• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 54
 • Tagged with
 • 54
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Transpersoners upplevelse av bemötandet inom socialtjänsten / Transgender People`s Experiences of Treatment by Social Services

Vasiljeva, Svetlana January 2019 (has links)
Syftet med studien var att undersöka hur transpersoner upplever bemötande inom socialtjänsten. Enligt tidigare forskning har transpersoner olika upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten. De har upplevt att de mötts med oförståelse och okunskap, blir felkönade och blir inte tilltalade vid sitt rätta namn. Positiva upplevelser handlade om respekt av transpersonernas könsidentitet och att de blev tilltalade med rätt pronomen. Det här är en kvalitativ studie som genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer per telefon med fyra personer. Studien har gjorts med induktiv metod och ett analytiskt ramverk som innehåller olika teorier och begrepp har valts utifrån datamaterialet. För att analysera studiens resultat har jag valt begreppet bemötande. Jag har även använt mig av socialkonstruktivistisk teori- Berger & Luckmanns sociologiska teori, begreppet heteronormativitet och teorin om den heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen handlar om förväntningar att alla är heterosexuella och övertygelsen om att det endast finns två separata kön som ställs i motsats till varandra. Studien har visat att transpersoner har olika upplevelser av bemötande inom socialtjänsten. Transpersoner har upplevt att de inte är tagna på allvar, bemöts med oförståelse och särbehandlas. Majoriteten av studiens respondenter har upplevt att de inte passar in i en given mall, det vill säga i heteronormen. Transpersoner har upplevt att sexuell läggning och könsidentitet ses av socialtjänstens handläggare som något socialt konstruerat och därför inte medfött, utan valt. Heteronormen och den homosexuella läggningen har lyfts av transpersoner som anledning till handläggarnas ovilja att hjälpa dem. Positiva upplevelser av bemötandet har handlat om att transpersoner har blivit bemötta lika oavsett könsidentitet, att handläggarna visat omtanke, respekt och erbjudit den hjälp som de behövde. Slutsatsen är att bemötandet kan upplevas olika beroende på vilken attityd handläggarna har samt hur transpersonerna själva definierar begreppet bemötande. Upplevelser av bemötandet inom socialtjänsten kan även variera från kommun till kommun. / The aim of the study was to examine how transgender people experience the treatment from social services. Previous research shows that experiences of treatment of transgender people by social services are various. Transgender people have experienced lack of understanding and knowledge, misgendering and being called by the false name. Good treatment that transgender people experienced included respect for transgender people’s gender identity and the use of right pronoun. This is a qualitative study based on semi- structured interviews and made through the phone with four persons. The study has been made with inductive method where an analytical framework with different theories and definitions was chosen taking into consideration the data. Treatment as definition was chosen to analyse the results of the study. I have even used the theory of social constructivism- Berger & Luckmann’s sociological theory as well as the definition heteronormativity and the theory on the heterosexual matrix. The theory on the heterosexual matrix is about expectations that everyone is heterosexual and belief that there are only two sexes that are opposites of each other.   The study has shown that transgender people’s experiences of treatment by social services are various. Transgender people have experienced lack of understanding. Furthermore, transgender people have experienced that they have not been taken seriously and have been discriminated. The majority of respondents has experienced that they do not fit the heteronorm. Transgender people have also experienced that sexual orientation and gender identity are seen by administrative officials as something social constructed, and therefore not innate, but chosen. The heteronorm and homosexuality have been lifted by transgender people as the reason why administrative officials did not want to help them. Good treatment transgender people have experienced was about equal treatment regardless of gender identity. Transgender people have experienced that administrative officials have shown that they respect and care about them as well as they have been offered help they needed. Conclusion of the study is that treatment experienced by transgender people depends on which attitude administrative officials have towards transgender people as well as on how transgender people define the concept treatment. Experiences of the treatment by social services can vary between different municipalities too.
32

