• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 76
 • 4
 • Tagged with
 • 80
 • 22
 • 18
 • 17
 • 14
 • 13
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Motivation att använda styrketräningsappar: en kvalitativ undersökning av motivationsfaktorer bland ungdomar

Friman, Catrin January 2013 (has links)
No description available.
2

App app app : En studie om förskollärares erfarenheter av att använda surfplattor i förskolan

Lundén, Ida January 2016 (has links)
Barn får tidigt i livet komma i kontakt med surfplattor och de används numera i de flesta förskolor. Forskning har dock visat att förskollärare har varierande åsikter kring om och hur surfplattor bör användas i förskolans verksamhet. Syftet med detta arbete är därför att undersöka vilka erfarenheter och uppfattningar förskollärare har av att arbeta med surfplattor i förskolan och vad surfplattorna i sådana fall används till. Jag har som metod valt att föra intervjuer. Fyra intervjuer har gjorts med förskollärare som berättar kring sina erfarenheter och uppfattningar om hur det är att arbeta med surfplattor inom deras verksamhet. Resultatet visar att förskollärarna i relativt liten utsträckning använder surfplattor i verksamheten. Vid tillfällen de ändå användes, användes de främst till pedagogisk dokumentation och som ett verktyg för att få ett lugnare klimat i barngruppen. Vad som också framkom i resultatet var att förskollärarna var intresserade av fortbildning i att använda surfplattor, för att på så vis kunna använda surfplattorna mer tillsammans med barnen.
3

Nappar på appar : En kvalitativ undersökning av förskollärares strategier och tankar i sina val av appar i förskolan

Daelius, Damiel, Eythorsdottir, Kristin January 2016 (has links)
Applications: Strategies for choosing educational apps for tablets. This study explores digital tablets and how they are integrated in the Swedish preschool, with special interest in what strategies preschool teachers have when choosing educational apps for tablets. In order to gain deeper knowledge in the subject of matter, four qualitative interviews with four different preschool teachers from four different preschools were made. The study has a sociological perspective and will examine preschool teachers’ thoughts on, as well as experiences in, educational apps for tablets and how the teachers integrate them in the daily practice of Swedish preschools.Previous research in this department show children’s escalating use of ICT. Furthermore, the Swedish curriculum has incorporated ICT as one of the national objectives. However, there is an absence of instructions for teachers on how to integrate ICT in the curriculum. This study shows that many teachers feel they have not prioritized the integration of the digital technologies due to e.g. lack of time, knowledge, interest or experience in the subject. Moreover, studies show that more than often digital tablets are used as an implement to keep the children calm and quiet, or as a tool for documentation. However, the teachers who were interviewed all claimed that they have a purpose when choosing apps for activities. The teachers’ previous knowledge about ICT does therefore not seem to be the issue. This study aims to supplement teachers’ knowledge in how to integrate digital tablets in the preschool curriculum.
4

Pedagogiskt arbete med den digitala pekplattan och barns inflytande över det i förskolan : En kvalitativ intervjustudie med åtta förskollärare

Brink, Johanna, Bach, Sofia January 2015 (has links)
Syftet med vår studie har varit att undersöka hur förskollärare ser på sitt pedagogiska arbete med den digitala pekplattan samt deras syn på barns inflytande över det arbetet i förskolan ur ett sociokulturellt perspektiv. Studien utgår från en kvalitativ forskningsstrategi som grundas sig på semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. Vårt resultat visar på att deltagarna anser att de behärskar eller har en ganska bra kompetens i sitt arbete med den digitala pekplattan. Resultatet illustrerar att det är vanligt att arbetet är kopplat till förskolans läroplans strävansmål (Skolverket, 2010) och att förskolorna använder sig av ”appar”. Samt att den digitala pekplattan även används som kamera, i dokumentation samt som informations- och faktasökare och att den bidrar till barns sampel och turtagning. En slutsats är att det finns både likheter och skillnader på hur förskollärarna arbetar med pekplattan och i deras syn på barns intressen och inflytande över det arbetet. Studiens resultat har gett oss kunskaper och erfarenheter som kommer att vara givande för oss i vårt framtida yrke som förskollärare.
5

Pedagogiskt arbete med den digitala pekplattan och barns inflytande över det i förskolan : En kvalitativ intervjustudie med åtta förskollärare

Brink, Johanna, Bach, Sofia January 2015 (has links)
Syftet med vår studie har varit att undersöka hur förskollärare ser på sitt pedagogiska arbete med den digitala pekplattan samt deras syn på barns inflytande över det arbetet i förskolan ur ett sociokulturellt perspektiv. Studien utgår från en kvalitativ forskningsstrategi som grundar sig på semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. Vårt resultat visar på att deltagarna anser att de behärskar eller har en ganska bra kompetens i sitt arbete med den digitala pekplattan. Resultatet illustrerar att det är vanligt att arbetet är kopplat till förskolans läroplans strävansmål (Skolverket, 2010) och att förskolorna använder sig av "appar". Samt att den digitala pekplattan även används som kamera, i dokumentation samt som informations- och faktasökare och att den bidrar till barns samspel och turtagning. En slutsats är att det finns både likheter och skillnader på hur förskollärarna arbetar med pekplattan och i deras syn på barns intressen och inflytande över det arbetet. Studiens resultat har gett oss kunskaper och erfarenheter som kommer att vara för oss i vårt framtida yrke som förskollärare.
6

Lärplatta som verktyg för elever i behov av särskilt stöd! : En specialpedagogisk studie om hur elever i åk 4-7 använder lärplatta i klassrummet och hur uppföljning av användningen sker / Learning Platform as a tool for students in need of special support

