• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 4
 • Tagged with
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Berättelser bortom det könsbinära - transrepresentation i barnlitteratur : En text- och innehållsanalys av böcker om transpersoner för förskolebarn

Nilsson, Charlotta January 2017 (has links)
The objective of the following essay is to investigate in what way trans- and nonbinary people are portrayed in children’s literature. It aims to answer questions such as in what way the trans characters in the books examined are portrayed, and which stories and narratives are being told and reproduced, as well as which stories are missing or get neglected. The method used here is content analysis, in which twelve books make out the material for analysis. Out of these twelve, four books are analysed further and are presented in a more detailed manner. The content analysis is carried out by examining the literature based on how the stories are affected by their trans characters and how, if at all, the word trans is used by the author. In the result, the literature is categorized depending on where the focus of the story lies – and how the story is connected to the trans character in question. We learn that most of the books at hand can be classified as books without a focus on trans themes, and the remaining books either have a symbolic focus on trans themes, or a story mainly focused on a character being trans. This essay then discusses if literature with less outspoken trans themes are more attractive to conservative publishers, and why some of the literature with more uncommon themes are, as such, uncommon. The discussion also shines a light on the portrayal of nonbinary people, and raises questions regarding how we view gender based on looks and stereotypically gendered items. In conclusion, the essay finds that the books analysed here fails to show the diversity found in the trans community and in the way trans- and nonbinary people exist.
2

Vad motiverar vårdnadshavares val av förskola med religiös profil / What motivates parents' choice of preschool with a religious profile

Engfors, Margreth, Gradin, Betty January 2019 (has links)
Syftet är att undersöka 62 stycken vårdnadshavares beskrivning av hur de motiverar val av förskola med religiös profil utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Vår frågeställning är: Hur beskriver vårdnadshavarna sitt val av förskola? Hur beskriver vårdnadshavarna sina upplevelser av en förskola med religiös profil? Tillsammans med fenomenologi och begreppen fenomen, förförståelse och livsvärld så kom vi till resultatet att det var väldigt individbaserat men att det fanns flera sammanhängande teman. De beskrev valet av förskolan utifrån rekommendationer, personligt besök av förskolan och dess närhet till hemmet. Flera tog upp den religiösa profilen som anledning för val av förskola samt att flera valde förskolan utöver den religiösa profilen. Vi har funnit att vårdnadshavare ser förskolor med specifik profil som ett komplement till barnens utveckling och att det beror mera på deras egen syn på vad förskolan kan bidra till deras barn.
3

Performativa årsringar. Om hur barn gör(s) ålder i förskolan / Age as performative. How children construct and are assigned age in preschool

Tornehag, Caroline January 2018 (has links)
Denna studie utgår från barns möten i förskolan och undersöker ålder som ett görande. Studiens data utgör 18 timmars videoobservationer på en förskoleavdelning i en större svensk stad där sexton barn deltar från åldrarna ett till sex år. Studien utgår från en posthumanistisk grundsyn genom agentisk realism (se Barad, 2007 och Lenz Taguchi, 2012) och tematisk analysmetod har tillämpats i analysdelen (se Braun & Clarke, 2006). Studiens resultat visar att barn, språk, diskurser, material och miljö intra-aktivt samhandlar och performativt producerar ålder som fenomen i förskolan. Studiens bidrag är att med stöd i agentisk realism introducera sätt att förstå ålder som ett socialt och materiellt fenomen. Detta skapar en förskjutning från barnet som ensam aktör i förklarandet av normerande ålderspraktiker i förskolan för att mer tillgängligt möjliggöra ett förklarande av aktörskap inom sociala och materiella praktiker och hur dessa samkonstituerar ålder som fenomen i förskolan. / This agential realist study aims to explore age as a social and material doing in children’s meetings in preschool. The data consists of eighteen hours of video observations in a preschool located in a larger city in Sweden. The study works theoretically with agential realism (see Barad, 2003, 2007 and Lenz Taguchi, 2012) and the analysis was conducted thematically (see Braun & Clarke, 2006). The study shows that children, language, discourses, materiality and the surrounding environment intra-actively co-operates and performatively produces age as a phenomenom in preschool. The study contributes with support in agential realism to introduce a way to understand age as a socially and materially constructed phenomena. This produces a consequential shift from the child as the only responsible actor in the explanations of childrens normative age practices in the preschool and enables a possible explanation of agency within the social and material practices where these collaboratively produces age as a phenomena in preschool.
4

«Moi j’suis pas francophone!» : discours, pratiques langagières et représentations identitaires d’élèves de francisation à Vancouver

Levasseur, Catherine 01 1900 (has links)
No description available.
5

”Man får göra vad man vill, men man måste tänka på vad man gör.” : En genusstudie om tjejer, femininitet och platstagande / ”You can do what you want, but you have to think about what you do.” : A gender study on girls, femininity and space for action

Soback, Antonia January 2016 (has links)
Studien har som ambition att studera hur tjejer skapar femininitet och således tar plats på en ungdomsgård belägen i en multietnisk stadsdel i Stockholm. Studiens metod består av deltagande observation av en grupp på åtta tjejer som besökte ungdomsgården dagligen. Resultatet indelas i tre teman, Systerskap, Ungdomsgården är hemma och Femininitetskapande som beskriver tjejernas relationer till varandra, andra ungdomar på- och utanför ungdomsgården samt bostadsområdet, men även förhållandet till svenskhet. Resultatet analyserades med teorier rörande genus, etnicitet, postkolonial feminism och praktikgemenskap. Det framkom att tjejerna formade en gemenskap som de upprätthöll med outtalade regler rörande femininitet, etnicitet och sexualitet. Studiens slutsatser är att ungdomsgården framställdes som en betydelsefull plats då den utgjorde en fristad för tjejerna, där de försökte undkomma de olika regler som omfattade dem och deras liv.

Page generated in 0.0574 seconds