• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 47
 • 2
 • Tagged with
 • 49
 • 49
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Värdegrundsarbete i samhällskunskap : En intervjustudie om samhällslärares syn på värdegrundsarbete

Lundmark, Mathias, Mac Gregor, Mikael January 2021 (has links)
I takt med att det svenska samhället upplevs bli mer polariserat blir den gemensamma värdegrunden svårare att urskilja. Skolan har dock en värdegrund beskriven i läroplanen som verksamheten skall vila på, även om denna värdegrund inte är tydligt definierad. Samhällskunskapen anses ha ett tungt ansvar vad gäller värdegrundsarbete i den svenska grundskolan. Ett uppdrag som kan tänkas bli mer komplicerat i takt med att den gemensamma värdegrunden försvagas. Målet för denna studie har därav varit att undersöka hur verksamma samhällskunskapslärare upplevde skolans värdegrund, hur de såg på fostransuppdraget i samhällskunskap och vilka möjligheter och utmaningar de upplevde med värdegrundsarbetet i samhällskunskapsämnet. För att söka svaret har denna studie utgått från teori om fostran, värdegrundsteori samt moral och etik för att sedan utföra sex semistrukturerade intervjuer med lärare verksamma på högstadiet i grundskolan. Resultatet av studien visade att värdegrunden var svårtolkad i dess abstrakta form, men tämligen underförstådd när pedagogerna beskriver det praktiska utförandet. Fostran sågs som en självklar uppgift för samhällskunskapsämnet även om fostransarbetet stött på visst motstånd genom oförenliga värderingar från hemmen. Intervjupersonerna upplevde goda möjligheter att lyfta fram etiska och moraliska perspektiv inom ämnet men att det även innehöll utmaningar då dessa etiska frågeställningar kan vara känsliga om alla inte delar samma värdegrund. Erfarenhet verkar vara en potentiell nyckel för att delvis motverka utmaningar som dykt upp inom detta arbete. Därutöver finns indikationer på att en gemensam etik hos lärarna kan vara ett hjälpmedel för att främja skolans demokratiska värden. / <p>Betygsdatum 2021-08-29</p>
32

Lugn och glá, inga andra känslor ha - Textanalys av de Tio små kompisböckerna

Hermansson, Emelie, Nilsson, Malin January 2018 (has links)
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad som framställs vara av betydelse i värdegrundsarbetet utifrån bokserien Tio små kompisböcker. Våra teoretiska resurser valdes utifrån vårt syfte för att synliggöra om och vilka värden som rangordnas högre än andra. Vi undersökte vilka etiska kompetenser som kunde tolkas vara av betydelse och ifall det i sin tur kunde indikera på vilken barnsyn som var framträdande. Ett omsorgsetiskt perspektiv, hierarkiska värdekategorier samt begreppen etik och moral utgjorde våra teoretiska resurser. I insamlandet av empirin genomfördes en narrativ analys av hela bokserien. Utifrån den narrativa analysen kunde vi sedan kategorisera värdena som antingen sociala eller privata. Resultatet av studien visade några återkommande mönster som var genomgående i bokserien. Till exempel framträder en vägledande etik med syfte att karaktärerna i böckerna skall beakta sin individuella utveckling samt utveckla sin sociala förmåga för att fungera i samhället. Ur ett omsorgsetiskt perspektiv enligt vår tolkning kunde vi upprepade gånger se en avsaknad av ömsesidig omsorgsrelation. Detta kopplar vi till den brist av kommunikation mellan de olika parterna som vi kunde uttolka. Utifrån de resultat som blev synliga under processen kunde vi dra slutsatsen att värdena disciplin, ansvarstagande och självkontroll var av störst betydelse. Den vuxne framställs som det etiska idealet och barnet får klä rollen som den vuxnes motpol.
33

Moraliska konflikter vid förskrivning av preventivmedel till flickor under 15 år / Moral conflicts when prescribing contraception to girls under 15 years

