• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 16
 • 7
 • Tagged with
 • 23
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Hur skall en projektledare, vid användning av metoden RUP, planera ett systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga centrala problem

Ottosson, Andreas January 2004 (has links)
<p>Nya metoder och dess verktyg är anledningar till varför många systemutvecklingsprojekt misslyckas. Orsaken är att verksamheter tycker att det är för svårt att anpassa metoderna. En systemutvecklingsmetod är RUP som denna rapport har avgränsats till. Det som undersöks i rapporten är hur en projektledare, då metoden RUP används, bör planera ett systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga centrala problem. Problempreciseringen anses vara viktig eftersom den i grund och botten handlar om att utveckla ett framgångsrikt informationssystem.</p><p>För att få svar på problempreciseringen gjordes en surveyundersökning där tekniken intervju använts för att samla relevant information. Åtta personer på tre olika företag intervjuades. Det resultat som har analyserats fram är fem centrala problem. Dessa problem är:</p><p>- Brist på erfarenhet</p><p>- Omställning till ett iterativt tänkande</p><p>- Saknandet av en tydlig dokumentation och kommunikation</p><p>- För mycket anpassning av RUP</p><p>- För dålig resurshantering</p><p>Utifrån dessa centrala problem har även lösningar analyserats fram. Dessa lösningar hjälper projektledaren i syfte att reducera problemen och se till att informationsystemutvecklingsprojekt inte misslyckas.</p>
2

Hur skall en projektledare, vid användning av metoden RUP, planera ett systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga centrala problem

Ottosson, Andreas January 2004 (has links)
Nya metoder och dess verktyg är anledningar till varför många systemutvecklingsprojekt misslyckas. Orsaken är att verksamheter tycker att det är för svårt att anpassa metoderna. En systemutvecklingsmetod är RUP som denna rapport har avgränsats till. Det som undersöks i rapporten är hur en projektledare, då metoden RUP används, bör planera ett systemutvecklingsprojekt i syfte att förebygga centrala problem. Problempreciseringen anses vara viktig eftersom den i grund och botten handlar om att utveckla ett framgångsrikt informationssystem. För att få svar på problempreciseringen gjordes en surveyundersökning där tekniken intervju använts för att samla relevant information. Åtta personer på tre olika företag intervjuades. Det resultat som har analyserats fram är fem centrala problem. Dessa problem är: - Brist på erfarenhet - Omställning till ett iterativt tänkande - Saknandet av en tydlig dokumentation och kommunikation - För mycket anpassning av RUP - För dålig resurshantering Utifrån dessa centrala problem har även lösningar analyserats fram. Dessa lösningar hjälper projektledaren i syfte att reducera problemen och se till att informationsystemutvecklingsprojekt inte misslyckas.
3

Allians - en möjlighet att åstadkomma mer djupgående förändring : En systematisk litteraturstudie

Sundström, Eva-Marie January 2016 (has links)
Studiens syfte var att undersöka vilka metoder/interventioner som är verksamma för att reparera alliansbrott i psykoterapi. Tre frågeställningar formulerades. (1) vilka typer av forskning finns om alliansreparerande metoder/interventioner? (2) vilken typ av interventioner beskrivs i studierna? (3) har interventionerna effekt på ökad allians och behandlingsutfall? Systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar valdes som metod. Litteratursökning genomfördes i flera steg med hjälp av PsycINFO. Sökorden Therapeutic Alliance, Rupture och Repair resulterade slutligen i 64 träffar. Därefter gallrades artiklar som inte besvarade frågeställningarna bort viket ledde till att 11 artiklar analyserades noggrant i en datamatris. Resultaten visade att det fanns stor variation i designen för de utvalda studierna. Verkningsfulla interventioner återfanns inom ramen för BRT (brief relational therapy) och AFT (alliance focused training). Reparation av allians rupturer beskrevs som centralt i alla studierna. Slutsatsen var att det är viktigt att hitta en balans mellan psykoterapeutisk teknik och relationella/emotionella aspekter av det psykoterapeutiska arbetet.
4

Den svenska abortdebatten : En textanalytisk studie av nationalistiska influenser i riksdagsdebatten om abort

