• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 30
 • 22
 • 12
 • 11
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 90
 • 27
 • 22
 • 19
 • 19
 • 18
 • 18
 • 18
 • 16
 • 15
 • 14
 • 14
 • 11
 • 11
 • 11
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Hur skall en projektledare, vid användning av metoden RUP, planera ett systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga centrala problem

Ottosson, Andreas January 2004 (has links)
<p>Nya metoder och dess verktyg är anledningar till varför många systemutvecklingsprojekt misslyckas. Orsaken är att verksamheter tycker att det är för svårt att anpassa metoderna. En systemutvecklingsmetod är RUP som denna rapport har avgränsats till. Det som undersöks i rapporten är hur en projektledare, då metoden RUP används, bör planera ett systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga centrala problem. Problempreciseringen anses vara viktig eftersom den i grund och botten handlar om att utveckla ett framgångsrikt informationssystem.</p><p>För att få svar på problempreciseringen gjordes en surveyundersökning där tekniken intervju använts för att samla relevant information. Åtta personer på tre olika företag intervjuades. Det resultat som har analyserats fram är fem centrala problem. Dessa problem är:</p><p>- Brist på erfarenhet</p><p>- Omställning till ett iterativt tänkande</p><p>- Saknandet av en tydlig dokumentation och kommunikation</p><p>- För mycket anpassning av RUP</p><p>- För dålig resurshantering</p><p>Utifrån dessa centrala problem har även lösningar analyserats fram. Dessa lösningar hjälper projektledaren i syfte att reducera problemen och se till att informationsystemutvecklingsprojekt inte misslyckas.</p>
22

Anpassningar av systemutvecklingsmetoden RUP

Svensson, Ulf January 2004 (has links)
<p>Systemutvecklingen har under de senaste åren medfört mer komplexa och tidskrävande arbetsuppgifter vilket har genererat olika problem. Resultatet av detta har gett upphov till att organisationer uppfunnit och infört systemutvecklingsmetoder. Enligt litteraturen används dock metoder sällan som de föreskrivs då olika anpassningar ofta genomförs.</p><p>Det finns idag en uppsjö systemutvecklingsmetoder på marknaden, däribland RUP, som valts att belysas i detta arbete. Studien som genomförts undersöker hur systemutvecklare anpassar RUP i olika projekt samt vilka motiv det finns till de anpassningar som görs. Undersökningen omfattar sju respondenter från olika företag vilka har goda erfarenheter inom området.</p><p>Resultatet av studien visar att RUP aldrig används i sin helhet och att kompletterande metoder ofta förekommer. Några större anpassningar i arbetsflödet kravhanteringen inträffar sällan, dock förekommer vissa mindre justeringar. Motiven till anpassningarna var många. De främsta var att bemanningen, inarbetade processer och metoder samt att olika standarder styrde mycket</p>
23

Changes in requirements management when introducing RUP to a legacy system : a case study at Volvo Information Technology

Nordin, Åsa January 2003 (has links)
No description available.
24

Kravanalys av dokumenteringssystem för dataarkitektur

Svedlund, Mathias January 2006 (has links)
<p>Att ha kontroll över dokumentation av dataarkitektur kan vara en svår uppgift för ett stort företag då tekniken hela tiden utvecklas samt hård- och mjukvara byts ut och uppdateras. Detta examensarbete är baserat på krav insamlade åt Forsmarks Kraftgrupp AB för att lösa deras problem med dokumentering genom ett standardsystem eller egenutvecklat system. Kraven samlades in iterativt enligt RUP genom samtal och intervjuer med användarna, kravbilden fastställdes innan arbetet med att besluta om systemet skulle köpas in i form av ett standardsystem eller egenutvecklas. Resultatet av kravanalysen visade ett specifikt system för att lagra information i en databas. Då fördelarna med egenutveckling var många och inget lämpligt standardsystem påträffades beslutades att systemet skulle egenutvecklas.</p>
25

Transformation of Rational Unified Process analysis model to design model according to architectural patterns

