• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 18
 • 17
 • 11
 • 11
 • 10
 • 1
 • Tagged with
 • 69
 • 36
 • 35
 • 32
 • 30
 • 28
 • 26
 • 23
 • 21
 • 20
 • 20
 • 19
 • 18
 • 18
 • 18
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Geodatasamverkan - nyttan för en kommun att delta / Geodatasamverkan - benefits for a municipality to participate

Törebrand, Johan, Thilén, Ulf January 2012 (has links)
The Swedish model for developing the national infrastructure is based on increasing the cooperation between municipalities, government and businesses. The method to establish the infrastructure in Sweden is the geodatastrategin. The effort to implement the geodatastrategin has resulted in an interaction model, Geodatasamverkan.   The purpose of this study is to alert municipalities and to investigate the usefulness of their participation in Geodatasamverkan. The study also presents examples of different applications where geodata can be used within a municipality.   The report is based on literature reviews, surveys and interviews. Online Surveys were sent to some of Sweden's municipalities to get an overall idea of ​​how they make use of geodata and their general attitude towards Geodatasamverkan. Two different custom made questionnaires were sent out, one adapted to those municipalities that participate in Geodatasamverkan and one adapted to those who do not. Those who were asked are staff responsible for GIS at a total of 62 municipalities in Västra Götalands län, Dalarnas län, Örebro län and Värmlands län, which sums up to a total of 39 people.   For a more detailed investigation, staff responsible for GIS at five different municipalities in Värmland were chosen for interviews. The interviewed persons were selected on the criteria that most municipalities can relate to the investigation. Within the selected municipalities the study includes municipalities with varying GIS activities and situations according to their participation in Geodatasamverkan.   The result concludes that municipalities can benefit greatly from participating in Geodatasamverkan. However, it is necessary that geodata is used in a substantial way within the municipality, and that geodata is implemented in several administrations. Participation in Geodatasamverkan results in access for municipalities to a large amount of geodata for a minor fee. The survey shows that participating municipalities order more of the set-covering images, basic maps and elevation data compared to before. This is due to the previously high expenditures of this type of data. The administrative process to manage contracts and invoices decrease, since only one contract and one invoice needs to be dealt with for participation. / Den Svenska modellen för att utveckla den nationella infrastrukturen bygger på att utveckla samverkan mellan kommuner, staten och näringslivet. Metoden som ska etablera infrastrukturen i Sverige är geodatastrategin. Arbetet med genomförandet av geodatastrategin har resulterat i en samverkansmodell, Geodatasamverkan.   Syftet med examensarbetet är att uppmärksamma kommuner samt att undersöka nyttan för dem att delta i Geodatasamverkan. I arbetet presenteras även exempel på olika arbetsområden som GIS kan användas inom en kommun.   Rapporten baseras på litteraturstudier, enkäter och intervjuer. Webbenkäter skickades ut till några av Sveriges kommuner för att få en övergripande uppfattning om hur de använder sig av geodata och deras generella inställning till Geodatasamverkan. Två olika enkäter skickades ut anpassade efter om kommunen deltar i Geodatasamverkan eller inte. De som tillfrågades var GIS-ansvarig personal på totalt 62 kommuner i Västra Götalands län, Dalarnas län, Örebro län och Värmlands län, var av 39 personer besvarade enkäten.   För en fördjupande undersökning valdes att intervjua personal som ansvarar för GIS på 5 olika kommuner i Värmland. Intervjupersoner valdes ut så att flertalet kommuner kan relatera till undersökningen. Med de utvalda kommunerna omfattar undersökningen kommuner med varierande GIS-verksamheter och situationer kring ett deltagande i Geodatasamverkan.   Ur resultatet dras slutsatserna att kommuner kan dra stor nytta av att delta i Geodatasamverkan, det krävs dock att geodata används i relativt stor utsträckning inom kommunen och att geodata implementeras på flera förvaltningar. Ett deltagande i Geodatasamverkan resulterar i att kommuner får tillgång till en stor mängd geodata för en mindre kostnad än om det datan skulle köpas separat. Undersökningen visar att kommuner som deltar i samverkan beställer mer av arealtäckande bilder, baskartor och höjddata än vad de gjorde tidigare. Detta beror på att data av dessa slag tidigare inneburit stora utgifter. Det administrativa kring att hantera avtal och fakturor minskar då endast 1 avtal och 1 faktura behöver behandlas vid ett deltagande.
22

