• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 27
 • 1
 • Tagged with
 • 28
 • 28
 • 18
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 7
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

“Who knew homosexuality was scarier than zombies?” : En genusvetenskaplig studie av normer för sexualitet i tv-serien The Walking Dead.

Strokirk, Chris January 2015 (has links)
This study demonstrates how norms and ideals about sexuality and gender expression are used in the TV-show The Walking Dead. An intermediate study is made on the comic books’ two same sex couples as they are compared to how they are represented in the TV-show. Tara Chambler and Alisha, a same sex couple who only exist in the TV-show, not in the comic books, are also analysed. Queer theory and an intersectional perspective are used to discover how different power asymmetries are connected to each other through an active interplay. An analysis of the reception is also made with the help of a discourse analysis on 50 of the twitter commentaries that were posted after the show’s first same sex kiss, with the aim to understand how the media and the public affect one another. The material is selected comic books, episodes from the TV-show and twitter comments. The study shows how sexual expressions are neutralized and used in a heteronormative way.
2

"Vi utmanar så många maktordningar" : En kvalitativ intervjustudie om transpersoners upplevelser i dagens Sverige

Velander, Josefin January 2011 (has links)
Man och kvinna är två separata och distinkta kategorier som används för att representera mänskligheten medan de som inte kan grupperas in i någondera osynliggörs och stigmatiseras. Uppsatsens syfte är att synliggöra transpersoners upplevelser av att vara könsöverskridande. Fokus ligger på bemötande från omgivningen och hur samhällets genusdikotomi påverkar erfarenheter av transpraktiker. Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie med tre transpersoner som växte upp som män men idag har en kvinnlig könsidentitet eller ett kvinnligt könsuttryck, d.v.s. transvestit och transgender. Queerteori har använts för att analysera materialet ur ett normkritiskt perspektiv tillsammans med befintlig tidigare forskning. Intervjupersonernas upplevelser visade på ett hemlighållande av sin transidentitet i början och en rädsla för att komma ut, men ett allmänt positivt bemötande när så väl skedde. Svårigheter upplevdes främst i kontexter som arbetsplatsen och i sammanhang som rörde deras barn. Intervjupersonerna ställde sig kritiska till det binära könstänkandet och lyfte fram ökad kunskap och synlighet som viktiga åtgärder för att förbättra situationen för transpersoner i samhället.
3

Könsöverskridande identitet eller uttryck : En diskursanalys av hur transpersoner inkluderas i Diskrimineringslagen

Stenkvist, Katarina January 2010 (has links)
In 2009 transgendered persons were included in the Swedish law against discrimination. Prior to the inclusion a commission made an investigation of the necessity of such change in the law and how it could be designed. This essay focuses on the discourses regarding gender that appear in the law and the report written by the commission. Using theories by Judith Butler and discourse analysis inspired by Norman Fairclough it identifies two main discourses regarding gender: a two gender discourse and a queer discourse. The two discourses meet in the studied material in an antagonistic way, a conflict that is solved by separating the two and making one part of the law focus on gender and one on transgender. The law that focuses on transgendered persons formulates a new, three gender discourse. The inclusion of the group transgendered persons in the law results in a creative interdiscoursivity and forces the commission to redefine the binary categories of men and women.
4

Könsöverskridande identitet eller uttryck : En diskursanalys av hur transpersoner inkluderas i Diskrimineringslagen

Stenkvist, Katarina January 2010 (has links)
<p>In 2009 transgendered persons were included in the Swedish law against discrimination. Prior to the inclusion a commission made an investigation of the necessity of such change in the law and how it could be designed. This essay focuses on the discourses regarding gender that appear in the law and the report written by the commission. Using theories by Judith Butler and discourse analysis inspired by Norman Fairclough it identifies two main discourses regarding gender: a two gender discourse and a queer discourse. The two discourses meet in the studied material in an antagonistic way, a conflict that is solved by separating the two and making one part of the law focus on gender and one on transgender. The law that focuses on transgendered persons formulates a new, three gender discourse. The inclusion of the group transgendered persons in the law results in a creative interdiscoursivity and forces the commission to redefine the binary categories of men and women.</p>
5

