• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 6
 • Tagged with
 • 6
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Fritidspedagogers upplevda förutsättningarför att genomföra uppdraget i fritidshemmet : En enkätundersökning med 23 utbildade fritidspedagoger

Johansson, Linda, Kibe, Emilia January 2017 (has links)
Studiens syfte var att undersöka och beskriva vilka förutsättningar fritidspedagogerna på 10 skolor upplevde sig ha i deras arbete med uppdraget i fritidshemmet. I tidigare forskning har vi funnit faktorer som ger de verksamma inom fritidshemmet förutsättningar att uppfylla uppdraget och dessa är; barngruppens storlek, fritidshemmets lokaler, personaltäthet och personalens kompetens, tid för planering och förberedelse. Studien genomfördes som en enkätundersökning bestående av en större öppen fråga till 23 utbildade fritidspedagoger på 10 skolor i en medelstor kommun i Sverige. Resultatet visar fyra teman som återkommer i fritidspedagogernas upplevelser av förutsättningar för att genomföra fritidshemmets uppdrag och dessa är; Barngruppen som en förutsättning för arbetet meduppdraget, Fritidshemmets lokaler som en förutsättning för arbetet med uppdraget, Fritidshemmets personal som en förutsättning för arbetet med uppdraget och Tid som en förutsättning för arbetet med uppdraget. I rapportens avslutande del diskuteras vilka upplevda förutsättningar fritidspedagogerna har för arbetet med uppdraget i fritidshemmet tillsammans med tidigare forskning. / <p>Godkännande datum: 2017-06-02</p>
2

”de har ett jätteviktigt uppdrag, minst lika viktigt som skolan” : Fritidspedagogers och lärares uppfattningar om fritidshemmets uppdrag

Yttergren Sojde, Sanne, Andersson, Hedvig January 2018 (has links)
Tidigare forskning visar att fritidshemmets uppdrag är otydligt och våra egna erfarenheter från arbete och verksamhetsförlagd utbildning inom skola, har gett oss indikationer på att både lärare och fritidspedagoger har svårt att precisera vad fritidshemmets uppdrag är. Syftet med studien har varit att tolka fem fritidspedagogers och fyra lärares uppfattningar om fritidshemmets uppdrag. Där av gjorde vi en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats, med semistrukturerade intervjuer som metod. Undersökningen har genomförts i två kommuner i Sverige med totalt nio informanter. Informanternas uppfattningar har tolkats och jämförts med varandra och till tidigare forskning. Vårt resultat visade att fritidspedagoger lägger mycket av sitt fokus inom skolans ramar. Det finns skilda uppfattningar om huruvida fritidspedagoger ska använda sitt uppdrag inom skolan eller inte. Uppfattningar om professionen inom skolan skiljer sig inte enbart mellan fritidspedagoger och lärare, utan även inom de båda yrkeskategorierna. En del uppfattningar visar att vissa fritidspedagoger är nöjda med rollen som resurs inom skolan medan andra fritidspedagoger, liksom en del lärare, har uppfattningar om att fritidspedagoger bör få använda sin yrkeskompetens när de arbetar under skoltid. Det anses vara viktigt att fritidspedagogernas status höjs. Vi kan konstatera att både lärare och fritidspedagoger ser olika på fritidshemmets uppdrag och vi får därigenom en förståelse till varför uppdraget kan upplevas otydligt. Slutsatsen av vår studie blir att det är viktigt att fritidshemmets uppdrag och dess pedagogik tydliggörs för att kunna öka statusen av fritidsverksamheten men också fritidspedagogernas yrkesroll inom skolan. / <p>Godkännande datum: 2018-06-10</p>
3

Fritidshemmets digitaliserade miljö : En intervjustudie med fritidslärare om digitala verktyg / The digitised environment in the leisure time centre : An interview study with leisure teachers on digital tools

Castro, Alejandro, Amani, Armin January 2020 (has links)
I dagens samhälle använder eleverna sig av digitala verktyg på fritiden. Detta påverkar fritidslärarna sätt att använda sig av digitala verktyg i undervisningarna i fritidshemmet. Fritidslärarna saknar kunskap samt erfarenhet av digitala verktyg då detta kan resultera i gott eller ont i inlärning för eleverna. Vi har valt att undersöka två områden. Dessa är fritidslärarnas kunskap och användning av digitala verktyg i fritidshemmet samt hur fritidslärare kan få hjälp av digital användning för att nå kunskapsmålen i Lgr11. Vi utgår från det sociokulturella perspektivet utifrån att kommunikation mellan människor är en förutsättning för lärande Undersökningen genomförs med kvalitativ metod där vi har använt oss av semistrukturerad intervju med åtta fritidslärare som är verksamma på två olika skolor – en landsbygdsskola och en stadsskola. Resultatet av intervjuerna uppvisar inte någon skillnad mellan de olika skolorna, landsbygd respektive stad. Det betyder att fritidslärarna arbetar lika aktivt med digitala verktyg på båda skolorna men resultatet visar att de varken har rätt material eller kunskap för att bedriva den digitala undervisningen på fritidshemmet. Samtidigt visar vår undersökning att fritidslärarna aktivt arbetar med att uppnå målen i fritidshemmets uppdrag. Studien visar att majoriteten av fritidslärarna använder sig av någon slags digitalt verktyg i fritidshemmet samt arbetar med dessa för att nå målen enligt Lgr11
4