Dynamiska resurser på Geodataportalen : teori och praktik

Högberg, Viktor, Jonis, Amir January 2012 (has links)
Geodata finns idag tillgängligt via geodataportaler runt om i världen. På dessa geodataportaler beskrivs datamängder och tjänster som kommer från olika myndigheter. Geodatasamverkan har uttryckt intresse för att kunna beskriva realtidsresurser på dessa portaler med hjälp av metadata. Utifrån ett samarbete mellan SMHI och Lantmäteriet har denna studie tagits fram där en dynamisk realtidsresurs från SMHI testas beskrivas med Geodataportalens nuvarande struktur. Befintlig litteratur har undersökts för att presentera en bakgrund. Studien ger läsaren en god inblick i hur Geodataportalen fungerar samt hur den arbetar mot metadataprofilen. Studien tar även upp konceptet Sensor Web som metod för insamling av sensordata samt Sensor Web Enablement paketeringen och vilka specifikationer den innehåller. I den praktiska biten utvecklades en importfunktion som används för att befolka vår databas. Denna databas används sedan som grund för vår karttjänst som sedan visas på Geodataportalen. I den teoretiska biten togs tre nya förslag på metadataelement fram, dessa är insamlingsfrekvens, mätningsfrekvens och uppdateringsfrekvens. Dessa skall hjälpa att beskriva dynamiska resurser på Geodataportalen. Slutligen diskuteras våra resultat och ger förslag på metadataelement som bör tilläggas till metadataprofilen samt brister och utvecklingsmöjligheter på vår applikation.
23

Pathfinding in the forest

Östholm, Eric, Karlsson, Anton January 2020 (has links)
Dijkstra’s algorithm used for pathfinding in a grid type setting consisting of forest geodata with multiple attributes. A cost analysis was performed regarding the memory required to run the application. This cost analysis yielded in a space complexity of O(n), and a class structure with focus on low memory usage while still maintaining desired functionality. The test shows a reduction of about 17,9% in memory usage compared to without memory saving measures. The algorithm and class structure are used in a web-based application implemented with JavaScript.
24

Bild- och punktmolnsbaserad 3D-modellering : Från datainsamling till visualisering

Larsen, Fredrik, Gruvberg, Markus January 2017 (has links)
Intresset för och användningen av 3D-modeller har de senaste åren haft en uppåtgående trend, samtidigt har teknikerna för att skapa dem blivit fler. Utöver krav på noggrannhet läggs även fokus på nytta och funktion, vilket bestämmer kostnad och detaljeringsgrad av 3D-modellen. I denna studie har tre 3D-modeller skapats och utvärderats, där modellernas noggrannhet och tiden det tog att skapa dem kontrollerades. De möjliga användningsområdena för de olika 3D-modellerna undersöktes genom litteraturstudie. Tre tillvägagångssätt har använts för att ta fram 3D-modeller av en byggnad. Kritererna för valet av byggnad var huvudsakligen att byggnaden skulle vara belägen i aktiv stadsmiljö, där de naturliga hindren skulle vara närvarande. Två modeller är bildbaserade, där den ena skapats i Agisoft Photoscan som till stor del utför justering och modellering automatiskt. Det andra bildbaserademodellen har tagits fram i Trimble Sketchup, där modellering är helt manuell med stöd av bilder tagna diagonalt mot byggnadshörn. För jämförelse med en mer traditionell metod har byggnaden också laserskannats för att sedan modelleras i Autodesk Revit. Byggnaden har kontrollmätts med totalstation där 62 referensmått valdes runtom byggnaden, både vertikala och horisontella. Dessa har använts som sanna värden i jämförelse med de tre 3D-modellerna. Modellerna utvärderas med hjälp av referensmåtten. Resultatet visar att modellen skapad genom laserskanning hade minst avvikelse jämfört med referensmåtten, däremot var modellen tätt följd av den bildbaserade modellen från Photoscan. Som väntat var modellen från Sketchup den med störst avvikelser från de sanna måtten, men presterade bättre än förväntat. Avseende tidsåtgång stod det klart att laserskanning med tillhörande modellering i Revit var den mest tidskrävande metoden, men även här var den tätt följd av modellen i Photoscan. Till skillnad från Revitmodellen så är modellering i Photoscan bestående av till största del oövervakade processer, vilket medger att operatören att kan utföra andra arbetsuppgifter under tiden. Med manuell bildmodellering var Sketchup den modell som upptog minst total tid, med kraftigt reducerad arbetstid både i fält och vid modellering.
25

Počítačová podpora pro mapování v terénu / Computer Support in Mapping Survays

Hanák, Ondřej January 2010 (has links)
The report deals with creating applications for Pocket PC, designed to aid with terrain mapping process. Topic falls within the field of geographic information systems (GIS), so the text begins with an analysis of related topics such as GIS itself, processed data characteristics or global positioning systems (GPS). Available handheld platforms are discussed and based on analysis of existing commercial application, the requirements on developed program are set. Description of application architecture and some implementation details follow. The conclusion is devoted to testing functionality by mapping the real geospatial object.
26

