• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 41
 • Tagged with
 • 41
 • 18
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Transidentiteter i skönlitteratur : En undersökning av föreställningar om könsidentitet i tre romaner

Davidsson, Sara January 2019 (has links)
The purpose of this essay is to investigate how depictions of transgenders in fiction can be used to discuss gender identity. The essay examines how transgenders is portrayed in three novels and how these novels can be used in Swedish schools. Transgenders in literature has historically only been used to normalize cisgender. The Swedish school is an arena dominated by norms and the cisgender-norm controls the students, furthermore it penetrates the school curriculum. At the same time, there is room for teachers to criticize norms and to choose the literature that best suits their purpose. The characters that appear in literature are supposed to be able to say something about real people, and the analysis of the novels is made from a queer feminist perspective. The novels Skarven and Jag, En have some norms to debate and stereotypes to problematize, therefore they are useful when transgender is to be elucidated through fiction. Pojkarna, on the other hand, have a disrespectful portrayal of the transgendered character which instead risks confirming the view of cisgender as the normal and transgender as the abnormal.
2

Läsförståelseoch litterär tolkning : En språk- och litteraturdidaktisk studie av Martin Widmarks Att lura en elefant / Reading comprehension and literary interpretation : A didactic study of Att lura en elefant [Fooling an elephant] by Martin Widmark

Behm, Mikaela January 2013 (has links)
Med utgångspunkt att lärare upplever elevers läsförståelse som svår att bedöma är syftet med denna studie att konkretisera det komplexa begreppet läsförståelse. Jag har tagit hjälp av läsförståelseforskning för att kunna återge en samlad bild av begreppet läsförståelse. Ett andra syfte är att försöka se hur begreppet läsförståelse förhåller sig till litterär analys och tolkning. Genom att ställa läsförståelseforskningens definition av läsförståelse mot en berättande text försöker jag förstå vad begreppet betyder och innebär i praktiken. För att kunna göra detta har jag utfört en litteraturanalys samt konstruerat ett läsförståelsetest på den berättande texten. I utformningen av läsförståelsetestet har jag utgått från hur ämnesprovet i svenska för årskurs 3 och PIRLS bedömer läsförståelse. Varför jag utgick från dessa test var dels för att göra testet mer trovärdigt men också för att få en uppfattning om hur läsförståelse definieras i skolsammanhang. Läsförståelse är ett brett och komplext begrepp som är svårt att definiera. Det innebär att en läsare kan se bortom de skrivna orden för att förstå budskapet i en text, dvs. läsa mellan raderna. Min erfarenhet av analysarbetet har fått mig att dra slutsatsen att det finns en typ av läsförståelse som inte synliggörs i de normativa läsförståelsetesten. Läsförståelse bör förstås i relation till individen, situationen då textens läses lik väl som till den specifika texten.
3

FRÅN HORA TILL HELGON : En litteraturstudie om tre forskares tolkningar och analyser av kvinnliga gestalter i urkunderna för judendom, kristendom och islam som normförmedlare

Elvefeldt, Sara January 2016 (has links)
Arbetet är en litteraturstudie som undersöker hur forskare beskriver kvinnliga gestalter från religiösa urkunder och vilka normer dessa förmedlar. Syftet är att undersöka vilka normer som förmedlas och vilka gestaltningar som lyfts fram, samt att koppla dessa till läroplanens mål kring kön, identitet, sexualitet, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, känsla av tillhörighet och mening med religionsvetenskapen. Examensarbetet är en innehållsanalys med kodning som metod för att komma närmare forskarnas tolkningar av kvinnans roll och förutsättningar inom judendomen, kristendomen och islam. Till examensarbetet står tre forskare i fokus som företräder tolkningar av urkunderna från respek-tive religion. Judendomen representeras av Carol Meyers (2013), Rediscovering Eve, ancient israelite women in context. Kristendomen av Elisabeth Schüssler Fiorenza (1999), In memory of her. A feminist theological reconstruction of christian origin, samt islam av Asma Barlas (2002), Believing Women in Islam. Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur´an. Litteraturanalysen än indelad utifrån ämnesplansmålen där varje bok analyseras utifrån flera undergrupper för att sedan diskuteras. Fokus i analysen är på forskarnas tolkningar av ur-kunderna, inte av forskarnas utläggning av andra författare, arkeologer eller andra källor. I diskussionen jämförs resultatet från de olika kategorierna och kopplingarna med ämnesplanen med frågeställningarna för att få en bild av kvinnliga gestalter från religiösa urkunder samt vilka normer de förmedlar.
4