Shead, Emmelie, Johansson, Mimmi January 2020 (has links)
Undersökningen  har  ämnat  undersöka  och  belysa  de  moraliska  konflikter  barnmorskor  kan behöva hantera i sitt arbete vid förskrivning av preventivmedel till flickor under 15 år. Genom kvalitativa  intervjuer  med  åtta  barnmorskor  verksamma  på  ungdomsmottagningar  runt  om  i Sverige har studien genom tematisk analys fått fram tre teman. Temana presenterade moraliska konflikter   som   barnmorskor   hanterar   vid   förskrivning,   dessa   var 1)   mognads-och riskbedömning,  där  rollkonflikter  uppstår  då  informanternas  personliga  önskemål  går  emot deras yrkesroll2) föräldrars delaktighet, då det finns en önskan om föräldrars delaktighet vid förskrivning men detta är  inte  alltid  möjligt vilket kan skapa rollkonflikter, samt 3) ofrivillig graviditet, där det  finns  en  konflikt  mellan  barnmorskors  riktlinje  i  att  förhindra  ofrivilliga graviditeter  och  huruvida  sexualbrottslagen  ska  tolkas  som  ett  förbud  mot  förskrivning  av preventivmedel till flickorunder 15 år.Barnmorskorna hanterar oftast konflikterna genom att prioritera den enskilde patientens behov, i enlighet med ungdomsmottagningens riktlinjer kring förskrivning. Förslag på vidare forskning inom ämnet presenterades bland annat kunna vara att ta hänsyn till andras perspektiv, till exempel de som ställer sig emot barnmorskors handlande i att förskriva preventivmedel till flickor under 15 år.
34

Värdegrundsarbete i bildundervisningen / The value-foundation in art teaching

Grahn, Belinda January 2022 (has links)
Syftet med kunskapsöversikten är att utforska om och hur det arbetas med värdegrunden i skolan och inom bildundervisningen. Frågeställningarna gällande hur det arbetas med värdegrunden i skolan och inom bildundervisningen samt förslag på implementering ämnar jag att besvara och diskutera i detta arbete. Genom en systematisk sökprocess valdes sju avhandlingar samt tre artiklar ut som är relevanta för det valda temat. Resultatet beskriver varför och hur man arbeta med värdegrunden i skolan och att den ska implementeras i samtliga ämnen.  Avslutningsvis diskuteras hur det kan vara problematiskt att föra samtal och diskussion om normer och värden. Alla lärare och elever bär med sig sin syn på värden och normer in i en skolkontext. Det gäller även att inta ett kritiskt synsätt till vems normer och värden som ska följas och premieras. När lärare behöver skapa sina egna varianter av vad värdegrunden ska innefatta kan det leda till diffusa samtal. Det framgår även att ämnesundervisningen fokuserar främst på kunskaper än att på ett direkt sätt undervisa i värden. I den valda forskningen framkom det även att styrdokumenten begränsar lärarna att implementera värdegrundsarbete i den dagliga skolpraktiken. Samtidigt framkommer det att värdegrundsfrågor är viktiga för lärare och de är ständigt närvarande.
35

Aggressiva skatteplaneringens påverkan och syn på samhället ur ett företagsperspektiv

Ani, Ninos, Sahyoun, Moses January 2023 (has links)
SAMMANFATTNING Datum:   2023-05-31 Nivå:           Kandidat i Företagsekonomi, 15 hp Institution:  Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare:  Ninos Ani  Moses Sahyoun             Titel:   Aggressiva skatteplaneringens påverkan och syn på  samhället ur ett företagsperspektiv Handledare:  Leanne Johnstone Nyckelord:  Aggressiv skatteplanering, skatteplanering, etik samt moral ur ett skatteperspektiv Forskningsfråga/or: Hur påverkas företag av att aggressiv skatteplanering  sker i samhället och vad är deras syn på detta? Syfte:   Syftet med undersökningen är att förstå mer om företags perspektivet     kring aggressiv skatteplanering. Studien ämnar att bidra till den begränsade diskussionen kring om aggressiv skatteplanering är  etiskt korrekt.  Metod:   Studien använder kvalitativ metodik med hjälp av en induktiv ansats. Studien  använder sig av semistrukturerade intervjuer. Induktiv ansats ger möjlighet till  att samla in data och analysera det för att upptäcka samband, samt ta en slutsats med hjälp av teori.  Slutsats:  Studien visar att företag gör det som krävs för att överleva även om det innebär aggressiv skatteplanering. Majoriteten anser aggressiv skatteplanering vara etiskt korrekt men påverkar intressenter negativt. Det framgår att de flesta är enade om att en lägre skattesats kan medföra en  lägre procentsats av aggressiv skatteplanering. / ABSTRACT Date:   2023-05-31 Level:   Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution:  School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:  Ninos Ani   Moses Sahyoun    Title:   The impact and view of aggressive tax planning     on society from a corporate perspective Supervisor:  Leanne Johnstone Keywords:  Aggressive tax planning, tax planning, ethics and morality from a tax perspective Research questions How are companies affected by aggressive tax planning in society and what is  their view on this? Purpose:  The purpose of the study is to gain a better understanding of the corporate perspective on aggressive tax planning. The study aims to contribute to the limited discussion on whether aggressive tax planning is ethically correct. Method:  The study uses qualitative methodology with an inductive approach. Inductive  approach allows for collecting data and analyzing it to discover connections and  draw conclusions with the help of theory. Conclusion:  The study reveals that companies do what is necessary to survive, even  if it involves aggressive tax planning. The majority consider aggressive  tax planning to be ethically acceptable but acknowledge its negative impact on stakeholders. It is evident that most agree that a lower tax rate can lead  to a lower percentage of aggressive tax planning.
36