Heteronormativ sjuksköterskeutbildning

Olivia, Feldt, Joanna, Kristiansson January 2011 (has links)
Ett flertal av de människor som identifierar sig som transpersoner eller könsöverskridare har beskrivit ett upplevt obehag och rädsla i mötet med vården. De kan ha blivit utsatta för kränkningar, diskriminering eller dåligt bemötande etc. För att förbättra vårdmötet är det därför viktigt att sjuksköterskor redan i utbildningen har fått information om könsöverskridande identiteter och vad det kan innebära. Syftet med studien var att ta reda på om sjuksköterskestudenterna (termin 3-5) anser att Malmö högskola belyser och ger information om könsöverskridande identiteter, samt om studenterna vill ha detta inkluderat i utbildningen. Studien avsåg även få svar på om studenterna anser att ett ökat medvetande kring olika könsidentiteter är viktigt för deras framtida yrkesroll. Undersökningen gjordes i form av en deskriptiv tvärsnittsstudie under våren 2011 på fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola. Urvalet bestod av antalet registrerade sjuksköterskestudenter på termin tre, fyra och fem, som utgjordes av 263 studenter. Totalt ingick 196 enkäter i studien. Kvantitativ analys gjordes Pearson´s chi-square test och kvalitativ data analyserades med narrativ analys. Resultatet visade att Malmö högskola till stor del inte belyser eller tar upp detta ämne i undervisningen trots att det enligt högskolans visionsdokument och åtgärdsplan borde göras. Studenterna tyckte att det var ett viktigt ämne som borde ingå i undervisningen då sjuksköterskan ständigt möter olika slags patienter i yrkeslivet. Vår förhoppning är att denna brist uppmärksammas av lärare så att denna kunskapslucka snarast kommer att åtgärdas. Nyckelord: bemötande, HBT, heteronormativitet, könsidentitet, sjuksköterska, transpersoner, utbildning. / Some people who identify themselves as transgender or gender-breakers testify on discomfort and fear in nursing care. Therefore it is really important that nursing students already in the nursing program have been provided with information about transgender identities and are aware of the importance when meeting a patient. The purpose of this study was to investigate if nursing students (semester 3-5) think Malmö University highlights and provides information on different ways to deal with gender and transgender identities and if this is something the students want to be included in their education. The study also intended to find out if nursing students believe that increased awareness about various gender identities are important to their future profession. To investigate this, a descriptive cross sectional survey study was conducted in spring 2011 at the Faculty of Health and Society, Malmö University. The sample group for the study consisted of the total number of nursing students registered in semester three, four and five. The sample consisted therefore of a total of 263 students. A total of 196 questionnaires were included in the study. Quantitative analysis was performed with Pearson´s chi-square test and the qualitative data was analyzed with narrative analysis. The results showed that Malmö University only partly highlights the topic in the education which does not meet the requirements of the university's current vision document and action plan. The students thought the topic was important and should be included in the education because when in profession they will meet different kinds of people. Based on the lack of information about transgender identities in education, teachers must be informed about this and work out strategies on how to decrease the knowledge gap.Keywords: attitudes of health care personnel, education, gender identity, heteronormativity, LGBT, nurse, transgender.
33

"Jämlik vård för alla" - eller? : En kvalitativ studie om diskriminering av transpersoner inom den svenska hälso- och sjukvården. / “Equal care for everyone” – or not? : A qualitative study on discrimination against transgender people within the Swedish health care system.

Väpnare, Maja January 2021 (has links)
Transgender people still face various types of discrimination, threat and violence on a global level. Even though the work against this societal problem proceeds in Sweden, studies have shown that transgender people often feel disrespected and discriminated within the health care context. This study aims to find a deeper understanding of discrimination against transgender people within the Swedish health care system, by analyzing and interpreting the stories of nursing students on the treatment of transgender people. In addition to this, the study aims to understand which social norms and values that are taught to the students in relation to discrimination against transgender people, and how the students relate and present themselves in relation to the social norms and values.  In order to analyze the results of the study various theories and concepts are being used, such as queer theory, new institutionalism, stigma and Goffman’s dramaturgical perspective. The study is based on semi-structured interviews with eight nursing students, studying semester three to six at various universities in Sweden. The outcome of the study shows that three main norms and values seem to be of importance to the maintenance of institutional discrimination against transgender people within the Swedish health care system. These are the societal heteronorm, knowledge gap about transgender people, and stigmatization. The nursing students carry varying degrees of knowledge about trans gender people, but all participants seem to be open and receptive to the thought of meeting and caring for a transgender person in their future worklife.
34

