• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 9
 • 1
 • Tagged with
 • 10
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Hållbara resor med elcykel : En studie om att ersätta bensindriven bil med elcykel med avseende på miljö, hälsa och ekonomi för individ och samhälle / Sustainable travels with electrical bicycle : A study about replaceing petrol driven car with electrical bicycle with regard to environment, health and economy for  individual and society

Rudell, Lisa January 2018 (has links)
I linje med Parisavtalet om en hålla den globala uppvärmningen av jorden under 2 °C sen industrialiseringen krävs att de globala utsläppen minskar. Sverige har klimatpolitiska mål om att år 2045 vara koldioxidneutralt. En tredjedel av utsläppen i Sverige kommer från transporter. För att erhålla nationellt sänkta utsläpp har Sverige som mål att reducera utsläpp från transport med 70 procent till 2030 med referens från år 2010. Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem km vilket om dem ersätts med klimatneutrala alternativ skulle leda till sänkta utsläppen av växthusgaser. För transportsträckor där gång och konventionell cykel tar för lång tid eller är för krävande är elcykel ett alternativ. En individ har potential att ersätta många av sina bilresor med elcykel vilket kan leda till sänkt utsläpp för individen. I detta examensarbete undersöks hur elcyklar kan bidra till hållbara resor. I studien fokuseras det på ersättning av bensinbil med elcykel. En litteratursammanställning genomförs innehållande aspekterna miljöåtgärder, klimatpåverkan och hälsoeffekter. Aspekten miljöåtgärder sammanställer åtgärder på nationell och kommunal nivå i Karlstads kommun som kopplar till elcyklar och hållbara resor. En enskild individs och en elcykelns klimatpåverkan utreds. Erhållna hälsoeffekter av aktiv transport sammanställs. Litteratursammanställningen analyseras tillsammans med beräkningsexempel, fallstudier, som exemplifierar elcykelns potential. Fallstudierna redovisar reducerade utsläpp och utgifter vid ersättning av bensinbil med elcykel. Utsläppen för en genomsnittsindivid i Sverige är 11 ton CO2-ekv per år, vilket är långt över de nivåer som uppskattas som hållbara med 1-2 ton CO2-ekv per person och år. Transport står för 15 procent av en individs utsläpp och övriga ton fördelas över livsmedel, boende och övrigt. För att erhålla hållbara nivåer och en hållbar livsstil krävs en stor förändring i avseende på alla utsläppskategorier, det räcker inte att ersätta de 3,4 ton CO2-ekv som transport genererar för en genomsnittsperson. En enskild individ kan genom att ersätta resor i bensinbil erhålla en minskad klimatbelastning samtidigt som hälofördelar erhålls. Risken av att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar reduceras med 24 procent. Transport med elcykel har potential att nå upp till den rekommendation som folkhälsomyndigheten har om aktivitet av måttlig intensitet 150 minuter i veckan. I examensarbetet redovisas goda förutsättningar för sänkta utsläpp av CO2-ekvivalenter genom att ersätta bensindrivna bilar med elcykel. Elcykeln bedöms verka för hållbara resor för den enskilda individen och för samhället. För varje km som elcykel ersätter bensinbil redovisas en utsläppsreducering på 0,2 kg CO2-ekvivalenter och minskade kostnad för drift med 1 kr. Dock begränsas implementeringen av elcyklar av funktion, elcykeln är i relation till en bil långsam samt att dess packyta är begränsad vilket gör att bara en del av resor i bil kan ersättas med elcykel. För att kunna ersätta hållbara resor nationellt krävs insatser som stärker infrastrukturen och skapar möjligheter för individen att välja klimatsmarta alternativ. Elcykeln verkar för hållbara resor oavsett den ersatta bilens storlek och oavsett vilken produktionsteknologi som elen genererats från. Elcykeln är i relation till en bil mindre i storlek och mindre tekniskt avancerad vilket leder till att oavsett om fordonsflottan består av bilar som drivs av el eller fossila bränslen så kommer elcykeln att ha en lägre klimatpåverkan och kostnad för både produktion och drift. Elcykeln är klimatkompenserad efter 100 km då