”Jag ville inte längre, men jag visste intevad jag ville istället” : En närläsning av Malin Persson Giolitos Störst av allt med fokus på hur etiska och moraliska dilemman framställs och behandlas

Klingström, Sanna January 2024 (has links)
Denna studie syftar till att granska hur etiska och moraliska frågor framställs och behandlas i Malin Persson Giolitos Störst av allt. Verket är en realistisk skildring av ett rättegångsförfarande som genom den fiktiva världen gestaltar ett verklighetstroget drama. Detta framställs i ett växelspel mellan rättegången som utspelas i romanens nutid och tillbakablickar av händelser som leder upp till denna. Då romanen är fokaliserad genom karaktären Maja Norberg, är det främst hennes perspektiv som framgår i de etiska och moraliska frågor som framställs. Vid närläsning har två forskningsfrågor legat till grund för att kunna besvara studiens syfte. Dessa frågor är 1) Vilken påverkan framställs personliga relationer ha vid etiska och moraliska dilemman som skildras utifrån karaktären Majas perspektiv? 2) Vilken påverkan framställs klasstillhörighet ha vid etiska och moraliska dilemman som skildras utifrån karaktären Majas perspektiv? Metoden som denna uppsats har baserats på är en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk infallsvinkel. Analysen utgår från ett etiskt- och moraliskt perspektiv. Studiens resultat påvisar etikens kontinuerliga närvaro i romanen och påvisar personliga relationer samt klasstillhörighetens inflytande i ställningstagandet vid etiska och moraliska situationer. Baserat på studiens analys förs slutligen en didaktisk diskussion gällande hur etik och moral kan behandlas i skolan genom skönlitteratur.
37

Det etiska dilemmat i Religionskunskap 1 : En kvalitativ fallstudie i momentet etik och moral med fokus på lärares didaktiska val i förhållande till etiska dilemman / The ethical dilemma in Religious Educatio : A qualitative case study in ethics and moral education with focus on teachers’ didactic choices regarding ethical dilemmas

Nilsson, Johan January 2019 (has links)
Målet med detta examensarbetet är att undersöka hur sex religionslärare inom det svenskagymnasiet anger att dem arbetar med etiska dilemman i momentet etik och moral ur ettdidaktiskt perspektiv. Examensarbetet kommer att samla lärarnas tankar och ståndpunkterangående etiska dilemman genom en kvalitativ intervjustudie. Resultaten visar att de flestalärarna anger liknande åsikter och att deras åsikter stämmer överens med vad tidigare forskninginom etik och moral hävdar är de bästa arbetssätten ur ett didaktiskt perspektiv. Majoriteten avlärarna anger att etiska dilemman främst används som ett kognitivt verktyg för eleverna attförstå normativa etiska teorier. Lärarna är även överens om att etiska dilemman som är tagnafrån vardagssituationer som eleverna kan relatera till är dem bästa. Sist anger lärarna att de helstarbetar med etiska dilemman elevaktivt i klassrummet. / The aim of this essay is to examine how six teachers in religious education within the Swedishupper secondary school say they use ethical dilemmas within their ethics and morals classesfrom a didactic perspective. The essay will gather the six teachers’ thoughts and standpoints onethical dilemmas with the help of a qualitative interview method. The results show that most ofthe teachers have very similar opinions to each other and what the previous studies in this topicsay is the best course to take with dilemmas in education. Most of the teachers primarily useethical dilemmas a cognitive tool for which to understand ethical theories. The teachers alsochoose their dilemmas from everyday events that are relevant for their students. Lastly, theteachers work with dilemmas in a way that makes the students have an active learning role inthe classroom.
38

Avkastning eller social hållbarhet? : En studie som diskuterar unga privatsparares syn på etik och moralgällande casino- och bettingbolags sociala hållbarhet.