En litteraturstudie om attityder gentemot homosexuella, bisexuella och transpersoner inom sjukvården

Forsgren, Anna, Svanlund, Emil January 2009 (has links)
Bakgrund: I ett samhälle där heteronormativiteten är en norm kan homosexuella personer vara mer eller mindre öppna med sin sexuella läggning och negativa erfarenheter av tidigare vård kan leda till att vård söks i mindre utsträckning. Syfte: Syftet var att belysa attityder i sjukvården gentemot homosexuella, bisexuella och transpersoner. Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes som inkluderade 15 vetenskapliga artiklar. Materialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier och fem subkategorier identifierades. Kategorier: Bemötande, Kommunikation samt Kunskap. SubKategorier: Vårdpersonalens attityder, Vårdstudenternas attityder, Patienternas attityder, Att våga berätta om sin sexualitet samt Utbildning. Resultatet visar att god kunskap om homosexuella, bisexuella och transpersoner inverkar positivt på vårdpersonalens attityder gentemot dessa personer. Resultatet belyser även vikten av god, icke-heteronormativ kommunikation i vården. Diskussion: Att ge vårdpersonal och vårdstudenter utbildning om hur homosexuella, bisexuella och transpersoner lever sina liv samt att ge dem erfarenhet av möten med dessa patienter kan leda till ett bättre bemötande, minskade negativa attityder samt en mer holistisk vård. Slutsats: Negativa attityder gentemot homosexuella, bisexuella samt transpersoner hos vårdpersonal leder till att de riskerar att få en sämre vård än heterosexuella patienter.
35

Den Andre i hyllan och på webben : Benämnandets makt i sociala taggar och ämnesord knutna till HBTQ-relaterad skönlitteratur / The Other on the Shelf and on the Web : The Power of Naming in Social Tags and Subject Headings Attributed to LGBTQ-fiction

Nääs, Lina January 2012 (has links)
The motivation for this thesis lies in the knowledge that there is a crucial information need amongst LGBTQ-persons wanting to read fiction related to LGBTQ in order to strengthen their own identity. This particular information need regarding identification has been said to be more central within LGBTQ-communities than within other user groups, largely because they represent a marginalized group in society. Critical feminists, such as Hope A. Olson, have proved that knowledge organization based on systems of subject representation in fact may lead to further marginalization and exclusion of already marginalized groups. Therefore, the aim of this thesis is to compare subject representation and social tagging as methods of organizing LGBTQ-fiction. The empirical data is drawn from the collaborative tagging platform LibraryThing and five public library catalogs.Within a feminist framework based on queer theory, the advantages of user-generated metadata in the form of social tagging over professional knowledge organization in the form of subject representation are discussed, and in the end dismissed as an adequate replacement or alternative for the latter. The results of this study show that social tagging presents users with more diverse access points than those created within a controlled vocabulary system. However, while some of the social tags are more specific and in some ways inclusive, most of the tags consist of general terms describing the works of fiction. This is a two years master’s thesis.
36

En litteraturstudie om attityder gentemot homosexuella, bisexuella och transpersoner inom sjukvården