den ersatt en bensindriven bil vilket ger den en god potential att verka för hållbara resor. / According to the Paris agreement about keeping the heating of the earth below 2 °C since the industrialization the global emissions has to be reduced. Sweden has a climate policy goal that states that the nation will be carbon neutral at year 2045. In Sweden one third of the emissions is due to transport. To achieve reduced emissions Sweden aims to reduce transport emissions with 70 percent until year 2030 from 2010. Half of all car journeys in Sweden are shorter than five km, which if replaced with climate-neutral alternatives would lead to reduced greenhouse gas emissions. For transport distances where walking and conventional bicycles take too long or are too demanding, electric bicycles is an option. Electric bicycles is a transport that can replace many of an individuals car journeys which can lead to reduced emissions. This study examines how electric bicycles can contribute to sustainable travel. The study focuses on replacing petrol driven car with electric bicycle. A literature review is conducted containing aspects of environmental measures, climate impact and health effects. The aspects environmental measures compile measures at the national and municipal level in Karlstad municipality that connects to electric bicycles and sustainable travel. The climate impact of a single individual and an electric bicycle is investigated. The resulting health effects of active transport are compiled. The literature summary is analyzed together with calculation examples, case studies, which exemplifies the use of electric bicycles. These case studies report reduced emissions and costs when replacing a petrol driven car with electric bicycle. Emissions for an average individual in Sweden are 11 tons of CO2 eqv per year, far above the levels estimated to be sustainable by 1-2 tons of CO2 eqv per person and per year. Transport accounts for 15 percent of an individual emissions and other tons are distributed over food, housing and remaining category. In order to achieve sustainable levels and sustainable lifestyles, a big change is required in all emissions categories, it is not enough to replace the 3.4 tons of CO2 eqv generated by transport for an average person. A single individual can, by replacing travel in a petrol driven car, get a reduced climate load while obtaining health benefits. The risk of cardiovascular disease is reduced by 24 percent. Transport with electric bicycles has the potential to reach the recommendation of activity at moderate intensity for 150 minutes a week. In the study, good conditions for reduced CO2 emissions are reported by replacing petrol-powered cars with electric bicycles. Electrical bicycle is expected to work for sustainable journeys for the individual and for society. For each km as an electric bicycle replacing a petrol driven car, an emission reduction of 0.2 kg CO2 eqv is reported and a reduction in operating costs of 1 SEK. However the implementation of electric bicycles is limited, the electric bicycle is slow in relation to a car, and its packing space is limited, which means that only a share of car journeys can be replaced by an electric bicycle. Electric bicycle transport reduces costs and emissions to the user when used as a replacement for a petrol driven car. In order to replace sustainable travel nationally, efforts to strengthen the infrastructure require opportunities for the individual to choose climate smart alternatives. An electrical bicycle works for sustainable travels regardless of the size of the replaced car and regardless of the production technology from which the electricity is generated. The electric bicycle is related to a car, smaller and less technically advanced, which means that regardless of whether the car fleet consists of cars powered by electricity or fossil fuels, the electric bicycle will have a lower climate impact and expense for both production and operation. The electric bicycle is climate compensated after 100 km when it replaced a petrol driven car, giving it a good potential to work for sustainable travel.
2