Lindgren, Ditte, Nordström, Ulrika January 2017 (has links)
Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med specialpedagoger, lärare och elever, samt elevobservationer. De frågeställningar som studien sökt svar på är: i vilket syfte valdes lärplatta som verktyg av specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd, hur använder elever i behov av särskilt stöd lärplatta och dess appar i skolarbetet utifrån specialpedagogens syfte med den, vad finns det för möjligheter och hinder i användandet av lärplatta, vad har elever, lärare och specialpedagoger för fortbildning i att använda lärplatta och appar och hur följs användandet av lärplatta för dessa elever upp? De teorier eller perspektiv som använts som utgångspunkt i studien är det sociokulturella och de specialpedagogiska perspektiven. Resultaten visade att elever i behov av särskilt stöd i hög grad använde lärplattan utifrån den specialpedagogiska intentionen med den. Elever, specialpedagoger och lärare var positiva till lärplatta som verktyg och kan se flera fördelar men även vissa nackdelar, som att eleverna i behov av särskilt stöd kan känna sig exkluderade samt att det krävs kunskap, tid, fortbildning, uppföljning och engagemang för att användandet ska fungera bra.
7

Surfplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskolan : En kvalitativ intervju- och observationsstudie med fyra förskollärare

Ghazi Shabo, Wael, Nassim, Awaness January 2016 (has links)
Syftet med undersökningen har varit att studera hur några förskollärare ser på surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolan samt hur de använder surfplattan för att stödja och stimulera barns utveckling och lärande. För att besvara frågeställningarna och syftet användes observationer och intervjuer som metod och resultatet visade att samtliga intervjuade förskollärare använder surfplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Surfplattan användes för dokumentation, informationssökning och som ett verktyg för att öka kommunikation och samspel i barngruppen med hjälp av förskollärarna. Förskollärarna hade laddat ner ett antal pedagogiska appar utifrån barnens intressen och behov. Slutsatserna av undersökningen är att förskollärarna utgår från läroplanens strävansmål vid användning av surfplattan som även bidrar som artefakt till samspel, kommunikation och turtagning mellan barnen.
8

Helia : Design för mental hälsa inom säsongsdepression

Kääriä, Mélanie Chantal January 2022 (has links)
Sweden is located high up in the northern part of the hemisphere, which means that the number of hours of sunshine differs drastically between the winter and summer months. With this contrast comes a problem where more than one in three Swedes feel that the winter darkness affects their work performance. To counteract this societal problem, this paper examined whether apps can promote the mental health of those with mild forms of seasonal affective disorder and mild depression. This was investigated through a visual research of apps available to promote mental health as well as through a survey. The results show that there is a wide range of apps that promote mental health but that there is no range of these apps with a link to seasonal depression. This survey, like so many others, also shows that there are many who suffer from Winter Blues and that there is a curiosity among the respondents to test whether an app that wants to promote their mental and takes seasons and weather into consideration will help. / Sverige ligger högt upp på det norra halvklotet, vilket innebär att antalet soltimmar skiljer sig drastiskt mellan vinter- och sommarmånaderna. Med denna kontrast följer ett problem där mer än var tredje svensk känner att vintermörkret påverkar deras arbetsprestationer. För att motverka detta samhällsproblem undersöktes det i denna uppsats om appar kan främja den mentala hälsan för personer med milda former av säsongsdepression och mild depression. Detta undersöktes genom en visuell undersökning av appar tillgänglighet för att främja mental hälsa samt genom en undersökning. Resultaten visar att det finns ett brett utbud av appar som främjar mental hälsa men att det inte finns något utbud av dessa appar med en koppling till säsongsdepression. Den här undersökningen, som så många andra, visar också att det är många som lider av Winter Blues och att det finns en nyfikenhet bland respondenterna att testa om en app som vill främja deras mentala och tar hänsyn till årstider och väder hjälper.
9

Bekräftelse och motivation i appar : barns identitetsskapande i förskoleåldern

Claesson, Johan January 2014 (has links)
Mobila enheter som surfplattor är här för att stanna och de integreras allt mer i vår vardag. Enligt statens medieråd (2013) så ökar medieanvändningen hos barn i förskoleåldern. Med detta följer nya användningsområden och appar som används både på förskolor och hemma. Som vuxen är det viktigt att delta och reflektera kring vad det är spelen och apparna förmedlar. I många appar bekräftas barnen konstant på insats och studiens frågeställning rör vad detta kan ge för effekt för barnens motivation. Forskning visar att man överlag ska vara försiktig med beröm till barn, då det kan få negativa konsekvenser för den inre motivationen. Beröm och bekräftelse på insats och inte på personliga egenskaper är att föredra för att stärka barnens inre motivation och identitetsskapande. Examensarbetet handlar om detta och ger infallsvinklar på vad bekräftelse i appar för barn 1-6 år kan betyda för motivationen att lära och utvecklas.
10

Smartphoneapplikationer – ett värdeskapande verktyg? : I bank- och livsmedelsbutiksbranschen

Viklund, Tobias, Eliasson, Robert January 2012 (has links)
The smartphone market is growing rapidly, between Google Play and App Store more than 25 billion apps have been downloaded since 2008. Today many companies develop their own smartphone applications (apps) for their customers. We believe that many apps are developed without much consideration about the actual value it brings to the customer, and through them, value for the company. Instead they create applications with hope of keeping the company modern. Developing and implementing apps in a business is neither easy nor free and must therefore add value to the business in some way. By conducting a customer survey, we study customer’s perception and user behaviour of apps from the bank and grocery store business. The survey shows that customers in the grocery store business have very little awareness off these apps. While in the bank business customers have adopted apps in a much higher frequency. With focus on the customer’s perspective this paper discusses the challenges of making "good" apps and the potential of the technology, and thereby suggests ways to develop apps that the customers will recognize and appreciate.

Page generated in 0.0601 seconds