Den starka unga kvinnan som förebild i flickboken under 1900-talet

Persson, Sofia January 2011 (has links)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur porträtteringen av den unga starka kvinnan som förebild har förändrats i flickboken under 1900-talet. Har framställning av, definition av och synen på vad en kvinnlig förebild är förändrats i litteraturen och vad är egentligen synen på vad en stark kvinna är eller förväntas vara i de verk som studeras?
5

Väx med Harry Potter : Identitetsutveckling i grundskolan / Grow with Harry Potter. Identity development in secondary school

Karlsson, Mattias January 2018 (has links)
J.K. Rowlings bok Harry Potter och de vises sten är en ungdomsbok som slagit igenom och fångat många barn, ungdomar och vuxna. I denna studie undersöks huvudkaraktären Harry Potters identitetsutveckling genom en didaktiskt inriktad litteraturanalys. Analysen utgår från psykologiska teorier om ungdomars identitetsutveckling, vilken kan delas in i fyra faser. De två första faserna visar sig vara de som var tydligast i Harrys identitetsutveckling. Den tredje fasen börjar att etablera sig i slutet av boken, medan Harry inte når den fjärde fasen. Genom att tillsammans med eleverna läsa boken om Harry Potter kan lärare i grundskolan stötta elever att utveckla sina identiteter. Elever skulle kunna relatera till händelser i boken som till exempel att möta nya människor som i sin tur kan bli vänner eller ovänner. De skulle också kunna lära sig att våga vara sig själva och få utveckla en större acceptans för sådant som inte tillhör normen.
6

Från ragnarök till ainulindalë : En komparativ studie av Eddan och J.R.R. Tolkiens The Silmarillion

Elfwing, Jacob January 2018 (has links)
Jacob Elfwing: Från ragnarök till ainulindalë: En komparativ studie av Eddan och J.R.R. Tolkiens The Silmarillion (2017). Självständigt arbete. Svenska Va, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Uppsatsen analyserar J.R.R. Tolkiens roman The Silmarillion (1977) i förhållande till Eddan. Syftet med analysen är att se hur den nordiska mytologin återkommer i Tolkiens verk och vad detta kan tänkas få för betydelse för romanen. En komparativ metod används i form av parallell läsning av Tolkiens roman och Eddan. Analysen visar att The Silmarillion på olika plan har likheter med Eddan. I vissa fall rör det sig om uppenbara influenser medan andra likheter är mer allmänna och inte med säkerhet kan påstås komma från Eddan. Däremot kan man knappast säga att Eddan haft någon mer djupgående inverkan på The Silmarillion som helhet. Avslutningsvis behandlas studiens didaktiska potential inom gymnasieskolan.
7

Att vara eller inte vara - inom normen? : En kvalitativ litteraturanalys ur ett normkritiskt perspektiv med fokus på genus

Lövros, Malin, Stjerndahl, Anja January 2019 (has links)
Syftet med denna studie har varit att söka svar på hur bilderböcker skulle kunna utgöra pedagogisk resurs för arbete med normer kopplade till genus och kön i förskolan. För att ta reda på detta förutsatte att utvalda bilderböcker analyserades utifrån centrala litteraturteoretiska perspektiv för att identifiera normer. Utifrån detta kunde sedan en diskussion kring bilderböckernas didaktiska möjligheter vid ett normkreativt arbetssätt lyftas.   Den teoretiska utgångspunkten för studien har varit normkritiskt perspektiv med fokus på genus. Den metod vi har använt i studien är kvalitativ litteraturanalys av tio bilderböcker mellan perioderna 1900 - 1965 och 2000 - 2018, för att synliggöra hur flickor och pojkar framställs i bilderböckerna. Centrala litteraturteoretiska begrepp som vi fann intressanta vid analysen utifrån normkritiskt perspektiv var: berättarperspektiv, tema, persongestaltning och samspel mellan bild och text. Studiens resultat indikerar att den äldre litteraturen är bärande av normer. I motsats till detta visar resultatet att den mer samtida litteraturen omfattas av normbrytande karaktär. Utifrån resultatet ser vi möjligheter att arbeta även med bilderböckerna som är bärare av normer för att belysa genusfrågor i förskolan genom ett normkreativt arbetssätt.
8

Bilderboken om allas lika värde : En innehållsanalys där den didaktiska potentialen analyseras i bilderböcker där karaktärer med funktionsnedsättning gestaltas