Hur konstrueras den kvinnliga journalisten? : - en kvalitativ intervjustudie om kvinnliga journalisters upplevelser av hot och hat

Klinga, Maja January 2018 (has links)
Journalister är den yrkesgrupp i Sverige som utsätts för mest hot och hat. Kvinnliga journalister ses som särskilt utsatta för att det hot och hat som riktas mot dem ofta tycks vara av grövre och mer sexistisk karaktär. Utifrån kvantitativa ansatser har flera kartläggningar av yrkesgruppen gjorts, i vilka dessa övergripande mönster trätt fram. Med avstamp i den tidigare forskningen har denna studie byggts upp utifrån en önskan att undersöka de kvinnliga journalisternas upplevelser av detta på djupet. I denna studie undersöks konstruktionen av den kvinnliga journalisten samt hur hon upplever och förhåller sig till hot och hat. Utifrån studiens kvalitativa ansats har semistrukturerade intervjuer med fem kvinnliga journalister genomförts för att komma åt deras upplevelser. Efter en induktiv kodning av materialet har intervjuerna analyserats utifrån ett queerteoretiskt perspektiv där Judith Butler och Barbara Czarniawskas respektive teorier om hur genus och identitet konstrueras legat som grund. Analysen visar att kvinnliga journalister får motta hot och hat utifrån flera olika dimensioner: dels riktar sig hoten och haten mot deras kön, dels mot deras yrkesroll och är journalisten ung även mot hennes ålder. Studien visar även att det finns en stark uppfattning om vilka som utfärdar det hot och hat som ses som en del av vardagen för informanterna: i de allra flesta fall är förövarna män.
6

"Verket förtydligas, men splittras samtidigt. Verket får en 'själ', men förlorar delvis sin 'kropp'." : En studie av två delar i konstnären Sara Jordenös Personaprojektet

Taavoniku, Maria January 2014 (has links)
Denna uppsats är en studie av två delar i konstnären Sara Jordenös dokumentärinstallation Personaprojektet. De båda delarna bär titeln ADR respektive The Set House (Hedvig). I undersökningen genomförs en kritisk diskursanalys vars fokus ligger vid frågor rörande konstruktioner av verkligheter och hur språket påverkar och påverkas av normer för klass, genus och sexualitet. Frågeställningarna innefattar funderingar rörande hur kategorisering av människor sker, hur individer formar sig själva som subjekt och hur dessa aspekter belyses i det utvalda materialet. Analysen undersöker även upplevelsen av verket, och hur val av medium bidrar till denna.
7

(Bi)sexuella tolkningar av populärkulturen : En närläsning av scener i Orange Is the New Black / (Bi)sexual interpretations of popular culture : A close reading of scenes in Orange Is the New Black

Sundén, Maja January 2015 (has links)
Denna uppsats har som syfte att ta reda på hur kvinnors sexualiteter konstrueras i TV-serien Orange Is the New Black i förhållande till begrepp som behandlar heteronormativitet. Det största fokus läggs på hur bisexualitet kan förstås och ges betydelse inom ramen för en heteronormativ samhällsordning, då det är en sexualitet som inte ges eget utrymme att skapa en egen subjektsposition – utan ses som något ”mitt i mellan” homo- och heterosexualitet. I uppsatsen görs en närläsning på fem utvalda scener ur Orange Is the New Blacks första säsong. Med en diskursanalytisk förståelseram och dekonstruktion som metod söks spänningar mellan olika sexualiteter för att se hur olika subjektspositioner förhandlar med varandra om utrymme för existens. Av resultatet framkom att bisexualitet som subjektsposition omöjliggörs, medan homo- och heterosexualitet får en självklar plats, även om heterosexualitet är det mest önskvärda, inom ramen för heteronormativitet.
8

