• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 54
 • Tagged with
 • 54
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Könsöverskridande identitet eller uttryck : En diskursanalys av hur transpersoner inkluderas i Diskrimineringslagen

Stenkvist, Katarina January 2010 (has links)
<p>In 2009 transgendered persons were included in the Swedish law against discrimination. Prior to the inclusion a commission made an investigation of the necessity of such change in the law and how it could be designed. This essay focuses on the discourses regarding gender that appear in the law and the report written by the commission. Using theories by Judith Butler and discourse analysis inspired by Norman Fairclough it identifies two main discourses regarding gender: a two gender discourse and a queer discourse. The two discourses meet in the studied material in an antagonistic way, a conflict that is solved by separating the two and making one part of the law focus on gender and one on transgender. The law that focuses on transgendered persons formulates a new, three gender discourse. The inclusion of the group transgendered persons in the law results in a creative interdiscoursivity and forces the commission to redefine the binary categories of men and women.</p>
12

Könsidentitet i samband med könssegregerade rum : En kvalitativ studie om transpersoners upplevelser

Pocrnja, Carmen, Genas, Sofia January 2017 (has links)
Transpersoner i Sverige är en grupp som i hög grad drabbas av psykisk ohälsa och tidigare forskning vittnar om att vardagssituationer för dem många gånger kan vara förknippade med svårigheter, diskriminering och ifrågasättande. Studiens syfte är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka transpersoners upplevelser av könssegregerade toaletter och omklädningsrum i offentligheten, med utgångspunkt i informanternas reflektioner kring sin könsidentitet. Kvalitativa intervjuer har använts som metod, grundat i en hermeneutisk tolkning. Urvalet består av åtta transpersoner med skilda könsidentiteter. Ett teoretiskt ramverk grundat i symbolisk interaktionism i kombination med genusteori ligger till grund för analysen. George Herbert Meads teori om identiteten som något i ständig utveckling, i symbios med Judith Butler som i sin teori menar att kön ständigt görs i samband med omgivningen, används för att analysera informanternas upplevelser med interaktioner i fokus. Resultatet visar att informanterna upplever en ökad granskning och ifrågasättande i könssegregerade rum, vilket ökar deras självmedvetenhet och uppbådar obehag. Könssegregerade rum upplevs som otrygga och kännetecknas av en ovisshet om andras attityder och kunskap kring trans, vilket därmed innebär en risk för ifrågasättande och våld. Informanterna upplever inte att deras uppfattning om sin könsidentitet påverkas av andras bemötande, men det har en inverkan på välmåendet.
13

Transpersoners upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård / Transgender people’s experiences of encounter in health care

Hörnlund, Anny, Westling, Emelie January 2017 (has links)
Det finns ett heteronormativt synsätt i samhället vilket påverkar transpersoner som faller utanför denna norm, både i samhället och inom vården. Transpersoner utsätts för stigmatisering och självmordsstatistiken för dessa personer är hög. Syftet med denna studie var att beskriva transpersoners upplevelser av bemötandet inom hälso- och sjukvården. Metod: En litteraturöversikt genomfördes där 16 kvalitativa studier analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att det finns en stor kunskapsbrist hos hälso- och sjukvårdspersonal om transpersoner och transfrågor. Transpersoner möts av heteronormativa antaganden och stereotyper samt utsätts för diskriminering och stigmatisering inom vården. Slutsats: Det krävs mer kunskap om transpersoner och de problem som dessa personer stöter på inom vården för att de ska kunna få en likvärdig vård och inte utsättas för diskriminering eller bemötande som upplevs kränkande. Det behövs även mer utbildning inom ämnet för hälso- och sjukvårdspersonal samt redan i utbildningen för sjuksköterskor.
14

Behandla mig som den (trans)person jag är : En kvalitativ studie om hur transpersoner upplever bemötandet från kuratorer

