• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 11
 • 1
 • Tagged with
 • 12
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Psykoterapeuters erfarenheter av att arbeta med transpersoner i psykodynamisk psykoterapi

Gormaz Riquelme, Percival January 2016 (has links)
Hur ska psykoterapeutiskt arbete med transpersoner bedrivas? Bör psykoterapeuten tänka på ett särskilt sätt i mötet med den här patientgruppen? Denna studie har som syfte att undersöka psykodynamiskt orienterade psykoterapeuters erfarenheter av att arbeta med transpersoner. Halvstrukturerade intervjuer gjordes med fem psykoterapeuter verksamma på HBT-hälsan på Södersjukhuset. Intervjuerna analyserades med Tematisk analys. Utfallet blev fyra övergripande teman med fjorton underkategorier: Heterogenitet (Generationsskillnader, Olika engagemang, Komplexitet), Bristande förståelse (Omgivningen förstår inte, Identitetsförvirring, Minoritetsproblematik), Anpassa psykoterapi (Försiktighet, Kroppen, Allians och alliansskapande, Stödsamtal, Interventioner och mål) samt Psykoterapeutens utveckling (Öppenhet, Omvärdering, Utveckling). Resultatet pekar på komplexiteten i behandlingen av en grupp som länge varit osynlig, men som nu har trätt fram. En central utmaning för psykoterapeuten tycks bestå i att anpassa behandlingen, utan att förlora det grundläggande psykoterapeutiska förhållningssättet.
2

Erfarenheter som transsexuell : Om könsidentitet, bemötande och identifieringsprocess

Nyberg, Tobias, Larsson, Martin January 2014 (has links)
No description available.
3

Transsexuella personers upplevelser av identitet och förkroppsligande : En litteraturstudie utifrån teorin om livsvärlden och den levda kroppen / Transsexual persons experiences of identity and embodiment : A literature review using the theory of the life world and the lived body

Asplund, Johanna, Brengesjö, Ellinor January 2011 (has links)
Sammanfattning/abstract Bakgrund: En transsexuell person upplever sig tillhöra det motsatta könet och vill oftast korrigera sin kropp genom hormonbehandling och kirurgi så att den stämmer överens med det kön som personen identifierar sig med. Enligt den vårdvetenskapliga livsvärldsteorin är en människas kropp inte bara säte för hennes upplevelser utan också för hennes identitet. Genom kroppens sinnen skapar man en bild av sig själv och sin omvärld. Detta medför att om kroppen förändras, förändras även identiteten och tillgången till världen. Kunskapen om transsexuella personer hos personal inom hälso- och sjukvården är mycket bristfällig. Transsexuella personer utsätts inte sällan för diskriminering, intolerans och utanförskap. Syfte: Syftet med vår uppsats är att belysa transsexuella personers upplevelser av identitet och förkroppsligande. Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga kvalitativa artiklar utfördes. Innehållsanalysen av datan gjordes enligt Granheim och Lundman. Resultat: Fyra kategorier framkom ur analysprocessen, dessa är: Den kroppsliga transitionen, som behandlar de transsexuella personernas upplevelser av kroppens förändring i relation till en könsbytesprocess. Inre och yttre identitet, som handlar om upplevelser av överensstämmelse mellan den kropp man fötts i och den inre identiteten. Familjerelationer som behandlar olika positiva och negativa aspekter av familj och vänners reaktioner på den transexuella familjemedlemmen. Den sista kategorin Att vara transsexuell i samhället och det offentliga rummet handlar om hur transsexuella personer upplever det bemötande de får och hur samhället ser på dem. Diskussion: Det som diskuteras i resultatdiskussionen är betydelsen av att se på kroppen som ”levd” för att förstå den kroppsliga transitionen, inkongruensen som uppstår mellan den inre känslan av könsidentitet och det yttre biologiska könet och att vara transsexuell i ett heteronormativt vårdsammanhang och samhälle. Detta diskuteras utifrån livsvärldsteorin och teorin om den levda kroppen och lyfts ytterligare genom begreppet Othering. Även etiska förhållningssätt diskuteras i samband med frågan om vården och samhällets heteronormativitet. Nyckelord: Transsexualitet, identitet, förkroppsligande, livsvärld, narrativ Keywords: Transsexual, identity, embodiment, lifeworld, narrative analysis
4

“Antingen så är man det eller så är man det inte” : En analys av steriliseringskravet i den svenskakönstillhörighetslagen fram till år 2013

Fire, Anna-Sara January 2018 (has links)
I denna studie analyseras sambandet mellan Judith Butlers teori om heteronormen som hegemonisk diskurs och den svenska politiska debatten om steriliseringskravet i könstillhörighetslagen. Mina frågeställningar i studien är: Vilka argument framträder i materialet för tvångssterilisering som villkor för könskorrigerande kirurgi? Hur kan denna praktik förstås utifrån Butlers teoretiska ansats? Analysen sker genom dels en pro et contra analys av de tre huvudargumenten för steriliseringskravet som jag har funnit efter en genomgång av alla motioner, skrivelser, statliga utredningar och den politiska debatten på ämnet steriliseringskravet av transpersoner. Samt en diskursanalys med syftet att förstå steriliseringskravet med hjälp av Judith Butlers teori om heteronormativitet. Analysen visar att enligt Butlers teori om heteronormativitet som en hegemonisk diskurs så förklaras avvikare av heteronormen som overkliga och inte fullt mänskliga och därför kan brott och övergrepp, så som sterilisering, begås mot dessa individer utan att övriga medborgare reagerar nämnvärt.
5