Queera karriärer : Om normalitet, homosexuell subjektivitet och meningsskapande praktiker bland tjänstemän på statliga myndigheter

Holmberg, Daniel, Övling, Johanna January 2007 (has links)
Uppsatsen handlar om normaliserande och meningsskapande praktiker bland statsanställda på olika myndigheter. Utifrån fem homosexuella tjänstemäns och tjänstekvinnors berättelser om sina arbetsliv och karriärer undersöks hur normalitet skapas och upprätthålls, hur homosexuell subjektivitet formas och hur normativa maktordningar kan utmanas. I uppsatsen visar vi att sexualitet inte kan förstås isolerat från andra maktordningar utan måste ses som intimt förknippat med föreställningar om kön, klass, etnicitet, ålder och yrkesposition. Ju närmare en normativ position den homosexuelle befinner sig desto mindre utmanande blir den homosexuella identiteten. Framför allt är kopplingen mellan sexualitet och kön viktig. En homosexuell identitet som inte utmanar föreställningen om två kompletterande kön uppmuntras av omgivningen medan könsöverskridande könsuttryck bemöts med negativa reaktioner.
9

Queera karriärer : Om normalitet, homosexuell subjektivitet och meningsskapande praktiker bland tjänstemän på statliga myndigheter

Holmberg, Daniel, Övling, Johanna January 2007 (has links)
<p>Uppsatsen handlar om normaliserande och meningsskapande praktiker bland statsanställda på olika myndigheter. Utifrån fem homosexuella tjänstemäns och tjänstekvinnors berättelser om sina arbetsliv och karriärer undersöks hur normalitet skapas och upprätthålls, hur homosexuell subjektivitet formas och hur normativa maktordningar kan utmanas. I uppsatsen visar vi att sexualitet inte kan förstås isolerat från andra maktordningar utan måste ses som intimt förknippat med</p><p>föreställningar om kön, klass, etnicitet, ålder och yrkesposition. Ju närmare en normativ position den homosexuelle befinner sig desto mindre utmanande blir den homosexuella identiteten. Framför allt är kopplingen mellan sexualitet och kön viktig. En homosexuell identitet som inte utmanar föreställningen om två kompletterande kön uppmuntras av omgivningen medan könsöverskridande könsuttryck bemöts med negativa reaktioner.</p>
10

"I'm the bitch who makes you a man" : En studie av genus och heteronormativ tvåsamhet i Gone Girl

Högye, Elin January 2016 (has links)
Gone Girl är den bästsäljande romanen av Gillian Flynn. Trots försäljningssiffrorna så har inte mottagandet varit genomgående positivt. I denna studie analyseras Gone Girl på de nivåer som sträcker sig utanför deckarens ramar. Syftet med studien är att studera hur genus dels porträtteras i romanen men även hur den påverkar den heteronormativa tvåsamheten mellan Amy och Nick som är romanens huvudkaraktärer. Utöver detta kommer även karaktären Amy att analyseras för att studera hur hon framställer sig själv genom sitt skrivande. Den använda metoden för analysen är en närläsning av romanen med fokus på utvalda scener. Analysen kommer främst att fokusera på heteronormen, genuskonstruktion, stereotypa könsroller men även vad normen för deckare och kriminalromanen är och hur den porträtteras i Gone Girl. Till analysen används dels Judith Butlers performansteori och teorin om den heterosexuella matrisen men även genusforskning av Heléne Thomsson och Ylva Elvin-Nowak. Min studie leder mig till att porträtteringen av genus och en heteronormativ tvåsamhet i Gone Girl är psykiskt skadlig för huvudpersonerna Amy och Nick men även fysiskt farlig för Desi som får offra livet för idén om kärnfamiljen. Studien fokuserar även på flera händelseförlopp i romanen som målar upp Amy som en pastisch snarare än den kvinnliga psykopat medier anklagat henne för att vara.

Page generated in 0.1083 seconds