Amundsson, Josefin, Eldeklint, Johanna, Wegner, Felicia January 2018 (has links)
Detta är en kvalitativ studie i vilken sex personer som identifierar sig som transpersoner berättade om hur de upplever bemötandet från kuratorer. Dessa upplevelser samlades in genom semistrukturerade intervjuer samt möjlighet att skriftligen svara på frågor utifrån olika teman. Det fanns inget krav på var deltagarna skulle ha mött en kurator, men alla uppgav att de hade träffat kuratorer inom vården. I berättelserna beskrev deltagarna sina upplevelser av dåligt respektive bra bemötande, samt om relationen till kuratorn. Resultatet av studien utmynnade i tre kategorier; förväntningar inför bemötande, hur bemötandet upplevs, samt framgångsfaktorer för ett adekvat bemötande. Dåligt bemötande visade sig vara diskriminering, användande av felaktiga eller föråldrade begrepp/pronomen, samt att kuratorn lägger onödigt fokus på transidentiteten. Resultatet visade även att deltagarna upplevde en skillnad att gott bemötande var vanligare inom transvården än övriga vården. Gott bemötande präglades av respekt och transkompetens. Resultatet analyserades utifrån queerteori/heteronorm, stigma samt Husserls livsvärldsteori, för att förklara hur samhälleliga normer påverkar både vilket bemötande som erbjuds samt hur det uppfattas. Slutsatserna var att bemötandet varierade beroende på om kuratorn arbetade inom eller utanför transvården, men att dåligt bemötande kunde förbättras med hjälp av ökad kompetens genom utbildning.
15

Sjuksköterskors professionalitet : Deras kunskap och reflektion kring hbt i slutenvård

Löfström Holm, Linn, Malmgren, Emily January 2011 (has links)
Hbt är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner, som introducerades i Sverige i början av 2000-talet. Studier beskriver att hbt-personer undviker kontakt med hälso- och sjukvården på grund av tidigare negativa erfarenheter av diskriminering eller fördomsfulla attityder. I den etiska koden för sjuksköterskor står det beskrivet att sjuksköterskor i sitt omvårdnadsarbete bland annat inte skall begränsas av patientens trosuppfattning, kön eller sexuella läggning. Vidare förklaras det i studier hur hbt-personer efterfrågar en större kunskap gällande hbt hos sjuksköterskor. Syftet med denna studie är att beskriva hur sjuksköterskor reflekterar kring hbt inom slutenvården. Studien baseras på en empirisk kvalitativ ansats vilket lämpar sig när forskningsområdet är näst intill obefintligt. Fyra individuella djupintervjuer med sjuksköterskor inom slutenvården genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Sjuksköterskorna reflekterade över vad hbt och heteronormativitet stod för och de hade funderingar runt acceptansen av homo och bisexuella i samhället och såg mötet med transpersoner som främmande. De framhöll vikten av att ge en likvärdig vård att förhålla sig professionellt, såg att befinna sig utanför heteronormen påverkar hbt personers hälsa och hälsan kunde främjas med öppenhet som födde öppenhet. Kunskap såg sjuksköterskorna som en nyckeln till förståelse för att kunskap motverkar fördomar, men de ansåg även behöva reflektion för att bearbeta attityder. I diskussionen synliggörs bland annat hur betydelsefullt det är att lyfta hbt ämnet i grundutbildningen till sjuksköterska för att sjuksköterskor i sin kommande yrkesroll skall kunna ge en professionell vård till alla patienter oavsett sexuell läggning. / Program: Sjuksköterskeutbildning
16

Sjuksköterskors upplevelser av vårdmötet med transpersoner : En litteraturstudie / Nurses’ experience of health care with transgender persons : A literature review

Nilsson, Beatrice, Sjöbeck, Zari January 2020 (has links)
Bakgrund: Transpersoner är personer som inte uppfattar sig vara det kön som det biologiska könet. Trots att transpersoner idag har uppmärksammats, är de fortfarande en utsatt grupp i samhället samt i vården där de upplever diskriminering och stigmatisering. Transpersoner följer inte det normativa förväntningarna vilket har lett till att de upplever att de inte passar in i vissa kriterier när de uppsöker vård. Transpersoner väljer därför att inte besöka vården i behov på grund av förväntningar av att bli diskriminerade. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av vårdmötet med transpersoner Metod: En litteraturöversikt baserad på elva vetenskapliga artiklar varav sju var kvalitativa och fyra var kvantitativa. Artiklarna valdes ut från databaserna CINAHL Complete, Medline och PsycINFO. Artiklarna granskades och analyserades med hjälp av Fribergs tre analyssteg. Resultat: Resultatet baseras på sjuksköterskans upplevelser i vårdmötet med transpersoner. Totalt framkom två teman och sju subteman. Första temat kunskaper med subteman utbildning, begreppet trans och erfarenheter. Andra temat attityd med fyra subteman positiva och negativa attityder, inställning till vårdmötet, känsla av osäkerhet och normer. Diskussion: Resultatet har diskuterats utifrån bakgrund, vetenskapliga artiklar, Leiningers teori samt författarnas egna reflektioner. De huvudfynd som uppstod omfattade kunskapsbrist, ett anpassat vårdmöte och heteronormativa förväntningar.
17