Prohlížení rozměrných rastrových geodat online / Viewing Large Raster Geodata Online

Mikita, Martin January 2015 (has links)
This thesis describes the design of a multi-platform client-server application to access large raster data, existing and proposed ways to optimize the running speed and processing raster. The advantage of the application is an updated version of GDAL for reading most known raster format, and implementing extension for reading GeoPDF with open-source PDF rendering library. Integrating created and optimized server component into the open-source project IIPImage improves it to support more raster formats.
27

Time to Check the Tweets: Harnessing Twitter as a Location-indexed Source of Big Geodata

Vatev, Kiril M. 26 July 2013 (has links)
No description available.
28

Dynamische Erzeugung von Diagrammen aus standardisierten Geodatendiensten

Mann, Ulrich 07 August 2012 (has links)
Geodateninfrastrukturen (GDI) erfahren in den letzten Jahren immer weitere Verbreitung durch die Schaffung neuer Standards zum Austausch von Geodaten. Die vom Open Geospatial Consortium (OGC), einem Zusammenschluss aus Forschungseinrichtungen und privaten Firmen, entwickelten offenen Beschreibungen von Dienste-Schnittstellen verbessern die Interoperabilität in GDI. OGC-konforme Geodienste werden momentan hauptsächlich zur Aufnahme, Verwaltung, Prozessierung und Visualisierung von Geodaten verwendet. Durch das vermehrte Aufkommen von Geodiensten steigt die Verfügbarkeit von Geodaten. Gleichzeitig hält der Trend zur Generierung immer größerer Datenmengen beispielsweise durch wissenschaftliche Simulationen an (Unwin et al., 2006). Dieser führt zu einem wachsenden Bedarf an Funktionalität zur effektiven Exploration und Analyse von Geodaten, da komplexe Zusammenhänge in großen Datenbeständen untersucht und relevante Informationen heraus gefiltert werden müssen. Dazu angewendete Techniken werden im Forschungsfeld Visual Analytics (Visuelle Analyse) umfassend beschrieben. Die visuelle Analyse beschäftigt sich mit der Entwicklung von Werkzeugen und Techniken zur automatisierten Analyse und interaktiven Visualisierung zum Verständnis großer und komplexer Datensätze (Keim et al., 2008). Bei aktuellen Web-basierten Anwendungen zur Exploration und Analyse handelt es sich hauptsächlich um Client-Server-Systeme, die auf fest gekoppelten Datenbanken arbeiten. Mit den wachsenden Fähigkeiten von Geodateninfrastrukturen steigt das Interesse, Funktionalitäten zur Datenanalyse in einer GDI anzubieten. Das Zusammenspiel von bekannten Analysetechniken und etablierten Standards zur Verarbeitung von Geodaten kann dem Nutzer die Möglichkeit geben, in einer Webanwendung interaktiv auf ad hoc eingebundenen Geodaten zu arbeiten. Damit lassen sich mittels aktueller Technologien Einsichten in komplexe Daten gewinnen, ihnen zugrunde liegende Zusammenhänge verstehen und Aussagen zur Entscheidungsunterstützung ableiten. In dieser Arbeit wird die Eignung der OGC WMS GetFeatureInfo-Operation zur Analyse raum-zeitlicher Geodaten in einer GDI untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf der dynamischen Generierung von Diagrammen unter Nutzung externer Web Map Service (WMS) als Datenquellen. Nach der Besprechung von Grundlagen zur Datenmodellierung und GDIStandards, wird auf relevante Aspekte der Datenanalyse und Visualisierung von Diagrammen eingegangen. Die Aufstellung einer Task Taxonomie dient der Untersuchung, welche raumzeitlichen Analysen sich durch die GetFeatureInfo-Operation umsetzen lassen. Es erfolgt die Konzeption einer Systemarchitektur zur Umsetzung der Datenanalyse auf verteilten Geodaten. Zur Sicherstellung eines konsistenten und OGC-konformen Datenaustauschs zwischen den Systemkomponenenten, wird ein GML-Schema erarbeitet. Anschließend wird durch eine prototypischen Implementierung die Machbarkeit der Diagramm-basierten Analyse auf Klimasimulationsdaten des ECHAM5-Modells verifiziert. / Spatial data infrastructures (SDI) have been subject to a widening dispersion in the last decade, through the development of standards for the exchange of geodata. The open descriptions of service interfaces, developed by the OGC, a consortium from research institutions and private sector companies, alter interoperability in SDI. Until now, OGC-conform geoservices are mainly utilised for the recording, management, processing and visualisation of geodata. Through the ongoing emergence of spatial data services there is a rise in the availability of geodata. At the same time, the trend of the generation of ever increasing amounts of data, e. g. by scientific simulation (Unwin et al., 2006), continues. By this, the need for capabilities to effectively explore and analyse geodata is growing. Complex relations in huge data need to be determined and relevant information extracted. Techniques, which are capable of this, are being described extensively by Visual Analytics. This field of research engages in the development of tools and techniques for automated analysis and interactive visualisation of huge and complex data (Keim et al., 2008). Current web-based applications for the exploration and analysis are usually established as Client-Server approaches, working on a tightly coupled data storage (see subsection 3.3). With the growing capabilities of SDI, there is an increasing interest in offering functionality for data analysis. The combination of widely used analysis techniques and well-established standards for the treatment of geodata may offer the possibility of working interactively on ad hoc integrated data. This will allow insights into large amounts of complex data, understand natural interrelations and derive knowledge for spatial decision support by the use of state-of-the-art technologies. In this paper, the capabilities of the OGC WMS GetFeatureInfo operation for the analysis of spatio-temporal geodata in a SDI are investigated. The main focus is on dynamic generation of diagrams by the use of distributed WMS as a data storage. After the review of basics in data modelling and SDI-standards, relevant aspects of data analysis and visualisation of diagrams are treated. The compilation of a task taxonomy aids in the determination of realisable spatio-temporal analysis tasks by use of the GetFeatureInfo operation. In the following, conceptual design of a multi-layered system architecture to accomplish data analysis on distributed datasets, is carried out. In response to one of the main issues, a GML-schema is developed to ensure consistent and OGC-conform data exchange among the system components. To verify the feasibility of integration of diagram-based analysis in a SDI, a system prototype is developed to explore ECHAM5 climate model data.
29

