives of the phenomena, giveaways, the company perspective and the consumer perspective were compared and analysed. This resulted in the conclusions that companies use giveaways with varying motives and the gesture is received positively whatever the reasons for using them may be. On the other hand it’s only the specific products used as giveaways that inspire to further consumption of the company and not the gesture. Therefore the companies must really consider what products to use as giveaways, to inspire consumers and also to avoid damages on the company profile in the future. These reasons get even more important as several receivers of giveaways talk about their giveaway with other people outside the event. The company should also consider if they should use giveaways, as it is possible to criticize this marketing channel in many ways, with the argument of business ethics. In an ethical perspective, several aspects like pollution of the environment, human rights, and affluence of goods can question giveaways. Even though consumers at first react positively concerning giveaways, they are on further consideration more negative about it because of the possible ethic consequences. In addition to this the consumer prefers that resources during an event, which are used for giveaways, instead are concentrated to other things like food, entertainment and a raised quality.</p>
15

Giveaways: ett lyckosamt kommunikationsverktyg med etiska konsekvenser : en studie om Event Marketing och Giveaways

Lager, Sofie, Rödin, Lina January 2007 (has links)
Consumers today seek added value to the ordinary products/services that companies are offering. Consumers must get their emotional need satisfied - a need for experiences worth remembering. At the same time, the consumers are engaged in ethics and morals. Companies use events frequently as a marketing approach to meet the customer’s demand of added value. At the events, giveaways are often handed out, which are gifts from the company consisting of own, sponsored or purchased products. Giveaways is an area which is relatively unexplored and considering today’s affluence of goods and the awareness of ethics it’s interesting to examine the companies’ motives for using giveaways and how they are received in the society by the consumers. The purpose of the thesis is therefore to examine giveaways as a phenomenon by following marketing theories; experience theory, event marketing theory, total communication theory and theory of word-of-mouth and also to put giveaways in a business ethics perspective. To answer this purpose four companies, which use giveaways, have been interviewed and thirty surveys were handed out to people who have participated in an event. These two perspectives of the phenomena, giveaways, the company perspective and the consumer perspective were compared and analysed. This resulted in the conclusions that companies use giveaways with varying motives and the gesture is received positively whatever the reasons for using them may be. On the other hand it’s only the specific products used as giveaways that inspire to further consumption of the company and not the gesture. Therefore the companies must really consider what products to use as giveaways, to inspire consumers and also to avoid damages on the company profile in the future. These reasons get even more important as several receivers of giveaways talk about their giveaway with other people outside the event. The company should also consider if they should use giveaways, as it is possible to criticize this marketing channel in many ways, with the argument of business ethics. In an ethical perspective, several aspects like pollution of the environment, human rights, and affluence of goods can question giveaways. Even though consumers at first react positively concerning giveaways, they are on further consideration more negative about it because of the possible ethic consequences. In addition to this the consumer prefers that resources during an event, which are used for giveaways, instead are concentrated to other things like food, entertainment and a raised quality.
16

Revisorers etiska resonemang : En studie av etiskt resonemang hos revisorer utifrån FARs yrkes-

