• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 15
 • Tagged with
 • 15
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Åldersdiskriminering eller tillåten särbehandling? - En uppsats som behandlar åldersdiskriminering bland äldre arbetstagare vid närmande av pensionsåldern. / Age discrimination or permitted discrimination? - An essay that deals with age discrimination among older workers when approaching retirement age.

Aronsson, Elin January 2014 (has links)
No description available.
2

Aspergers syndrom i Försvarsmakten? : En studie om hur diskrimineringslagen implementerats i antagningsprocessen till grundläggande militär utbildning

Hultberg, Julia January 2014 (has links)
Den första januari 2009 infördes en ny gemensam diskrimineringslag som gäller för flera svenska samhällsområden. Lagen syftar bland annat till att personer med en funktionsnedsättning har rätt att bli bedömda utifrån sina egenskaper och förmågor. När jag fick höra att personer med Aspergers syndrom har svårt att antas till grundläggande militär utbildning blev jag intresserad av att undersöka detta närmare. I denna uppsats undersöker jag Försvarsmaktens antagningsprocess och rekryttest, diskrimineringslagen och olika styrdokument från Försvarsmakten sett utifrån ett perspektiv hos en person med Aspergers syndrom. Min slutsats blir att personer med Aspergers syndrom förefaller bli diskriminerade i Försvarsmaktens antagningsprocess. Dessa personer har enligt Försvarsmaktens styrande dokument möjligheter att söka och antas till grundläggande militär utbildning, men på grund av utformningen av rekryttestet ges dessa personer inte möjlighet att ta sig vidare i processen. Deras funktionsnedsättning blir ett hinder i antagningsprocessen.
3

Könsöverskridande identitet eller uttryck : En diskursanalys av hur transpersoner inkluderas i Diskrimineringslagen

Stenkvist, Katarina January 2010 (has links)
In 2009 transgendered persons were included in the Swedish law against discrimination. Prior to the inclusion a commission made an investigation of the necessity of such change in the law and how it could be designed. This essay focuses on the discourses regarding gender that appear in the law and the report written by the commission. Using theories by Judith Butler and discourse analysis inspired by Norman Fairclough it identifies two main discourses regarding gender: a two gender discourse and a queer discourse. The two discourses meet in the studied material in an antagonistic way, a conflict that is solved by separating the two and making one part of the law focus on gender and one on transgender. The law that focuses on transgendered persons formulates a new, three gender discourse. The inclusion of the group transgendered persons in the law results in a creative interdiscoursivity and forces the commission to redefine the binary categories of men and women.
4

Könsöverskridande identitet eller uttryck : En diskursanalys av hur transpersoner inkluderas i Diskrimineringslagen

Stenkvist, Katarina January 2010 (has links)
<p>In 2009 transgendered persons were included in the Swedish law against discrimination. Prior to the inclusion a commission made an investigation of the necessity of such change in the law and how it could be designed. This essay focuses on the discourses regarding gender that appear in the law and the report written by the commission. Using theories by Judith Butler and discourse analysis inspired by Norman Fairclough it identifies two main discourses regarding gender: a two gender discourse and a queer discourse. The two discourses meet in the studied material in an antagonistic way, a conflict that is solved by separating the two and making one part of the law focus on gender and one on transgender. The law that focuses on transgendered persons formulates a new, three gender discourse. The inclusion of the group transgendered persons in the law results in a creative interdiscoursivity and forces the commission to redefine the binary categories of men and women.</p>
5

Hur effektiv är diskrimineringslagen? : En kvalitativ studie om diskrimineringslagens effekter närdet gäller könsdiskriminering i samband med graviditet