Under ytan. En studie om transpersoner med erfarenheter av sexarbete

Byström, Hanna January 2015 (has links)
Uppsatsens fokus ligger inte på att definiera eller värdera sexarbete, utan snarare på att utforska mångfalden och komplexiteten i transpersoners erfarenheter av att sälja sexuella tjänster. Hur upplever och beskriver transpersoner med erfarenheter av sex mot ersättning sin situation i Sverige och hur möjliggörs/begränsas deras berättelser av dominerande diskurser kring sexarbete? Studien är baserad på intervjuer med sex transpersoner som på olika sätt har erfarenheter av sexarbete och en genealogisk metod har använts. Den handlar inte om att söka efter en sanning om sexarbetets verklighet och vara, utan att genom intervjupersonernas berättelser undersöka hur de skapar mening i sina erfarenheter av sexarbete och hur diskurser möjliggörs, samspelar och producerar nya sanningar.Forskningen kring transpersoner med erfarenheter av sexarbete i en svensk kontext är väldigt begränsad och det är som att sexarbetesdiskursen är förbehållen framför allt ciskvinnor och binära konstruktioner om antingen makt eller maktlöshet, frivillighet eller tvång osv. Respondenternas narrativ innehöll berättelser om både makt och motstånd, erfarenheter av både utsatthet och agentskap och både fördelar och nackdelar med sexarbetet. I berättelserna framkom att det tycks finnas en ständigt närvarande dominerande historia att förhålla sig till och utgå ifrån. Det kan på ett sätt vara begränsande, men möjliggörandet ligger i hur intervjupersonerna etablerar nya sanningar och diskurser genom att utmana och göra om dessa berättelser med sig själva som huvudpersoner. Genom att aktivt ta beslutet att börja och fortsätta sälja sexuella tjänster konstruerar de genom narrativen mening i sina erfarenheter och skapar nya berättelser om transpersoner i sexarbete. / This study is not primarily about defining sex work, but rather to explore the multiplicity and complexity of transgenderists’ sex work experience. How do transgender sex workers describe their situation in Sweden, and how are their narratives and experiences enabled/constrained by dominant discourses on sex work?This master’s thesis constitutes interviews with six transgender sex workers and used genealogy as a method to analyse the narratives. It is not about recognizing one truth about sex work, but rather to explore how the participants through their narratives construct their identities and make sense of their experiences of sex work. Prior research concerning transgender sex workers has, in a Swedish context, been limited and the discourse about sex work seems to be reserved especially ciswomen containing binary constructions of either power or resistance, agency or structure. The participants narratives were stories of both power and resistance, experiences of both coercion and free will and of both pros and cons of sex work. Their stories contained complex, contradictive and multiple meanings of sex work but were all expressed in relation to dominant discourses on sex work. Their narratives are enabled by challenging and retelling dominant stories of sex work and in that sense constructing new truths and discourses with themselves as central characters
18

"Vi har ju ett stort behov av att kategorisera människor..." - En kvalitativ studie om bemötandet av transpersoner inom socialtjänsten