Andersen, Helena, Selmqvist, Annica January 2006 (has links)
Abstract Introduction: It has during the latest years occurred several large business scandals both abroad and in Sweden where auditors have been involved. The need for stabile conditions and well functioning professional codes of ethics for companies, especially auditing firms have been growing during the latest years. FAR has seen it as their task to define the meaning of the Swedish term ”god revisorssed”. This is specified through FAR’s nine professional codes of ethics, which came out in a new edition in 2003. The opinions about what is considered as high moral and ethical reasoning often goes apart. In previous studies it has been shown that these opinions have been affected by different factors, such as age, gender and size of the auditing firm. With this background it is interesting to examine auditor’s ethical reasoning with help of the FAR professional codes of ethics. Purpose: The purpose of this study is to examine and explain auditors’ ethical reasoning, and also investigate which factors that affect ethical reasoning. Method: In this study a quantitative method is used to get a broad study where general connections can be found. The data used is primary data from a survey. The survey consists of three ethical dilemmas which the respondents have to take a standpoint to and grade. The respondents also answered some general short questions about their background. The results are presented with help of mean calculations and other methods of descriptive statistics, and an interpretation of the respondents’ comments. Results: From the means that have been calculated for the three dilemmas, it is possible to draw the conclusion that the auditors in this study are relatively ethical. It is not enough to only study the mean values to determine if the auditors are ethical or not. To get a fairer point of view it is better to read the comments given by the respondents. It is by these comments that it is possible to examine how the auditors reason about ethical dilemmas. The results also show that the auditors reason different about the different professional codes of ethics. In comparison with the factors: gender, age, ethical education, experience and size of the firm with ability to ethical reasoning, a statistical connection could not be found. / Sammanfattning Inledning: Det har under de senaste åren förekommit flera stora företagsskandaler både utomlands och i Sverige där revisorer varit inblandade. För företag och då särskilt för revisionsbyråer är behovet stort av stabila förutsätt-ningar för väl fungerande och allmänt accepterade yrkesetik. FAR har sett det som sin uppgift att precisera innebörden av den lagstadgade termen god revisorssed. Detta preciseras genom FARs nio yrkesetiska regler som utkom i ny utgåva 2003. Åsikterna går ofta isär om vad som an-ses vara god etik och moral. Det har visat sig i tidigare studier att dessa åsikter kan påverkas av faktorer som till exempel kön, ålder och storlek på byrån. Med bakgrund av detta uppkom intresset för att med hjälp av FARs yrkesetiska regler undersöka revisorers förmåga till etiskt resone-mang. Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och förklara hur revisorer resonerar kring etik samt att utreda vilka faktorer som påverkar det etiska resonemanget. Metod: I den här studien används en kvantitativ metod för att få en bred studie där generella samband kan hittas. Den data som använts är primärdata i form av en enkätundersökning. Enkäten består av tre etiska dilemman som respondenterna ska ta ställning till och poängsätta, samt kortfrågor av generell karaktär. Resultaten presenteras med hjälp av uträkning av medelvärden och andra beskrivande statistiska instrument samt tolkning av respondenternas kommentarer. Resultat: Utifrån de medelvärden som räknats fram för de tre dilemmana går det att dra slutsatsen att revisorerna som deltagit i enkätundersökningen är relativt etiska. Det är dock inte tillräckligt att bara titta på medelvärdena för att kunna avgöra ifall revisorer är etiska. Det kan ge en mer rättvisande bild att också titta på de kommentarer som revisorerna i vissa fall har givit. Det är först då, som det är möjligt att se hur revisorn verkligen tänker kring dilemmana. Resultaten visar också att revisorerna resonerar olika kring de olika yrkesetiska reglerna. Vid en jämförelse mellan etiskt re-sonemang och faktorerna kön, ålder, etikutbildning, erfarenhet samt storlek på byrån går det inte att finna några statistiskt säkerställda sam-band.
17

Vill du ha de röda eller de blå vantarna? / Do you want the red or the blue gloves?

Hermansson, Anette January 2012 (has links)
In this experience-based essay, I give examples of events that take place during a typical day at preschool. By highlighting these everyday events, I discuss around the parental role and its importance for children and child development. I apply a historical review when it comes to views on children and child rearing, and reflect on different approaches that we have towards the children. In the discussion, I reflect on the Childs need for boundaries, and thereby try to understand why we act differently in this respect. To gain more knowledge and understanding of the events I have taken help from theories in literature and from my own practical knowledge. In this essay, I wish to highlight the question whether the children really have the necessary conditions and maturity for all the choices they may face during a typical day at home and at preschool. I also describe the dilemma of how teachers relate ethically and morally right in the daily meeting we have with children and their parents.
18

Det måste börja tidigt i livet - Värdegrundsarbetet i gymnasieskolan / It must begin early in life-Values work in secondary schools

Nilsson, Rose-Marie January 2009 (has links)
Den här uppsatsen tar upp olika aspekter kring värdegrundsarbetet i gymnasieskolan. Studien är baserad på intervjuer av lärare, samt en enkät som innehåller frågor associerade till värdegrunden
19

Revisorers etiska resonemang : En studie av etiskt resonemang hos revisorer utifrån FARs yrkes-