Schlyter, Eric, San, Martin, Ingelson, Anton January 2022 (has links)
This is a degree project made by three students at the Linnéuniversity in Kalmar with thequalitative method. The work discusses the topic of casino- and betting company´s socialsustainability and builds on previous research. The project attempts to cover the gaps thathave occurred after a study from Ekström, Hultgren and Johansson (2021) “Gamblingcompanies are digging for gold at the same time as sustainability requirements areincreasing”. The core of the work is to analyze how young private savers between the ages of20 to 24 relate to casino- and betting companies when it comes to investing using commoneconomic- and philosophical theories. The study's research question is: “how do youngprivate savers relate to casino- and betting companies, and how do young private savers thinkin their decision-making processes about socially sustainable investments?”. The workdiscusses how the decision process behind the decisions and how ethics and morality comeinto play. The legitimacy of the study is that in today's society, sustainability has become anincreasingly important part of our lifestyle. But social sustainability can easily beovershadowed by ecological sustainability, which in turn can lead to ignorance and that socialsustainability gets neglected. From there, it is important to do academic studies in the subject.The study concludes that 20-24 year olds have no problem navigating their decisions basedon their ethics and morals. However, they have difficulties to describe it in theoretical termsin the aspects of social sustainability. Furthermore the young private savers have anunderstanding of the underlying topic and have no issues discussing it. For them, thedimension of social sustainability falls into the concept of sustainability. The study alsoconcludes that 20-24 year old young private savers think that it is the savers responsibility forsocially sustainable investments and everyone should take responsibility for what they investin.
39

"Jag är socionom, inte gränspolis" : - en studie om socialsekreterares uppfattningar om en så kallad "angiverilag", samt hur en sådan kan komma att påverka deras professionalitet / I'm a social worker, not a border policeman” : - a study of social workers' perceptions of a so-called "angiverilag", and howsuch a law may affect their professionalism

Sjömark, Ellen, Jarl, Sara January 2023 (has links)
Studien syftar till att undersöka vad socialsekreterare anser om en eventuell “angiverilag”, samt hur socialsekreterare tror att den eventuella lagen kan komma att påverka deras professionalitet. Sex intervjuer genomfördes med socialsekreterare inom olika enheter inom svensk Socialtjänst. Därefter analyserades det insamlade empiriska materialet med hjälp av en tematisk analys. I studien använts professions- och rollteorin för att ge förklaring och förståelse kring de aspekter som socialsekreterarna lyfter i intervjuerna. Några av de slutgiltiga slutsatserna som kunnat dras av studien är att socialsekreterare har ett motstånd gällande den så kallade “angiverilagen”. Motståndet grundar sig i att socialsekreterarna anser att den eventuella lagen går emot professionella etiska principer, kommer resultera i ett minskat förtroende för Socialtjänsten samt att skuggsamhället kommer växa. Studiens slutsatser visar också på att socialsekreterare anser att den eventuella lagen kommer resultera i en negativ påverkan på deras professionella förhållningssätt, handlingsutrymme och autonomi.
40

Intern kontroll : Används visselblåsning som mekanism i den interna kontrollenmot oegentligheter av ekonomisk brottslighet inom kreditinstituten?

Abdi, Akam, Chen, Wei January 2015 (has links)
Syftet med denna studie är att undersöka bankernas syn på internkontroll och vidare undersöka vilka mekanismer som används föratt effektivisera den interna kontrollen. Studien riktar sig på attundersöka huruvida visselblåsning används som en av demmekanismerna för att stärka förmågan med att upptäcka ochförhindra oegentligheter av ekonomisk art. Studien använder en induktiv metod för att leda insamlingen avdatamaterial. Vidare använder studien en kvalitativ metod baseradpå intervjuer med fyra olika banker där datamaterialet analyserasmed datamaterialet i kapitel två. Studien visar att det finns en positiv syn på den interna kontrollenoch visselblåsning som mekanism för att skapa en framgångsrikverksamhet. Fastän visselblåsning anses ha en kompliceradfunktion, används den fortfarande för att upptäcka och förhindraoegentligheter, såsom ekonomiska brott. Förutom visselblåsning,använder bankerna mer mekanismer för att stärka och effektiviseraden interna kontrollen. Att uppmana medarbetarna att följa lagaroch principer, utbilda medarbetarna inom olika områden samt attskapa olika arbetarsätt inom verksamheten, att genomföra interntillsyn och ständiga granskningar är en del av de mekanismer somanvänds. / The purpose of the study is to examine the banks view of internalcontrol and further investigate what mechanisms are used tostreamline the internal controls. The study is directed into whetherthe whistle-blowing is used as one of the tools in the internalcontrol to enhance the ability to detect and prevent irregularities ofa financial character. The study use a inductive method to lead the collection of datamaterial. The study further use a qualitative method based on fourinterviews with different banks were this data material is comparedwith existing theories in the second chapter. The study shows that the view of internal control and whistleblowingis positive in the process to create a successful company inthe banks. Despite that the whistle- blowing is known as acomplicated function, it’s still used to detect and preventirregularities of crimes, such of financial character. Except whistleblowing,the banks are using more tools to streamline the internalcontrol. To urge employees to comply laws and other principles,education in different areas for employers but also to createdifferent work approaches in the company, to make internal checkupsand constant supervision of the organization work is some ofthe tools that are used.

Page generated in 0.058 seconds