ION: Konceptuell utveckling av elcykel / ION: Conceptual development of a pedelec

Hegestrand, Daniel January 2017 (has links)
This project was conducted in collaboration with Emtes Autotech and Berge consulting with the goal to develop and design an electric pedelec for general and off-road use. The idea behind the pedelecs Is to introduce something that can both be used as a source for everyday transportation, and as a source of fun exercise. The idea behind this is to incorporate a stronger engine into the pedelec, giving it an increase in force, acceleration and speed.  The thesis is written in the field of industrial design and will take the reader through a typical design process. The project will start with a design brief that is formulated with the client and continue into understanding the problem by analyzing the target consumer, the market and other factors of interest. The project will then go into an ideation face that explores opportunities found during research and finish with a worked-through concept that in the end was presented as a full-scale model.  Methods used during the project are among others: Bootleg Bootcamp, Gannt-schedule, Functional analysis, Trend analysis, Parts breakdown structure, Competitor analysis, Image board, Brainstorming, CAD-modelling and Rapid prototyping.
3

Tiltbar reverse trike : Utveckling och prototyptillverkning

Larsson, Fredrik January 2015 (has links)
I denna rapport presenteras utveckling och prototyptillverkning av ramen och tiltfunktionen till en tiltbar reverse trike. En reverse trike är ett fordon med ett bakhjul och två framhjul. Bakhjulet är det drivande hjulet medan de två framhjulen är de styrande. Ett personligt intresse har alltid funnits för cyklar och cykelliknande fordon med fler än två hjul. I stort sett samtliga cyklar av den typen som finns kommersiellt tillgängliga idag använder sig utav en stel ram med begränsad fjädring på respektive hjul. Problemet med dessa är att de inte ger samma inlevelse vid färd som exempelvis en vanlig tvåhjulig cykel eller en motorcykel där fordonet kan lutas vid kurvtagning för att bättre utnyttja vikt och tyngdpunkt för att inte tippa. Det är den känslan som saknas hos dagens cykelliknande fordon. Projektet är utfört som ett examensarbete inom Produktutveckling – konstruktion under våren 2014 på Mälardalens högskola och är på D-nivå (30 högskolepoäng). Frågeställningarna som ligger till grund för projektet är: 1. Vilka regler gäller för ett pedallöst cykelklassat fordon? 2. Vilket material bör användas för att få en lätt och hållbar konstruktion? 3. Vilken lösning lämpar sig bäst för fjädring? 4. Hur kan ramen konstrueras för att möjliggöra tiltning? Projektet inleds med en informationsinhämtning där lagar och regler kring den typen av fordon undersöks och problemscenarion tas fram. Resultaten ligger sedan till grund för genereringsprocessen som avslutas med en konceptrealisering och prototyptillverkning. Under arbetet har funktionslösningar analyserats och med beräkningar har hållfastheten på prototypen fastställts. Det slutliga konceptet är en ram för en rent eldriven cykel av typen reverse trike, det vill säga att cykeln har ett bakhjul och två stycken framhjul. Den är rent eldriven och det innebär att fordonet inte har pedaler för framdrivning utan att den endast drivs av en elmotor. Det som skiljer detta koncept från befintliga produkter och som dessutom är huvudsyftet med konceptet och gör det unikt, är möjligheten att tilta som idag är i stort sett obefintligt hos konkurrenterna. Det har inte kunnat utföras några tester då prototypen inte hann färdigställas. Konceptet uppfyller endast genom teoretisk analys de krav som har ställts. Prototypen tillverkas i aluminiumprofiler av typen EN6063-T6, Aluminiumplåt av typen EN6082-T6 samt ett antal detaljer i nylon och stål. Konceptet uppfyller kraven från Transporstyrelsen vilket gör den laglig att framföras i trafik enligt svensk lag.
4

Elcykel - framtidens transportmedel? : Att arbetspendla och använda elcykel som löneförmån

Henning, Emma January 2018 (has links)
Climate change is one of the biggest challenges in today’s society. The way we use transportation plays a big roll in decreasing emissions, and achieving a healthier society. Commuting is a significant share of people’s use of transport, therefore the employer should play an important part in changing the way people commute to work. This research has studied how employers affect the way their employees commute to work and with what mode of transport they use. This study investigates the outcome of a project that is carried out within Uppsala municipality and towards its employees, regarding electric bicycles as a salary benefit. The methodology consists of a survey that was sent out to 260 employees at Uppsala municipality who accepted the offer of electric bicycle as a salary benefit, three interviews were also carried out. The findings show that employees at Uppsala municipality changed their mode of transport from car to electric bicycle to the greatest extent. Furthermore, the findings show that geographical accessibility is closely related to employees’ choice in whether they choose to commute with electric bicycle or not. The electric vehicle premium introduced by the state, implies incentives for the municipal council to invest more in the field of cycling. The increased speed of the electric bicycles poses challenges for both society and its inhabitants.
5

UTFORMNING AV GÅNG-, CYKEL- OCH MOPED-NÄT ANPASSAT FÖR ELCYKEL / THE INFRASTRUCTURE FOR BIKE-, MOPED- AND PEDESTRIAN-TRAFFIC ADAPTED TO THE PEDELEC