Åkesson, Johanna January 2015 (has links)
Socialtjänsten ska vara en myndighet som ger service och hjälp av god kvalitet till alla människor. Det ska vara rättvist och inkluderande. Det är den socialtjänstens ansvar att följa detta och arbeta med en inbjudande karaktär så att alla i samhället kan känna sig välkomna till socialtjänsten. Forskning visar att transpersoner är en särskilt utsatt grupp då de bryter mot de normer som säger att det bara ska vara två kön, och därför tycker jag att det är särskilt relevant för socialtjänsten att arbeta för en inkluderande behandling av alla, oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet. Jag har därför valt att studera enskilda socialarbetares tankar om transbegreppet, ett inkluderande förhållningssätt och sina erfarenheter av hur organisationen arbetar för kunskapen om transpersoner. Baserat på queer och genusteori, har jag därför analyserat de fyra intervjuer som gjorts med socialarbetare som är anställda inom socialtjänsten. Dessa teorier ifrågasätter och förklara de normer och föreställningar som samhället har att det finns bara två kön. Jag valde att använda mina kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse för socialarbetarnas erfarenheter och tankar. Resultatet visar att socialarbetarnas kunskap om transpersoner och deras situation är låg och att organisationen inte aktivt arbetar för att öka denna. Resultatet visar också hur samhällets normer och värderingar påverkar de enskilda socialarbetararnas uppfattningar om kön, men att de alltid skulle försöka hålla det professionellt i behandlingen av klienterna. / Social services should be an authority to provide service and assistance of good quality for all people. It should be equitable and inclusive. It is the social services responsibility to comply with this and work as an inviting character so that everyone in the community feel welcome to the Social services. Research shows that transgender people are a particularly vulnerable group, as they violate the norms that there should only be two sexes and therefore I think it is particularly relevant for social services to work for an inclusive treatment of all, irrespective of gender, sexual orientation or ethnicity. I have therefore chosen to study individual social worker's thoughts on trans-concept, an inclusive approach and their experiences of how the organization works for the knowledge about transgender and approach. Based on queer and gender theory, I have therefore analysed the four interviews made with social workers who are employed in the social services. These theories is questioning and explaining the norms and beliefs that society has that there exist only two sexes. I chose to use my qualitative interviews to gain a deeper understanding of the social workers' experiences and thoughts. The result shows that social workers knowledge about transgender and their situations is low and that the organization is not actively working to increase this. The result also shows how society's norms and values influence the individual social workers' perceptions of gender, but that they would always try to keep it professional in the treatment of clients.
19

"Jag är både och och ingenting, mitt emellan och runtomkring" : En jämförande studie om binära och ickebinära transpersoners vardagliga erfarenheter

Peters, Tom January 2015 (has links)
This is a comparative study between binary and nonbinary transgender people based on their everyday experience of difficulties. Previous studies show that many transpeople experience violence, infringement and oppression. Studies also show that suicide rate among transgender people is much higher than among the common (cisgender) population. Those studies rarely make an analysis based on specific gender identity, which shows the diversity among transgender people.To analyse the individual experiences, this study made four interviews with binary and nonbinary transgender people. The interviews were analysed with a queer-theoratical perspective to show and focus on the oppressional mechanics that heteronormativity has. The results show clear differences and similarities between binary and nonbinary transgender people's experiences of everyday life difficulties and oppression. Nonbinary transgender people elucidate their nonexistence in the majorities knowledge as a big difficulty; that people in their everyday surroundings and society in general are not aware of them. Binary transgender people's experiences have instead been focusing on their bodies and social context of their transitions. / Denna studie avser att undersöka och jämföra transpersoners erfarenheter kring svårigheter i vardagen. Jämförelsen görs mellan binära och ickebinära transpersoner. Tidigare forskning visar att många transpersoner blir utsatta för våld, kränkningar och förtryck. Den visar även att självmordsfrekvensen bland transpersoner är mycket högre än hos populationen i övrigt. I dessa undersökningar kring transpersoners hälsa och situation görs det sällan eller aldrig analyser baserade på den mångfald gällande identitet som finns inom gruppen transpersoner. För att undersöka dessa individuella erfarenheter genomfördes ett antal intervjuer med binära och ickebinära transpersoner. Intervjuerna analyserades utifrån en queerteoretisk utgångspunkt för att belysa de förtryckande mekanismer som heteronormen medför. Resultatet visar att det finns tydliga likheter och skillnader i binära och ickebinära transpersoners erfarenheter kring svårigheter och förtryck. Ickebinära transpersoner tar upp omgivningens omedvetenhet kring deras existens som en stor svårighet, att personer i deras vardagliga omgivning och i samhället i stort inte känner till att de finns medan svårigheterna för binära transpersoner snarare har varit i förhållande till deras kroppar och sociala sammanhang.
20

"Rätt pronomen tack!" - En kvalitativ studie om unga transpersoners upplevele av bemötande från personal inom vården / "Correct Pronoun Please!" - A Qualitative Study of Young Transgender People and Their Experience of Treatment from Healthcare Workers

Gustafsson, Malin, Johansson, Marika January 2015 (has links)
No description available.

Page generated in 0.071 seconds