• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 175
 • Tagged with
 • 175
 • 110
 • 65
 • 62
 • 61
 • 51
 • 51
 • 30
 • 29
 • 28
 • 28
 • 27
 • 26
 • 18
 • 18
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Värdegrundsarbete : En kvalitativ studie ur en fritidslärares synvinkel

Ivarsson, Anna January 2012 (has links)
Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på vad fritidslärare anser om några olika metoder som finns för att arbeta med värdegrunden. Intervjuat sju yrkesverksamma fritidslärare som arbetar med olika metoder. Metoderna i undersökningen är SET, Olweusmetoden, Lions Quest, friends, farstametoden, charliemetoden och rePulse. Det fanns delade meningar bland fritidslärarna om man ska arbeta med metoderna eller inte. De flesta var överens att det fanns bra saker med materialen oavsett om man bara använde sig av vissa delar eller arbetade med ett material fullt ut. När frågan dök upp om man skulle klara sig utan metoderna var det skilda meningar men att det säkert skulle fungera om man bara var överens på sin skola.
2

Fritidslärares resonemang kring pojkar, flickor och genus.   : / Primary school teachers reasoning about boys, girls and gender.

Svensson, Erica, Nezic, Maida January 2014 (has links)
I denna studie har vi intervjuat fem fritidslärare med hjälp av en vinjett som utgångpunkt. Vinjetten handlar om ett verklighetstroget dilemma, angående genus, som kan förekomma i fritidshemmet. De intervjuade fritidslärarna förklarar att de försöker bemöta pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt, men i resultatet framkommer det att elever blir bemötta olika beroende på kön.   Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur genus konstrueras i lärares tal om pojkar och flickor. För att få de svar som studiens syfte och frågor kräver, utfördes en kvalitativ forskningsintervju. De frågeställningar som studien utgår ifrån lyder: hur konstrueras genus i lärares tal om elever i skola och fritidshem? samt hur talar lärare om sitt bemötande av pojkar och flickor? Av resultatet framkommer det att begreppet genus är något som, utifrån de intervjuade fritidslärarnas perspektiv, inte får någon större uppmärksamhet i deras arbete. De försöker istället utgå ifrån elevers personlighet och agerande, istället för att se varje individ som ett kön. Trots detta framkommer det att fritidslärarna, emot sin vilja, agerar och bemöter elever olika beroende på kön.
3

Lek, miljöer och normativa könsmönster på fritidshem : En intervjustudie med fritidslärare

Tunlind, Martin January 2014 (has links)
Syftet med uppsatsen var att undersöka fritidslärares erfarenheter av lek och miljöer i relation till normativa förhållningssätt kopplat till kön och genus. Uppsatsen bygger på tidigare forskning samt kvalitativa intervjuer med fyra utbildade fritidslärare anställda inom Umeå kommun. Innehållet av intervjuresultatet analyserades sedan utifrån litteratur och tidigare forskning för att diskutera informanternas svar. Analysen och diskussionen resulterade i olika teman kopplat till fritidshemsverksamheten samt fritidslärares arbetssätt kring dem. Lek, miljöer, materiella förutsättningar samt kön och genus. Fritidslärarnas erfarenheter kring dessa områden visade att det är viktigt att arbeta i förhållande till barnens intresse för att öka engagemang och deltagande. På så sätt kan lärare utveckla sitt arbete kring lek, miljöer, kön och genus. Informanterna menade att begreppet lek kan definieras på olika sätt beroende på vilka erfarenheter och sociala sammanhang en person förknippar det med. På grund av detta är det viktigt att fritidslärare arbetar med individanpassning och leker både styrt och fritt med barnen för att påverka deras normativa förhållningssätt. Fritidslärarna påpekar också att uppdelning av arbetsytor med olika syften i enskilda rum på fritidshem är viktigt. Genom detta skapas ett varierat pedagogiskt utbud och den sociala gemenskapen i barngruppen förstärks mellan könen. Slutsatsen av uppsatsen är att könsmönster och genus kan påverkas genom arbete med normer, lekar och olika miljöer.
4

I huvudet på åtta fritidslärare- arbetet med jämställdhet på fritidshemmet : En kvalitativ studie om arbetet med genus på två fritidshem. / Gender in the mind of eight recreational instructors : A qualitative study about working with gender equality in extended school.