Ist-Analyse des Geoinformationswesens im Freistaat Sachsen

Müller, Andre 28 August 2007 (has links)
Der Wandel der Industriegesellschaften von gestern hin zu Informationsgesellschaften ist allgemein bekannt. Die Anwendung moderner Kommunikationsmittel und neuer Technologien gehören bereits zum Alltag. Die Wichtigkeit von Geoinformationen als Wirtschaftsgut und Informationsressource ist in Politik und Gesellschaft ebenfalls angekommen. Das Geoinformationswesens stellt einen wachsenden Markt dar, der die Zukunft von Arbeit und Wohlstand zukünftig mit sichern kann. Der Aufbau der Geodateninfrastruktur im Freistaat Sachsen befindet sich noch am Anfang. Trotzdem sind bereits viele Aktivitäten im IT-Bereich durch eGovernment Projekte erfolgreich umgesetzt worden. Auch eine Vielzahl an Bestrebungen auf kommunaler Ebene haben den Prozess weiter voran gebracht. Durch die Gründung der gdi.initiative.sachsen ist eine weitere positive Entwicklung beim Aufbau der Geodateninfrastruktur in Sachsen möglich. Dem Hauptziel des einfachen Zugangs zu Geodaten und einem transparenten Geoinformationswesen kommt man schrittweise näher. Die Diplomarbeit gibt einen Überblick über das Geoinformationswesen und die vorhandenen Aktivitäten in Sachsen. Eine so umfassende Betrachtung des gesamten Bereiches lag bisher noch nicht vor. Die in der Aufgabenstellung geforderte detaillierte Datenerhebung konnte aufgrund des begrenzten, zeitlichen Umfangs nicht durchgeführt werden. Für diese ausstehende umfangreiche Ist-Erhebung beschreibt die Arbeit anzuwendende Methoden und nutzbare Datenquellen. Die Erstellung eines Portals des Geoinformationswesens in Sachsen und die Einbindung vorhandener Komponenten als Grundlage für eine umfassende Analyse sollte dabei Ziel sein. Die Diplomarbeit stellt somit die Diskussionsgrundlage für die weiteren Aktivitäten dar. Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf vergleichbare Erhebungen anderer Bundesländer gelegt. Aus den Ergebnissen lassen sich Ziele und Thesen für die Untersuchungen im Freistaat Sachsen ableiten. Da eine detaillierte Ist-Analyse eine enge Kommunikation aller Akteure erfordert, würde automatisch der Aufbau einer Geodateninfrastruktur in Sachsen beflügelt. Darüber hinaus könnte die viel geforderte Transparenz des Geoinformationswesens und der Verwaltung Wirklichkeit werden. Die technischen und organisatorischen Voraussetzungen sind weitestgehend geschaffen, sodass dem erfolgreichen Aufbau einer Geodateninfrastruktur im Prinzip nichts entgegensteht.
30

Geotracking as an indicator of prime location / Påverkar geotracking detaljhandelns hyror i CBD?