Zilén, Ida, Öfverström Hadley, Nicole January 2020 (has links)
Denna studie syftade till att förmedla hur människor med funktionsnedsättning gestaltas i en kvalitativ innehållsanalys av tio svenska bilderböcker från år 1965-1979 samt år 2005-2019. Studien syftade även till att förmedla bilderbokens didaktiska potential till läraren. Denna studie utgick från en normkritisk pedagogik med fokus på att ifrågasätta och synliggöra de rådande normerna i samhället i förhållande till funktionsnedsättning. De analysverktyg som studien utgick ifrån var: synvinkel och fokalisation, persongestaltning, motiv och tema, samspelet mellan bild och text med ett följande avsnitt om didaktisk reflektion. Studien påvisade att det är vanligt förekommande att människor med funktionsnedsättning gestaltas stereotypiskt och stigmatiserande. Trots detta visar studien på att dessa bilderböcker har god didaktisk potential. En slutsats som kan dras av denna studie är att lärare behöver kritiskt granska bilderböcker för att erhålla kännedom om hur innehållet i bilderböckerna kan nyttjas på bästa sätt.
9

Karl X Gustav, Fem gestaltningar genom tiden : En studie i hur 1600-tals kungen Karl X Gustav har gestalts i historieböckerna från åren 1855, 1924, 1958, 1984 & 2009 / Charles X Gustav, Five compositions through time

Nensén, Albin January 2021 (has links)
Charles X Gustav was a Swedish king during the 17th century and mostlyremembered for his military camping to take control of the Baltic Sea. As oflate, Charles X has not been as well mentioned as other monarchs in Swedishhistory (such as Gustav Vasa or Charles XII). Therefore this study isconducted to investigate how Charles X has been depicted in five differenthistory books written between 1855 and 2009 and examine how the historicalview has change during a period of almost 150 years, in the purpose of thedevelopment of historiography as well as judging the matter of how valid thebooks and the authors are as sources. The development of the history behindCharles X shows that throughout the years it's still mainly focusing on themilitary history, but during the development of history it becomes moreapparent with the inclusion of social relations, the aftermath that warfare hason the common man and how Charles X is depicted. First in the 19th centuryas a fairytale like warrior king to more of a living human being with doubtand a questionable morale in the 20th and 21st century. A development inthe field of retelling history has been observed as writing about Charles Xhas become more and more unbiased as time has gone by and includes moreaspects outside the themes of war and incorporates more social history aboutwomen and children.
10

"Hon med den  söta, allvarliga munnen och ögon som stjärnor" : En kvalitativ studie om hur genus skapas i barnlitteratur

Karlsson, Patrik January 2013 (has links)
Syftet med denna uppsats är att analysera hur genus uttrycks och skapas genom fyra populära barnböcker. Böckernas karaktärer analyseras från ett genusperspektiv. En central utgångspunkt är teorin om hur män och kvinnor hålls isär genom att tilldelas olika karaktärsdrag och hur denna uppdelning skapar genus. Uppsatsen analyserar även de fyra böckernas berättelseform, huruvida denna är uttryckt på ett maskulint eller feminint sätt. Risken med dessa stereotypa karaktärsdrag för män och kvinnor är att barnen kan bli påverkade av dem, vilket tvingar in dem i specifika genuspositioner. Detta kan hindra dem från att utveckla sina egna unika identiteter. Uppsatsens metod är en kvalitativ textanalys. Analyserna och resultaten visar att stereotypa genus uttrycks och återskapas genom böckernas olika karaktärer. Vissa karaktärer problematiserar dessa stereotypa genus genom att visa upp såväl feminina som maskulina drag. Min tes är att dessa uttryck av både maskulina och feminina drag är den ultimata problematiseringen av stereotypa genus. De fyra böckerna följer även en liknande berättelseform, där samtliga berättas på ett maskulint sätt genom att vara väldigt strukturerade och tydliga med delar som början, mitt och slut. / The aim of this paper is to analyze how gender is expressed and created through four popular fictive children's books. The characters in the books are analyzed from a gender perspective. A central point of departure is the theory about how males and females are separated by being given different characteristics and how this distinction creates gender. The paper also analyzes the narrative form of the different books, whether this form is expressed in a masculine or feminine matter. The risk with such stereotype characteristics for male and female characters is that children might be influenced by them, forcing them into certain gender positions, which might prevent them from forming their own unique identity. The method for the paper is a qualitative text analysis. The analyzes and results show that stereotype gender is expressed and reproduced through the different characters in the books. Some characters problematize these stereotype genders by showing both feminine as well as masculine characteristics. My thesis is that this expression of both masculine and feminine characteristics is the ultimate problematization of stereotype gender. The four books also contain similar narrative forms where they are all told in a masculine way by being very structured and explicit through parts such as beginning, middle and ending.

Page generated in 0.0969 seconds