Stridh, Tobias, Söderström, Martina January 2016 (has links)
Purpose: An increase in the number of pedelecs on Swedish roads is according to studies soon reality. This creates a need to adapt the bmp-grid (bike-, moped- and pedestrian-grid) to pedelecs for them to experience good security, accessibility and comfort while using it. The guidelines Swedish municipalities follow are VGU(Design of Roads and Streets) and the GCM-manual(Bike-, moped-, and pedestrian-manual) which currently do not take society’s future increase of pedelecs into account. VGU and the GCM-manual are tools that are commonly used during planning and design of roads and streets. The aim of the thesis is to use current advice and recommendations on how to adapt the bmp-grid to the pedelec and with this complete current guidelines for bmp-infrastructure. Method: The document-analysis is made on current federal documents that have an impact on bmp-design. Scetch-suggestions were then developed from the author’s personal improvement suggestions and from advice and recommendations gathered during the document-analysis and the theoretical framework. Findings: It was discovered that if the bmp-grid’s design allow bikes traveling up to 30km/h and has a good standard for bicycles according to VGU, then the infrastructure generally fulfil the needs of the pedelec. Altough there are still areas in VGU that needs complements. This need to be done on the design-guidelines so they can aid the adaption of the infrastructure to the pedelec during the planning- and design process. Necessary steps according to the result is to give clearer notifications on bmp-design, issue guidelines for choosing DTS, motivate minimal widths on roads, categories bikers and pedestrians into separate groups, give out more detailed descriptions of when separation of bikers and pedestrians should be done and also to specify different types of bike-users. When taking needs and claim of the pedelec into consideration the result shows that: adaption of the whole bmp-grid to the pedelec is not possible, to simplify priorities the bmp-grid needs to be divided into different sections, space should be taken from the car-traffic, solutions with mixed-traffic and bike-fields for pedelecs can be used in low-speed areas, larger opportunities to connect towns to increase commuting with bicycles appeared with the pedelec. Implications: After examining current guidelines regarding the design of the bmp-grid and gathering opinions on this from interviews the conclusion is that several areas in VGU needs completion. The following are recommendations on how to take the pedelec into consideration during the design-process:• Connect towns and urban-areas with bmp-grids to make use of pedelecs capacity.• Where there is not enough space for both cars and separated pedelec- and bike lanes the speed for car-traffic can be lowered to 30km/h. This creates opportunities with mixed-traffic or bike-lanes.• The width of existing roads and streets are often greater than what’s described in VGU. They can be made smaller to free space on roads for bicycle-infrastructure.