• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 30
 • 22
 • 12
 • 11
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 90
 • 27
 • 22
 • 19
 • 19
 • 18
 • 18
 • 18
 • 16
 • 15
 • 14
 • 14
 • 11
 • 11
 • 11
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Konsultföretags metodanvändande under Requirements Engineering Processen

Swärd, Michael January 2001 (has links)
<p>Requirements Engineering processen, RE-processen, är den tidiga fasen i ett systemutvecklingsprojekt, där RE-processens syfte är att identifiera, verifiera, validera samt dokumentera en mängd krav som ett nytt eller utvidgat system skall konstrueras efter. RE-processen skall mynna ut i en kravspecifikation där de dokumenterade kraven finns samlade.</p><p>Detta examensarbete behandlar ämnet systemutveckling och fokuserar på konsultföretags metodanvändande under RE-processen. Att fokus ligger på RE-processen beror på att denna fas är den mest kritiska delen i ett systemutvecklingsprojekt.</p><p>För att få svar på vilka metoder som konsultföretag använder under RE-processen har en intervjundersökning gjorts.</p><p>Resultatet av undersökningen visar att konsultföretag använder olika metoder under RE-processen. Sättet att använda dem fungerar på ungefär samma sätt med ett aktivt deltagande från kundernas sida. Systemutvecklingsmetoderna är också uppbyggda på liknande sätt med samma synsätt att arbeta efter.</p>
42

Införande och anpassning av Rational Unified Process

Lindgren, Veronica January 2005 (has links)
No description available.
43

Systemutvecklingsmetoders syn på testning : En jämförande studie

Kara, Vikesh, Pursiainen, Pasi January 2008 (has links)
<p><p>För att utveckla informationssystem använder företag och organisationer ofta systemutvecklingsmetoder. Att välja en systemutvecklingsmetod kan många gånger vara svårt, då olika systemutvecklingsmetoder lämpar sig för olika sorters projekt.</p><p>Systemutvecklingsmetoder har bakomliggande filosofi som påverkar hur olika delar av informationssystemsutvecklingen sköts. Exempelvis är testning en viktig del i utvecklandet av informationssystem. Vi har därför i denna studie valt att inrikta oss på <em>hur</em> systemutvecklingsmetoder ser på testning.  </p><p>Denna studie grundar sig i en litteraturstudie där vi som syfte haft att jämföra systemutvecklingsmetoderna; RUP, DSDM och Scrum i avseende systemutvecklingsmetodernas syn på testning. Vi har använt oss av ett ramverk som vi vidareutvecklat med utgångspunkt från Avison & Fitzgeralds (2003) ramverk. Med hjälp av vårt ramverk har vi jämfört olika attribut hos systemutvecklingsmetoderna som rör testning och kommit fram till följande slutsatser:</p><ul type="disc"><li>RUP lägger stor vikt vid testning. Likt allt annat i RUP finns det dokumentation och stöd för hur testning bör utföras. RUP har även kvalitetsattribut som styr testning.</li><li>DSDM lägger stor vikt vid testning. Det finns dokumentation och stöd, men mycket lämnas öppet till SU-metodanvändaren. Testning styrs genom en teststrategi.</li><li>Scrum lägger vikt vid testning, men det finns inget stöd för hur testning ska utföras. Det är upp till SU-metodanvändaren att styra upp en testningsprocess.</li></ul></p>
44

Systemutveckling med RUP och Prototyping : - en fallstudie mot läkemedelsbranschens produktionslinjer / System Development with RUP and Prototyping : - a case study towards the pharmaceutical industry

Thärnström, Andreas, Turesson, Emanuel, Hanselius, Giovanni January 2009 (has links)
<p>Denna uppsats avser att undersöka om systemutvecklingsmetoderna RUP och Prototyping kan komplettera och kombineras med varandra. Vidare avser uppsatsen att undersöka hur de fungerar i praktiken men också hur UML och Prototyping kan visualisera och säkra kravlistan för processtyrning inom läkemedelsindustrin.</p><p>Fallstudien som denna uppsats innehåller är gjord på ett läkemedelsföretag i Sverige. Vid tillverkning av läkemedel användes olika former av pappersbaserad dokumentation som signeras manuellt. Företaget har idag bland annat ingen kontroll över om signeringen utförs under eller efter tillverkningen och enligt GMP strider detta mot de regler och lagar som styr läkemedelstillverkningen. För att hitta de krav användarna ställer på ett kontrollstyrningssystem har både observationer och intervjuer utförts på plats.</p>
45

