• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 22
 • 4
 • Tagged with
 • 26
 • 26
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Utmaningar med utveckling av mobila applikationer : En fallstudie om kravhantering ur ett utvecklingsperspektiv

Blad, Ida, Sjöström, Rebecka January 2014 (has links)
The use of mobile devices has during the last years expanded and on the market you can see a huge amount of applications. The development of mobile applications differs from traditional systems development since mobility infers that mobile applications can be used in different technological and social contexts. Although previous research has recognized that mobility can present mobile application developers with certain challenges, empirical studies of how problems arise and how they can be handled has thus far been limited. In this study we focused on the requirements engineering process from a development view with the purpose of finding challenges emerging in the development process. The study is based on a qualitative case study that employed semi-structured interviews with both project managers and system developers active in the requirements process. The data gathering included seven participants from five different companies. The results of the study showed that there is a huge lack in methodology usage when developing mobile applications. Most of the requirements were focused on technical issues with developing mobile applications. It was hard to take into account the user needs since they were hard to anticipate. The respondents felt that the relationship with the customer was most important when developing, nor was it important to identify the end users. The developers often expressed that customers lacked sufficient knowledge, and that the customer had not had time to mature when it comes to mobile application development. In the study we concluded that developers need to direct more attention towards finding the end users, identify their needs, and more work towards developing a methodology that focuses on that.
2

Mobila applikationernas påverkan på egenvården hos patienter med Diabetes Mellitus : En litteraturstudie / Impact of mobile applications on self-care in patients with Diabetes Mellitus : A literature study

Kim, Elena, Lindberg, Annika January 2021 (has links)
Introduktion/Bakgrund: Diabetes mellitus är idag ett globalt hälsoproblem som ständigt ökar i prevalens. Egenvården utgör en stor del av sjukdomshanteringen. Nutidens teknik är under ständig utveckling där det finns mobila applikationer som kan underlätta egenvården. Syfte: var att sammanställa aktuell forskning hur användandet av mobila applikationer påverkar egenvården hos patienter med diabetes mellitus. Metod: Studien utfördes enligt Polit och Becks (2017) nio steg. Sökningen av artiklarna utfördes i databaserna CINAHL samt PubMed, samtliga artiklar har kvalitetsgranskats och 10 artiklar sammanfattades i ett resultat. Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudteman; Stöd och motivation i egenvård, tecken på förbättrad kontroll och upplevd hälsa och förenklad kommunikation i samband med sjukvårdskontakt. Slutsats: Mobila applikationer är ett bra stöd för patienter med diabetes i kombination med stöd från hälso- och sjukvårdspersonal att få ökad förståelse för sin sjukdom samt känna trygghet i sin egenvård. Dock krävs det mer forskning kring mobila applikationer och hur det kan underlätta egenvården
3

Smartphoneapplikationer – ett värdeskapande verktyg? : I bank- och livsmedelsbutiksbranschen

Viklund, Tobias, Eliasson, Robert January 2012 (has links)
The smartphone market is growing rapidly, between Google Play and App Store more than 25 billion apps have been downloaded since 2008. Today many companies develop their own smartphone applications (apps) for their customers. We believe that many apps are developed without much consideration about the actual value it brings to the customer, and through them, value for the company. Instead they create applications with hope of keeping the company modern. Developing and implementing apps in a business is neither easy nor free and must therefore add value to the business in some way. By conducting a customer survey, we study customer’s perception and user behaviour of apps from the bank and grocery store business. The survey shows that customers in the grocery store business have very little awareness off these apps. While in the bank business customers have adopted apps in a much higher frequency. With focus on the customer’s perspective this paper discusses the challenges of making "good" apps and the potential of the technology, and thereby suggests ways to develop apps that the customers will recognize and appreciate.
4

Kundnöjdhet vid användning av mobila applikationer : En explorativ studie utifrån konsumentperspektiv / Customer satisfaction from the use of mobile applications : An Explorative study from a consumer perspective

Olsson, Johan, Svärd, Jim January 2012 (has links)
No description available.
5

Att skräddarsy agila metoder inom utveckling av mobila applikationer : Exempel från IT-företag i Karlstad / Tailoring of agile methods in mobile applicationdevelopment : Examples from IT companies in Karlstad