Sandström, Frida, Johansson, Elin January 2015 (has links)
Denna studie avser att undersöka hur fritidslärare resonerar kring arbetet med jämställdhet på fritidshemmet. Vi vill även granska vilka möjligheter och hinder som fritidslärarna nämner i arbetet med jämställdhet på fritidshemmet. Studien består av åtta intervjuer med verksamma lärare på två fritidshem. Resultatet visar att det finns olika arbetssätt för att arbeta med jämställdhet på fritidshemmet. Den styrda leken, individanpassning av aktiviteter, samt miljön ses som arbetssätt och möjligheter i arbetet med jämställdhet i fritidshemmet. Barn som utmanar var en annan möjlighet enligt fritidslärarna eftersom dessa barn visade andra barn alternativa sätt att vara på. Hinder som fritidslärarna stöter på i arbetet med jämställdhet är utomstående faktorer, tid och den fria leken. Resultatet visar att det saknas verktyg för att ifrågasätta normerna som skapar de olika könsmönstren på fritidshemmet. Om normerna inte ifrågasätts blir konsekvensen att könsmönstren istället förstärks. Vi resonerar kring om det beror på läroplanens okonkretiserade mål. Vi ställer oss frågan om Läroplanen inte borde skriva ut hur arbetet med jämställdhet i fritidshemmet borde se ut, istället för att bara konstatera att det ska genomföras.
5

“Vi söker oss till miljöer som tilltalar” : En studie om fritidslärares upplevelser av utomhuspedagogik i Västernorrlands län

Forsberg, Felix, Gidlund, Vera January 2021 (has links)
Trots att utomhusmiljön har goda effekter och stimulerar elevers lärande har tiden eleverna vistas ute minskat väsentligt de senaste åren. Utomhuspedagogik är en aktivitetsfokuserad tematisk inlärningsprocess som kan ge eleverna mer tid och möjlighet att visa andra kompetenser än de som framkommer i klassrummet. Den föreliggande studien syftar till att beskriva förekomsten och organiseringen av utomhuspedagogiken på skolor i Västernorrland. Vi utförde en enkätstudie i form av en webb-enkät som mailades ut till rektorerna i länet, därefter vidarebefordrade de enkäten till fritidslärarna på deras fritidshem. Studiens resultat visar att ungefär en tredjedel av respondenterna bedriver utomhuspedagogik trots att majoriteten beskriver stora möjligheter för utomhuspedagogik. Fritidslärarna upplever liknande begränsningar för utomhuspedagogik som respondenter i likartade studier i Danmark. Vår slutsats är att utomhuspedagogiken verkar bedrivas och utvecklas av de individer som har ett intresse av det, medan de som inte har ett intresse av utomhuspedagogik väljer bort den undervisningsmetoden. / <p>Betygsdatum: 21-06-06</p>
6

Populärkultur på fritidshemmet : Hur påverkar populärkulturen innehållet i verksamheten?

Forsberg, Jennie January 2014 (has links)
This work is about popular culture in leisure. Teachers at leisure, on the basis of Education's governing documents working with developing an activity for students when applying the students' own interests. Although these councils are posted, several teachers around the country rejects certain activities or products that the students want to do or play with during their free time at the leisure time. Therefore the purpose of this study is to try to understand what teachers in leisure attitude to popular culture is and if they integrate the popular culture in there activities. To understand this, a qualitative study of interviewed teachers in various leisure was used. The study took place in a small town in Sweden. Both men and women of varying ages participated. The result proved that the teacher’s attitudes to popular culture was relatively negative and it also reflected the content of the activities through a rejection of materials and activities. Why popular culture often opts out of the activities is because leisure teachers relate to their own taste, lifestyle and social background but also that they fear and criticism how it will affect students. Leisure Teachers also mentioned that there is no time to work with students' popular culture interests.
7

Samverkan i sikte : Om samverkan mellan skola och fritidsverksamhet för barns utveckling och lärande / Collaboration in sight : Collaboration between school and afternoon school for childrens' development and learning process