LEDARSKAP I FRITIDSHEMMET : Fritidslärares synsätt på ledarskap och dess påverkan på måluppfyllelsen i verksamheten

Vikström, Petra, Walter, Elsa January 2022 (has links)
I denna studie undersöktes vilka synsätt som fritidslärare har på ledarskap och om deras förhållningssätt varierar. Syftet med studien var att ta reda på vilka inre och yttre faktorer som påverkar fritidslärares ledarskap samt vilken påverkan olika ledarstilar har på måluppfyllelsen i fritidshemmets verksamhet. Med hjälp av en kvalitativ metodansats genomfördes sju intervjuer för att få en inblick i fritidslärares upplevelser av ledarskap i fritidshemmet. Den insamlade empirin transkriberades, för att kunna genomföra en meningskoncentrering och tematisering. Genom att ta del av tidigare forskning kring ledarskapsteorier kunde vi analysera den insamlade empirin. I studien framkommer det att teorierna om relationsbaserat ledarskap samt situationsanpassat och behovsanpassat ledarskap anses viktiga för informanterna. Slutsatsen är enligt studien att lärare i fritidshemmet verkar använda olika delar av alla olika ledarskapsteorier. Detta innebär att det inte går att fastslå ett ledarskap eller en ledarstil som anses vara mer givande än andra för att nå verksamhetens mål.
5

En meningsfull fritid : En kvalitativ studie om fritidspedagogers uppfattningar av begreppet en meningsfull fritid och den egna yrkesrollen / Meaningful leisure time : A qualitative study of after-school teacher’s perceptions of their professional role and the concept of meaningful leisure time

Johansson, Linnéa January 2014 (has links)
The purpose of this study is to explore active after-school teacher’s perceptions of the concept of meaningful leisure time. The purpose of the study is also to investigate if the interpretations of meaningful leisure time affect the perception of their work roles and after-school teacher’s actual work in a leisure activity. The study also provides an insight into how afterschool teachers perceive their roles in general. The study is based on qualitative interviews on five after-school teachers from four different schools in a municipality in Sweden. The results of the study show that the respondents interpret the concept of meaningful leisure-time in both similar and different ways. A common perception among the respondents is that meaningful leisure-time activities is important for social and emotional development and learning. The children can together with the after-school teachers create meaningfulness that may be considered as a meaningful leisure time. The study also shows that the respondents understanding of meaningful leisure time affect the perception of their work roles and vice versa.Keywords: Meaningful leisure time, recreation, after-school teacher, perceptions of the concept of meaningful leisure time.
6

Fritidspersonalens verklighet : En enkätstudie om vilken syn personal inom fritidshem har på sin arbetsroll och sitt uppdrag / The reality of leisure teachers : A survey about leisure teachers' view on their profession and mission

Albinsson, Josefin, Hållberg, Lisen January 2019 (has links)
Efter att fritidshemmet år 2016 fick ett eget kapitel i läroplanen styrktes fritidslärarnas uppdrag ytterligare och från den första juli 2019 blir det krav på behörighet och legitimation för lärare i fritidshem. Med anledning av att yrket har gått, och går igenom förändringar, kan det öppnas upp för att nya förmågor och kunskaper blir av värde att ha i verksamheten jämfört med tidigare. Syftet med denna studie är att undersöka vad verksam personal inom fritidshem anser är värdefulla kvaliteteter, kunskaper och förmågor att besitta vid arbete inom fritidshem. Vi vill även undersöka hur personal inom fritidshem ser på sin yrkesroll och sitt uppdrag. Studien har en kvantitativ metod där vi använt oss av webbenkät för att få in data från personal inom fritidshem, 53 stycken valde att besvara enkäten. Vårt resultat pekar på att ledarskapsförmåga och kunskaper kring konflikthantering är det som är mest värdefullt vid arbete inom fritidshem. Att inneha en relevant pedagogisk utbildning är av vikt men det innebär inte att en person nödvändigtvis är lämplig för arbete inom fritidshem. Kunskaper samt personliga förmågor är mer värdefullt än en relevant pedagogisk utbildning. Det som är minst viktigt att inneha är yrkeserfarenhet samt kunskaper kring digitala verktyg. Resultatet pekar även på att personal inom fritidshem anser att deras arbetsuppgifter ska ha en koppling till fritidshem, alternativt grunda sig i fritidspedagogik, även under skoltid. Våra respondenter tar tydligt avstånd från skolans ordinarie verksamhet, och vill inte arbeta som elevassistent eller resurs i klass.

Page generated in 0.1572 seconds