• To prioritize which parts of the bmp-grid that needs design to allow pedelecs the bmp-grid can be divided into main- and local grid. The main grid should be design with consideration to the needs and claim of the pedelecs. Limitations: The limitation of the study lies in that none of the interviews where done with employees in any of the bigger municipalities in Sweden. This gives the study a general application in small- to middle-sized cities but not in bigger cities.Keywords: elcykel, ebike, pedelec, utformning, cykel, infrastruktur, infrastructure, society, planering, utformning, säkerhet, fordonstyp / Syfte: En ökning av antalet elcyklister på Sveriges vägnät är enligt studier snart verklighet. Detta skapar ett behov att dimensionera gcm-nätet för att med god säkerhet, framkomlighet och komfort möjliggöra elcykelns utbredning i samhället. De riktlinjer Sveriges kommuner har att tillgå är VGU(Vägar och gators utformning) och GCM-handboken(Gång-, cykel- och med handboken) vilka i nuläget inte tar hänsyn till elcykelns utbredning i samhället. VGU och GCM-handboken är framtagna verktyg för att användas vid planering och utformning av vägar och gator. Examensarbetets mål är att utifrån råd och rekommendationer för anpassning till elcykeln vid utformningen av gcm-vägnätet komplettera utformningsriktlinjer som i dagsläget styr planering och utformning av cykelinfrastrukturen. Metod: Dokumentanalysen är utförd på befintliga styr- och planeringsdokument som rör utformningen av gcm-nätet. Skissningsförslag har sedan tagits fram utifrån egna synpunkter på vad som bör förbättras och utifrån råd och rekommendationer som sammanställts ur dokumentanalysen och teoretiska ramverket. Empirin från dessa har sammanställts och synpunkter kring dessa har samlats in via intervjuer från projektörer på Värnamo kommun. Resultat: Det upptäcktes att om gcm-nätet utformas för hastigheter upp till 30 km/h och med god standard för cykel enligt VGU så uppfyller utformningen generellt elcyklisters behov. Trots det finns det flera punkter i VGU som bör kompletteras för att utformningsriktlinjerna ska underlätta planering och projektering med hänsyn till elcykeln. Åtgärder som bör göras enligt resultatet är att: ge klarare besked, ha riktlinjer för val av DTS, motivera minimimått, skilja på gående och cyklister som grupp, beskriva när separering av gående och cyklister bör ske, behandla olika cykeltyper och ändra rekommendationer för när orter och tätort bör bindas samman med gcm-nät.Med hänsyn till elcyklisters behov och anspråk visar resultatet att; hela gcm-nätet inte kan anpassas, uppdelning av gcm-nätet krävs för prioriteringar, utrymme bör tas från biltrafiken, blandtrafik och cykelfält kan användas vid låga hastigheter, större möjlighet finns att binda samman orter för att öka arbetspendling med cykel.Konsekvenser: Genom granskning av styr- och planeringsdokumenten och med respons från intervjuer kan slutsatsen tas att flera punkter i VGU bör kompletteras och följande rekommendationer för utformning med hänsyn till elcykeln ges: • Bind samman orter och tätort med gcm-nät för att ta vara på elcyklars kapacitet• Där utrymme inte finns för både biltrafik och separerade gc-banor kan hastigheten för biltrafik sänkas till 30 km/h. Detta möjliggör alternativ med blandtrafik eller cykelfält• Befintliga vägar och gator är ofta överdimensionerade vid jämförelse med VGU. Dessa kan göras smalare för att frigöra utrymme till cykelinfrastrukturen.• För att kunna prioritera vilka delar av gcm-nätet som bör utformas för elcyklister kan gcm-nätet delas upp i huvudnät och lokalnät. Huvudnätet ska då utformas med hänsyn till elcyklisters behov och anspråk. Begränsningar: Arbetets begränsning ligger i att ingen intervju gjorts med anställda i större kommuner vilket gör att arbetet endast kan ses som generellt för små till medelstora stadsexempel. Nyckelord: elcykel, ebike, pedelec, utformning, cykel, infrastruktur, infrastructure, society, planering, utformning, säkerhet, fordonstyp.
6