Nyström, Malin January 2016 (has links)
Recent debate on abortions in Swedish media has been focused on the question of freedom of conscience for the medical staff in abortion care, and in that way shifted the abortion debate from focusing on women as center of the debate, to focusing on the medical staff instead. At the same time, nationalism is growing stronger and stronger in Europe. This paper aims to point out if there has been a change in the parliament debate on abortion in Sweden, after the nationalistic party Sverigedemokraterna were elected in parliament in 2010, that through nationalistic influence has created a shift in the definition of the problem where the women are no longer in center of the debate. The paper builds on Condit's and Eduard's theories on the use of ideographs and linkages to nationalism in the abortion debate. Through a short view of statistics of the terms of 2006-2010 and 2010-2014 and a text analysis of the same years, one can see that there has been a certain change in rhetoric in the debate. There has been an increase in the debate on freedom of conscience where women are not in center of the debate, Sverigedemokraterna is in a lot of ways in charge of the agenda in the second term by bringing new angles into the debate and there is a shift in the definition of the problem through the discussion on weather abortion is a human right or not as well as through a focus on the fetus rather than the woman. What can also be said is that all parties during both terms use a rhetoric which can be linked to a nationalistic view of women and the question of abortion, even if these tendencies is more visible in the second term. / Senaste tidens mediala abortdebatt har fokuserat alltmer kring samvetsfrihet och därmed förskjutit abortdebatten från ett fokus på kvinnan som aktör. Samtidigt växer sig nationalistiska krafter allt starkare runtom i Europa. Undersökningen syftar till att se om det finns ett skifte i Riksdagens abortdebatt efter Sverigedemokraternas inträde i riksdagen som genom nationalistiska tendenser skapat en förskjutning av problemformuleringen där kvinnan som aktör inte längre står i fokus. Studien tar avstamp i Condits och Eduards teorier om begreppsanvändning och kopplingar till nationalismen i abortdebatten. Genom en statistisk överblick och en textanalys av kammarprotokoll från mandatperioderna 2006-2010 och 2010-2014 med hjälp av analysverktyget “problem-orsak-lösning” kan konstateras att det finns ett visst skifte. Det har skett en ökning av debatten med fokus på samvetsfrihet där kvinnan inte har en central roll, Sverigedemokraterna sätter till stor del agendan i abortdebatten under den andra mandatperioden genom att initiera nya debatter och det finns en viss förskjutning av problemformuleringen genom en diskussion om abort som rättighets vara eller icke vara samt ett större fokus på fostret som aktör. Vad som också kan konstateras är att alla partier under båda mandatperioderna använder en retorik som kan kopplas till en nationalistisk syn på kvinnan och abortfrågan, även om dessa tendenser ökar med Sverigedemokraternas inträde.
5

Faktorer som påverkar distributionen av affärssystemslösningar / Factors tha influence the distribution of ERP solutions

Lindqvist, Fredrik January 2022 (has links)
No description available.
6

Designa ditt eget boende : Studiolägenheter – en framtida bostadsutveckling

Handfast, Mikael, Paskota, Sarah January 2013 (has links)
No description available.
7

Gamification och dess fallgropar : Mer än det som finns på ytan / Gamification and its pitfalls : More than meets the eye

Nygren, Marcus January 2014 (has links)
Gamification innebär att spelmekanismer och speltänk används för att engagera och motivera användare till att lösa problem. Ämnet slog igenom under slutet av 2010 och Gartner förutspådde 2011 att över 70 % av, de dåvarande, största företagen i världen kommer att använda sig av åtminstone en gamifierad lösning innan 2014. Vissa har även jämfört gamification som motivationskälla med sex och våld, eller hotet om våld, något som visar på hur starkt det användarengagemang som kan utvinnas ur användande av en gamifierad lösning är men det krävs att användaren känner någon form av extern eller intern motivation till att utföra aktiviteten för att användningen av den gamifierade lösningen ska kunna motivera honom eller henne. Syftet med denna kandidatuppsats inom informatik är att den ska presentera begreppet gamification och vad det används till för läsaren och de fallgropar som utvecklare bör undvika för att den gamifierade lösningen inte äter upp företagets tid och resurser. Det tillvägagångssätt som anammats under arbetet är ett kvalitativ sådant där intervjuer har använts som primärkällor samt att analys av dokument har använts som sekundärkällor. Dessa två källtyper har lett till att gamification och dess syfte har definierats och att fallgropar för utvecklare har upptäckts. I samband med de spelmekanismer som används vid gamification har många paralleller dragits till spelvärlden för att lättare kunna bistå med konkreta exempel till läsaren. Den största upptäckten som har gjorts är de elva fallgropar som har identifierats utifrån analys av såväl teori som empiri. De visar bland annat hur viktigt det är för utvecklarna att alltid presentera användare med nya utmaningar och att den gamifierade lösningen måste appliceras på ett system där tillräcklig mätdata levereras för att säkerhetsställa att gamifieringen kan fortsätta att utvecklas tillsammans med användarna. Utöver de identifierade fallgroparna har även gamification beskrivits i uppsatsens slutsatser.
8

Sytråd -lösning i upplösning Att konstruera en upplösningsbar eller nedbrytbar sytråd för förenklad materialsortering

