• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Customer Involvement in the Product DevelopmentProcess at an SME Digital Business Platform / Kundinvolvering i produktutvecklingsprocessen på ettmedelstort digitalt plattformsföretag

INGELS, ASTRID, SANNERUD, YLVA January 2021 (has links)
Some of the world’s most valuable companies today are platform businesses. Both smaller and larger companies are turning their product and service development from a linear developmentapproach to a platform approach. Despite the emerging studies on platforms, and even though studies on customer involvement have been performed for decades, there is an acknowledged research gap on customer involvement in the development of platforms. This thesis contributes to research by studying Tradera, an online small to medium-sized (SME) marketplace platform facilitating and enabling sales of goods through matching of sellers and buyers on the site. The study is based on an extensive literature search within the fields of customer involvement anddigital platform businesses. The results were based on qualitative data received from exploratory studies in the form of 13 semi-structured interviews conducted at the company. The results from studying the company revealed the complexity in the product of being a platform as well as the complexity of the user base involved in the product development. The complex user base leads to heterogeneity in user needs and difficulty of knowing which users to involve and when to involve them in the product development in order to increase user satisfaction. There was also found to be difficulties in the allocation of resources for (SME)platforms regarding user involvement. Even though difficulties in user involvement were found, the research also showed the great resource of user data that is to be utilized. The purpose of the study was to map and refine the process of user involvement in the product development of an SME platform in order to increase user satisfaction. The study resulted in a framework and recommendation for how to find and involve users in the product development process. The recommendations are to be considered by SME platform businesses wanting to increase the user satisfaction of their product. / Några av världens mest värdefulla företag idag är plattformsföretag. Både mindre och större företag ändrar sin produkt- och tjänsteutveckling från en linjär utvecklingsstrategi till en plattformsstrategi. Trots ökade studier av plattformsföretag, och att studier on kundinvolvering har utförts i årtionden, finns det ett forskningsgap när det gäller kundinvolvering i utvecklingen av plattformar. Denna avhandling bidrar till forskning genom att studera Tradera, en liten till medelstor marknadsplattform som online underlättar och möjliggör försäljning av varor genom matchning av säljare och köpare på webbplatsen. Studien bygger på en omfattande litteraturundersökning inom områdena kundinvolvering och digitala plattformar. Resultatet baserades på kvalitativa data från undersökande studier i form av tretton semistrukturerade intervjuer som genomfördes på företaget. Genom att studera företaget avslöjades komplexiteten i att vara en plattform samt komplexiteten hos användarbasen som är involverad i produktutvecklingen. Resultatet påvisade att den komplexa användarbasen leder till heterogenitet i användarnas behov och svårigheter att veta vilka användare som ska involveras och när de ska involveras i produktutvecklingen för att öka kundnöjdheten. Studien visade också på svårigheter hos små till medelstora plattformar att fördela resurser till användarinvolvering. Förutom svårigheter med användarinvolvering visade även studien att det finns stora resurser i användardata som kan utnyttjas. Syftet med studien var att kartlägga och förfina processen för användarinvolvering i produktutvecklingen av små till medelstora plattformar för att på så sätt öka kundnöjdheten. Studien resulterade i ett ramverk och rekommendationer för hur företag kan hitta och involveraanvändare i produktutvecklingsprocessen. Rekommendationerna och ramverket kan implementeras hos små och medelstora plattformsföretag som vill öka användarnöjdheten hos sin produkt.
2

Zdokonalování procesů vývoje software / Software Development Processes Improvement

Řezáč, Jakub January 2009 (has links)
This master's thesis is oriented on software development processes improvement techniques. It presents modern approaches of process development and analyses problems of their management and usage in various life cycle phases. In connection with these techniques it brings draft of support tool, which increases automatization of processes development with pertinent cooperation with other tools, as one of presumptions of improvement of their quality.
3

UMA METODOLOGIA BASEADA EM ONTOLOGIAS PARA A ENGENHARIA DE APLICAÇÕES MULTIAGENTE / A METHODOLOGY BASED ON ONTOLOGIAS FOR THE ENGINEERING OF APPLICATIONS MULTI - AGENT