Forsgren, Anna, Svanlund, Emil January 2009 (has links)
<p> </p><p>Bakgrund: I ett samhälle där heteronormativiteten är en norm kan homosexuella personer vara mer eller mindre öppna med sin sexuella läggning och negativa erfarenheter av tidigare vård kan leda till att vård söks i mindre utsträckning. Syfte: Syftet var att belysa attityder i sjukvården gentemot homosexuella, bisexuella och transpersoner. Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes som inkluderade 15 vetenskapliga artiklar. Materialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier och fem subkategorier identifierades. Kategorier: Bemötande, Kommunikation samt Kunskap. SubKategorier: Vårdpersonalens attityder, Vårdstudenternas attityder, Patienternas attityder, Att våga berätta om sin sexualitet samt Utbildning. Resultatet visar att god kunskap om homosexuella, bisexuella och transpersoner inverkar positivt på vårdpersonalens attityder gentemot dessa personer. Resultatet belyser även vikten av god, icke-heteronormativ kommunikation i vården. Diskussion: Att ge vårdpersonal och vårdstudenter utbildning om hur homosexuella, bisexuella och transpersoner lever sina liv samt att ge dem erfarenhet av möten med dessa patienter kan leda till ett bättre bemötande, minskade negativa attityder samt en mer holistisk vård. Slutsats: Negativa attityder gentemot homosexuella, bisexuella samt transpersoner hos vårdpersonal leder till att de riskerar att få en sämre vård än heterosexuella patienter.</p>
37

Transpersoners erfarenhet av socialtjänstens bemötande : Hur passering påverkar bemötandet inom socialtjänsten / Transpersons’ experiences of their treatment by social services. : How passing influences treatment by social services

Rönne Idänge, Amanda January 2016 (has links)
This essay examines six transpersons’ experiences as clients of treatment from the social services. Research shows that transpersons experience a high amount of discrimination and vulnerability in society. For this reason, it is important to examine how transpersons, as clients, experience professional treatment in their interaction with social workers. Using a qualitative method, six respondents were interviewed about what kind of treatment they had expected to receive prior to their first meeting with the social worker. The respondents’ general perceptions of their treatment and their wishes regarding how transpersons should be treated were also examined. The results showed that the respondents experienced a positive treatment regarding their gender identity but perceived the social application process as difficult and demanding. One respondent expressed a negative perception of their treatment by social services regarding their gender identity. This experience was however regarding a social worker not in charge of the social benefits application process. The informants expressed a wish to be treated like other clients but with a knowledgeable social worker who understood transpersons’ special vulnerability and needs. Informants also expressed their recommendation that Swedish social services should undergo a LGBTQ certification to ensure a knowledgeable and respectful treatment of transpersons.
38

Hur verkligheten kan upplevas för en H/B/T/Q-person : -En studie med Grounded Theory som forskningsstrategi / How the reality can be experienced by an H/B/T/Q-person : -A study using Grounded Theory as an research strategy

Dagobert, Daniel, Åred, Emma January 2010 (has links)
Studien har syftat till att skapa förståelse för hur verkligheten kan upplevas för personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella, transpersoner och/eller queer (H/B/T/Q), idag i Sverige. Vi hade en explorativ ansats utifrån detta syfte och använde oss av Grounded theory som kvalitativ metod för datainsamling och databearbetning. Vi intervjuade 11 H/B/T/Q-personer i Örebro, och vi fann ett antal centrala teman som var återkommande i intervjuberättelserna. Dessa handlade om hur sociala interaktioner med omgivningen påverkade den egna processen mot ett öppet liv som H/B/T/Q-person eller ett mer dolt. Det framkom också att det fanns en koppling mellan öppenhet i detta avseende och psykiskt välbefinnande. Utifrån dataanalysen drog vi en slutsats om påverkansfaktorer för den sociala interaktionens riktning gällande öppenhet/slutenhet och belyste relationerna mellan dessa i teoretiska modeller, där olika uttryck hos en heteronormativ omgivning beskrevs som centrala i detta avseende, men även den enskilda H/B/T/Q-personens interaktionsstrategier och tillgången till socialt stöd. / The aim of this study was to create an understanding of the life-views of persons identifying themselves as homosexual, bisexual, transpersons and/or queer (H/B/T/Q) in Sweden today. We had an explorative approach to this aim and used Grounded theory as a research method. We interviewed 11 H/B/T/Q-persons living in Örebro, and we found some central themes wich were frequently described, generally about how the social interaction with others had an effect on their own processes to living an open H/B/T/Q-life or having a restrictive approach. We also found that living openly as an H/B/T/Q-person seemed to be a salutogene factor. Those factors that we found to be central in the interactional processes to openly or restrictive ways of living as a H/B/T/Q-person, were illustrated in theoretical models, where the relationships between heteronormativity, individual interactional strategies and social support were focused.
39