"Inte andra klassens kristen" : En fallstudie om Queermässan i Stockholm

Fahlander, Kajsa January 2012 (has links)
Within this essay a study is made of an LGBTQ-orientated Christian service in Stockholm called Queer Service. The following questions seek to be answered: What reasons does an individual set for his/hers participation in Queer Service? Which aspects of a queer service highlight the participants as important to them? As a method to answer these questions, the author has observed a number of queer church services in autumn of 2012. Moreover communication within the group of the assembly on the social media page Facebook has been followed and five individuals from the Queer Service congregation have been interviewed. As a background to the study, the European religious climate seen from Grace Davies eyes is depicted.  The reader also learns of how the Swedish church has handled questions about homosexuality and bisexuality and what liberation theology is. An (incomplete) section on other existing services with LGBTQ orientation in Sweden and the USA has been added as well as background information on Queer Service. The results from the gathering of material and the analysis of it show that the interviewees perceive themselves in need of a safe place free of harassment or suspicion linked to sexual orientation or gender identity. Several interviewees also experienced a conflict between Christian faith and an LGBTQ personality - a conflict the service could help solve. Participation in the service was also motivated as a way to resist structures that confirmed heterosexuality as a norm. Another aspect important to the interviewees is Queer Service's emphasis on internal authority and its lack of a clear hierarchy.
6

Den ensamma flatan och glitterbögen : En kvalitativ studie av hbtq-personers porträttering i tre olika kvinnomagasin / The lonely lizzie and the sparkling faggot : A qualitative study of lgbt-persons portrayal in three women’s magazines

Arildsson, Emma, Möller, Sofie January 2012 (has links)
The aim of this studie centers on how lgbt (lesbian, gay, bisexual, transgender) are portrayed in women’s magazines. The magazines we have chosen to analyze are FRIDA, VeckoRevyn and amelia, which all three have different target groups. We have, with the assistance of the rhetorical and semiotic analysis methods, assessed 18 articles with their associated photographs. These methods are part of the qualitative analysis model and are used in order to study less empirical data with more depth. With the qualitative analysis we were able to see potential patterns among our empirical data. Lgbt is known as a minority group and has often been described in a stereotypical way. We wanted to see if and how the portraying of lgbt has changed within the last 16 years and if the different target groups affect the portrayal. Our studie shows that stereotypes, according to the magazines, are still a part of the preconceptions in our society. In the middle of 1990’s the magazines wrote about stereotypes such as the lonely lizzie and the sparkling faggot. Nowadays they focus on what is seen as feminine and/or masculine. Heteronormativity is still the prescribed values of today.
7

FE/MALE asymmetries of gender and sexuality /

Kroon, Ann, January 2007 (has links)
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007.
8

Kön och förändring : kontinuitet och normalitet i anhörigas relationer till transsexuella /

Bergström, Helena, January 2007 (has links)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2007. / S. 151-158: Bibliografi.
9

På vems villkor? : Ett arbete som lyfter transpersoners perspektiv på identitet, bemötande, representation och vardag samt frågar sig hur ett sådant perspektiv kan lyftas. / On whose terms? : An essay that lifts transgender perspective on identity, attitude and representation. Asking how such a perspective can be lifted.

Haglund, Emmilie January 2016 (has links)
Abstract not available/Abstract ej tillgängligt.
10

Hbt i media : En kvantitativ innehållsanalys av ett antal svenska och nyazeeländska dagstidningars presentation av homo-, bi- och transsamhället.

Sandstedt, Gustav January 2007 (has links)
The purpose of the essay is to by means of a quantitative method investigate what the portrayal of GLBT-people looks like in a selection of Swedish and New Zealand newspapers. The essay focuses on aspects such as the gender ratio between GLBT-people who are mentioned and also those who are allowed to speak out in the newspapers. Also in what proportions the newspapers portrays the different fractions of the GLBT-term, what subjects are covered and what types of sources are used are areas of interest. The analysis is conducted through a quantitative research method where two Swedish newspapers (Aftonbladet and Dagens Nyheter) and two New Zealand newspapers (The Dominion Post and The New Zealand Herald) were selected. Three periods of 15 days were selected for each newspaper and electronic databases were used in order to try and collect all articles with relevance for this study. The theoretical background consists of Tiina Rosenberg’s theories about media’s role in the individuals’ identity shaping, Nina Björk’s feminist theories connected to gender and power, and the patriarchal structure of society, and also Anders Sahlstrand’s accounts of journalism’s use of sources and their effect on the audience’s perception of the news presented. The main results from the analysis points towards preponderance in the occurrence of male homosexuality and male homosexuals. Elite sources occur more often than non-elite, and GLBT-males are more often used as elite sources than GLBT-women, though due the analysis being based on a low number of articles the level of generalization from the results is questionable.

Page generated in 0.0729 seconds