WONG, HARRY January 2014 (has links)
Studien behandlar möjligheten att konstruera en kemiskupplösbar eller nedbrytbarsytråd. Tanken är att sytråden ska underlätta separation av olika material, genom ett mer tidseffektiv sprättningssystem. Valt namn i denna studie för denna funktion är kemisksprättning. Genom litteraturstudier har kunskaper om; processer som våtspinning, stapelgarnsspinning, konstruktionskriterier för sytrådar, egenskaper för kitosanfibrer, katalysering med enzym och upplösning genom protolys hämtats. Praktiska labbförsök för torr- våtspinning av kitosan utförs. De spunna fibrerna karakteriserades genom dragprovning och termogravimetrisk analys. Upplösning av den spunna fibern utförs i en låg koncentrerad ättiksyralösning. Resultaten från de praktiska försöken visar att de spunna kitosanfibrerna inte uppfyllde de krav på mekaniska egenskaperna som ställs på sytrådar. Däremot kunde en snabb upplösning av fiberna i ättiksyra noteras. Enligt den studerade litteraturen går det att uppnå de mekaniska egenskaper som krävs för att spinna sytråd från kitosan. Däremot är det inte möjligt att erhålla lika hög brottstyrka som en universalsytråd. / Program: Textilingenjörsutbildningen
9

IoT för äldre : En litteraturstudie om hur IoT kan stödja äldre som bor hemma

Namayanja, Sandra, Songvilay, Thanita January 2021 (has links)
Tack vare förbättrade levnadsförhållanden och förbättrad vård har andelen äldre i världen ökat. Detta skapar utmaningar i samhället då andelen äldre som ökar belastar vården. En annan utmaning är att en naturlig del av åldrande innebär olika ändringar. Dessa förändringar kan handla om olika fysiska och kognitiva nedsättningar. IoT som stödjer dessa utmaningar äldre upplever kan hjälpa avlasta vården och även möjliggöra äldre att leva säkra och självständiga liv. Denna studie ämnar att undersöka vad för stöd IoT lösningar kan erbjuda för fall och felmedicinering. Vidare kommer studien att redogöra för acceptansen av dessa lösningar. Studien kommer utföras genom en litteraturundersökning, där relevant material söks fram i databaserna; DiVA, Scopus, SpringerLink, ScienceDirect, IEEE och Pubmed. För att analysera resultatet kommer Senior technology acceptance model (STAM) (Chen och Chan, 2014) att användas. Modellen beskriver hur olika variabler har en påverkan på PU som syftar till den upplevda användbarheten, PEOU vilket syftar till den graden användaren upplever att tekniken är lätt att använda samt UB som beskriver den grad av användningen. Dessa variabler berättar för oss huruvida användaren använder sig av en IoT lösning och kan därmed bidra till förståelsen av acceptansen. Resultatet visar att äldre i överlag accepterar assisterande IoT, faktorer som kostnad eller oro över integritet är några av många faktorer som kan påverka den äldres uppfattning och acceptans av en viss lösning. Resultatet tillför en stark grund till hur de presenterad IoT lösningar och IoT generellt kan stödja äldre i hemmet mycket positivt.
10

Jämförelseanalys på minst 5 olika installationslösningar på småhus (byggnad ca 120 kvm)

Yilmaz, Nebi, Vural, Burak January 2017 (has links)
När det gäller val av installation så har man väldigt svårt att välja rätt. Bland annat för att det finns många lösningar att välja emellan samtidigt som man tänker på vilken som passar bäst. Fem nyckelfrågor som har bidragit till denna rapport: Vem är kunden? Vad vill kunden? Hur vill kunden ha det? När vill kunden ha det? Vad vill kunden betala? Utöver dessa frågeställningar kan val av installationslösningen också bero på vart man bor i landet, ifall det ofta är kallt, blåser och regnar mycket. Dessa frågeställningar är ofta vanliga bland nya villaägare, bygga nytt eller köpa gammalt. Rapporten innehåller olika jämförelser på dem installationslösningar som är favoriter bland alla kunder och kommer göra det enklare för villaägaren att välja rätt installation för huset. Flera företag har blivit intervjuade om vad dem tycker är bästa alternativet. Men flera källor har undersökts och kontrollerats för att ge läsaren en god instruktionsbok. Där kunden istället kommer ställa frågorna till leverantören. / When it comes to choose of installation solutions, it's often very difficult to choose the right one. Among other things, there are many solutions to choose from while thinking about which one fits best. Five key issues that have contributed to this report is: Who is the customer? What does the customer want? How does the customer want it? When does the customer want it? What does the customer want to pay? In addition to these issues, the choice of installation solution can also depend on where you live in the country, if it is often cold, blowing and raining, these questions could affect the choice. These issues are often common among new homeowners, building new house or buying old home customers. The report contains different comparisons to those installation solutions that are favorites among all customers according to the suppliers and will make it easier for the homeowner to choose the right installation for the house. Several companies have been interviewed about what they think is the best option. However, several sources have been investigated and checked to give the reader a good instruction manual. Where the customer will have the ability to ask the questions to the supplier.

Page generated in 0.1091 seconds