APPLIKATION AV CYKELLADDNING OMBORD PÅ JÄRNVÄGSFORDON : Konceptutveckling av elcykelladdning ombord på Öresundståget Contessa X31 i samarbete med Bombardier Transportation

Nydestedt, Olivia, Sylvan, Amanda January 2020 (has links)
There is a great need to reduce the use of fossil-fueled road transport. In order to encourage the use of public transport, opportunities for the application of electrical charging stations for e-bikes aboard railway vehicles were analyzed. A theoretical concept was developed for the introduction of electrical charging stations aboard railway vehicles, with Contessa - Oeresund Train Unit X31 as the subject of study. The design was based on a set of required management characteristics, which included any requirements from the vehicle owner, traveler and society (such as improved environment, public transport and health of the citizens). The study was based on the current standards, requirements and safety regulations for railway vehicles operating within the European Union. Upon completion of the study, one was able to establish that the potential exists for introducing the concept aboard the subject of study, as well as for other railway vehicles. The charging station consisted of a group of three power supplies and a sizing was performed for two such groups, to adapt as needed.The result indicates that fast charging modes have the greatest functionality for users with shorter travel time on board the train, such as commuters. At the present time, it is not possible to implement a fast charging mode as a standard feature for all e-bikes, as no standardized fast charger fits all e-bikes, independent of the manufacturer. Fast charging modes cannot be implemented for normally charged electric bicycles based on functionality, battery wear and fire risk. Furthermore, the study shows that large reductions in greenhousegas emissions can be achieved using electric bicycles in combination with communal trains, by effectively replacing car trips. / Det finns stora behov för att reducera användningen av fossildrivna vägtransporter. Med avsikt att uppmuntra kollektivtrafiken analyseras möjligheten att införa elcykelladdning ombord på järnvägsfordon i hopp om att kunna reducera koldioxidutsläppet och därmed nå Sveriges miljömål till 2045. Konceptets kartläggning utfördes på Öresundståget som studieobjekt där befintliga flexutrymmet och hjälpkraftsystem användes. En analys utfördes på olika laddstationer utifrån marknadens utbud vid tiden av studien, för att finna den som ansågs mest lämpad för konceptet. Studien baserades på de aktuella normer, krav och säkerhetsföreskrifter som gäller för järnvägsfordon inom Europeiska unionen. Dimensioneringen baserades utifrån en kravmatris inriktad på de relevanta målområdena: fordonsägare, resenär och samhälle. Syftet var att testa och verifiera konceptets resultat mot de prioriterade kraven för respektive målområde. Ett platsbesök ombord på studieobjektet har även utförts, för att få en klarare bild av hur konceptet kan tillämpas och ett kretsschema har designat i SolidWorks electrical som representerar kopplingsschemat mellan elmatningskällan och laddstationen. Efter avslutad studie fann man att applicering av elcykelladdning ombord på studieobjektet såväl som andra järnvägsfordon är fullt möjlig, utefter tillgänglig effekt och befintligt utrymme för ombordtagning av cyklar. Vidare visar studien att stora reduceringar i växthusgasutsläpp kan uppnås via användning av elcyklar i kombination med järnväg, genom att effektivt ersätta bilresor. Konceptet utformades enbart för en laddstation bestående av en grupp om tre uttag. Dock är antalet laddningsmöjligheter anpassningsbara utefter behov samt konstruktion, beroende på järnvägsfordonets trafikuppgift. Effektbehovet för laddstationen är utformad för att kunna erbjuda användare snabbladdning. Snabbladdning i jämförelse med normalladdning, uppfyller störst funktionalitet vid kortare tågresetid, med avseende på resenärens användningsbehov av en elcykel. För tillfället är detta ej möjligt att implementera som en standardiserad funktion för alla resenärer. Således ingen allmän snabbladdare passar elcyklar oberoende av tillverkare, kan inte denna typ av laddning implementeras för normalladdade elcyklar utifrån funktionalitet, batterislitage samt brandrisk. En av förmånerna med konceptet är att snabbladdning ombord på järnvägsfordon möjliggör en sammanhängande resa och skapar därmed en bättre flexibilitet för en pendlare. Däremot kan säkerheten komma att påverkas negativt vid införandet av laddstationer och för att förebygga detta finns en jordfelsbrytare kombinerad med en personskyddsbrytare som skyddar både användare och elutrustning. Faror orsakade av batteriet finns det däremot ingen möjlighet att förebygga. Ansvaret läggs på resenären genom att följa de förhållningsregler som gäller för respektive elcykelbatteri och laddare. Studien har utelämnat ekonomiska aspekter och rekommenderar även att elcykelladdning ombord bör hållas kostnadsfritt, åtminstone vid dess introduceringsfas. Dock har ett införande av framtida betalningstjänster en stor potential till att bli ekonomiskt lönsamt för tågoperatörer.
7

Rättsliga aspekter av arbetstagarens privata elanvändning på arbetsplatsen : Mot bakgrund av ett ökat antal elfordon / Legal aspects of private electricity usage in the workplace : In the context of an increasing numbers of electrical vehicles