探討CMMI驗證流程領域 ~~ 以軟體測試流程為例

郭浩昇, Kuo,Hao Sheng, Unknown Date (has links)
台灣軟體產業對品質一直無法提昇很重要的原因在於開發系統時,開發單位通常都面臨與時間競爭的壓力,無暇顧及軟體品質,高階主管更不覺得品質特別重要,只有在專案完成遇到維護問題時,付出額外的代價,才意識到軟體品質的重要。 CMMI已是目前國際上被高度認同的軟體開發流程模式,對提升軟體發展能力及改善軟體品質相當有助益,可協助組織達到降低成本、掌控開發時程與確保品質等目標,不僅國外業者陸續將CMM/CMMI評鑑列為軟體代工資格要求,行政院更於九十一年於政府資訊委外原則中將通過軟體相關資格評鑑及管理能力認證者列入評選加分條件。 本研究以CMMI驗證流程領域為基礎,提出驗證作業程序,並以裁製後的RUP測試流程為例,當作驗證的對象,結果將以UML活動圖表達其互動關係,以及以Zachman5W1H表呈現資訊需求,接著將5W1H表中的Who 和 How進一步分析,結果以使用案例圖及使用案例說明呈現,再進行實作以完成雛型系統,最後再試評整個過程是否符合CMMI驗證流程領域的目標;另一方面,本研究也在建置雛型系統時,涵蓋軟體測試自動化工具的引介。透過本文研究的過程,期盼提供想要導入CMMI驗證流程領域的軟體開發單位一個簡單的範例說明。
46

Využití metodiky RUP při vývoji webové aplikace menšího rozsahu v prostředí PHP 5 / The utilization of RUP methodology in small-scale web application development in PHP 5 environment

Albrecht, Jakub January 2008 (has links)
Práce se snaží zhodnotit možnosti využití metodiky RUP při realizaci projektu vývoje konkrétního informačního systému s danými parametry. Těmito parametry jsou malý rozsah, webová platforma a technologické prostředí PHP 5. V úvodu se práce zaobírá úlohou metodik při vývoji software, následuje představení metodiky RUP. Dále je probírána metodická podpora specifických charakteristik projektů. Vlastním přínosem práce je vytvoření vlastní instance metodiky RUP vhodné pro definovaný projekt a na základě zkušeností s metodikou pak zhodnocení využitelnosti metodiky RUP pro daný projekt a návrh změn metodiky.
47

Change management / Change management

Kebrlová, Linda January 2010 (has links)
This diploma thesis is focused on Change Management, for which I used translation "správa změn" in my thesis. The diploma thesis includes a proposal for solution of Change Management, which is based from elements of RUP (Rational Unified Process), and methodology and CMMI (Capability Maturity Model Integration). In the first chapter, entitled Software requirements, there are at first defined basic concepts related to Change Management. The chapter includes the definition of software requirements and specification of different types of requirements. Then it focuses on sphere of Requirements Management, involving Change Management. Next part of chapter includes improving of existing processes, which can be used for change-oriented processes. The following section introduces the basic characteristics of RUP methodology. At first there are described its basic features, best practices and elements of methodology. The following there are described the components and procedures of specific discipline Configuration and Change Management. A separate part of thesis is also focused on the the presentation of the CMMI model. In the charter, which is devoted to this model, there is a definition of basic concepts. Then there is description of the model, the various components and method of improving in CMMI model. In the following section is a description of the Change Management in the CMMI model. The final part tries to evaluate the Change Management in concept of the RUP methodology and CMMI model. It also focuses on aspects of integrating these two areas. I try design solution of Change Management based on analysis of available information. This solution is the main aim of my thesis.
48