Andersen, Helena, Selmqvist, Annica January 2006 (has links)
<p>Abstract</p><p>Introduction: It has during the latest years occurred several large business scandals both abroad and in Sweden where auditors have been involved. The need for stabile conditions and well functioning professional codes of ethics for companies, especially auditing firms have been growing during the latest years. FAR has seen it as their task to define the meaning of the Swedish term ”god revisorssed”. This is specified through FAR’s nine professional codes of ethics, which came out in a new edition in 2003. The opinions about what is considered as high moral and ethical reasoning often goes apart. In previous studies it has been shown that these opinions have been affected by different factors, such as age, gender and size of the auditing firm. With this background it is interesting to examine auditor’s ethical reasoning with help of the FAR professional codes of ethics.</p><p>Purpose: The purpose of this study is to examine and explain auditors’ ethical reasoning, and also investigate which factors that affect ethical reasoning.</p><p>Method: In this study a quantitative method is used to get a broad study where general connections can be found. The data used is primary data from a survey. The survey consists of three ethical dilemmas which the respondents have to take a standpoint to and grade. The respondents also answered some general short questions about their background. The results are presented with help of mean calculations and other methods of descriptive statistics, and an interpretation of the respondents’ comments.</p><p>Results: From the means that have been calculated for the three dilemmas, it is possible to draw the conclusion that the auditors in this study are relatively ethical. It is not enough to only study the mean values to determine if the auditors are ethical or not. To get a fairer point of view it is better to read the comments given by the respondents. It is by these comments that it is possible to examine how the auditors reason about ethical dilemmas. The results also show that the auditors reason different about the different professional codes of ethics. In comparison with the factors: gender, age, ethical education, experience and size of the firm with ability to ethical reasoning, a statistical connection could not be found.</p> / <p>Sammanfattning</p><p>Inledning: Det har under de senaste åren förekommit flera stora företagsskandaler både utomlands och i Sverige där revisorer varit inblandade. För företag och då särskilt för revisionsbyråer är behovet stort av stabila förutsätt-ningar för väl fungerande och allmänt accepterade yrkesetik. FAR har sett det som sin uppgift att precisera innebörden av den lagstadgade termen god revisorssed. Detta preciseras genom FARs nio yrkesetiska regler som utkom i ny utgåva 2003. Åsikterna går ofta isär om vad som an-ses vara god etik och moral. Det har visat sig i tidigare studier att dessa åsikter kan påverkas av faktorer som till exempel kön, ålder och storlek på byrån. Med bakgrund av detta uppkom intresset för att med hjälp av FARs yrkesetiska regler undersöka revisorers förmåga till etiskt resone-mang.</p><p>Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och förklara hur revisorer resonerar kring etik samt att utreda vilka faktorer som påverkar det etiska resonemanget.</p><p>Metod: I den här studien används en kvantitativ metod för att få en bred studie där generella samband kan hittas. Den data som använts är primärdata i form av en enkätundersökning. Enkäten består av tre etiska dilemman som respondenterna ska ta ställning till och poängsätta, samt kortfrågor av generell karaktär. Resultaten presenteras med hjälp av uträkning av medelvärden och andra beskrivande statistiska instrument samt tolkning av respondenternas kommentarer.</p><p>Resultat: Utifrån de medelvärden som räknats fram för de tre dilemmana går det att dra slutsatsen att revisorerna som deltagit i enkätundersökningen är relativt etiska. Det är dock inte tillräckligt att bara titta på medelvärdena för att kunna avgöra ifall revisorer är etiska. Det kan ge en mer rättvisande bild att också titta på de kommentarer som revisorerna i vissa fall har givit. Det är först då, som det är möjligt att se hur revisorn verkligen tänker kring dilemmana. Resultaten visar också att revisorerna resonerar olika kring de olika yrkesetiska reglerna. Vid en jämförelse mellan etiskt re-sonemang och faktorerna kön, ålder, etikutbildning, erfarenhet samt storlek på byrån går det inte att finna några statistiskt säkerställda sam-band.</p>
20

Det måste börja tidigt i livet - Värdegrundsarbetet i gymnasieskolan / <em>It must begin early in life-Values work in secondary schools</em>

Nilsson, Rose-Marie January 2009 (has links)
<p>Den här uppsatsen tar upp olika aspekter kring värdegrundsarbetet i gymnasieskolan. Studien är baserad på intervjuer av lärare, samt en enkät som innehåller frågor associerade till värdegrunden</p>

Page generated in 0.0552 seconds