Hellström, Paulina, Wifvesson, Linnea January 2019 (has links)
Syftet med studien är att skapa en bredare förståelse om hur den svenska lagstiftningen inomkönsdiskriminering med fokus på anställning och graviditet fungerar och vilka effekter lagenger. Vår studie riktar sig till de som intresserar sig för rättssociologi och arbetsrätt och viundersöker även hur den svenska lagstiftningen tillsammans med EU-rätten tillämpas rättsligt. Vi fokuserar på frågeställningar som berör EU-rättens användning i Arbetsdomstolen,skillnader mellan jämställdhetslagens och diskrimineringslagens tillämpning samtdiskrimineringslagens effekter. Metoderna som används i studien är en innehållsanalys av åtta fall i Arbetsdomstolen samt tresemi-strukturerade intervjuer med respondenter från Diskrimineringsombudsmannen,arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation. Vårt resultat visar på att EU-rätten har en stor inverkan på svenska domar och att användningenav EU-rättskällor var vanligare i samband med jämställdhetslagen innan lagförändringen 2009.Resultatet visar även på att trots förändringen i lagstiftningen 2009 gällande den ekonomiskaersättningen som var tänkt att generera högre ersättning vid diskriminering så har det inte skettnågon märkbar skillnad i fallen. / The purpose of this study is to create knowledge of how the swedish law against genderdiscrimination in relation to employment and pregnancy works and the effects of the law. Thisstudy is directed to them with an interest of sociology and labour law. The issues in focus ishow the European Union-law is used in swedish court, how the Swedish law from 2009 hasaffected the outcome in court compared to the earlier law and how the participants look at theeffect of the law. The methods used for this study is a content analysis of eight cases from court and threeinterviews with the Swedish equality ombudsman, a labour union organization and a employersunion organization.We have found that the European Union-law has an impact on the justice system. We also foundthat the use of legal usage from the European Union court were more common before 2009 andthe change in swedish law. We found that despite the change concerning the economiccompensation in the new law 2009 that were supposed to promote higher compensation therewere not any signs of higher compensation in the cases.
6

Grundskolans likabehandlingsarbete ochdokumentationens betydelse / The elementary school´s equal treatment work and the significance of the documentation

Tonestam, Karin January 2018 (has links)
Syftet med denna studie är att undersöka om rutiner och riktlinjer på skolorna förändras i och med ändringen av reglerna kring dokumenteringen av likabehandlingsarbetet samt att belysa specialpedagogens roll i grundskolans likabehandlingsarbete. Tre frågeställningar konstruerades; hur arbetet i grundskolan påverkas av de nya reglerna kring allmänt krav på dokumentation av likabehandlingsarbetet samt vilka rutiner som finns för att stärka likabehandlingsarbetet och vilken roll kan specialpedagogen ha i likabehandlingsarbetet. Metoden som används för att få svar på syfte och frågeställningarna är en enkätundersökning som skickades ut till 85 rektorer/biträdande rektorer varav 17 svarade.   Som teoretisk utgångspunkt för att förstå mitt arbete föll valet på Gadlers (2011) teoretiskt baserade analysmodell för styrkedjeprocesser.   Resultatet visar att arbetet med likabehandling till stor del fortsätter som innan samt att det finns brister i rutiner kring dokumentation och framförallt i uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Resultatet visar också på att specialpedagogens roll är diffus i likabehandlingsarbetet.   I diskussionen behandlas vikten av en systematik i likabehandlingsarbetets rutiner och dokumentation.
7

Om kränknings- och diskrimineringsersättning : likheter, skillnader och speciella problem

Strömberg, Caroline January 2011 (has links)
Validerat; 20110531 (anonymous)
8

Bemötande av barn i förskolan som har könsöverskridande identitet : En analys av två fokusgruppssamtal med pedagoger i förskolan

Gunnar, Kerstin, Monica, Ehinger January 2018 (has links)
Syftet med studien är att bidra med kunskap om och förståelse för hur pedagoger kan uppfatta barn i förskolan med könsöverskridande identitet. Metoden som användes var fokusgruppsamtal där deltagarna fick ett dilemma att diskutera kring. Detta spelades in för att sedan kunna transkriberas och analyseras. Resultatet visar att pedagogerna har frågor och funderingar kring hur och när barns könsidentitet skapas och vad det är som påverkar barnen när de konstruerar sin identitet. I fokusgruppsamtalen framträder även de normer och den normkreativitet som barn möter i förskolan. Flera pedagoger har ett motstånd mot pronomenet "hen" och några pedagoger är oroliga för att "hen" gör barnet könlöst. Dock uttalar pedagogerna att de ser barn som individer och inte som ett "kön". Det framkommer också att pedagogerna anser sig vara normkritiska då dom säger att pojkar och flickor ges samma möjligheter på förskolan. Trots detta finns det uppfattningar bland pedagoger att barnen föds med ett fysiologiskt kön och att dessa pedagoger utgår ifrån att barnet känner tillhörighet till sitt fysiska kön. Dessutom anser flera pedagoger att barnen påverkas av sammhällets normer.
9

Tolkningsproblematiken i ”en förskola för alla” : En kritisk diskursanalytisk studie om likvärdighet i förskolor utifrån likabehandlingsplaner / The interpretation problematics in ”a preschool for all” : A critical discourse analytical study of equivalence in preschools based on equality plans

