• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 112
 • 8
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 123
 • 39
 • 35
 • 26
 • 23
 • 17
 • 17
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Scott Pilgrims resa från serie till film och spel

Andersson, Emil January 2011 (has links)
No description available.
2

”Well, it’s not a proper story if everyone’s miserable” : Intertextualitet och hybriditet i The Icarus Girl

Hartwig, Judith January 2016 (has links)
No description available.
3

"För det är så jag säger det" : En ethos-analys med utgångspunkt i Håkan Hellströms texter

Olander, Elise January 2016 (has links)
No description available.
4

En analys av tio pojkars vikingaberättelser : Skrivkompetenser på narrativa texter skrivna i årskurs 4

Talabani, Shirin January 2017 (has links)
Diskussioner kring pojkars skolresultat har i ett drygt decennium förts både i Sverige och i de övriga nordiska länderna (Anderssson, 2014, s. 15). Pojkar anses vara de som får lägre betyg och de som i lägre grad går vidare till högre studier efter avslutad obligatorisk skolgång (Andersson, 2014, s. 15). Uppsatsen har tagit inspiration av Anderssons (2014) avhandling om pojkars skrivkompetenser. Syftet med denna undersökning har varit att beskriva, analysera och tolka tio pojkars vikingaberättelser. Vikingaberättelserna är skrivna under min sista VFU period. Undersökningens frågeställningar handlar om hur texterna följer strukturen för hur en narrativ text ska vara uppbyggd, hur pojkarna använder intertextualitet i sina narrativa texter samt hur de visar mottagarmedvetenhet i sina texter. Analysen har gjorts med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna i denna studie. De teoretiska utgångspunkterna i studien är narrativ text, intertextualitet samt mottagarmedvetenhet. Resultatet visar att samtliga pojkar uppfyller kraven för hur en narrativ text ska vara uppbyggd och de visar även intertextualiteter och mottagarmedvetenhet i sina texter.
5

Behovet av frigörelse och längtan  efter sammansmältning : The need of emancipation and longing for synergy

Holm, Charlotte January 2009 (has links)
No description available.
6

Behovet av frigörelse och längtan  efter sammansmältning : The need of emancipation and longing for synergy

Holm, Charlotte January 2009 (has links)
No description available.
7

Maria Fribergs kostymer : Om bilder i interaktion

Schwab, Nina January 2012 (has links)
På en utställning på Fotografiska museet i Stockholm 2012 visades två av konstfotografen Maria Fribergs fotosviter tillsammans, Almost There (2000) och The Painting Series (2011). Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida bilderna påverkas av varandra. Förändras tolkningen och budskapet i bilderna då de visas gentemot varandra? Bildanalyser och en jämförande studie mellan serierna utfördes för att komma fram till hur de influerade varandra. Almost There framhäver starkt frågor kring maskulinitet, könsroller och manlig sårbarhet. The Painting Series inger en mera poetisk känsla i och med färganvändningen och de rymdlika miljöerna som visas. Den yngre fotoseriens tydliga agenda influerar den senare och en betydelseöverföring sker. Betraktaren fokuserar mera på det återkommande temat mannen i kostym i en sårbar situation i The Painting Series då den ses tillsammans med Almost There till skillnad om The Painting Series visats själv. Då Almost There är den fotosvit som har ett tydligare budskap verkar överföringen endast ske åt ett håll, den påverkas inte av The Painting Series på samma sätt. Resultatet blev alltså att bilder har inverkan på andra bilder men inte alltid. Den bild som innehar det tydligare budskapet tycks styra överföringen.
8

Words speak louder than actions : Om intertextuella kopplingar mellan John Ajvide Lindqvist Människohamn och The Smiths musik i karaktäriseringen av Henrik och Björn.

Daun, Patrik January 2015 (has links)
I denna uppsatsen undersöker jag hur John Ajvide Lindqvist i sin roman Människohamn karaktäriserar två centrala karaktärer genom att låta dem prata nästintill uteslutande i citat från kultbandet The Smiths. Vad säger detta om Henrik och Björn som personer och varför använder John Ajvide Lindqvist de specifika citat som han gör? Jag undersöker även kort huruvida Människohamn kan kategoriseras som skräckroman utifrån de kriterier som Yvonne Leffler lyfter fram i Skräck som fiktion och underhållning från 2001.
9

EN HERMENEUTISK UNDERSÖKNING AV DEN INTERTEXTUELLA RELATIONEN MELLAN BIRGITTA TROTZIGS I KEJSARENS TID OCH BRUNO SCHULZ VERK

Jönsson, Andreas January 2014 (has links)
This thesis analyses the intertextual relation between Birgitta Trotzig’s I Kejsarens tid and the works of the Polish author Bruno Schulz, using a hermeneutical method. The application of Manfred Pfister’s model for qualification of intertextual intensity initially motivates that the most important intertextual relations should be sought in the realm of “refer to” rather than “use”. According to the hermeneutical approach, the conclusion demands an exposition of Birgitta Trotzig’s interpretative practices in relation to intertexts. Her reception of Schulz can therefore be incorporated into a stronger intertextual framework of archetypal patterns occuring in myths, dreams and mysticism. The thesis discusses the presence of a number of these patterns in relation to myths and, primarily Jewish, mysticism, which is shown to have a fundamental significance in the understanding of both I Kejsarens tid and the works of Bruno Schulz. In addition, both Trotzig and Schulz write about the opposition between the poetical world of myths and the real world of power and oppression, where the mythical world is often portrayed through the eyes of a child or childish character. This evolves into a messianic motive of redemption, which primarily is visible in the Trotzig texts. Certain potent mythical symbols, such as the serpent or the descent into the Otherworld, are present in both authors’ texts. A unique feature of the Trotzig texts is however the way in which these symbols are connected with sacrality and ambivalence, characterized by a physically palpable intermingling of birth, death, suffering and joy. These hermeneutically privileged structures are induced from Trotzig’s interpretation of the textual material and are shown to carry a much stronger intertextual significance for I Kejsarens tid than the works of Bruno Schulz.
10

Sherlock, Johnlock och Tuna!Lock : Sherlock-fans och spridningen av berättelser i fanfiction

Hagfoss, Mathilda January 2016 (has links)
Fanfiction är en omtvistad litterär genre vars författare och läsare bildar en stark gemenskap, framförallt över internet. I den här uppsatsen undersöks hur fans till tv- serien Sherlock använder sig av fanfiction för att sprida berättelser mellan varandra, hur deras passion för fandomet gör att de bildar en speciell gemenskap, samt på vilka sätt man kan se deras nätbaserade plattformar som olika narrativa världar. Genom att intervjua människor som ägnar sig åt Sherlock-fanfiction på olika sätt samt titta på hur deras kommunikation ser ut på de olika internetsidor de använder sig av, undersöks deras relation till varandra och hur man kan se fanfiction som en berättelseform nära den mer traditionella. Resultatet visar att fansen gemensamt besitter stor intertextuell kompetens och att de genom sina berättelser rör sig genom flera narrativa världar, samt att deras gemenskap kan beskrivas utifrån begreppet community of practice.

Page generated in 0.0966 seconds