Andersson, Adam January 2014 (has links)
Syftet med föreliggande studie är att undersöka samverkan mellan fritidsverksamhet och skola. Mer centralt handlar studien om samverkan mellan fritidslärare och klasslärare. Studien undersöker möjligher och hinder för samverkan mellan fritidslärare och klasslärare, samt vilka konsekvenser samverkan har för barns utveckling och lärande. I studien har tre klasslärare samt tre fritidslärare intervjuats, metoden som används är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Informanterna arbetar i en privat organisation i en större stad i Västsverige och arbetslaget arbetar mot barn år F-3. Resultatet visar att samverkan mellan fritidsverksamhet och skola brister, vilket bidragit till att öka klyftorna mellan fritidslärare och klasslärare. I studien framgår även att samverkan har betydelse för barns utveckling.
8

Hur bemöter fritidslärare elever i fritidshemmet utifrån ett genusperspektiv?

Krig, Olivia, Abelsson-Svensson, Jannie January 2014 (has links)
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur föreställningar om genus kommer till uttryck och får betydelse i mötet mellan fritidslärare och elever i fritidshemmets verksamhet. Vi använde oss av en kvalitativ metod för att vi ville ta reda på fritidslärares tankar och uppfattningar om genus och jämställdhet i fritidshemmet. För att få fram detta gjordes observationer och intervjuer. Vi fokuserar på specifika områden att observera på för att få en helhetsbild hur bemötandet är i de olika i situationernaI resultatet har vi fått fram att fritidslärare har olika föreställningar och normer om flickor respektive pojkar och det påverkar deras förhållningssätt I intervjuerna fick vi fram att lärarna säger sig ha jämställdhetsmålen i ryggraden och de berättar att de möter alla lika, det framkommer också i intervjuerna att fritidslärare har olika förväntningar på flickor och pojkar som sedan påverkar deras bemötande till elever
9

Digitalisering på fritidshemmet : En kvalitativ studie om elever och fritidslärares uppfattningar om surfplattor i fritidshemsverksamheten / Digitalization at the leisure center : A qualitative study of pupils and recreational school teachers perceptions of tablet computers in school-age educare

Randow, Adam, Karlsson, Robert January 2018 (has links)
Syftet med studien är att undersöka elevers och fritidslärares uppfattningar om surfplattor i den pedagogiska verksamheten i fritidshem. <ul type="disc">Hur beskriver fritidslärarna och eleverna användandet av surfplattan i fritidshemmet? Hur uppfattar och värderar fritidslärare och elever användningen av surfplattor i fritidshemmets pedagogiska verksamhet? Studien är kvalitativ och har en fenomenologisk utgångspunkt. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra elever och sex fritidslärare. Resultatet visar att eleverna och fritidslärarna uppskattar surfplattan i verksamheten. Detta framkommer i resultatet där det beskrivs att surfplattan kan användas både i ett socialt samt lärande syfte genom att eleverna kan använda den tillsammans och därmed utveckla kompisrelationer. Genom att eleverna får använda pedagogiska läroappar och spel på surfplattan så bidrar detta även till en personlig kunskapsutveckling.
10

”Sch! Jag tror att det är någon där borta, såg ni?” : Dramaaktiviteter i fritidshem / “Hush! I think there’s someone over there, did you see?” : Drama Activities in Extended School

Holmberg, Lina January 2016 (has links)
Studiens syfte är att beskriva och analysera hur lärare i fritidshem använder drama i fritidsverksamheten. Studien söker även svar på vilka motiv lärare i fritidshem beskriver att drama har i verksamheten samt vad som påverkar lärares möjligheter att arrangera drama i fritidshem. Studien bygger på intervjuer med fem lärare i fritidshem med olika erfarenhet av dramaaktiviteter. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Det transkriberade materialet lade sedan grunden för analys och tolkning. Resultatet visar att drama används på olika sätt i fritidshemmet, både som rollspel och inspiration till lek. De intervjuade lärarna menar att det går att integrera många olika ämnen och arbetsätt när de jobbar med drama. Arbete med drama kan påverkas av faktorer som tid, elevers närvaro, utrymme, och material. Detta arbete riktar sig till de som arbetar inom fritidshem, och andra som är intresserade av hur drama används i fritidshemmet.

Page generated in 0.1266 seconds