Helmersson, Louise January 2015 (has links)
Den här studien syftar till att undersöka åtta förskolors likabehandlingsplaner för att ta reda på hur de talar om ”en förskola för alla” och likvärdighet i den pedagogiska verksamheten. Jag redogör en definition av ”en förskola för alla” som kommer att användas genom min studie. Jag har använt mig av kritisk diskursanalys när jag granskat de olika likabehandlingsplanerna och utifrån den teori och metodiken använt mig av olika begrepp som jag anser tillämpbara i min studie, utifrån definitionen av ”en förskola för alla”. I de olika likabehandlingsplanerna finner jag att det inte finns något klart sätt att tala om hur man ser på ”en förskola för alla” eller hur man talar om likvärdig verksamhet. Resultatet visar olika saker som, för studien relevanta, för att leva upp till ”en förskola för alla” och slutsatsen kretsar kring hur de olika tolkningsmöjligheterna påverkar realiseringen av en likvärdig pedagogisk verksamhet och ”en förskola för alla” i koppling till de granskade likabehandlingsplanerna.
10

En arbetsmarknad för alla? : en rättslig studie om arbetsgivares skyldigheter vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning

Hammelin, Sanna January 2012 (has links)
Dagens arbetsliv och samhälle står under ständig förändring. Att arbeta och samtidigt bidra till vår välfärd är för de flesta en naturlig del av vardagen. Men för personer med funktionsnedsättning är förutsättningarna inte nödvändigtvis detsamma. Strax över en kvarts miljon människor med funktionshinder står idag utan sysselsättning och det i en tid då det politiska budskapet tydligt talar för att all potentiell arbetskraft behövs för att upprätthålla nivån på vår välfärd. Samtidigt visar oroväckande statistik att personer med funktionsnedsättning utsätts för diskriminering när de söker arbete. Arbetet belyser dels vilka skyldigheter arbetsgivare har vid en rekryteringsprocess för att inte en arbetssökande med funktionsnedsättning ska utsättas för diskriminering och dels vilka incitament som finns att tillgå för att underlätta för personer med funktionshinder att beredas plats i arbete. Viktiga delar vid rekryteringsprocessen är DiskrL krav på arbetsgivaren att överväga skäliga stöd- och anpassningsåtgärder. Incitamenten består främst av diverse statliga stödinsatser och lagkrav. Arbetet behandlar rättsläget inom området för funktionshinder på både internationell och nationell grund men redovisar därtill även den politiska diskussionen kring alla människors rätt till försörjning och delaktighet i samhället. Slutsatser som dras är att DiskrL ännu är relativt ung och förhållandevis oprövad på området för funktionshinder. Det är därför utifrån praxis svårt att klart definiera var gränsen går för vad som begärs av en arbetsgivare vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning samt vad som är att anse som skäliga stöd- och anpassningsåtgärder. Trots ett fåtal fällande domar på området för diskriminering på grund av funktionshinder, ifrågasätts DiskrL tillämpning vid funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och lagen anses i detta fall snarare visa på lagstiftarens ställningstagande mot diskriminering. Arbetet visar även på skillnader i förutsättningar och möjligheter beroende på om en funktionsnedsättning medför nedsatt arbetsförmåga eller inte. För personer där funktionsnedsättningen inte medför nedsatt arbetsförmåga är förutsättningarna i arbetslivet och till högre utbildning i stort detsamma som för personer utan funktionsnedsättning. För personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är förutsättningarna och möjligheten till delaktighet dock i många fall helt annorlunda. / Taking part in work and therefore also contribute to our welfare is for most of us a part of everyday life. For people with disabilities the work conditions are not necessarily the same. The political message clearly indicates that all potential labour is needed to maintain the welfare level. Still, nearly a quarter of a million people with disabilities are without a work. In the same time statistics show that people with disabilities are being discriminated in recruitment situations The purpose of this essay illustrates what obligations employers have in a recruiting process so that a job applicant with a disability shall not be subjected to discrimination. It also presents the incentives available to assist people with disabilities in work preparations. Important elements in the recruitment process are DiskrL which requires the employer to consider reasonable support and adaptation measures. The essay illustrates the legal situation in the area of disability on international and national basis. It also presents the current political discussion about everyone's right to livelihood and participation in society. The essay shows that DiskrL is still young and untested in the fields of disability. It is therefore difficult to clearly define the boundaries in what an employer seeks in the recruitment of people with disabilities and what is considered to be reasonable support and adaptation measures. Despite a small number of convictions, DiskrL is questioned for its application on disability that impairs work capacity, and is considered rather to show the legislature`s position against discrimination. The essay also demonstrates the differences in conditions and opportunities, depending on whether a disability impairs work capacity. The conditions in the workplace and the opportunities to get higher education are in general the same for people with a disability that not impairs work capacity as for people without disabilities. The conditions and possibilities for participation in work and higher education are in many cases different for people with disabilities that impair work capacity.

Page generated in 0.123 seconds