Söderlund, Maiken January 2016 (has links)
Agila metoder har funnits till sedan 1990-talet och har i dagsläget fått stor spridning inom IT-branschen. Allteftersom fler och fler företag antar dessa metoder har det agila arbetssättet fått både beröm och kritik av forskare samt yrkeskunniga. De agila metoderna har i flera fall behövt anpassas till organisationens verksamhet. Även utvecklingen av mobila applikationerhar under senare år blivit populärt. Utvecklingsprocessen för mobila applikationer har uppvisat vissa skillnader från annan mjukvaruutveckling, vilket kan leda till diverse unika problem inom området. Denna kandidatuppsats har som syfte att studera hur IT-företag i Karlstad har skräddarsytt agila metoder inom utvecklingen av mobila applikationer samt att identifiera övergripande problem som finns med agil metod i utveckling av mobila applikationer. För att uppfylla syftet valdes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod, där fyra personer från olika IT-företag inom Karlstad intervjuades. Dessa intervjuer utfördes utifrån en intervjuguide baserad på en analysmodell och två undersökningsfrågor. Detta för att få en god bild av hur företagen har skräddarsytt agila metoder till att fungera med utvecklingen av mobila applikationer. Det har visat sig att agila metoder kan skräddarsys inom utveckling av mobila applikationer utifrån en metodportfölj, modifieringskriterier och utvecklingssammanhang. Metodportföljen för de intervjuade företagen har visat sig bestå av två agila metoder: Scrum och Kanban. Dessa agila metoder används i tre av fyra intervjupersoners fall som skräddarsydda metoder. Modifieringskriterier har identifierats utifrån en analys av resultat från intervjuerna och litteraturöversikten. Dessa är utvecklingsgruppen, kunden, utvecklingsprojektet och företagetsaffärsmål. Vad gäller utvecklingssammanhanget tas den mobila applikationens omfattning, storlek och kritiska nivå i beaktande vid metodvalet. Utifrån dessa kriterier skräddarsys den agila metoden för det specifika utvecklingsprojektet. Olika problem som uppstår i utvecklingsprojekt för mobila applikationer har även identifierats. Dessa kan vara problem utifrån den valda metoden, den externa miljön eller tekniska problem. De problem som kan uppstå efter införandet av den agila metoden kan exempelvis vara att projekten får för lite struktur, kraven blir inte tillräckligt dokumenterade eller svårigheter för utvecklingsgrupp och kund att förstå varandra. Även fast dessa problem kan uppstå anser intervjupersonerna att agila metoder är effektiva och möjliggör för kunden att ge återkoppling till utvecklingsgruppen under projektets gång.
6

Appar eller ej inom Fleet Management-området / Apps or no apps within the Fleet Management area

Rahnel, Taavi, Ristov, Boris January 2012 (has links)
A recent trend in the technological evolution has been to increase the mobility of the end-user. A contributing factor is the fast rate of improvement in the smartphone area. This, in turn, has changed the expectations end-users have on the availability of services, which has allowed mobile applications, apps, to find their place in everyday life. This study has been conducted at Scania’s Fleet Management department that offers a web-based service where haulage contractors can administer, monitor and follow up on their vehicle fleets. The purpose of this study was to investigate if Scania’s existing web service should be extended into the mobile area, and if so, what organizational and technical challenges app development imposes. To address this problem, a qualitative investigation was carried out with three main groups of respondents: comparable companies that have faced similar challenges, app development companies and the current users of the Fleet Management service. Additionally, a prototype application was developed to investigate the potential technical challenges that may occur. Combined with a theoretical framework the conducted research has led to recommendations on how to best take the step into the field of mobile devices. This study shows that it is advisable to adopt the mobile technological trend since the positive effects of an app outweigh the potential costs. The technical changes within the field of smartphones occur at a rapid rate, which requires special technical skills. The development also requires iterative development methods where the end-user is included throughout the whole process.
7

Mobilapplikation för E-handel : Utveckling av gränssnitt, hur och varför

Hagberg Stenfelt, Mikael, Mandusson Lundberg, Anton January 2012 (has links)
Den här uppsatsen är en fallstudie på hur man utvecklar ett gränssnitt för mobila applikationer inom e-handel. Framtagandet av data bestod av en enkätundersökning som innefattade 149 stycken respondenter och analyserades med hjälp av en egen designmetod. Med den snabba utvecklingen av teknik vi har idag, är e-handel och mobila applikationer effektiva verktyg och metoder som ofta används av företag. Gränssnitt för ett företags webbsida och mobila applikation är en viktig faktor. Det finns en chans att gränssnitt underskattas av företag och det är en av anledningarna till att många kunder ofta handlar av andra företag på grund av förtroende hos företaget minskar, medan ett bra och användbart gränssnitt kan bidra till att kunder återkommer till ett företag. Den här uppsatsen kan fungera som ett hjälpmedel för företag som skapa en mobilapplikation och fördjupar sig på faktorer som är kritiska när man skapar ett gränssnitt för en mobil applikation inom e-handel. För att utveckla ett bra gränssnitt, tas två generella behov fram som användare har på en mobil e-handelsapplikation och hur informationen ska presenteras. / This essay is a case study on how to develop an interface for e-commerce mobile applications. The development of data consists of a survey that includes 149 respondents and analyzed using a custom design-method. With the rapid development of technology we have today, e-commerce and mobile applications are effective tools and methods commonly used by companies. Interface for a company’s website and mobile application is an important factor. There is a chance that the interface is underestimated by the company and it is one of the reasons that many customers buy products from other companies because of the confidence of the company decreases, while a good and useful interface can contribute to repeat business with a company. This essay can serve as a tool for companies that want to create a mobile application and deepen into factors that are critical when creating an interface for a mobile application in e-commerce. In order to develop a good interface, this essay brings forward two general needs that users have of how a mobile e-commerce application should be designed and how the information shall be presented.
8