Icke-binära i vardagen och rollspel : Queera karaktärer, frizoner och framträdanden / Non-binary in everyday life and in role-playing games : Queer characters, safe havens, and presentation of self

Schück, Rönn January 2018 (has links)
Personer med en icke-binär könsidentitet, det vill säga de som inte har en könsidentitet som passar in ien binär uppdelning av kvinna och man, och penna-och-pappers-rollspelare är två kategorier som det finns väldigt lite studier om och kombinationen av dem ännu mindre. Uppsatsen syftar därför till att synliggöra icke-binära rollspelares förståelse av sig själva, hur deras olika identiteter samverkar och hur identiteterna kan uttryckas i deras vardag och deras rollspelande. Rollspelandets möjligheter till en frizon undersöks också. Med hjälp av intervjuer och autoetnografi har berättelser, upplevelser och erfarenheter samlats in från tre deltagare samt uppsatsförfattaren som själv är en icke-binär rollspelare. Materialet har sedan analyserats med bland annat Goffmans dramaturgiska perspektiv och begrepp från lajvforskningen. Resultatet är att deras icke-binära könsidentitet är tätt sammanflätad med deras andra queera identiteter och praktiker, såsom begär, relationspraktiker och autism, och att queer bör i det här fallet ses som ett brett begrepp för avvikande. Deras könsidentitet uttrycks reflexivt i vardagen främst genom tre olika typer av uttryck men de är också begränsade av risken att bli felkönad, sin kropp och andras reaktioner. I rollspel spelar de främst queera karaktärer som de har starka känslomässiga band till. För vissa är rollspel en möjlighet att uttrycka sig icke-binärt utan riskerna i vardagen. Dessa rollspel sker främst i små grupper med tydligt avståndstagande från queerfobi i spelvärldar där queerfobi aktivt tagits bort. Både spelvärldarna och spelgrupperna kan därmed fungera som frizoner och temporära autonoma zoner. Ett aktivt ställningstagande till normer och tankar om samtycke går igenom deltagarnas förståelse av sig själva, hur de interagerar med andra i vardagen och deras rollspelande. De praktiserar vad som kan kallas queert rollspelande som kännetecknas av ett aktivt och medvetet lekande med, utforskande, brytande och kritiserande av normer och strukturer.
40

Könseufori : Upplevelser och erfarenheter av välmående hos unga transpersoner och unga med transerfarenhet / Gender euphoria : Experiences of wellbeing amongst young trans and young with trans experience

Hector, Eli January 2020 (has links)
Syftet med studien är att explorativt undersöka unga transpersoners och unga med transerfarenhets upplevelser av och tankar kring välmående, i form av könseufori. Detta gjordes med chattintervjuer och uppföljande enkäter med öppna svarsalternativ. Queerfenomenologi, teorier om kön och normer samt begreppet interpellation har använts för att begripliggöra de ungas berättelser och för att ge olika tolkningar av hur könseufori kan förstås. Resultatet visar på det arbete i vardagen som görs av unga transpersoner och unga med transerfarenhet för att må bra och för att känna könseufori. Det kastar därmed även ljus på vikten av ett gott bemötande. Vikten av att sprida kunskap och information om könseufori och de erfarenheter som finns av att må bra, har även lyfts i studien. Sammantaget ger studien kunskap om vad ett subjektivt välmående i form av könseufori innebär, något som ger möjlighet att vidare arbeta hälsofrämjande med gruppen unga transperson och unga med transerfarenhet.

Page generated in 0.1486 seconds