Sten, Sofie January 2019 (has links)
Den tekniska utvecklingen har gjort oss alltmer beroende av tillgången på el, inte minst när vi väljer att färdas med elbil eller elcykel. El kan med hänsyn till sina säregna egenskaper inte utan vidare kategoriseras som fast eller lös egendom. Mycket talar för att ett funktionalistiskt synsätt som ger vid handen att el, mer precist själva rätten att använda el, är lös egendom. Oavsett egendomsklassificeringen kostar elanvändning pengar. Den arbetstagare som använder sin arbetsgivares el för att ladda ett elfordon åsamkar således arbetsgivaren en kostnad. I relation till arbetsgivaren är arbetstagaren skyldig att vara lojal, vilket följer av den okodifierade men väl etablerade principen om lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten innebär att arbetstagaren ska värna om arbetsgivarens namn, egendom och intressen och avhålla sig från sådant beteende som kan skada arbetsgivaren. I uppsatsen konstateras att det finns fler skäl som talar förän motatt det skulle utgöra ett lojalitetsbrott att ladda sitt elfordon på arbetsgivarens bekostnad. Den arbetstagare som begår ett lojalitetsbrott riskerar att bli uppsagd, avskedad eller skadeståndsskyldig. Respektive sanktion kräver iakttagande av ett antal faktorer och sannolikheten att bli uppsagd eller avskedad på grund av att ha laddat sitt elfordon på jobbet är mycket låg, förutsatt att arbetsgivaren inte har reglerat frågan explicit. Sannolikheten att råka ut för sanktioner har visat sig vara låg även i Tyskland. Enligt tysk arbetsrättspraxis är den tyska motsvarigheten till avsked, “außerordentlicher Kündigung”, en oproportionerlig sanktion när arbetstagaren har laddat sitt elfordon på arbetsplatsen. I övrigt framkommer inga avsevärda skillnader mellan svensk och tysk rätt vad gäller arbetstagarens skyldigheter gentemot sin arbetsgivare och arbetsgivarens sanktionsmöjligheter. Möjligtvis anas ett strängare synsätt i tysk rätt med avseende på “min och din” egendom. I Tyskland är det nämligen ett brott att använda någon annans eluttag med uppsåt att tillägna sig el. Om det uppstår en sak-eller personskada till följd av att arbetstagaren laddar ett elfordon på arbetsplatsen kommer sannolikt arbetsgivaren att få betala för skadan. Detta följer av det s.k. kallade principalansvaret, vilket förutsätter att laddningen kanan ses ha skett i tjänsten. Mot bakgrund av förarbetsuttalanden samt vad arbetsgivaren erfarenhetsmässigt har att förutse anses så vara fallet. Som arbetsgivare är det möjligt att genom proaktiva åtgärder hantera många men inte alla risker som är förenade med att ha arbetstagare i sin tjänst. I uppsatsen framkommer att arbetsgivarens möjlighet att hantera de kostnader och skaderisker som arbetstagarens privata elanvänding är förenat med består i att utfärda ensidiga arbetsgivarregleringar i form av policies. Den arbetsgivare som vill specifikt reglera kostnaden har möjlighet att göra ett schablonmässigt avdrag på arbetstagarens lön.
8

I strävan mot en grönare kommun : En kvalitativ fallstudie över Borås kommuns arbete med klimatväxling på sina enheter. / In pursuit of a greener municipality : A qualitative study on the municipality of Borås work with climate change on it’s units.

Rydholm Allard, Mattias, Insgård, Erik January 2017 (has links)
I detta examensarbete undersöks hur en svensk kommun kan arbeta med klimatväxling för att minska dess ekologiska fotavtryck och negativa effekt på miljön. Miljöfrågor är något som varje kommun brottas med dagligen för att föra arbetet kring hållbar utveckling framåt. Två forskningsfrågor formulerades som skulle ta reda på vilka faktorer som anställda i en svensk kommun upplever ökar miljömedvetenheten och användningen av elcykeln som arbetsfordon.  Tre olika hemtjänstenheter i Borås kommun har undersökts utifrån en kvalitativ ansats ihop med en litteraturstudie. Genom att fokusera på en infrastruktur som främjar elcykelanvändandet, erbjuda utbildningar kring elcykelanvändandet samt arbeta med kampanjer som ökar tillgängligheten på elcyklar kan kommuner skapa en kulturförändring vid val av fordon. Miljöutbildningar, miljöledningssystem och elcyklar ses som fungerande sätt att klimatväxla på, med olika preferenser från person till person beroende på tidigare kunskap och erfarenheter. De tre klimatväxlingsåtgärderna upplevs på olika sätt bidra till att personer agerar på ett mer hållbart sätt. Exempelvis genom bättre resurshantering, eco-driving och via byte av fordon släpps mindre CO2 ut per resa. / This thesis examines how a Swedish municipality can work with climate change to reduce its ecological footprint and negative effects on the environment. Environmental issues are something that every municipality encounters daily to forward the work on sustainable development. Two research questions were formulated that would determine the factors that employees in a Swedish municipality experience increases environmental awareness and usage of electrical bikes as work vehicles. Three different home care service units in Borås municipality has been examined based on a qualitative approach together with a literature study. By focusing on an infrastructure that encourage e-bike usage, provide education on ebikes and creating campaigns that increases the availability of e-bikes, municipalities can create a cultural change in the selection of vehicles. Environmental education, environmental management systems and e-bikes are working ways of climate compensation, with different preferences from person to person, depending on previous knowledge and experience. The three types of climate compensation alternatives are perceived as different ways to help people act more sustainable. For example, through better resource management, education in eco-driving and lesser CO2-emissions per trip by changing vehicle.
9

Att sadla om och styra mot hållbar mobilitet : Användares perspektiv på hållbarhetsinitiativet LinBike - Linköpings elcykelpool