Telefonkataloghantering för mobila enheter

Svensson, Per-Erik, Skoglund, Sebastian January 2007 (has links)
<p>The PhonePages of Sweden is a company that develops software for mobile units, especially cell phones. This thesis treats the development of, and contingencies for, a mobile phone directory, using the limited resources found in a mobile unit. The project was implemented and executed at The PhonePages with the intention of creating a product to sell to a third party.</p><p>By studying different solutions, their benefits and drawbacks, an abstract picture of the product was constructed. Problems covered include compatibility problems caused by todays platform diversity as well as problems with saving, organizing and presenting data.</p><p>The main goal was to create a phone directory which does not make external information retrievals. The service should contain both company and personal information, with name and phonenumber. Complete address information should also be available. The application should also manage different priorities and logotypes for the company information. The application, that emerged as a result of our work at The PhonePages, works independently, without making connections to the Internet and is completely implemented in J2ME, all according to the requirement specification. In other words, the analysis of the different solutions led to a working application.</p>
9

Styling av vektorkartor i mobila enheter

Gavelin, Simon, Beck-Norén, Gustav January 2013 (has links)
Mobila system som används professionellt tas ofta fram för yrkesgrupper som jobbar utanför kontoret. Kartpresentation är ofta en viktig komponent som används som underlag för att visa applikationsspecifik data eller som underlag för inmatning av information i fält. Kartinformation eller geodata hanteras ofta i två vitt skilda format. Dels rasterinformation som är bilddata och dels vektorinformation. Vektordata består av ytor, linjer och punkter som har matematiska definitioner. Vektordata har fördelen av att vara upplösningsoberoende, mycket precist och inte sällan utrymmessnålt jämfört med rasterdata.Till skillnad från rasterdata så saknar vektordata information om hur den ska presenteras visuellt. Presentationen går att implementera i källkod, men ett betydligt mer produktivt sätt är att använda ett beskrivningspråk för att visa hur det ska presenteras på skärmen. Det liknar hur CSS beskriver hur HTML ska presenteras. Det finns en flora av olika styles-språk som är tillämpbara för kartor. Gemensamt för dom är att de körs på serversidan eller i desktop-klienter. Examensarbetet djupdyker i de befintliga metoder som finns för att på olika sätt kunna presentera kartmaterialet på skärmen samt nya alternativa lösningar. En prototyp-applikation skapas därefter för att kunna realisera de valda lösningarna.Slutligen kommer de studerade teknikerna även att implementeras i en befintlig GIS-applikation skapad av IT-bolaget Per&amp;Per. / Mobile systems which are used professionally are often developed for professions whom work outside of the office. Map presentation is an important component which is used as a foundation to show application specific data or to handle input of information out in the field.Map information or geodata is often handled in two separated formats. First raster information which is picture data and second vector information. Vector data consists of areas, lines and points which have mathematical definitions. Vector data have the advantage by being resolution independent, very accurate and more space efficient than raster data. Unlike raster data vector data does not store information about how it should be presented visually. The presentation can be implemented using source code but it is much more productive to use a style language. In the same way CSS works with HTML. There are a variety of style languages which are applicable on vector maps. Within this thesis we dives deeper into the existing methods of styling vector maps but also look at alternative solutions. A prototype application is to be constructed to implement the chosen solutions.Finally are we going to apply the tested solutions on the existing GIS-application created by IT-bolaget Per&amp;Per.
10

Telefonkataloghantering för mobila enheter

Svensson, Per-Erik, Skoglund, Sebastian January 2007 (has links)
The PhonePages of Sweden is a company that develops software for mobile units, especially cell phones. This thesis treats the development of, and contingencies for, a mobile phone directory, using the limited resources found in a mobile unit. The project was implemented and executed at The PhonePages with the intention of creating a product to sell to a third party. By studying different solutions, their benefits and drawbacks, an abstract picture of the product was constructed. Problems covered include compatibility problems caused by todays platform diversity as well as problems with saving, organizing and presenting data. The main goal was to create a phone directory which does not make external information retrievals. The service should contain both company and personal information, with name and phonenumber. Complete address information should also be available. The application should also manage different priorities and logotypes for the company information. The application, that emerged as a result of our work at The PhonePages, works independently, without making connections to the Internet and is completely implemented in J2ME, all according to the requirement specification. In other words, the analysis of the different solutions led to a working application.

Page generated in 0.1513 seconds