Bednarz, Andrzej January 2005 (has links)
Applying Rational Unified Process (RUP) in a project means to develop a set of models before the system could be implemented. The models depict the essentials of the system from requirements to detailed design. They facilitate getting a system that has appropriate and rich documentation (therefore highly maintainable) and addresses user needs. However, creation of the models may cause overheads since a lot of work has to be put to elaborate the artefacts. In this paper a method that makes RUP more efficient is proposed. The method makes use of the fact that every subsequent model is developed basing on the previous model. In other words, models are successively transformed from requirements up to executable code. In particular, design model bases on an analysis model. The proposed method applies automatic model transformation from an analysis model to a design model. Firstly, an approach for performing automatic transformation is chosen. Secondly, a tool applying this approach is implemented. Finally, the transformation tool is tested and evaluated in an empirical study. The results show that automation of model transformation may be beneficial, and therefore can help in getting better systems in shorten time.
26

RUP : i teori och praktik

Fransson, Linda, Mattsson, Anneli January 2002 (has links)
I alla tider har man byggt modeller över saker som skall byggas för att på så sätt åskådliggöra det som skall skapas. Dessa modeller hjälper till att förstå och formulera problem och lösningar, hur sammanhangen är och vilka beståndsdelar som skall ingå. Beroende på vilken typ av produkt som skall konstrueras, kommer olika modeller att få olika betydelse. En utvecklare har ofta en inre bild, en mental modell, av vilken typ av system som skall utformas. Denna bild kan vara detaljerad eller bara en avlägsen idé. Med hjälp av olika typer av modeller kan en utvecklingsgrupp visualisera, specificera, konstruera och dokumentera strukturen och beteendet för den tänkta produkten. Genom att använda ett standardiserat modelleringsspråk, som till exempel Unified Modelling Language, UML, kan samtliga medlemmar i en utvecklingsgrupp meddela sina beslut på ett tydligt sätt. En process för programvaruutveckling är Rational Unified Process, RUP. Denna process är ett väldefinierat sätt för att tilldela och hantera de olika arbetsuppgifter och ansvar som förekommer i en utvecklingsorganisation. Målet för denna process är att, inom givna tidsramar och budget, producera högkvalitativ programvara som uppfyller slutanvändarens behov. RUP kan anpassas för att tillgodose varje enskilt företags speciella behov. Vår undersökning visar på vilket sätt RUP används inom olika företag som bedriver någon form av systemutveckling. Den visar även om dessa företag använder utvecklingsprocessen på det sätt som det rekommenderas i teorin eller om de istället utvecklar en egen utvecklingsprocess, med RUP som utgångspunkt. Undersökningen visar även varför företag väljer just denna process. För att komma fram till svaren på detta har det genomförts en litteraturstudie samt att olika företag har intervjuats. Intervjuerna har utförts genom att en elektronisk enkät har skickats till ett antal företag. De resultat som framkommit genom ovan nämnda undersökning, visar att de företag som idag använder utvecklingsprocessen RUP tycks vara nöjda. Orsaken till detta är framförallt att de olika företagen oftast vill ha en fast grund att utgå ifrån där de sedan kan utveckla processen efter sina egna önskemål och behov. De kan även välja att arbeta med processen på det sätt som rekommenderas i teorin, där RUP fungerar som en databas med råd och riktlinjer som kan användas under ett projektarbetes gång.
27

Kravanalys av dokumenteringssystem för dataarkitektur

Svedlund, Mathias January 2006 (has links)
Att ha kontroll över dokumentation av dataarkitektur kan vara en svår uppgift för ett stort företag då tekniken hela tiden utvecklas samt hård- och mjukvara byts ut och uppdateras. Detta examensarbete är baserat på krav insamlade åt Forsmarks Kraftgrupp AB för att lösa deras problem med dokumentering genom ett standardsystem eller egenutvecklat system. Kraven samlades in iterativt enligt RUP genom samtal och intervjuer med användarna, kravbilden fastställdes innan arbetet med att besluta om systemet skulle köpas in i form av ett standardsystem eller egenutvecklas. Resultatet av kravanalysen visade ett specifikt system för att lagra information i en databas. Då fördelarna med egenutveckling var många och inget lämpligt standardsystem påträffades beslutades att systemet skulle egenutvecklas.
28