Holmsten, Jonathan, Arnåsen, Joakim January 2020 (has links)
Linköpings kommun invigde hösten 2019 en elcykelpool kallad LinBike i syfte att bidra till stadens utveckling och nå klimatmålen. Denna studie syftar till att undersöka användarna av LinBike för att förstå varför den används och huruvida den kan bidra till fler hållbara resor. Genom kvalitativa gatuintervjuer med 24 användare har fem olika mobilitetstyper identifierats som sammanfattar användarnas förhållningssätt till systemet. Analys av resultatet visar att elcyklarna främst används tack vare tjänstens bekvämlighet och prisvärdhet. LinBike bidrar till att användarna i många fall kan genomföra sina vardagliga resor enklare än innan. Förbättringsåtgärder föreslås som anses nödvändiga för att tjänsten ska behålla användare och bidra till en mer hållbar mobilitet. Studiens slutsatser är bland annat att klimatsmarta mobilitetstjänster bör fokusera på att vara smidiga och lättillgängliga för att locka användare. LinBike som färdmedel ersätter idag främst andra hållbara transportmedel och därför kan det inte konstateras att tjänsten bidrar till en mer hållbar mobilitet. / Linköpings municipality has during the autumn of 2019 established an electric bike-sharing system called LinBike with the purpose to contribute to the city’s development and reach its climate goals. The scope of this thesis is to study the users of LinBike to understand why it is used and whether it contributes to a sustainable mobility or not. Through qualitative street interviews with 24 users, five types of mobility users have been identified which summarize the users attitude towards the system. Analysis of the results demonstrate that the E-bikes are used mainly because of the convenience and the price of the service. LinBike helps make everyday travel easier than before. Improvement measures are proposed which are considered necessary for the service to maintain users and contribute to a more sustainable mobility. Conclusions are that climate-smart mobility services should focus on being comfortable and accessible to attract users. LinBike users usually replace other sustainable modes of transportation and thus it cannot be concluded that the service contributes to a more sustainable mobility.
10

Applying strategic design to stand out in the cargo bike market. : Development of a cargo bike for non-cargo bike people. / Tillämpning av strategisk design för att sticka ut på lastcykelmarknaden. : Utveckling av en lastcykel för lastcykelskeptiska.

Mikkelsen, Anna, Wernberg, Moa January 2019 (has links)
This report presents a master’s degree project in Integrated Product Design at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, on behalf of the company Rawbike. The purpose was tod evelop a design and construction proposal for a cargo bike from a strategic market perspective, that could broaden the audience of Rawbike to include more female users. The Rawhauler is a powerful cargo bike with attitude for those who need an agile, multifunctional and modular cargo solution. The Rawhauler makes it possible to carry heavyloads and climb the steepest of hills while having a pleasant biking experience in crowded commuter traffic. Literature studies and strategic tools were used to design a branding strategy where a smallcompany like Rawbike can develop a strong brand to stand out in the crowd. User centredstudies were conducted to ensure a product well adapted to the needs and wants of its users. The insights gained from these two fields were then used to develop a competitive concept thatboth extended the existing portfolio and appealed to the whole Rawbike community, regardlessof gender. / I denna rapport redovisas ett examensarbete på mastersnivå inom utbildningen Teknisk Design på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, på uppdrag av företaget Rawbike. Syftet med projektarbetet var att skapa ett marknadsstrategiskt design- och konstruktionsförslag på en lastcykel som skulle kunna bredda Rawbikes befintliga publik och inkludera fler kvinnliga användare. Rawhaulern är en kraftfull lastcykel med attityd för dig som behöver en smidig, multifunktionell och anpassningsbar lastlösning. Rawhaulerns möjliggör för att kunna ta rejält med last där du kan bestiga även de brantaste av backar och ha en härlig cykelupplevelse i trång cykelpendlingstrafik. Litteraturstudier och marknadsstrategiska verktyg användes för att utforma en varumärkesstrategi där ett litet företag som Rawbike kan sticka ut ur mängden med ett starktvarumärke. Användarcentrerade studier genomfördes för att kunna skapa en produkt välförankrad i användarens behov och begär. Insikterna från dessa två områden användes sedan för ta fram ett konkurrenskraftigt koncept som både utökade befintlig produktportfölj och kunde gå hem hos alla, oavsett kön, i Rawbikes community.

Page generated in 0.0442 seconds