Řízení rizik na rozsáhlých projektech / Risk Management in Large Projects

Turchich, Dominik January 2009 (has links)
This thesis deals with Risk Management within large projects. It is still a hot topic, because risk is an inherent part of any project and significantly affects its outcome. That is why it is paied more and more attention to Project Risk Management. This thesis is written in collaboration with a renowned multinational IT company delivering these large projects. One of the project factors is uniqueness. Conditions in the world are rapidly changing and companies are trying to gain a competitive advantage in their own IT. Uniqueness is obviously very important factor of IT innovation and that is the reason, why many companies implement their changes as a project. These projects must be directed to a succesfull outcome, therefore many methodologies was created to manage it. Current project are under greater pressure on the duration and cost of supply while maintaining high quality, which in practice means that to deliver successful projects is becoming increasingly difficult. Therefore, there should be greater emphasis on risk management, so an event that may threaten the success of the project. It is needed to learn and look for better and more efficient ways of Risk Management. The main scope of this thesis is to compare two project management methodologies (Prince 2 and RUP -- Rational Unified Process) with internal methodology of chosen IT company from the perspective of risk management and then to compare the project practices with the methodologies, to find any anomalies or errors and provide suggestions for improvement. Another objective is to find out and describe project risk management trends, and introduce some tools to support project risk management.
49

Systemutvecklingsmetoders syn på testning : En jämförande studie

Kara, Vikesh, Pursiainen, Pasi January 2008 (has links)
För att utveckla informationssystem använder företag och organisationer ofta systemutvecklingsmetoder. Att välja en systemutvecklingsmetod kan många gånger vara svårt, då olika systemutvecklingsmetoder lämpar sig för olika sorters projekt. Systemutvecklingsmetoder har bakomliggande filosofi som påverkar hur olika delar av informationssystemsutvecklingen sköts. Exempelvis är testning en viktig del i utvecklandet av informationssystem. Vi har därför i denna studie valt att inrikta oss på hur systemutvecklingsmetoder ser på testning.   Denna studie grundar sig i en litteraturstudie där vi som syfte haft att jämföra systemutvecklingsmetoderna; RUP, DSDM och Scrum i avseende systemutvecklingsmetodernas syn på testning. Vi har använt oss av ett ramverk som vi vidareutvecklat med utgångspunkt från Avison &amp; Fitzgeralds (2003) ramverk. Med hjälp av vårt ramverk har vi jämfört olika attribut hos systemutvecklingsmetoderna som rör testning och kommit fram till följande slutsatser: <ul type="disc">RUP lägger stor vikt vid testning. Likt allt annat i RUP finns det dokumentation och stöd för hur testning bör utföras. RUP har även kvalitetsattribut som styr testning. DSDM lägger stor vikt vid testning. Det finns dokumentation och stöd, men mycket lämnas öppet till SU-metodanvändaren. Testning styrs genom en teststrategi. Scrum lägger vikt vid testning, men det finns inget stöd för hur testning ska utföras. Det är upp till SU-metodanvändaren att styra upp en testningsprocess.
50

Systemutveckling med RUP och Prototyping : - en fallstudie mot läkemedelsbranschens produktionslinjer / System Development with RUP and Prototyping : - a case study towards the pharmaceutical industry

Thärnström, Andreas, Turesson, Emanuel, Hanselius, Giovanni January 2009 (has links)
Denna uppsats avser att undersöka om systemutvecklingsmetoderna RUP och Prototyping kan komplettera och kombineras med varandra. Vidare avser uppsatsen att undersöka hur de fungerar i praktiken men också hur UML och Prototyping kan visualisera och säkra kravlistan för processtyrning inom läkemedelsindustrin. Fallstudien som denna uppsats innehåller är gjord på ett läkemedelsföretag i Sverige. Vid tillverkning av läkemedel användes olika former av pappersbaserad dokumentation som signeras manuellt. Företaget har idag bland annat ingen kontroll över om signeringen utförs under eller efter tillverkningen och enligt GMP strider detta mot de regler och lagar som styr läkemedelstillverkningen. För att hitta de krav användarna ställer på ett kontrollstyrningssystem har både observationer och intervjuer utförts på plats.

Page generated in 0.0532 seconds