Hur skall en projektledare, vid användning av metoden RUP, planera ett systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga centrala problem

Ottosson, Andreas January 2004 (has links)
Nya metoder och dess verktyg är anledningar till varför många systemutvecklingsprojekt misslyckas. Orsaken är att verksamheter tycker att det är för svårt att anpassa metoderna. En systemutvecklingsmetod är RUP som denna rapport har avgränsats till. Det som undersöks i rapporten är hur en projektledare, då metoden RUP används, bör planera ett systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga centrala problem. Problempreciseringen anses vara viktig eftersom den i grund och botten handlar om att utveckla ett framgångsrikt informationssystem. För att få svar på problempreciseringen gjordes en surveyundersökning där tekniken intervju använts för att samla relevant information. Åtta personer på tre olika företag intervjuades. Det resultat som har analyserats fram är fem centrala problem. Dessa problem är: - Brist på erfarenhet - Omställning till ett iterativt tänkande - Saknandet av en tydlig dokumentation och kommunikation - För mycket anpassning av RUP - För dålig resurshantering Utifrån dessa centrala problem har även lösningar analyserats fram. Dessa lösningar hjälper projektledaren i syfte att reducera problemen och se till att informationsystemutvecklingsprojekt inte misslyckas.
29

Anpassningar av systemutvecklingsmetoden RUP

Svensson, Ulf January 2004 (has links)
Systemutvecklingen har under de senaste åren medfört mer komplexa och tidskrävande arbetsuppgifter vilket har genererat olika problem. Resultatet av detta har gett upphov till att organisationer uppfunnit och infört systemutvecklingsmetoder. Enligt litteraturen används dock metoder sällan som de föreskrivs då olika anpassningar ofta genomförs. Det finns idag en uppsjö systemutvecklingsmetoder på marknaden, däribland RUP, som valts att belysas i detta arbete. Studien som genomförts undersöker hur systemutvecklare anpassar RUP i olika projekt samt vilka motiv det finns till de anpassningar som görs. Undersökningen omfattar sju respondenter från olika företag vilka har goda erfarenheter inom området. Resultatet av studien visar att RUP aldrig används i sin helhet och att kompletterande metoder ofta förekommer. Några större anpassningar i arbetsflödet kravhanteringen inträffar sällan, dock förekommer vissa mindre justeringar. Motiven till anpassningarna var många. De främsta var att bemanningen, inarbetade processer och metoder samt att olika standarder styrde mycket
30

Anpassning, införande och användning av Rational Unified Process (RUP) : en fallstudie

Hallenborg, Christina January 2002 (has links)
Systemutveckling omfattar alltmer komplexa och tidskrävande uppgifter, vilket lett till större fokus på användningen av metoder och processer. Systemutvecklingsmetoder är ofta generellt beskrivna för att passa flera olika typer av verksamheter och projekt. Generaliseringen gör att metoden passar alla och ingen, vilket kan föranleda att den måste anpassas för att ge optimal hjälp och vägledning till en enskild verksamhet. Detta arbete belyser hur systemutvecklingsprocessen RUP anpassas, införs och används inom ett företag, samt vilka problem som är förenat med detta. Studien omfattas av en fallstudie som gjorts vid ett större mjukvaruutvecklingsföretag. Resultatet visar att processen inte används i sin helhet, utan att delar valts ut och integrerats med befintlig metodik. Anpassnings- och införande arbetet har organiserats som projekt och resultatet har dokumenterats i development case. Innehållet och omfattningen av anpassningen har påverkats av en mängd faktorer däribland verksamhetens metodtradition och metodens uppbyggnad/stuktur.

Page generated in 0.0308 seconds