Lindoso, Alisson Neres 10 March 2006 (has links)
Made available in DSpace on 2016-08-17T14:52:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 alisson lindoso2.pdf: 6722921 bytes, checksum: 2f55fa8a7f109106c015f0307cb7582c (MD5) Previous issue date: 2006-03-10 / The increasing demand of software applications constructed conciliating productivity, low cost and high quality, even in complex and changeable domains, turns necessary the elaboration of techniques and methodologies focusing on development paradigms more suitable for approaching these conflicting features, like the multiagent one. On the other hand, the sotware reuse process promotes the creation of new applications employing reusable software artifacts previously developed. This work introduces MAAEM, an ontology-driven methodology for analysis, design and implementation of multi-agent applications through the reuse of models and components that represent the requirements of a family of applications in a domain as well as the corresponding agent-oriented solutions to these ones. ONTORMAS, an ontology whose instantiation is useful for modeling and representing specific applications developed with MAAEM methodology, is also presented. Two case studies elaborated in order to evaluate the methodology and ontology are also described, exploring the cases with and without reuse, respectively, in the touristic and juridical domains. / A crescente demanda por aplicações de software cuja construção concilie produtividade, baixo custo e alta qualidade, mesmo em domínios complexos e mutáveis, torna necessária a elaboração de técnicas e metodologias que foquem paradigmas de desenvolvimento mais adequados para abordar aquelas características conflitantes, tal como o paradigma multiagente. Por outro lado, o processo de reutilização de software permite promover a criação de novas aplicações empregando artefatos de software reutilizáveis previamente desenvolvidos. Esse trabalho introduz a MAAEM, uma metodologia baseada em ontologias para a análise, o projeto e a implementação de aplicações multiagente através do reuso de modelos e componentes que representam os requisitos de uma família de aplicações em um domínio, assim como as correspondentes soluções orientadas a agentes para tais requisitos. É também apresentada a ONTORMAS, uma ontologia cuja instanciação é útil para modelar e representar aplicações específicas desenvolvidas com a metodologia MAAEM. São descritos ainda dois estudos de caso elaborados no sentido de avaliar a metodologia e a ontologia, explorando os casos com e sem reuso, respectivamente, nos domínios turístico e jurídico.
4

Appar eller ej inom Fleet Management-området : Organisatoriska och tekniska utmaningar vid apputveckling / Apps or no apps within the Fleet Management area : Organisational and technical challenges within app development

Ristov, Boris, Rahnel, Taavi January 2012 (has links)
En trend i den teknologiska utvecklingen på senare tid har varit att skapa en ökad rörlighet hos användaren. En bidragande faktor till detta är den snabba förbättringstakten hos de smartphones som i större utsträckning har funktionalitet som tidigare endast datorer hade. Detta har i sin tur förändrat de förväntningar slutanvändarna har på tjänsters tillgänglighet, vilket har lett till att produktiva mobila applikationer, appar, har funnit sin plats i vardagen. Denna studie är genomförd på Scanias Fleet Management-avdelning som erbjuder en webbaserad tjänst där åkerier kan administrera, övervaka och följa upp sina fordonsflottor. Syftet med studien var att undersöka om en förlängning av Scanias existerande webbtjänst till den mobila sfären är rätt steg att ta och vilka organisatoriska och tekniska utmaningar en ingång inom apputveckling ger upphov till. För att bemöta denna problematik har en omfattande kvalitativ undersökning genomförts där tre huvudgrupper av respondenter har intervjuats: jämförbara företag som har ställts inför liknande utmaningar, apputvecklingsföretag som har förståelse för appområdet samt Fleet Management-tjänstens existerande användare. Dessutom har en undersökning av potentiella tekniska utmaningar vid apputveckling gjorts genom framtagning av en prototyp i form av en app. Den genomförda undersökningen har, i kombination med studiens teoretiska referensram, lett till rekommendationer om hur man bör bemöta steget till de mobila enheterna. Denna studie visar på att det är lämpligt att anamma denna teknologiska trend då de positiva effekterna av en app väger upp kostnaderna. Apputveckling kräver ett tillvägagångssätt som skiljer sig från klassisk mjukvaruutveckling då slutanvändarens roll är mycket viktig under hela utvecklingsprocessen samt att en teknisk specialistkompetens behövs. En starkt iterativ utvecklingsprocess förutsätts och en proaktiv utvecklingsfilosofi krävs då tekniska förändringar inom smartphone-världen sker med stormsteg. / A recent trend in the technological evolution has been to increase the mobility of the end-user. A contributing factor is the fast rate of improvement in the smartphone area. This, in turn, has changed the expectations end-users have on the availability of services, which has allowed mobile applications, apps, to find their place in everyday life. This study has been conducted at Scania’s Fleet Management department that offers a web-based service where haulage contractors can administer, monitor and follow up on their vehicle fleets. The purpose of this study was to investigate if Scania’s existing web service should be extended into the mobile area, and if so, what organizational and technical challenges app development imposes. To address this problem, a qualitative investigation was carried out with three main groups of respondents: comparable companies that have faced similar challenges, app development companies and the current users of the Fleet Management service. Additionally, a prototype application was developed to investigate the potential technical challenges that may occur. Combined with a theoretical framework the conducted research has led to recommendations on how to best take the step into the field of mobile devices. This study shows that it is advisable to adopt the mobile technological trend since the positive effects of an app outweigh the potential costs. The technical changes within the field of smartphones occur at a rapid rate, which requires special technical skills. The development also requires iterative development methods where the end-user is included throughout the whole process.

Page generated in 0.1217 seconds