Martinsson, Klara, Olsson, Lisa January 2020 (has links)
In Sweden, there is practically free rental setting in the retail market. While there is an indirect tenancy regulation that protects the tenant, it does not prevent the establishment of market rents.Rent levels are generally highest in the central business district (CBD), following a rental pattern that confirms the monocentric urban model. It is also confirmed in the classic works of Von Thünen, Alonso, Mills, and Muth, that strong links exist between price and centrality. Stockholm's inner city is a typical example of this. The purpose of this thesis is to investigate whether geotracking can be used as an indicator of a prime location. Since the monocentric model claims that rents levels should be highest in the most central parts of a city, geotracking will be investigated as a tool for measuring the degree of centrality. The geotracking variable is based on the number of passing pedestrians outside retail premises, while rent levels are collected by leasing contracts. Geotracking serves as anexplanatory variable in the hedonic model where rent levels work as the dependent variable.This thesis assumes that a more central location, within the CBD, has a higher number of passers by than a less central one. This is a quantitative research-based study on walking data from Footfall, as well as market information provided Cushman & Wakefield. Footfall is a tool within Datscha that quantifies peoples movement patterns by tracking them through the mobile phone network. During this study, over 370 leases will be examined, of which approximately 250 contracts will be used in a regression analysis. All premises are located in the central parts of Stockholm. The relationship between rent levels and pedestrian traffic will be analysed in a traditional hedonic price equation with linear regression analysis. Through Footfall, the average number of passersby is collected for each address between March 2019, up until March 2020. The study results in a positive, and statistically significant, relationship between the number of passers by and rents for retail. In other words, rent levels increase as pedestrian traffic past the premises increase. However, the statistical relationship is weak. In the past, numerous studies on the relationship between location, rent, and property prices have been carried out. However,to our knowledge, there are no earlier studies of significance where Footfall- data has been usedfor academic purposes, until now. / I Sverige är det så gott som fri hyressättning på butikhyresmarknaden. Det finns en indirekt hyresreglering som skyddar hyresgästen, men som inte hindrar etablering av marknadshyra. Hyresnivåerna är i allmänhet högst i CBD (stadskärnan) och i huvudsak enligt ett hyresmönster som kallas monocentrisk stadsmodell. Detta styrks även i studier från klassiska verk så som Von Thünen, Alonso, Mills och Muth, där starka kopplingar mellan pris och centralitet redovisas. Ett tydligt exempel är Stockholms innerstad. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida geotracking kan användas som en indikator för centraliteten av ett läge. Då den monocentriska stadsmodellen fastslår att hyresnivåerna bör vara högst i de mest centrala delarna av en stad, kommer geotracking undersökas som ett verktyg för att mäta graden av centralitet vidare inom just CBD. Variabeln för geotracking baseras på antalet förbipasserande fotgängare utanför detaljhandelslokaler medans hyresnivåerna samlas in från hyresavtal. Geotracking fungerar som en förklarande variabel iden hedoniska modellen, där hyresnivåer fungerar som den beroende variabeln. Rapporten bygger på antagandet att ett mer centralt läge inom CBD har ett högre antal förbipasserande än ett mindre centralt. Detta är en kvantitativ forskningsbaserad studie på promenaddata från Datscha (Footfall), samt marknadsinformation tillhandahållen av Cushman & Wakefield. Footfall ägs av Datscha och ärett verktyg som kvantifierar människors rörelsemönster. Under denna studie kommer över 370 hyresavtal att granskas, varav cirka 250 kontrakt kommer att användas i en regressionsanalys.Samtliga lokaler är lokaliserade i Stockholms innerstad. Förhållandet mellan hyresnivåer och fotgängstrafik kommer att analyseras i en traditionell hedonisk prisekvation med linjärregressionsanalys. Genom Footfall hämtas det genomsnittliga antalet förbipasserande för varje adress mellan mars 2019 fram till mars 2020.Studien Studien resulterar i ett positivt och statistiskt signifikant samband mellan antalet förbipasserande och hyror för detaljhandeln. Med andra ord, hyresnivåerna ökar när fotgängstrafiken förbi lokaler ökar. Sambandet är dock statistiskt svagt. Tidigare har det gjorts undersökningar på förhållandet mellan plats, hyror och fastighetspriser.

Page generated in 0.0386 seconds